Güzel Sanatlar Enstitüsü

Şablon Yazılar Kılavuzu

1.YÖNETİMSEL İŞLER

1.1.Güzel Sanatlar Enstitüsü Ana Sanat Dalı ve Program Adları

1.2.Ders Programı

     a.Ders Programı Şablonu

 1.3.Bölüm Kurulu/Program Kurulu Kararları

     a.Bölüm/Program Kurulu Kararı Üst Yazısı

     b.Bölüm/Program Kurulu Kararı

1.4. Mazeret İzinleri Üst Yazı

1.5. Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu

1.6. Harcama Yetkilisi Vekaleti

     a. Harcama Yetkilisi Vekaletinin Personel Daire Başkanlığına Bildirilmesi

     b. Harcama Yetkilisi Vekaletinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Bildirilmesi

     c. Harcama Yetkisi Devir Formu

1.7. Gerçekleştirme Görevlisi Vekaleti

     a. Gerçekleştirme Görevlisi Vekaletinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Bildirilmesi

     b. Gerçekleştirme Görevlisi Vekaleti İmza Sirküsü

1.8. Süt İzni Kullanım Talebi

1.9. Kayıtta Kullanılan Belgeler

     a. Etik Sözleşmesi

     b. Sabıka Kaydı Beyanı

     c. Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Listesi

     d. Öğrenci Belgesi

1.10. Yolluklu ve Yolluksuz Görevlendirmeler

     a. Yolluklu Görevlendirme Talep Yazısı

     b. Yolluksuz Görevlendirme Talep Yazısı

1.11. Cübbe İade Tutanağı

1.12. Burs Komisyon Tutanağı

1.13. Düzeltici, Önleyici Faaliyet Formu

1.14. Birim Oryantasyon Takip Formu

 

2. EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ İŞLER

2.1. Öğretim Programı Değişikliği

     a. Program Kurulu Kararı Üst Yazı

     b. Program Kurulu Kararı

     c. Öğretim Programı Değişiklik İntibak Çizelgeleri

     d. Ders Bilgi Formu

     e. Karşılaştırma Tablosu

2.2. Derslerin Gruplara Ayrılma Gerekçeleri

     a. Program Kurulu Kararı Üst Yazı

     b. Program Kurulu Kararı

     c. Derslerin Gruplara Ayrılma Gerekçelerinin Çizelgesi

2.3. Sınav Tarihleri İlan Formu

2.4.Mazeret Sınav Formu

     a.Ara Sınav Mazeret Dilekçesi Örneği

     b.Mazeret Sınav Bilgilerinin Müdürlüğe İletilmesi (Bölüm Başkanlıklarının Dolduracağı Form)

     c.Mazeret Sınav Bilgilerinin ÖİDB İletilmesi (Müdürlüğün Dolduracağı Form)

2.5.Not Düzeltme/Maddi Hata İşlemi

     a.Maddi Hata Dilekçesi

     b.Not İşlemleri Formu

2.6.Sınav Evrakları

     a.Sınav Tutanağı

     b.Sınav Evrakı(Sınav evraklarının bulunduğu zarfın üstündeki etiket)

     c.Notbildirim formu - Sınav Sonuç Belgesi (Listeye OBS'den de ulaşılabilir)

     d.Sınav Kağıdı Teslim Tutanağı

2.7.Ders Devam Muafiyet Tablosu

2.8.Ders Görevlendirmesi

      a.Ek Ders Karşılığı (40.a) Farklı Bir Birimden Öğretim Elamanı Görevlendirme Talebi Üst Yazısı

      b.Öğretim Elemanı Görevlendirme Yazıları Takip Tablosu

      c.Ders Yükü Tablosu

 

3.ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ İŞLER

3.1.Bilimsel Çalışmalara Ait Tablolar

     a.Bireysel Çalışma Raporu

     b.Tüm Akdemisyenlerin Bilimsel Çalışmaları

3.2.Kurum Dışı Paydaşlar ve Kurum Etkinlikleri Tablosu

 

4.MALİ İŞLER

4.1.Doğrudan Temin

      a.Doğrudan Teminde Kullanılan Evraklar (Hazır Excel Tablosu)

      b.Tif Raporu

      c.Ödeme Emri Belgesi

      d.Performans

      e.Teslim Edilecek Evrakların Listesi ve  Sırası

4.2.Telefon Faturası

      a.Ödeme Emri Belgesi

      b.Performans

      c.Hakediş Belgesi Örneği

      d.Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi Örneği

      e.Muayene Kabul Komisyonu Listesi Örneği

      f.Resmi Özel Görüşme Listesi

      g.Teslim Edilecek Evrakların  Listesi ve  Sırası

4.3.Bütçe Hazırlık Aşamaları

      a.Tavan Aşan Bütçe Tablosu Formu

      b.İstenen Bilgiler

      c.Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri (FORM-1)

      d.Form-27- Öğrenci Sayıları Bilgi Formu (FORM-27)

      e.Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu (FORM-10)

      f.Bütçe-Fiziksel Değerler Bilgi Formu (FORM-11)

      g.Gider Bütçe Fişleri (FORM-13)

      h.Teslim Edilecek Evrakların Listesi ve Sırası

 

5.DİĞER

5.1.Öğrenci Konsey Seçimleri (Seçimlere ait tutanaklar ve oy pusulaları)

      a.Oy Pusulası

      b.Ana Sanat Dalı/Program Temsilcileri Seçim Sonucu Tutanağı

      c.Enstitü Temsilciler Kurulu Seçim Sonuç Tutanağı

5.2.Tebliğ-Tebellüğ Belgesi