3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Ağu 27

Değerli Mensuplarımız,

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Buhara Üniversitesi ve Turkish Studies Dergisi işbirliğiyle 17-21 Ekim 2018 tarihinde  “3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi” Buhara’da gerçekleştirilecektir.

Kongrenin konuları arasında “Tarih, Toplum ve Kültür, Coğrafya, Temel İslam Bilimleri, Sosyal Problemler, Sürdürülebilir, Dengeli ve Kapsayıcı Büyüme, Eğitim, Ekonomi ve Finans, Girişimcilik ve İş, Hukuk, Sağlık Yönetimi, Spor Bilimleri, Turizm ve Turizm İşletmeciliği, Gençlik Sorunları, Etkileşim ve İlişkiler, Çevre Sorunları, Din Bilimleri, İslam Felsefesi ve Düşüncesi, Mitoloji, Folklor Araştırması, Sanat Etütleri, Sanat Tarihi Araştırmaları, Arkeolojik Araştırmalar, Basın Çalışmaları, Bilgi Yönetimi, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Kadın Araştırmaları, Maveraünnehir, Felsefe, Psikoloji, İslam Tarihi, İslam Sanatları, Pazarlama, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Etik ve Ahlak Değerleri, Antropolojik Çalışmalar, Bilim Felsefesi ve Metedolojisi, Dil ve Edebiyat, Türk Kültürü, Yabancılara Türkçe Öğretmek, Ebû Hanife, Mâturidî, Buhârî, Tarih Boyunca Özbekistan: Karahanlılar Dönemi, Büyük Selçuklu Dönemi, Bir Kültür Merkezi Olarak Semerkant, Rabguzî, Seyf-i Sarâyî, Hâfız-ı Hârizmî, Hüseyin Baykara, Ali Şîr Nevâî, Atâî, Sekkâkî, Gedâyî Han, Oğuznâme, Nasreddin Hoca, Köroğlu ve Alpamış Destanı, Tirmizî, Dârimî, Hakîm et-Tirmizî, İbn Sina, Farâbî, Bîrûnî, Muhammed b. Ahmed Harizmî, Ebû Leys es-Semerkandî, Hâkim es-Semerkandî, Ebu’l-Mu‘în en-Nesefî, Ebu’l-Berekât en-Nesefî, Ömer en-Nesefî, Zemahşerî, Serahsî, Ebu’l-Usr Pezdevî, Seyyid Burhaneddin (Mevlana’nın Şeyhi), Yedi Mürşid, Abdülhâlik Gucdüvânî, Ârif Rivgerî, Mahmûd Fağnevî, Ali Râmitenî, Muhammed Baba Semmasî, Emir Külal, Hazret Bahauddin Nakşibend, Türk-İslam Edebiyatının ilk temsilcileri, Kâşgarlı Mahmud, Yûsuf Has Hâcib, Edib Ahmed Yüknekî, Ahmed Yesevî, Çağatay Türkçesi Edebiyatı, Emir Timur, Uluğ Bey, Bâbürşah, Ebülgazi Bahadır Han ve Eserler-Destanlar ve Halk Edebiyatı Ürünleri” yer almaktadır.

Kongre ile ilgili detaylı bilgiye http://incsos.org/tr/anasayfa/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.