Rektörlük Restoran Alanı İhalesi Hakkında

Ağu 05

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 16.08.2016 tarihinde Rektörlük binasında bulunan restoran için ihale gerçekleştirilecektir. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek ihalenin ilan metni aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü

 

İLAN

T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından

 

1- Aşağıda ismi, yeri, şartları ve geçici teminatı yazılı kantin ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu`nun 35/d ve 51 (g) bendine göre Pazarlık usulüyle yazılı teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle ihale edilecektir. İstekliler yapmış oldukları teklife bağlı olmakla birlikte teklif edilen bedelin üstüne çıkabileceklerdir.

2- İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatte Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Odasında yapılacaktır.

3- İhaleye katılmak isteyen istekliler en geç aşağıda belirtilen ihale günü ve saatine kadar ihale işlem dosyasını Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında ücretsiz görebilir, alabilir ve anılan tarih ve saate kadar teklif dosyasını verebilirler.

4- İhaleye katılabilmek için isteklilerin; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olması ve aşağıdaki belgeleri ihale dosyası ile birlikte vermeleri gerekmektedir.

5- İhaleye Katılabilme Şartları ve İsteklilerden İstenen Belgeler

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Yukarıdaki belgelere ek olmak üzere;

1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya tasdikli bir örneği. (T.C. Kimlik Numarası olacaktır. İhale sırasında nüfus cüzdanının aslı komisyonca görülmek istenirse ibraz edilecektir.)

2- Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından ilk ilan tarihinden sonra alınmış Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. (Tüzel kişi olması halinde ortakların her biri için ayrı ayrı verilecektir.)

3- İlk ilan tarihinden sonra alınmış Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi, telefon, faks ve elektronik posta adresi bilgileri,

4- İlk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş Vergi borcu olmadığını gösterir taahhütname,(Vergi Borcu Yoktur belgesinin aslı Sözleşme esnasında istenecektir.)

6- İlk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş SGK borcu olmadığını gösterir taahhütname,(SGK Borcu Yoktur belgesinin aslı Sözleşme esnasında istenecektir.)

7- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği,

8- Düzce Üniversitesinde Kantin Kafeterya işletme işi yapmış olanların İdareden bu iş ile ilgili borçları olmadığına dair belge veya yazı.

9- Bu Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu,

10- İlk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

11-Geçici Teminat Mektubu ( Geçici Teminat, tahmin edilen kira bedelinin % 30’u üzerinden alınır.) Teminat bedelinin nakit olarak yatırılması halinde Düzce Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Halk Bankası Düzce Şubesi TR020001200932700006000020 nolu hesabına yatırıldığına ilişkin dekont.

Belgeleriyle birlikte her bir ihale için ayrı ayrı hazırlanan teklif dosyalarını ihalenin başlama saatinden önce teklif mektuplarıyla birlikte Düzce Üniversitesi Rektörlük Binası 1.kat Konuralp/Düzce adresinde bulunan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Odasında ihale komisyonuna verilmesi gerekmektedir.

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca hazırlanan Orman Kanunu’nun 17/3 ve 18. maddelerinin uygulama yönetmeliği 27. maddesinin 3b fıkrasına göre kantinlerin yıllık kira bedelinin ve KDV sinin %50’si (yüzde ellisi) sözleşmenin düzenlenmesinden önce peşin olarak tahsil edilecektir.