Sosyal Bilimler Enstitüsü

Enstitümüz Öğrencilerinin Onaylanan Tezleri


Tez No
Yazar Yıl Tez Adı (Orijinal/Çeviri) Üniversite Dil Tez Türü  Konu
608799 CEMİL KOCA 2020 İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okur öz algısı, okuma motivasyonu ve okuduğunu anlama becerisi arasındaki ilişkilerin incelenmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Examining the relations between reader self-perception, reading motivation and reading comprehension skills of 4th grade primary school students
603927 NURULLAH ÇELEN 2020 16 Numaralı, 1082-1083 (1671-1673) Tarihli Kadıasker Defteri'ne göre Kırım'da sosyal ve ekonomik hayat Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History
Social and economic life in the Crimea According to book of Kadiasker, number 16, dated 1082-1083 (1671-1673)
613116 SÜMEYYE ÖZTÜRK 2020 İş zekasının rekabet üstünlüğü üzerine olan etkisi: Bilişim sektörü örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Bilim ve Teknoloji = Science and Technology
Effect of business intelligence on competitive advantage: Case of IT sector
608851 MEHMET FATİH KAYAN 2020 Evde ders okulda ödev modelinin akademik başarı, kalıcılık ve sınıf iklimi üzerindeki etkisi Düzce Üniversitesi Türkçe Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The effect of flipped learning model on academic achievement, retention and classroom climate
613066 ESRA KÜLEKÇİ 2020 Sağlık hizmetlerinde Yhita ve Yedi Muda'nın karşılaştırması: Bir üniversite hastanesi örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management
Comparison of Yhita and Seven Muda in health care: A university hospital example
616612 LEVENT ÖZCAN 2020 Türkiye'de Çerkezce öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Encountered problems and solution proposals on circassian language education in Turkey
620315 AHMET MAVİ 2020 Çerkes ve Karaçay-Malkar dil ve edebiyatları arasındaki etkileşimler Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Dilbilim = Linguistics
The interactions between Circassian and Karachay-Malkar languages & literatures
616330 KÜBRA KARAKIŞ 2020 Duygusal zekanın duygusal emek üzerindeki etkisi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
The effect of emotional intelligence on emotional labor
620157 HÜLYA ÖZKUL 2020 Temel eğitimde öğretmen öğrenci iletişiminin önemine ilişkin öğretmen görüşleri (Sakarya ili örneği) Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Teacher views on the importance of teacher-student communication on basic education
618247 SEZER YAMAN 2020 Termal turizm işletmelerinin destinasyon imajı açısından değerlendirilmesi: Haymana örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
Evaluation of thermal tourism businesses in terms of destination image: Haymana case
616614 SİBEL ADA 2020 4. sınıf sosyal bilgiler dersi üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme alanında kavram karikatürü kullanımının ders başarısına etkisi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The effect of the use of concept cartoon in the production, distribution and consumption learning success of the 4th grade social studies course
610535 ŞEYMA ŞAHİN 2020 Öğrenci, öğretmen ve müdürlerin sevgi, demokrasi ve öğrenci merkezli eğitim algıları Düzce Üniversitesi Türkçe Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Compassionate love, democracy, and student centered education perceptions of students, teachers, and school principals
609839 FATMA MAYTAP 2020 Fetᾱvᾱ-yı Ali Efendi (1b-30b) Giriş- inceleme-metin-dizin-tıpkıbasım Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Fetᾱvᾱ-yi Ali Efendi (1b-30b) Introduction-reswarch-text-index-facsimile
616547 MERYEM BÜŞRA USTA 2020 Marka sadakatinin öncülleri: Düzce ilindeki otomobil kullanıcıları üzerine bir uygulama Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
The antecedents of brand loyalty: An application on automobile users in Düzce
612649 SERDAR BÜYÜKATEŞ 2020 Yazı tipi, yazı karakteri ve yazı renginin marka cinsiyeti algılamasına etkisi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
Effect of font type, font character and font colour on brand gender percepti̇on
630399 FATMA SERÇE 2020 Türkiye, Estonya, Kanada ve Singapur ortaöğretim matematik öğretim programlarının karşılaştırmalı incelenmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
A comparative study of high school mathematic curricula in Turkey, Estonia, Canada, and Singapore
616335 ÖZNUR DAĞISTANLI CANOĞLU 2020 Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan öğrencilerin tanılanması, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve öğretim programı tasarısı Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Identification of students with attention deficiency hyperactivity disorders, determination of education needs and curriculum design
621294 AYHAN İNCİRCİ 2020 Öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinin güdülenme ve öğrenme stratejilerine etkisi Düzce Üniversitesi Türkçe Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The effect of writing to learn activities on motivation and learning strategies
612646 HASAN KAYACIK 2020 Fuar organizasyonlarında çalışan iş doyumu: Almanya ve Türkiye'de çalışanların karşılaştırılması Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
Job satisfaction of employees working in fair organizations: Comparison of employees in Germany and Turkey
616658 CANAN GÜCÜŞ 2020 Ortaokul öğrencilerinin okul yaşam kalitesinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Karaman ili örneği) Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Examination of the quality of school life of secondary school students in terms of some variables (Sample of Karaman province)
616699 HAMZA YAŞAR 2020 Aile katılımlı diyalojik okuma etkinliklerine ilişkin ebeveyn ve öğrenci görüşleri Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Opinions of parents and student on parents supported dialogic reading activities
616098 ÇİĞDEM MUTLU 2020 Terör ve ekonomik kriz olgularının yumuşak güç unsuru olarak turizme etkileri: 11 eylül saldırıları ve 2008 krizi üzerinden bir inceleme Düzce Üniversitesi Türkçe Doktora Turizm = Tourism ; Uluslararası İlişkiler = International Relations
Effects of terrorism and economical crisis as a matter of soft power on tourism: An analysis over the 11th september attact and 2008 crisis
621281 KAYHAN AHMETOĞULLARI 2020 Dindarlık ve faydacılığın faizsiz finansal ürünleri satın alma davranışlarıyla etkileşimi: Kuşakların farklılığı Düzce Üniversitesi Türkçe Doktora Bankacılık = Banking ; Din = Religion ; İşletme = Business Administration
Interaction with the purchasing behaviors of the interest-free financial products in the religion and the benefit: The variety of generations
608900 BURCU ÖKMEN 2020 Basamaklandırılmış ters yüz öğrenme modeli öğretim sürecinin geliştirilmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Developing the instructional process in layered flipped learning model
616546 MERVE ŞAHİNŞAH 2020 Sosyal medyada kişisel markalama: Instagram'daki seyahat fenomenleri üzerinde bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
Personal branding in social media: A research on travel phenomenes in instagram
616616 MUHAMMET ALİ ARSLAN 2020 Diller için Avrupa ortak öneriler çerçevesinde temel düzeyde Çerkezce öğretim programı Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Basic level circassian language program using common european framework of referance for languages
633047 MELTEM SARI 2020 Tip 1 Diyabet hastalığının maliyet analizi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management
Cost analysis of Type 1 Diabetes illness
627942 HAKAN TAHİRİ MUTLU 2020 Üretici/satıcı bakış açısından en düşük garanti maliyeti sağlayan en uygun garanti politikası ve süresinin belirlenmesi: Bir simülasyon çalışması Düzce Üniversitesi Türkçe Doktora Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering ; İstatistik = Statistics ; İşletme = Business Administration
Determination of the optimal warranty policy and period that provides the lowest warranty cost from the manufacturer's/ seller's perspective: A simulation study
627096 ERTUĞRUL EVLİCE 2020 Sosyal güvenlik sistemi sorunlarının sebep-sonuç zinciri Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Sigortacılık = Insurance
Social security system problems reason-result chain
630457 SELDA DEMİR 2020 İlkokullarda öğrencilerin teneffüslerde yaptıkları etkinliklerin incelenmesi ve geliştirilmesine yönelik öneriler Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Suggestions for the investigation and development of students' breaktime activities in primary schools
628712 AHMET DEMİRBAŞ 2020 Okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışları ile ders denetimleri arasındaki ilişkinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Examining relationship between school principals' instructional leadership behaviours and course supervisions according to teachers perception
636674 RABİA KORKMAZ 2020 Kur'an perspektifinden aile hayatında kadın Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Din = Religion
Women in family life from the perspective of Koran
639596 ÜMMÜHAN GÜLİZ ORHAN 2020 Ortaöğretim yetkinliklerini karşılama düzeyi açısından sosyoloji ders programının değerlendirilmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Evaluation of the curriculum of sociology lesson in terms of meeting secondary education competencies
638695 İLKAY KAYA 2020 Subhîzâde Feyzî Dîvânı'nın bağlamlı dizini ve işlevsel sözlüğü Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
The concordance and functional dictionary of Subhîzâde Feyzî Dîvân
639206 BÜNYAMİN TÜRK 2020 Fetāvā-yı Ali Efendi (31A/60B) giriş-inceleme-nüsha karşılaştırması-dizin-tıpkıbasım Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Fetava-yı Ali Efendi (Pages no: 031A-060B) introduction-analysis-comparative text-index-facsimile
637089 SEDA NUR DUMAN 2020 Demografik özelliklerin, müşterilerin restoran tercihlerine etkileri: Gürcü mutfağı örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
Evaluation of Georgian cuisine in the context of gastronomy; Example of İstanbul
636694 VELİ GÖK 2020 Yabancılara Türkçe öğretimi için oluşturulmuş eğitsel web sitelerinin kullanılabilirlik ve öğretici görüşleri açısından değerlendirilmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The evaluation of educational websites developed for teaching Turkish to foreigners in terms of usability and educator views
634285 BÜŞRA ARSLAN 2020 Sağlık hizmetlerinde kök neden analizi: 21 Adım Uygulaması Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management
Root cause analysis in health care: 21 Step Implementation
637091 SERDAR DUMAN 2020 Medikal turizm hastanelerinde çalışan memnuniyeti: İstanbul örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
Pleasure of workers in medical tourism hospitals: Example of İstanbul
633101 ERSİN TUNÇER 2020 Ortaokul matematik öğretmenlerinin eleştirel düşünme eğilim ve uygulama algıları arasındaki ilişki Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The relationship between critical thinking tendency and practical perceptions of the middle school mathematics teachers
639203 TUĞBA ARSLAN 2020 Mustafa İbn Ali el-Muvakkit'in Risâle-i Usturlâb-ı Selîmî adlı eseri (1A-46B) giriş-inceleme-nüsha karşılaştırması-dizin-tıpkıbasım Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Risâle-i Usturlâb-i Selîmî by Mustafa İbn Ali el-Muvakkit(1A-46B) input-review-comparison-index-facsimile
636344 AHMET KESKİN 2020 Destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin öğretmen görüşleri Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Teachers 'views on support and training courses
639376 SİNE YILDIZ 2020 Türkiye'deki Çerkes diasporasında müzik ve kültürel aktarım Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Halk Bilimi (Folklor) = Folklore
Music and cultural transmission in Circassian diaspora in Turkey
600950 MERVE UYANIK 2019 Değerlere göre yönetim ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Siyasal Bilimler = Political Science
Relationship between management and organizational citizenship behavior according to values
606533 RAMAZAN ÇAĞLAR 2019 Ahmedi'nin Cemşid ü Hurşid'inin bağlamlı dizini ve işlevsel sözlüğü (1v-31v) Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Context index and functional dictionary of Ahmedi's Cemşid ü Hurşid (1v-31v)
607759 RIDVAN ÇALIŞIR 2019 Ortaokul öğrencilerinin girişimcilik yeterlikleri Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Entrepreneurhip qualification of secondary school student
607713 GÖNÜL GÜREL 2019 Toplam kalite yönetimi felsefesi kapsamında; Devlet okullarındaki öğrencilerin gözünden liderin yönetim tarzının belirlenmesi üzerine bir araştırma: Düzce Yavuz Selim mtal Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
Under the total quality management philosopy; A leader's style in the state of the students in the state schools: Düzce Yavuz Selim mtal
607439 AHMET KAYA 2019 Toplam kalite yönetimi uygulamaları: Düzce ilinde bir kamu hastanesi örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Hastaneler = Hospitals ; Kamu Yönetimi = Public Administration ; Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management
Total quality management practices:a case study of public hospital in Düzce
600960 GAMZE IŞIK 2019 İnşaat sektöründe yapı kalitesi üzerine bir model önerisi: Düzce ili örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
A model proposal on building in construction sector: Example of Düzce
601349 NİLDA PAŞAOĞLU 2019 Ahmed Arif'i okumak (Hayatı-edebi şahsiyeti-eserleri) Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Reading Ahmed Arif (Life-literary personality-work)
605780 HAKAN ÇAKIRLI 2019 Konaklama işletmelerinde rekabet avantajı kaynaklarının incelenmesi: Bodrum örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
Investigation of competitive advantage sources in accommodation: Case of Bodrum
603554 HANIM HAN 2019 Psikolojik sözleşme ihlalinin örgütsel bağlılık üzerine etkisi: Hemşireler üzerinde bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management
The effect of psychological contract breach on organizational commitment: A research on nurses
607545 ARİFE TAŞTAN 2019 Ali B. El-Hasan B. Caʽdeveyh'in Kitâbu Mir'âti'l-Mürüvvât'ı (tahlil ve tercüme) Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History
Ali B. Al-Hasan B. Jaʽdawayh's Kitab Mir'āt Al-Muruwwāt (analysis and translation)
590914 BURCU ÖZAKÇA SÜMER 2019 Ortaokul fen bilimleri dersi proje görevlerinin yürütülmesinde karşılaşılan sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik bir eylem araştırması Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
An action research on eliminatingthe problems encountered in the ımplementation of project tasks in secondary school science course
560812 HASAN HÜSEYİN YILDIZ 2019 Düzce acil sağlık hizmetleri çalışanlarının etik iklim algılarının örgütsel güven ve örgütsel bağlılık ile ilişkisi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management
The relationship between ethical climate, organizational trust and organizational commitment of Düzce emergency medical services employees
603555 SELİM KİBAR 2019 Kosgeb yeni girişimci destek programından yararlanarak işyeri açan girişimcilerin yaşadıkları sorunlar ve karşılaştıkları fırsatlar Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
Problems and provided opportunities of entrepreneurs who establish company by using Kosgeb new entrepreneur support program
542929 ÖMER TİRAKİOĞULLARI 2019 Meslek yüksekokulu öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenlik kültürlerinin incelenmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Kazalar = Accidents
Vocational school students occupational health and safety investigation of security cultures
547768 ERDAL ODABAŞ 2019 Etkileşimli tahta kullanımına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Examination of the views of teachers and students on the usage of interactive boards
554510 OSMAN KARTAL 2019 Fama-French 5 faktör modelinin katılım endeksi üzerinde incelenmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Doktora İşletme = Business Administration
The investigation of the Fama-French 5 factor model on the katilim index
559819 MUSTAFA ÇAKIR 2019 Beşar Esad Dönemi Suriye dış politikası ve Türkiye ile ilişkiler: Süreklilik ve değişim eksenli bir değerlendirme Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Uluslararası İlişkiler = International Relations
Syrian foreing policy in Bashar al-Assad period and relations with Turkey: An evaluation on continuity and change
542906 ERTUĞRUL KAYA 2019 Terörün Türk turizmine etkileri: Mardin ve Diyarbakır örnekleri Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
Effects of terrorism on Turkish tourism: Examples of Mardin and Diyarbakır
563436 BUŞRA KOÇASLAN 2019 İdrîs-i bidlîsî heşt Behişt Orhan Gazi Dönemi (tahlil ve tercüme) Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History
Hasht bahesht of idrīs-i bidlīsī and it's Orhan Gazi's term (analysis and translation)
554677 HALİL İBRAHİM ÖKSÜZ 2019 Okunabilirliğin anlaşılabilirlik üzerindeki etkisinin farklı metin türlerine göre incelenmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Examining the effect of readability on comprehensibility by different types of text
573586 SONGÜL BAL KUSNACI 2019 Öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin değişime direnci yönetme yeterlilikleri ile öğretmenlerin örgütsel sinizm davranışları Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Principals' competence i̇n managing the resistance against change according to teacher views and teachers' organizational cynicism behaviors
545309 FATİH TURGUT 2019 Turizm eğitimi ile spor bilimleri eğitimi lisans öğrencilerinin spor turizmine yönelik tutumlarının incelenmesi (Düzce Üniversitesi örneği) Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Spor = Sports ; Turizm = Tourism
Tourism education sports science education undergraduate students examination of attitudes towards sports tourism (Düzce University)
554381 İLKNUR ARSLAN ÇİLHOROZ 2019 Hastane işletmelerinde maliyet analizinde karşılaşılan zorluklar ve kullanım alanları üzerine bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Maliye = Finance ; Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management ; İşletme = Business Administration
A research on the challenges faced and using areas in cost analysis in hospital operations
560404 SEVDA GÖKALİ 2019 Düzce ili medikal turizm sektörünün uluslararası rekabetçilik analizi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
The analysis of international competitiveness of medical tourism sector in duzce province
601508 ABDÜSSAMET ATASEVEN 2019 Kosgeb desteklerinde kaynak aktarım oranının incelenmesi:Tr 42 bölgesi örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Doktora İşletme = Business Administration
The analysis of the effectivenes of government support for economy: An application on the smes which took Kosgeb support in tr42 area
560327 ELİF DOĞRUEL 2019 Tipler ve kişilikler çerçevesinde Ahmet Cezbî'nin şiir dünyası Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Ahmet Cezbi's poetry world within the features of literary types and personalities
546090 FUAT YALMAN 2019 Sağlık yöneticilerinin girişimci kişilik özelliklerinin hastanelerin kurumsal performansı üzerindeki etkisi: İstanbul'da faaliyet gösteren özel hastanelere yönelik bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Doktora Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management
The impact of entrepreneurial personality characteristics of health managers on corporate performance of hospitals: A survey on the private hospitals operating in Istanbul
554542 ŞERİFE FİLİZ CUMBUL 2019 Sınıraşan su sorunu ve güvenlik olgusu: Orta Doğu örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Uluslararası İlişkiler = International Relations
Transboundary water problem and security phenomenon: The case of Middle East
554520 SONGÜL BAŞER TOPKARA 2019 KOBİ'lerde kurumsal yönetim uygulamaları: Düzce ili örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
Corporate governance practices in SMES: An application in Duzce
594587 RIDVAN ŞAHİN 2019 Yöneticilerin etik liderlik davranışları ve toplam kalite yönetimi ilişkisi: Düzce ili örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The effect of manager's ethical leadership behavior according to teacher perceptions on total quality management: Example of Duzce province
561864 FATİH MEHMET GÜLMEZ 2019 2000 yılından sonra Türk milli eğitim sisteminde yaşanan değişimlerin incelenmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The analysis of the changes in the Turkish national education system from the year 2000 on
559840 SEDA GÖKMEN 2019 Yükseköğretim kurumlarında toplam kalite yönetimi anlayışı: Düzce Üniversitesi ve Oviedo Üniversitesi örnekleri Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Kamu Yönetimi = Public Administration ; İşletme = Business Administration
Total quality management perception in higher education institutions: Düzce University and Oviedo University samples
554521 ÇAĞLAR AKBAŞ 2019 Hesaplanmış maddi olmayan varlık yöntemiyle entelektüel sermayenin hesaplanması: Türkiye bankacılık sektörü örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
Calculating intellectual capital with calculated intangible assets method: The case of the banking sector in Turkey
623085 METE CAN 2019 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi 1907 numaralı elyazmasındaki Mevlevî âyînleri (Metin–tahlil) Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History
Mawlavi rituals in the 1907 numbered manuscript in the Library of Theology Faculty of İzmir Dokuz Eylul University (Text And analysis)
547810 SUZAN ÇAKIR 2019 Mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerinin okula bağlılığı ile sınıf içi çatışma yaşama nedenleri arasındaki ilişki Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The relationship between the causes of in-class conflicts experience and students at vocational high schools' commitment to their schools
547757 LALE GÜL KELEŞ 2019 Türkiye ve Avusturya' nın yavaş şehir olgusuna yaklaşımlarının karşılaştırılması: Horn ve Seferihisar örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
The comparison of approaches of Turkey and Austria towards the cittaslow event: Cases of Horn and Seferihisar
547113 ENES BAYRAKTAR 2019 Materyalist eğilim, iş stresi, yönetici desteği ve iş-aile yaşam çatışmasının iş ve yaşam tatmini üzerindeki etkisi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
The effect of materialist tendency, job stress, supervisor support and work-family life conflict on job and life satisfactions
573656 ÇAĞLA PINAR ŞENSOY 2019 Ortaokul matematik öğretmenlerinin ders işleyiş süreçlerinin incelenmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Researching of the middle school math teachers' course processes
554905 MEMET ERKEN 2019 İşletmelerde sosyal medya kullanımının tüketici algısı ve marka bilinirliğine etkisi: Üniversite öğrencilerine yönelik inceleme Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
The effect of social media usage on the consumer perception and brand awareness in businesses: Reseach on university students
609878 ESRİN PALAS BOZKURT 2019 Uzaktan eğitimde kullanılan videolu yöntemlerin ön lisans öğrencilerinin matematik başarılarına etkisi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The effect of video methods used in distance education on mathematics achievement of associate students
554507 SERHAT FIRAT 2019 Düzce İli'nin geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) sektörünün uluslararası rekabetçilik analizi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Halk Bilimi (Folklor) = Folklore ; Halk Sağlığı = Public Health ; Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management
Competitiveness analysis of the traditional and complementary medicine (TCM) sector of Duzce
557622 AHMET AYAZ 2019 Birleştirilmiş teknoloji kabul ve kullanım teorisi: Bartın Üniversitesi EBYS kullanıcıları üzerine bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Bilgi ve Belge Yönetimi = Information and Records Management ; Dokümantasyon ve Enformasyon = Documentation and Information
Unified theory of acceptance and use of technology: A research on the users of ERMS Bartin University
554766 AZAT YILDIZ 2019 Akıllı turizmin Türkiye'de uygulanabilirliği İstanbul örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
Applicability of smart tourism in Turkey case of Istanbul
554498 EBRU DEMİR 2019 Organize sanayi bölgelerinde muhasebe ve vergi uygulamalarının incelenmesi: Düzce II. OSB örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
Investigation of accounting and tax applications in organized industrial zones: Düzce II. OIZ example
560468 ERDAL YILMAZ 2019 Öğretmen algılarına göre okul müdürünün öğretimsel denetim davranışlarının öğretmen motivasyonuna etkisi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Effect of principal's instructional supervision behaviors on teacher motivation with respect to teachers' perceptions
554737 ALAATTİN BAYRAM 2019 Адыгэ унэгъo псэукіэхэр(тыркуем щыпсурэ адыгэхэм унэгъо кiоцiым, зэгъунэгъухэм язэфщытыкi) Düzce Üniversitesi Çerkezce Yüksek Lisans Sosyoloji = Sociology
Çerkeslerde aile yaşam tarzı (Çerkeslerin aile içi ve aileler arası ilişkileri)
554747 ARZU KARAGÖZ 2019 Bölgesel kalkınmada turizm girişimciliğinin rolü: Akçakoca örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
The role of tourism entrepreneurship in regional development: Akçakoca example
554750 CANAN ÖZGENÇ 2019 Alternatif turizm türlerinden botanik turizm bağlamında botanik bahçesi kurulumuna yönelik paydaş görüşleri: Gümüşova örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
Stakeholder views on the establishment of a botanical garden in the context of botanical tourism as an alternative tourism type: Gümüşova example
554734 ŞİMAL ÖZCAN 2019 Adige dilinde (Batı lehçesi) fiiller ve yapıları Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Dilbilim = Linguistics
Verbs and verb patterns in Adyghea language (Western dialect)
566381 TUBA ARSLAN 2019 Sağlık kurumlarında şiddet: Gazete haberleri üzerinde bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management
Violence in health sector: An investigation on news
562321 HALİL İBRAHİM ÖZKAN 2019 Bögenbay Destanı Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Epope of Bögenbay
563712 CELAL ERKUBİLAY 2019 Diğerkâmlık davranışı, iş arkadaşı desteği ve lider desteğinin işgören sesliliği üzerindeki etkisi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
Effect of altruistic behavior, peer support and leader support on employee voice behavior
566083 SERVET SOLAK 2019 Nâzım Hikmet Ran'ın şiirlerinde insan teması üzerine bir inceleme Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
An analysis on human response in the poems of Nazim Hikmet Ran
564478 ZEKAİ MERCAN 2019 Ulu Evliya Şeyh Hudâydâd-ı Velî adlı eserin aktarımı ve muhteva incelemesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Dilbilim = Linguistics
Literal and content analysis of sublime saint Hudâydâd-i Velî book's translation, analysis and content review
561811 EMRE DİL 2019 Havayolu firmalarının iş modellerine göre müşteri tercihlerinde etkili olan faktörlerin karşılaştırılması Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Sivil Havacılık = Civil Aviation
Comparing the effective factors of customers' preferences according to business models of airline companies
574101 DİNÇER KORKMAZ 2019 Organizasyonel yapı, kurum kültürü ve performans arasındaki ilişki; Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management
The relationship between organizational structure, institutional culture and performance; example of Duzce University Health Application and Research Center
571806 TÜLİN GENÇ 2019 Ortaokul öğrencilerinin sosyo-bilimsel konulara ilişkin bakış açılarının incelenmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
An Analysis of middle school students' perspectives about socio-scientific issues
568722
TUĞBA ÇİÇEK 2019 Stratejik farkındalık, sektör analizi, stratejinin temel bileşenleri ve performans arasındaki ilişkiler: Nitel bir analiz Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
Strategic awareness, sector analysis, the basic components of strategy and the relationships between performance: A qualitative analysis
574935 BETÜL KORKMAZ 2019 Mobilya endüstrisinde rekabet analizi: Düzce mobilya endüstrisine yönelik nitel bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
Competition analysis in the furniture industry: A qualitative research on Düzce furniture industry
568725 MERVE TAŞKIN 2019 Sosyal sermaye ve stratejik ittifak oluşturma arasındaki ilişki: Yöneticiler üzerine bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
Relationship between social capital and strategic alliance: A research on managers
594630 EMİNE UZUNDAL 2019 Yeşil ürün farkındalığının satın alma niyeti üzerine etkisinde yeşil güvenin aracılık rolü Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
The mediating role of green trust in the effect of green product awareness on purchase intention
588180 FİRDEVS ŞENER ÖZEL 2019 Eğitim fakültelerinin lisans programlarına yönelik toplumsal cinsiyet eğitimi dersi öğretim programının tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Design, implementation and evaluation of gender education course curriculum for undergraduate programs of faculty of education
591622 BURCU İSBİR ABREKOĞLU 2019 Yaratıcı dramanın yaratıcı yazma becerisine ve yazmaya yönelik tutuma etkisi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The effect of creative drama to on creative writing and attitude of writing
589526 SELVİ GÜLYAZ 2019 Bilgi yönetiminin inovasyon yeteneği ile ilişkisinin incelenmesi: Doğu Marmara bölgesindeki ar-ge merkezlerinde bir uygulama Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
Investigation of the relationship of information management with innovation capability: an application on r&d centers in Eastern Marmara region
572585 HAMİT YÜKSEL 2019 Adıgecenin söz varlığı açısından Çeraşe Tembot'un 'Tek atlı' adlı romanı Düzce Üniversitesi Çerkezce Yüksek Lisans Halk Bilimi (Folklor) = Folklore ; Karşılaştırmalı Edebiyat = Comparative Literature
Кӏэрэщэ тембот ироманэу «шыу закъу» игущыӏэлъэ зэхэтыкӏ
568487 YASEMİN AKTAŞ 2019 Mecma'ü'l-Letâyif (30a-58b varaklar) giriş-inceleme-metin-çeviri-dizin-tıpkıbasım Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Dilbilim = Linguistics
Mecma'ü'l-Letâyif (Foils 30a-58b) introduction-examination-text-translation-index-facsimile
574093 ŞERİFE ÖZDEMİR 2019 Eski Anadolu Türkçesine ait Mensur Menâkıb-ı İskender [26a/50b](Giriş-metin-sözlük-tıpkıbasım) Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
A prose from old Anatolian Turkish Menâkib-i İskender [26a/50b](Introduction- text- dictionary- facsimile)
587687 HAYAT KANAT 2019 Adıge Kültüründe Şifacılık Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Halk Sağlığı = Public Health
Healing in Adyghe Culture
573811 MUSTAFA EKİZ 2019 Öğretmenlerin okul müdürlerinin etik davranışları hakkındaki görüşleri Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Expectation of teachers and principals about ethical behaviors and examining frequency of displayed ethical behaviors
568685 İLKİZ ŞENEL 2019 Gürcü edebi dilinde isimden isim yapan yapım ekleri Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Dilbilim = Linguistics
The suftixes that make nouns from nouns in the Georgian literary language
572609 ASLIHAN ÜNAL 2019 İşletmelerde yapay zekâların icra kurulu başkanı olabilirliği üzerine bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Doktora İşletme = Business Administration
A research on feasibility of artificial intelligence performing as chief executive officer
568029 AYŞE TUFAN 2019 Çerkes dünyasının Ç'eraşe Tembot'un «tek atlı» romanındaki görünümü Düzce Üniversitesi Çerkezce Yüksek Lisans Halk Bilimi (Folklor) = Folklore ; Karşılaştırmalı Edebiyat = Comparative Literature
Адыгэм идунай к1эрэщэ Tембот ироманэу «шыу закъу» къызэригъэлъагъорэр
590184 MERVE KEY 2019 Esat Mahmut Karakurt'un romanlarında kadın kahramanlar Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Women heroes in the novels of Esat Mahmut Karakurt
592889 BİROL COŞKUN 2019 Vergi teşvik uygulamalarının otomotiv sektörü üzerindeki etkileri: Düzce ilinde bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
The effects of tax incentive practices on automotive sector: A research in Düzce province
573158 ZEYNEP ÖZTÜRK 2019 Mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerinin okula yabancılaşmaya yönelik görüşleri ve mesleki eğitime yönelik tutumları Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Vocational and technical anatolian high school students' opinions for school alienation and their attitudes for vocational education
589979 BURCU GÜVEN 2019 Ortaokul matematik proje görevi uygulamalarına yönelik öğrenci öğretmen veli görüşleri Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics
Student teacher parental views of the middle school mathematics project implementations
591388 MERT YILDIRIM 2019 Sağlık talebini belirleyen faktörlerin Grossman modeli çerçevesinde analizi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
The analysis of factors determining health demand in the framework of Grossman model
591140 ELYESA YILMAZ 2019 İslami finans araçlarının girişimcilik niyeti üzerine etkisi: Düzce Üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
The impact of islamic finance tools on entrepreneurial intention: A research on Düzce University students
590306 ÖNDER KARAMERT 2019 Oyunlaştırmanın 5. sınıf matematik dersindeki başarıya ve tutuma etkisi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The effect of gamification on the success and attitude of the 5th grade mathematics course
592995 HASAN ARİF EKER 2019 Algılanan hizmet kalitesinin tekrar satın alma davranışı, müşteri sadakat düzeyi ve ağızdan ağıza iletişim üzerine etkileri; otomobil kasko poliçesine sahip müşteriler üzerine bir çalışma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
The impact of perceived service quality on the behaviour of repurchase, level of customer loyalty and word of mouth communication; a study on customers having car insurance policy
573997 YAĞMUR BAŞARAN 2019 Öğretmenlerin mesleki gelişim faaliyetlerine katılımları ile iş doyumları arasındaki ilişki Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Relationship between teachers' participation to professional development activities and their job satisfaction
568067 REMZİYE YAŞAR 2019 Mecma‛ü'l-Letâyif (1b-29b) giriş-inceleme-metin-çeviri-dizin-tıpkıbasım Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Dilbilim = Linguistics
Mecma'ü'l–Letâyif (1b-29b) enterance-surveying-text-translation-concordance-sameissue
590008 ARMAĞAN ERCAN 2019 Algılanan örgütsel desteğin yenilikçi iş davranışları ve işten ayrılma niyetine etkisi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
The effect of perceived organizational support on innovative business behaviors and turnover intention
595058 TUĞBA COZOĞLU 2019 2000 ile 2019 yılları arasında Türkiye'de ve yurt dışında eğitim yönetimi alanında yayınlanan makalelerin tematik açıdan değerlendirilmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
A thematic analysis on articles published in the field of educational administration between 2000 and 2019
593835 PINAR KALKAN 2019 1920-1950 yılları arası Türk eğitim politikasının oluşumu Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The trends forming the policy of education in Turkey between 1920-1950
575714 HÜSEYİN AVNİ EKE 2019 Lise öğrencilerinin bilişüstü farkındalık düzeyleri, yabancı dil öğrenme inançları, yabancı dil öğrenme kaygıları arasındaki ilişkiler Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Metacognitive awareness levels, foreign language language learning beliefs and the relationship between foreign language anxieties of high school students
592907 ERTUĞ KIYASOĞLU 2019 Sınıf öğretmenlerinin 21. yüzyıl öğrenen ve öğreten becerileri Düzce Üniversitesi İngilizce Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Elemantary classroom teachers 21st century learningand teaching skills
589240 NUR GEL 2019 1973-2017 yılları arasındaki 9. sınıf İngilizce öğretim programlarının incelenmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Analyzing the 9th grade English curriculums between 1973 and 2017
572462 ELİF ÖZTÜRK 2019 Algılanan öğretim kalitesi ve öğrenci tatmininin öğrenci sadakati üzerindeki etkisi: Düzce Üniversitesi örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
The effect of perceived teaching quality and student satisfaction on student loyalty: A case of Düzce University
588565 ONUR BAĞIRAN 2019 Yeni kalite prensiplerinin yabancı dil eğitimi üzerine etkisi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Sosyal Hizmetler = Social Services ; İşletme = Business Administration
The effect of new quality principles on foreign language education
586492 ENİS HİÇYILMAZ 2019 Beş faktör kişilik modelinin anlık satınalma davranışı üzerindeki etkisinin belirlenmesine yönelik ampirik bir çalışma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology ; İşletme = Business Administration
An empirical study to determine the effect of five-factor personality model on impulse buying behavior
586176 MÜBAREK ATAN 2019 Meczûb Divanı Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Divan of Meczub
602751 DERYA AKTÜRK ÇOPUR 2019 Mülteci öğrencilerin uyum sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The problems refugee students face and solution proposals through the adaption process
602630 BEYZA ŞAHİN 2019 Erasmus+ değişim programından yararlanan öğrencilerin görüşlerinin yönetimsel açıdan değerlendirilmesi Düzce Üniversitesi İngilizce Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Evaluation of the students' opinions that benefited from erasmus + exchange program in terms of management
592872 GÜLNUR ŞEN MUHACERİ 2019 Örgütsel bağlılığın güçlendirilmesinde bir araç olarak personel eğitimi: Antalya Lara bölgesindeki seyahat acenteleri üzerine bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
Staff training as a tool for strengthening organizational commitment: A research on travel agencies in Antalya Lara region
590026 DİDEM KANDEMİR 2019 Yaz döneminde eğitim alan öğrencilerin okul tükenmişlik düzeyleri ile okul tutumlarındaki değişimin incelenmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Investigation of changes in school burnout levels and school attitudes of summer students
602518 GÜLŞAH TURAN ÇELİK 2019 Bilişim işletmelerinde strateji geliştirme sürecinde büyük verinin etkisi üzerine bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; İşletme = Business Administration
A research on the effect of big data in strategy development process in informatics businesses
603981 SİBEL ÇAKIROĞLU 2019 Üniversite İngilizce hazırlık okulu öğrencilerinin yazma becerisi geri bildirim sürecinin incelenmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Investigation of university English preparatory schoolstudents' feedback process to the development of writing skill
632211 FURKAN MERT AKTAŞ 2019 1725-1726 tarihli S-306 numaralı Sofya Kadı Sicili'nin okunması ve değerlendirilmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History
Reading and evaluation of Sofia Kadiasker Records numbered: S-306 Dates: 1725-1726
603889 HASAN ŞENGÜLOĞLU 2019 Finansal okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi: Düzce ili örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Maliye = Finance
Determination of financial literacy levels example of Düzce province
603767 HÜSEYİN DİNÇ 2019 Okul müdürlerinin teknoloji liderliği yeterlilikleri Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Technology leadership competencies of school principals
603360 İSMAİL HAKKI BAHADIR 2019 Ahmet Cevdet Paşa Ve İslam hukukuna katkıları (Risâletü'l-Vefâ örneği) Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Din = Religion ; Hukuk = Law
Ahmet Cevdet Pasha and His Contributions into The Islamic Law (The case of Risaletu'l-vefa)
603435 SEVTAP GÜL 2019 Helal konseptli otel işletmelerinin uyguladıkları pazarlama stratejilerinin değerlendirilmesi: İstanbul örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
Evaluation of marketing strategies applied by halal consept hotel enterprises: The case of İstanbul
608205 AYŞE HÜMEYRA BAYRAM 2019 Kurumsal kaynak planlama (ERP) sisteminde malzeme yönetim modülünün incelenmesine yönelik bir uygulama Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
An application for investigation of material management module in enterprise resource planning (ERP) system
603588 HATİCE BOZKURT TÜRK 2019 Öğrenci yanıt sistemlerinden Kahoot!'un üniversite öğrencilerinin İngilizce kelime öğrenme başarıları ve tutumları üzerindeki etkisi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The effect of Kahoot! as a student response system on the attitudes and success of university students in learning English vocabulary
609335 AYŞEGÜL IŞIK 2019 Örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi: Akçakoca örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
Relationship between organizational commitment and organizational citizenship behavior: Akçakoca example
589861 ÖMER YAVUZ 2019 Etnik restoranlarda fiyatlandırma ve marka değeri: İstanbul ilinde bulunan etnik restoranlar üzerine bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
Pricing and brand value in ethnic restaurants: A research on ethnic restaurants in İstanbul
609980 NECATİ AKTAŞ 2019 Ders öğretim programlarına yönelik hazırlanan tezlerin meta analizi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Meta analysis of the thesis prepared for the course programs
590987 GÖKHAN ÇETİN 2019 Otel yöneticilerinin karar verme yaklaşımlarının değerlendirilmesi: Bolu ve Düzce illerindeki otel işletmelerine yönelik bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
Evaluation of the decisions of hotel manegers: A research on hotel business in Bolu and Düzce provinces
592988 MİRAÇ KARAYİĞİT 2019 Okul müdürlerinin etkili iletişim becerileri ile öğretmenlerin mesleki motivasyonları arasındaki ilişki Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The relationship between effective communication skills of school managers and teachers 'professional motivations
613418 MURAT BAŞOL 2019 Öğrencilerin girişimcilik özelliklerinin girişimcilik eğilimleri üzerindeki etkisi Düzce Üniversitesi örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
The effect of entrepreneurship properties of students on entrepreneurship features example of Duzce University
589927 EMİNE SARI 2019 Web 2.0 uygulamalarına göre tasarlanmış fen bilimleri dersinin etkililiğinin incelenmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Investigation of the effectiveness of mobile learning supported science course
608800 SENA MEMNUNE BAŞAK 2019 Bilişim işletmelerinin öğrenen örgütlere dönüşmesinde büyük verinin etkisi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
The impacts of big data on the transformation of it into learning organizations
530493 ONUR ÖZEVİN 2018 Finansal tablolarda hile riskinin tespiti üzerine bir model önerisi: BİST uygulaması Düzce Üniversitesi Türkçe Doktora İşletme = Business Administration
A model recommendation on the determination of financial statement manipulation risk: BİST application
530800 UFUK YILMAZ 2018 Öğretmenlerin psikolojik iklim algıları ile dayanıklılıkları arasındaki ilişki Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The relationship between teachers' perceptions about psychological climate and their grit levels
498202 HASAN CEVİZ 2018 Toplumdaki öğretmenlik mesleğine ilişkin algı ile öğretmenin mesleki motivasyonu arasındaki ilişki Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The relationship between professional motivation of teachers and the perception of the society related to teaching profession
529969 SERKAN ÖZKAN 2018 İsrail'in bölgesel varlığının politik ve stratejik önemi: Bölgesel ve küresel aktörlerin çıkarları ve politikaları üzerinden bir inceleme Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Uluslararası İlişkiler = International Relations
Israel's regional presence's political importance: Analizing on the interest's and politics of regional and global agents
530510 HAYRUNNİSA GÜRBÜZ 2018 Şahabettin Süleyman'ın Şiir ve Tefekkür, Jale dergileri ve Abdülhak Hâmid Hayatı ve Sanatkâr eseri üzerine bir inceleme Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
A study about Şahabettin Süleyman's magazines, Şiir ve Tefekkür, Jale and his book Abdülhak Hâmid Hayati ve Sanatkâr
497232 SERKAN YÜCEL 2018 Muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri'nden Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları'na geçiş sürecinin karşılaştırmalı analizi Düzce Üniversitesi Türkçe Doktora İşletme = Business Administration
Comparative analysis of transition process from accounting system application to Turkey Accounting and Financial Reporting Standards
497241 AYHAN KARTAL 2018 Fen lisesinde okuyan öğrenciler ile ailelerinin sosyo kültürel yapılarının incelenmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Analyzing socio cultural structures of students who studies at science high schools and their families
497242 NACİYE YAĞMUR 2018 Maarif müfettişleri tarafından gerçekleştirilen ders denetimlerinin öğretmen performansındaki rolü Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The role of supervision conducted by educational supervisors on the performance of teachers
497237 SERHAT BAĞCI 2018 Müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakatinin hizmet hatası ve müşteri şikayeti kapsamında incelenmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
Analyzing customer satisfaction and customer loyalty to scope of service failure and customer complaint
497239 ALİ ATA 2018 Maden Deresi'ndeki yerel halkın kırsal turizme olan tutumunu belirlemeye yönelik bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
A research on determining attitudes of local people on rural tourism in mine creek
497236 ZÜHRE SATMAZ KASIMOĞLU 2018 Ortaokul ve lise öğrenci algılarına göre okul müdürlerinin liderlik davranışlarını yerine getirme dereceleri Düzce Üniversitesi İngilizce Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Fullfilment levels of leadership behaviors of principal according to middle and high school student's perceptions
497240 SAFİYE LEYLA TEPECİK 2018 Seçmeli bilim uygulamaları dersine yönelik öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Remarks of teachers, students and parents on the elective science applications course
497235 AYŞE KÜTÜKCÜ 2018 Cinsiyet rolü, denetim odağı ve örgütsel kısıtların kadınların kariyer geleceği algısına etkisi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
The effect of gender role, locus of control and organizational constraints on the women's perception of career future
530358 AYŞE NUR AYHAN 2018 Ankara Millî Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu'nda 06 mil yz a 10103 yer numaralı Mecmu'a-i Eş'ar (inceleme-karşılaştırmalı metin) Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Ankara National Library Wri̇ti̇ng Collection 06 mil yz a 10103 place number Mecmu'a-i Eş'ar (examination-comparative text)
530417 ÖZNUR BAZNA 2018 Kişilik tiplerinin davranışsal finans kapsamında değerlendirilmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
Individual benefits of individual investors and personality types related to Turkey in a nicel research
530605 EREN ÇAM 2018 Sağlık hizmetlerinde kalite açısından yatarak tedavi edilen diyabetli pediatrik hastaların maliyet analizi ve bir model önerisi: Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi çalışması Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Hastaneler = Hospitals ; Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management ; İşletme = Business Administration
Cost analysis and a model of pediatric inpatients with diabetes in quality perspective of healtcare services: A Duzce University Research and Practice Hospital study
530403 AYSUN SOYER 2018 Buddhacarıta (giriş-metin-çeviri-dizin-tıpkıbasım) Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Buddhacarita (input-text-translation-index-facsimile)
529493 SİBEL ESER 2018 Denim pantolon üretiminde yalın üretim uygulamaları ve bir örnek olay incelemesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
Lean production practices in denim trousers production and example case study
498199 EYÜP AYDOĞDU 2018 Ahmed Bin Hemdem Kethüda Süheyli Divanı'nda tipler ve kişilikler Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Types and personality in collected poems of Ahmed Bin Hemdem Kethüda Süheyli
498200 AYŞE GİRAY 2018 Klasik Türk edebiyatı kaynaklarından şiir mecmûaları Mecmûa-ı Eş'âr: SK. Hacı Mahmud Efendi, 5214 Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Poerty journals from classical Turkish literature sources Mecmûa-i Eş'âr: SK. Hacı Mahmud Efendi, 5214
529956 SAMET TÜRER 2018 Yabancı dil öğrenme ortamlarında kültürün etkin kullanımı Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The effective use of culture in foreign language learning environments
529930 ELİF YÜKSEL 2018 Ortaokul matematik ve fen bilimleri zümre öğretmenler kurulunun işleyişinin incelenmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The study of the functioning of the secondary school mathematics and science teachers' board
497234 ŞEHABETTİN YAVUZ 2018 Okul yöneticilerinin kullandıkları motivasyonel dil ile öğretmenlerin rol fazlası davranışları arasındaki ilişki Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The relationship between the school administrations' motivational language and teachers' extra role behaviours
530537 RABİA İLHAN 2018 Çerkez mutfağının gastronomi turizmi bağlamında değerlendirilmesi: Restoran sahipleri ve müşteri görüşlerinin karşılaştırmalı analizi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
Evaluatian of çerkez cuisine in terms of gastronomy tourism: Comparative analysis of restaurant owners and customer opinions
530404 OKAN TURAMAN 2018 Küreselleşme ile yerel yönetim yapıları ve hizmetleri ilişkisi: Düzce Belediyesi örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration
Local government structures and services relationship with globalization: The regional municipality sample
529494 DERYA ÇETİNOĞLU 2018 Sürdürülebilir turizm kapsamında yeşil nesil restorancılık faaliyetlerinin uygulanabilirliği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
Practicality of green generation restaurants as part of sustainable tourism
529405 ZEYNEP KÖMÜR 2018 Golf kulüpleri tarafından sunulan hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisi: Belek destinasyonu örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
The effect of quality of service offered by golf clubs on the customer satisfaction: The case of Belek destination
530408 MUHAMMET FURKAN SANCAKTUTAR 2018 Bölgesel güç Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkiler bağlamında göçmen politikası: Kurumlar ve uygulamalar Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Siyasal Bilimler = Political Science ; Uluslararası İlişkiler = International Relations
Immigration policy of regional power Turkey in the context of relations with European Union: Institutions and practices
530411 DİLAVER GEDİK 2018 Siber güvenlik ve terörizmin evrilişi: Türkiye üzerine etkileri Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Uluslararası İlişkiler = International Relations
Cyber security and terrorism evolution: Effects on Turkey
529433 MERAL DEMİRBAŞ 2018 10. sınıf rehberlik programı kazanımlarına ulaşma düzeylerine ilişkin öğrenci görüşleri Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Student views on the level of accessibility to the 10th grade guidance program acquirements
529991 HATİCE KESKİN 2018 Адыгабзэм ипчъэгъацi ыкiи игущыiэгъэпсын тыркубзэм егъэпшагъэу (адыгэ хьалэмэт пшысэхэм къахэхыгъэ щысэхэмкiэ) Düzce Üniversitesi Çerkezce Yüksek Lisans Dilbilim = Linguistics
Adige dilindeki sayıların ve sayıların yapılarının Türk dilindeki sayılarla karşılaştırmalı olarak incelenmesi (Adige olağanüstü masallarından alınan örneklerle)
530593 ŞEFİK NİYAZİ YAĞMUR 2018 Ortaokullarda okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışlarını yerine getirme durumlarının değerlendirilmesi üzerine nitel bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
A qualified research on evoluation of conditions to implement teaching leadership behaviors of school principals in secondary schools
530893 GÖKMEN ERDEM 2018 Uluslararası bir terör örgütü olarak PKK ve Türkiye'nin mücadele politikaları üzerinden bir inceleme Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Uluslararası İlişkiler = International Relations
PKK as an international terror organization Turkey's fight over policies an investigation
530354 AHMET COŞKUN TEKİN 2018 Demokrat Parti iktidarı döneminde sol hareketler (1950-1960) Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History
The leftist movements at the period of governing Democratic Party (1950-1960)
498201 MEHMET COŞKUNER 2018 Liderlik tiplerinin örgütsel muhalefet üzerindeki etkileri: Tekstil sektöründe bir uygulama Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
The effects of leadership types on organizational dissent: An application on the textile sector
491728 ASİM TÜRKMEN 2018 KOSGEB destekleri kapsamında KOSGEB il müdürlüklerinin verimlilik analizi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Ekonomi = Economics ; İşletme = Business Administration
Productivity analysis of KOSGEB province directorates within the scope of KOSGEB supports
530520 SEZİN ÇATANA KULELİ 2018 Öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyleri ve bilgi işlemsel düşünme becerilerinin değerlendirilmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Evaluation of pre-service teachers' readiness level for online learning and computational thinking skills
529868 İREM HORUZ 2018 360 derece performans değerlendirme sisteminin örgütsel öğrenme kapasitesi üzerine etkisine dair bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
A research of the impact of 360 degree performance evaluation on organizational learning capacity
530504 SEMRA YILMAZ 2018 Çerkesçede önek ve soneklerin sınıflandırılması ve anlamlarının karşılaştırılması Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Dilbilim = Linguistics
Classifying of prefixes and suffixes in Adyghe language and comparison of meanings
527056 MELTEM DENİZ 2018 Kadınlar üzerine bir hikâye kitabı: Mekr-i Zenân (metin-inceleme) Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
A storybook on women: Mekr-i̇ Zenan (text-investigation)
529416 GAMZE AKÇAY 2018 Süleymān bin Cerā'ın Ey Oġul ilmihāli (31a-61b) inceleme-metin-dizin-tıpkıbasım Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Dilbilim = Linguistics ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
The catechism Ey Oġul by Süleymān bin Cerā (foil 31a-60b) analysis-text-index-facsimile the catechism Ey Oġul by Süleymān bin Cerā' (foil 31a-60b) analysis-text-index-facsimile
528013 MEHMET ALİ ÖÇAL 2018 Seyahat acentalarında görev yapan yöneticilerin iş stres düzeylerinin sanal kaytarma davranışları üzerindeki etkisi ve bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
The effect of job stress levels of managers working in travel agencies upon cyberloafing behaviours and a research
530401 KÜBRANUR ÇAKIR 2018 Türk yöneticilerin stratejik düşünme özelliklerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme önerisi: Düzce ili örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
A scale development proposal for determining the strategic thinking characteristics of Turkish managers: Duzce case sample
529810 TOLGA KABAN 2018 Katılım bankalarının kurumsal müşterilerinin İslami finans ve İslami pazarlama anlayışlarının karşılaştırılması Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Bankacılık = Banking ; İşletme = Business Administration
The comparison of islamic finance and islamic marketing concepts of corporate customers of participation banks
530488
ENES ŞEYBA 2018 Etkili karar vermede hayal gücü ve sezginin rolü: Otel yöneticilerine yönelik bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
The role of imagination and intuition in effective decision making: A research towards of hotel managers
528096 CANER İMAMOĞLU 2018 Yetenek yönetiminin sürdürülebilir rekabet üstünlüğüne etkileri: Oel işletmelerine yönelik bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
The effects of talent management on sustainable competitive advantage: A research on hotel enterpri̇ses
530559 SEDEF SONDEMİR 2018 İslami üç faktör varlık fiyatlama modeli; Katılım endeksi üzerine bir uygulama Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
Islamic three factor asset pricing model: An application on participation index
529521 GÖKMEN MENGÜTAY 2018 Türk İslam medeniyetinde kalite anlayışı açısından ahilik Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Ekonomi = Economics ; Tarih = History
Quality perspective and Akhism in Turkish Islamic civilization
529922 ZEYNEP KUMKALE 2018 İngilizce öğretiminde Cyberhunt kullanımının okuduğunu anlama düzeyine etkisi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The impact of Cyberhunt on the reading comprehension level in English language teaching
530027 ÇİĞDEM İMDAT YALÇIN 2018 Kişilik özellikleri ve örgüt ikliminin bilgi ataleti üzerindeki etkisi: Düzce adliyeleri üzerinde bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration ; İşletme = Business Administration
The effect of personality characteristics and organizational climate on information inertia: A reseaech on Düzce court houses.
529987 GAMZE ULUDAĞ 2018 Akıllı telefon pazarında marka imajının müşteri sadakati üzerindeki etkisinde müşteri memnuniyetinin aracılık rolü Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
The mediating role of customer satisfaction in the impact of brand image on customer loyalty in the smartphone market
530892 BURAK YILMAZ 2018 Bartın ilinin ekoturizm kapsamında değerlendirilmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
Evaluation of the Bartın province in the scope of ecotourism
529780 ELİF TAŞÇI ŞAHİN 2018 Kurumsal maliyet açısından inme Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Maliye = Finance ; İşletme = Business Administration
Institutional cost of stroke
530808 BERNA TANKİŞİ 2018 Stratejik liderlik ile inovasyon yönetimi arasındaki ilişki: Otomotiv bayileri üzerine nitel bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
The relationship between strategic leadership and innovation management: A qualitative research on automotive dealers
530426 MEHMET UĞUR NEMLİOĞLU 2018 Bilişim ve internette adıge dilinin kullanımının yaygınlaşmasının sağlanması Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Bilim ve Teknoloji = Science and Technology
Popularizing the use of the adyghe language in informatics and internet
534977 SILA YİRMİBEŞOĞLU 2018 Örgütlerdeki farklılıkların yönetimi uygulamalarının çalışanların kariyer uyum yetenekleri ile olan ilişkisi: Düzce ili örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
Relationship between difference management applications in organizations and career adaptation skills of employees: Düzce province example
530802 ELİF BERNA BAKIR 2018 Destinasyon markalaşma süreci: Akçakoca örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
Destination branding process: Akçakoca example
530806 GÜL BÜŞRA ÖZDAMAR 2018 2008 küresel finansal krizinin finansal oranlar üzerine etkisi: Borsa İstanbul'da işlem gören metal eşya, makine ve gereç yapım ve bankacılık sektörleri üzerine bir uygulama Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
The impact of the global financial crisis of 2008 on financial ratios: A study on the metal goods, machinery and equipment production and banking sectors traded on the İstanbul Stock Exchange
530906 İSMAİL SÜNDÜK 2018 Bölgesel kalkınma ajanslarının uygulamaları üzerine bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration ; İşletme = Business Administration
A research on the application of regional development agencies
530089 YAŞAR ADAK 2018 Aksaray ilinde kültürel bir değer olarak inanç turizmi potansiyelinin incelenmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
Investigation of the religion tourism potantial as a cultural value in Aksaray
534957 AYŞE BETÜL AKDEMİR 2018 Ortaöğretim öğrencilerinin özel ders alma süreçlerinin incelenmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Examination of secondary school students process of private lesson
542064 MUHAMMET EMİN ŞİŞMAN 2018 İşletmelerin sermaye yapıları ve firma değerleri arasındaki ilişki – BIST sınai endeksinde bir uygulama Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
The relationship between capital structures and company values of companies - an application in the BIST industrial index
542095 EMRE ARVAS 2018 Hoca Neş'et divânı'nda mahallî unsurlar Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
In the of Divan Hoca Neş'et localization elements
531620 MELİH KALAFAT 2018 Pansiyonlu ortaöğretim kurumlarında akran zorbalığı ve yönetici davranışları Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Peer bullying at boarding high schools and behaviours of administirators
531670 BERRİN GÜNDOĞDU 2018 Üniversitelerin iş etiği algıları ve uygulamaları: Batı Karadeniz üniversiteler Birliği üzerine bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
Business ethics perceptions and practices of universities: A research on Western Black Sea Universities Union
542038 MERYEM YÜKSEL 2018 Lise öğrencilerinin öğrenim gördükleri okulları hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi (Düzce ili örneği) Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The determination of high school students' views on their schools (Düzce case)
550574 HATİCE TOK 2018 Klasik Türk edebiyatı kaynaklarından şiir mecmuaları (İBB Atatürk Kitaplığı BEL-YZ-K. 001565/6b-85b) Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Poerty journals from Classical Turkish literature sources(İBB Atatürk Library BEL-YZ-K. 001565/6b-85b)
465912 FÜSUN YAŞAR 2017 Düzce ilinde kadın girişimcilik profilinin belirlenmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
Determination of female entrepreneurship profile in Düzce
465922 OĞUZHAN GÖKMEN 2017 Turizm endeksleri arasındaki eşbütünleşme Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
The cointegration analysis between tourism indices
479022 RAMAZAN KAYA 2017 Maliyet liderliği stratejisi ile firma performansı arasındaki ilişkide örgütsel öğrenmenin aracılık etkisi: Seyahat acenteleri üzerine bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Doktora İşletme = Business Administration
Mediating effect of organizational learning in relationship between cost leadership strategy and firm performance : A study on travel agecies
458468 MEHMET ERTEM 2017 Stratejik karar sürecinde rekabet üstünlüğünün kaynakları olarak kültürel değer ve inançlar üzerine bir gömülü teori araştırması Düzce Üniversitesi Türkçe Doktora İşletme = Business Administration
A grounded theory research on cultural values and beliefs as sources of competitive advantage in strategic decision process
479020 SELNUR YÜKSEL 2017 Öğretmen beklentisini geliştirme stratejilerinin öğrencilerin İngilizce dersindeki tutum ve başarısına etkisi (Eylem araştırması örneği) Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The effect of improving teacher expectancy strategies on the attitudes and academic achievement of students in English course (An example of action research)
465913 NEŞE KAYA 2017 Öğretmenlerin öğretimsel liderlik davranışlarına ilişkin beklenti ve algıları Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The expectations and perceptions of teachers concerning teaching leadership behaviors
479019 ZEHRA BORA 2017 Okul müdürlerinin öğretmenlere yönelik etik dışı davranışları ve nedenleri Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
School principals' unethical behaviors towards teachers and the causes of unethical behaviors
479023 HAKAN TUNA 2017 Medikal turizm kapsamında Türkiye'ye gelen turistlerin tercih nedenleri üzerinde Türk dış politikasının etkisi ve Türkiye algısı Düzce Üniversitesi Türkçe Doktora Turizm = Tourism ; Uluslararası İlişkiler = International Relations ; İşletme = Business Administration
The impact of Turkish foreign policy on the reasons of choosing Turkey of the tourist visiting turkey and the perception of Turkey in the scope of medical tourism
479024 HALİL İBRAHİM YAZGAN 2017 Tedarik zinciri ve bilgi sistemleri stratejilerinin tedarik zinciri performansına etkisi: İhracat yapan işletmeler üzerine bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Doktora İşletme = Business Administration
The impact of supply chain and information systems strategies on supply chain performance: A study on exporter firms
465911 NESİMİ KÖK 2017 Hata türleri ve etkileri analiz yöntemi (FMEA) ile problem çözümü ve otomotiv yansanayi işletmesinde uygulama Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
Problem solving with failure mode and effect analysis (FMEA) method: An application in automotive parts industry
497244 HAYRİYE ŞAHİN 2017 Ortaöğretim matematik dersi öğretim programı kapsamında yer alan öğrenci projelerine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Teacher and student opinions related to student project tasks in secondary education mathematics curriculum
465910 SAMET AKALIN 2017 6. sınıf öğrencilerinin Türkçe dil bilgisi kazanımlarına ulaşma düzeyleri ile derse yönelik tutumlarının incelenmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The investigation of 6th grade students' attainment level of Turkish grammar outcomes and attitudes toward lesson
458469 ÖNDER ULU 2017 Üretim işletmelerinde kalite maliyetlerinin PAF modeline göre analizi: Otomotiv yan sanayisinde bir uygulama Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
Analysis according to PAF model of quality costs in production operations: An application in automotive sub-industry
479025 FERYAL BULUT 2017 Sağlık profesyonellerinin yalın uygulamalara direncini belirlemeye yönelik bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management ; İşletme = Business Administration
A research of healthcare professional intended to determine the reluctance to lean improvement
479021 EMEL ARAS 2017 Oğuz Atay'ın 'Tutunamayanlar' romanında edebî bir tavır olarak modernite eleştirisi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
The criticism of modernity as A literary manner in the novel of Oguz Atay's 'Tutunamayanlar'
465914 HÜSEYİN KABA 2017 Süleymān bin Cerā'ın Ey Oġul İlmihāli (1a-30b) İnceleme-metin-dizin-tıpkıbasım Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Dilbilim = Linguistics ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
The catechism Ey Oġul by Süleymān bin Cerā' (Foil 1a-30b) Analysis- text – index- facsimile
535291 EDA ŞENTÜRK 2017 Düzce fındık sektörünün rekabet gücü üzerine bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
A research on the competitiveness of Duzce hazelnut sector
479026 SALİHA YILMAZ 2017 Uluslararası Hukukta soykırım suçu ve Ermeni soykırımı iddiası: 100 yılı aşarken Türkiye'den beklentiler ve gerçekler Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Hukuk = Law ; Uluslararası İlişkiler = International Relations
Crime of genocide in International Law and Armenian genocide allegation: Over 100 years, expectations from Turkey and truths
497216 ECE PAZVANT 2017 Nesnelerin interneti teknolojisine sahip ürünlerin kullanım niyetinin teknoloji kabul modeli kapsamında değerlendirilmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İletişim Bilimleri = Communication Sciences ; İşletme = Business Administration
Evaluation of the intention of using products with internet of things within the context of technology acceptence model
479027 EMİNE ORHAN 2017 Karşılıklı bağımlılık yaklaşımı üzerinden AB enerji güvenliğinin sağlanmasında Türkiye'nin rolü Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Uluslararası İlişkiler = International Relations
Turkey's role in EU's energy security over interdependency appoach
497243 ERDEM GENÇ 2017 Fama-french üç faktörlü varlık fiyatlama modeli'nin geçerliliği: Borsa İstanbul üzerine bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
The validity of fama and french three factor asset pricing model: A study on stock exchange in Istanbul
447948 SELMA SARIOĞLU 2016 İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuma, yazma ve okuduğunu anlama düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Investigation of reading, writing and reading comprehension levels of first grade primary students according to different variables
535290 FATMA GÖRPÜZ TOKOĞLU 2016 Okul kültürünün oluşturulmasında okul müdürünün rolünün öğretmenlerin iş doyumuyla ilişkisi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The impact of principals on organizational culture in schools and its correlation with job satisfaction of teachers
441160 İSMAİL ŞENTÜRK 2016 Yönetici ve öğretmenlerin öğrenen örgüt algısı ve karşılaştıkları engeller (Bursa İnegöl örneği) Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Learning organization highschools and organizational obstacles (Bursa İnegöl experience)
498197 MUHAMMET SELÇUK 2016 İlk ve ortaokul öğretmenlerinin okul iklimi algıları ile iş motivasyonları arasındaki ilişki Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The relationship between school climate perceptions and work motivation of primary and secondary school teachers
458466 BÜŞRA ŞANLI 2016 Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngilizce başarısını yordayan faktörler (Karabük Üniversitesi örneği) Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The factors predicting english achievement of university preparatory class students (Karabuk University sample)
441158 ÖZLEM ALBAYRAKOĞLU 2016 Seçmeli matematik uygulamaları dersi seçim ve öğretim süreçlerinin incelenmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Investigation of selection and teaching processes of the elective mathematics course
441159 RAŞİT AYDIN 2016 Sekizinci sınıf öğrencilerinin İngilizce ders kitaplarındaki kelimelere sahip oluş düzeylerinin incelenmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The investigation of 8th grade students' English vocabulary acquisition level in coursebooks
535288 İSMAİL BULUT 2016 Tıp fakültesi öğretim üyelerinin tıp eğitimindeki alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarına ilişkin görüşleri Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The views of medical faculty members about the use of alternative measurement and evaluation instruments
441161 TUĞÇE ÖZHAN 2016 Okul müdürlerinin kullandıkları güç kaynakları ile öğretmenlerin örgütsel güven düzeylerine yönelik görüşleri arasındaki ilişki Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The relation between power sources used by school principals and opinions of teachers regarding organizational trust levels
451305 MELİKE AYDIN 2016 Sosyal medya pazarlama mesajlarının e-ticaret üzerindeki rolü: Muhafazakar giyim sektörü örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
The role of social media marketing messages on e-commerce: The case of modest clothing sector
441153 HAVVA TEMİZ SERT 2016 Liderlik tarzları ve örgütsel yapı arasındaki ilişkiler: Düzce ilindeki KOBİ'ler üzerinde nicel bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
The relationships between leadership types and organizational structure: A research on SME at Düzce
441152 MEHMET FATİH KANOĞLU 2016 Kurum imajının müşteri memnuniyetine etkisi: Kamu- özel hastane örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management ; İşletme = Business Administration
The i̇nfluence of the corporate image on the patient satisfaction: Example of public and private hospitals
458471 ÖNDER KETHÜDA 2016 Üniversitelerin marka konumlandırma stratejilerinin öğrencilerin memnuniyeti ve sadakati üzerindeki etkisi: İstanbul'da bulunan üniversitelerde bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Doktora İşletme = Business Administration
The effect of brand positioning strategies for universities to student satisfaction and loyalty: A research on universities in İstanbul
441150 YASİN CARMAN 2016 Örgüt kültürünün ve örgütsel adaletin bilgi paylaşımı üzerine etkisi: Düzce Üniversitesi örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
The effect of organi̇zati̇onal culture and justi̇ce on knowledge shari̇ng: Example of Duzce Uni̇versi̇ty
441154 EBRU FETTAHOĞLU 2016 Sektör yapısı, kurum kültürü ve yenilik stratejileri arasındaki ilişki: Düzce'deki KOBİ'ler üzerinde bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
The relationships between sector structure, corporate culture and innovation strategies: A study on SME in Düzce
535292 AYSUN DEVRİM YEMENİCİ 2016 Terör ve devletleşme amacı: PKK üzerinden bir inceleme Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Uluslararası İlişkiler = International Relations
The terror and the statehood purpose: An investigation through PKK
458470 MURAT ÜSTÜNEL 2016 Sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik algı ile işletme performansı arasındaki ilişki: Düzce ilindeki KOBİ'ler üzerine bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
Relationship between the perception of social responsibility practices and performance: A study on SMEs in Düzce
447947 YUNUS FURUNCU 2016 Karşılıklı bağımlılık ekseninde enerji bağımlılığı ve güvenlik ilişkisi: Türkiye örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Doktora Ekonomi = Economics ; Enerji = Energy ; İşletme = Business Administration
Relationship between energy dependence and security in the axis of interdependence: The case of Turkey
515026 YILMAZ ESKİBİNA 2016 Personel güçlendirme yaklaşımının iş tatminine etkisi: Düzce Adliyesi yardımcı yargı personelleri üzerine bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
The effect of employee empowerment approach on job satisfaction: A study about Duzce Court-House employee
441151 YUSUF ÖCEL 2016 Sağlık hizmet kalitesi ve algılanan doktor imajının hasta memnuniyeti üzerine etkisi Düzce Üniversitesi Türkçe Doktora Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management ; İşletme = Business Administration
The effects of service quality in health care and percieved doctor image on the patient satisfaction
535293 YUNUS EMRESEZER 2016 Temel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin eğitimde toplam kalite yönetimini algılama düzeyleri üzerine bir araştırma-Düzce ili örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
A research on the level of total quality management perception in education of teachers working in basic educational insitutions
441156 FUNDA UĞURLU 2016 Öğretim elemanlarının İngilizce hazırlık sınıflarında ana dili kullanma durumu Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The case of insructors using mother tongue in English prep classes
535289 HATİCE TUNÇKOL 2016 Ortaokuldaki öğrencilerin İngilizce öğrenimindeki başarısızlık nedenlerinin incelenmesi (Bartın/Ulus örneği) Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The investigation of secondary school students' failure reasons in learning English (Bartin/Ulus sample)
443436 ESRA PALA 2016 Çok uluslu enerji şirketlerinin uluslararası ekonomi ve politikadaki yeri: ABD ve Rusya karşılaştırması Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Enerji = Energy ; İşletme = Business Administration
The place and importance of multinational energy companies in international economics and politics: A comparison of US and Russia
441155 ÖZKAN ATASEVEN 2016 Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerindeki ilkokul öğrencilerinin girişimcilik yeterliliklerinin karşılaştırılması Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
A comparison of entrepreneurship competencies of Turkish and European Union member countries primary level students
447949 BURAK TORUN 2016 İnovasyon algısı, inovasyon sürecindeki liderlik tarzları ve işletmenin inovasyon performansı arasındaki ilişkiler: Düzce'deki KOBİ'ler üzerinde bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
The relationship between innovation perceptions, leadershi̇p style in innovation process and the company's innovation performance: A study on SMEs in Duzce
441157 ALİ ORHAN 2016 Uzaktan eğitimle yürütülen yabancı dil dersi öğretim programının bağlam, girdi, süreç ve ürün (CIPP) modeli ile değerlendirilmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Evaluation of foreign language distance education curriculum via context, input, process and product (CIPP) model
417544 CANER BAĞ 2015 Okul öncesi öğretmenlerinin öğretmen yeterlikleri ve hizmet içi eğitim ihtiyaçları Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Pre-school teachers' teacher competences and in-service training needs
417550 HAYATİ ÖZCAN 2015 Öğrencilerin üniversite tercihine etki eden faktörler üzerine bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
An investigation on factors affecting students' university choice
417554 OKTAY ERDOĞAN 2015 Küreselleşme - yerelleşme bağlamında kentleşme ve yerel yönetimlerde vizyon arayışları:2023 Türkiye vizyonu ve sonrası için Kocaeli modeli Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration ; İşletme = Business Administration
The context of globalization-localization, urbanization and vision seeking in local governments: 2023 vision and Turkey: Kocaeli̇ sample
391602 MURAT KOÇHAN 2015 Risk ve kriz dönemlerinde otel işletmelerinin yönetimine yönelik bir araştırma-Otel işletmelerinde risk ve kriz yönetimi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
A research aimed at the management of the hotel enterprises during risk and crisis periods
417547 BURCU ÖKMEN 2015 İngilizce öğretmenlerinin kullandıkları dil öğretim yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarısıyla ilişkisi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The relationship between English language teaching methods, that english teachers use, and students' academic success
429225 DİLEK DEMİRER 2015 Kültürel mirasın sürdürülebilirliği kapsamında edebiyat turizminin yönetici ve tüketici perspektifinden değerlendirilmesine yönelik bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
A study on literary tourism within the sustainability of cultural heritage towards for assessing from manager and consumer's perspective
391601 ASLIHAN ÜNAL 2015 Cam tavan etkisinin aşılmasında dönüşümcü liderliğin rolü - Bilişim sektöründe çalışan kadın liderler üzerine bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
The role of transformational leadership in overcoming the glass ceiling effect - A research on women leaders working in the it sector
417551 HİLAL ERKOL 2015 Kadın eğitim yöneticilerinin bakış açısıyla okul yönetimi ve kadın yöneticiler Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
School management and female principals from the perspective of female school principals
417545 ŞEYMA ŞAHİN 2015 Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim uygulamalarının öğrenci merkezli anlayışa göre geliştirilmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Improvement of instructional practices of religious culture and moral knowledge course according to student-centered approach
458467 MÜCAHİT ÇAĞLAR 2015 Matematik dersi TEOG sınavları ile öğretmen sınavlarının bazı değişkenler açısından karışılaştırılması Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The comparison of match lesson TEOG examination with teacher exams according to some variables
399414 EYÜP EKİNCİ 2015 Sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişime ilişkin görüşleri: Mesleki gelişim modeli önerisi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The opinions of primary school teachers about professional devolopment: Professional devolopment model
429226 HÜLYA KATANALP BİROĞUL 2015 Farklı branş öğretmenlerinin akademik iyimserlikleri ile mesleki benlik saygıları arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The analysis of the relationship between the academic optimism of different field teachers and their vocational self-esteems
417555 HAKAN MURAT ARSLAN 2015 Yapay zekâ optimizasyon yöntemleri ile yaralı toplanma merkezlerinin konuşlandırılması Düzce Üniversitesi Türkçe Doktora Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management ; İşletme = Business Administration
Locating of casuality collection centers with artificial intelligence optimization methods
429227 HALİSE BÜTÜN 2015 Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında toplam kalite yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Evaluation of the total quality management practice in vocational and technical educational institution
417546 HALİL İBRAHİM KELEŞ 2015 Futbol kulüplerinin finansal performansının değerlendirilmesi: Borsa İstanbul (BİST)'da işlem gören futbol kulüpleri üzerine bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Spor = Sports ; İşletme = Business Administration
Evaluation of the financial performance of football clubs: Aresearch on the football clubs operating in Borsa İstanbul (BİST)
417543 FATOŞ ÖZKAN ERCİYAS 2015 Marka sadakati oluşturan müşteri deneyimlerinin netnografik analiz ile incelenmesi: Kapadokya bölgesi beş yıldızlı otelleri örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
Investigating customer experience that creates brand loyalty: A netnographic case study of five star hotels in Cappadocia
417549 NESLİHAN AKIN ÖZDEMİR 2015 Para politikalarının bankaların bireysel kredileri üzerindeki etkisi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Bankacılık = Banking ; Ekonomi = Economics ; İşletme = Business Administration
The effect of monetary policies on the individual credits of banks
535287 MUSTAFA BAŞ 2015 Otel işletmelerinin sosyal medya kullanma nedenleri: İstanbul'daki beş yıldızlı otellerde bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
Reasons of using social media in hotel enterprises: A study at five-star hotels in Istanbul
399412 GÖKÇE DİNÇER 2015 Termal konaklama işletmelerinin beş güç modeli ile rekabetçilik analizi ve rekabet stratejilerinin değerlendirilmesi bir alan çalışması Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
A field study: Thermal accommodation business model with five power analysis and competitive strategy evaluation of competitiveness
417542 TANER BULUT 2015 İlköğretim matematik dersi öğretim programındaki temel becerilerin öğrenci çalışma kitaplarında yer alma durumu Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The basic skills found in primary education mathematics lesson teaching program in students workbooks
417548 BEKİR BİLGE 2015 Bir lider olarak okul müdürünün öğretmenlerin mesleki gelişimine katkısı Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Principal's contribution to the teachers professional development as a leader
417553 GÜLSÜN DÖNMEZ 2015 Bölgesel kalkınma çerçevesinde termal turizm faaliyetlerinin yerel halk üzerindeki etkileri: Mudurnu örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
Regional development of thermal tourism on the effects of local activities: Example Mudurnu
417557 OĞUZ DEMİREL 2015 İnovasyon performansı ölçüm kriterlerinin nitel bir araştırma ile belirlenmesi: Bilişim işletmeleri üzerine bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
Defining innovation performance measurement criteria with a qualitative research: A research on it firms
417556 YUSUF BİLGİN 2015 İşbirlikçi pazarlama yaklaşımının otel işletmelerinin pazarlama anlayışları çerçevesinde irdelenmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Doktora Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
The investigation of collaborative marketing approach in the context of marketing concept of hotel businesses
391607 YASİN KURU 2014 İlköğretim 8. sınıf matematik dersinde yaşanan öğrenme güçlükleri Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Mathematics learning diffuculties at the 8th grade of elementary
399409 ÖZGÜR SİREM 2014 4 + 4 + 4 okul sisteminde sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretim sürecine yönelik görüşleri: Düzce ili örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The views of elementary school teachers about reading - writing instruction process in 4 + 4 + 4 school system: Düzce sample
391606 SEDANUR SAKA 2014 Fen ve Teknoloji dersi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretim programındaki ortak değerlerin karşılaştırılması Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Compsrison of values in Science & Thecnology and Religious and Ethics classes
391596 İSMAİL DURAK 2014 P- Medyan tesis yeri seçim problemi: Bir uygulama Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
P-Median facility location problem: An application
391597 HATİCE EMİROĞLU 2014 Eleştirel okuma öğretiminin eleştirel okuma becerisine etkisi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Effect of critical reading teaching on critical reading skill
417552 SEDA İDİKUT ŞAHİN 2014 Destinasyon imajının yerel halk ve yerel yönetim tarafından değerlendirilmesi: Çorum ilinde bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
Evaluation of destination image by local people and local authorities: An investigation in Çorum province
391608 TÜLAY GÜNEY 2014 Çalışanların duygularını yönetme becerilerinin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi: Sabiha Gökçen Havalimanı çalışanları üzerine bir uygulama Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
The effect of employee's emotions management skills upon organizational citizenship behaviour: A research on employes of Sabiha Gokcen Airport
399408 EŞREF TARKU 2014 Öğretim elemanlarının sınıf içi iletişim süreci Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Process of communication in the clasroom of lecturers
391609 ALİ TUNCEL 2014 Havayolu yolcu haklarına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamaların yolcular tarafından değerlendirilmesi: İstanbul Atatürk Havalimanında bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Ulaşım = Transportation ; İşletme = Business Administration
Evaluation by passengers about legal regulation and application of airway passengers rights. A study in Istanbul International Airport
391610 OSMAN KARTAL 2014 Menkul kıymet borsaları arasındaki koentegrasyon Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Ekonomi = Economics ; İşletme = Business Administration
The cointegration between stock markets
391605 ADEM BAŞ 2014 Küreselleşme sürecinin Orta Doğu Bölgesi'nde güvenliğe etkileri Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Uluslararası İlişkiler = International Relations
The effects of the process of globalisation on the security in the Middle East Region
391604 ÇİĞDEM GÜR 2014 Gelir yönetimi uygulamaları: Ankara'daki otel işletmelerinde bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
Revenue management practices: A research to hotel business in Ankara
391603 GÜLVEDA DEMİROCAK BİLGİN 2014 Sivil toplum kuruluşlarında stratejik liderlik: Uluslararası operasyonlar yürüten Türk yardım dernekleri üzerine bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Sosyal Hizmetler = Social Services ; İşletme = Business Administration
Strategic leadership in non-profit organizations: An application on voluntary organizations activating international operations in Turkey
399411 ÖZKAN ŞAHİN 2014 BİST'teki endekslerin volatilitelerinin karşılaştırmalı analizi: BİST kurumsal yönetim, BİST 100, BİST 50 ve BİST 30 Endeksleri üzerinde bir uygulama Düzce Üniversitesi Türkçe Doktora Ekonomi = Economics ; İşletme = Business Administration
Comparative analysis of the volatility of the indexes in ISE; an application on BIST corporate governance, BIST 100, BIST 50 and BIST 30
399413 ALİ ULAŞ DURU 2014 Sağlık tesislerindeki yöneticilerin inovasyon algısı: Düzce örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Hastaneler = Hospitals ; Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management ; İşletme = Business Administration
Administrators' sense of innovation in healthcare services: The case of Düzce
399410 ELİF ASLANTÜRK 2014 Otel işletmelerinde davranışsal strateji: Kriz dönemlerine yönelik bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
Behavioural strategy in hotel organizations: A research concerning crisis period
399415 OKAN BÜTÜNER 2014 Sağlık hizmetlerinde bir kalite unsuru olarak yeniden kabul oranlarının hastane maliyetleri üzerindeki etkisi: Bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Doktora Hastaneler = Hospitals ; Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management ; İşletme = Business Administration
Influence of readmission rates on hospital costs as a quality factor in healthcare: A research
331759 SEVAL COŞKUN 2013 Stratejik rekabet üstünlüğü sağlama aracı olarak inovasyon stratejileri: Kocaeli otel işletmeleri üzerine bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
As a tool for strategic innovation strategies to provide competitive advantage: A research on Kocaeli hotel administration
331755 RUKİYE SAYDAM 2013 Stratejik rekabet üstünlüğü aracı olarak kullanılan bilgi teknolojilerinin işletme performansı üzerine etkileri:Konya otelleri üzerine bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
Information technology strategic as a tool for compatitive advantage, it's effect on business performance a research on Konya hotels
331760 ERDAL KİŞİOĞLU 2013 Yerel etkinliklerin destinasyon imajı açısından değerlendirilmesi: Tekirdağ kent merkezindeki paydaşlar üzerinde bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
Assessment of the local events in terms of destination image:A study on shareholders in Tekirdağ city center
331754 HASAN GÖKÇE 2013 Otel işletmelerinde uygulanan rekabet tabanlı pazarlama stratejileri: Türkiye'deki 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
Competition-based marketing strategies implemented in hotels: A research in four and five-star hotels in Turkey
331758 MEHMET KADİR TORUN 2013 Turizm alanında lisans ve önlisans eğitimi veren kurumlarda etik iklimin kuruma güven üzerindeki etkisi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Turizm = Tourism
The effect of ethical climate on organizational trust in institutions training graduate and undergraduate education
331753 SAĞBETULLAH MERİÇ 2013 Girişimcilik potansiyeli ile etik algı arasındaki ilişki: Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
The relati?onship of between entrepreneurship potential and ethics perception: Sample of School of Akcakoca Tourism and Hotel Management
331752 ADİL KARASU 2013 Türkiye'de izlenen turizm politikaları: Mardin turizmine yansımaları Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
Tourism policies followed in Turkey: The reflections to Mardin tourism
344586 PINAR DELİHASANOĞLU 2013 Küreselleşmenin yerele ve yerel yönetimlere etkileri bağlamında kent konseyleri Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration ; İşletme = Business Administration
The effects of globalization to local and local governments: the example of city councils
344581 SİNAN BOZKURT 2013 Okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışlarına sergilemelerine ilişkin görüşleri Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Instructional leadership practices of principals: what do they think about
344588 İLKER TURAN 2013 Lojistik dış kaynak kullanımı ve lojistik hizmet sağlayıcıların rolü: Türkiye'de faaliyet gösteren çelik boru üretim işletmelerinde bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
Logistics outsourcing and the role of logistics service providers: A study about steel pipe production enterprises in Turkey
344591 SÜLEYMAN AĞRAŞ 2013 Rekabetçi davranışların oluşmasında örgütsel yeteneklerin etkileri: Türkiye'deki otel işletmelerine yönelik bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Doktora İşletme = Business Administration
The effects of organizational competencies in the formation of competitive behaviors : A research on hotels businesses in Turkey
344587 SERKAN YÜCEL 2013 İnternet sitelerinin değerlemesinde TMS 38: Maddi olmayan duran varlıklar standardı ve Türk vergi mevzuatı hükümlerinin karşılaştırılması Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
The comparison of TAS:38 intangible assets standart and Turkish tax laws in valuation of websites
344580 FUAT YALMAN 2013 Aile hekimliği sisteminin hekimlerin sunmuş olduğu hizmetlerin kalitesine etkisi: Düzce örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management ; İşletme = Business Administration
The effect of family medicine system on the quality of services provided by doctors:Case of Düzce
344590 YUSUF ALTUNDAŞ 2013 Akçakoca ilçesinin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
Assessment of tourism potential district Akçakoca
391598 FUNDA KUL 2013 Bilişim teknolojileri kullanımı ile stratejik karar verme arasındaki ilişki: İstanbul'da faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otel işletmeleri üzerine bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
The relationship between usage of information technologies and strategic decision making: A research about four and five star hotels being in service in Istanbul
391600 METİN ERATİLLA 2013 Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının yeniden yapılandırılması için model önerisi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
A model proposal for reorganizing the provincial organization of General Directore of Forestry
331749 YASEMİN OLĞAÇ 2012 Otel işletmelerinde Basel II Uzlaşısı'na uyum süreci: istanbul'da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerine yönelik bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
Process of Basel II Accord adaption in the hotel managements: A study for five- star hotel managements in iIstanbul
331750 ERHAN COŞKUN 2012 Finansal stratejilerin finansal performansa etkisi: Havayolu yolcu taşıma şirketlerinde bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
The effect of financial strategies to financial performance: A research on the airline companies that passenger transport
331748 EMRAH ÖZTÜRK 2012 Yat limanlarında inovasyon ve performans ilişkisi: Türkiye üzerine bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
Relationship between innovation and performance at yacht harbours: A research on Turkey
344585 TUBA ŞAHİN 2012 Web tabanlı pazarlama yapan havayolu yolcu taşıma işletmelerinin etik davranışları üzerine bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Ulaşım = Transportation ; İşletme = Business Administration
A research about ethical attitudes of airline companies that use web-based marketing
331747 İRFAN YURT 2012 Kurumsal itibar yönetimi algısının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: Düzce Üniversitesi örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
The effect of the perception of corporate reputation management on organizational commitment: The case of Duzce University
331746 KERİM COŞKUN 2012 Kent markası ve imajının ölçümü: Düzce ili örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
City brand and measurement of brand image: The case of Duzce city
344584 ÇİĞDEM MUTLU 2012 Avrupa Birliği ve Türkiye turizm politikaları: Turizm sektörünün ekonomik etkileri Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
European Union and Turkey's tourism policy: The economics influences of tourism industry
344593 YEKTA ŞENER 2012 Terör ve turizm ilişkisi: Türkiye üzerine yansımalar Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
Relationship between terrorism and tourism: Reflections on Turkey
344583 DERYA BAYKAL 2012 Küreselleşme sürecinin uluslararası turizme ve Türkiye'ye etkileri Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Ekonomi = Economics ; Turizm = Tourism
The effects of globalization process international tourism and to Turkey
344592 ÖZNUR ŞAHİN 2012 Finansal yeniliklerin işletme performansına etkisi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
The effect of financial innovations on business performance
331739 SEDAT ŞAHİN 2012 Yiyecek-içecek işletmelerinde müşteri şikâyetlerinin müşteri sadakatine etkisi: Cunda Adası'nda bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
The effect of customer complaints on customer loyalty in food and beverage enterprises: An investigation on Cunda Island
331740 KUTBETTİN ERDURUR 2012 Turizm lisans eğitimi alan öğrencilerin girişimci kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimine etkisi: Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
The effect of entrepreneur personality characteristics of undergraduate tourism students on the entrepreneurship tendency: The sample of Akcakoca Tourism and Hotel Management
331756 PELİN FATMA TUNA 2012 Marka değeri ile tüketici satın alma davranışları arasındaki ilişki: İstanbul'daki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
Relationship between brand equity and consumer buying behaviors: A study on fiva stars hotel businesses in İstanbul
331757 EDA TOKLU 2012 Düzce Üniversitesi'nde görevli idari personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının saptanması Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Determining the in-service training needs of administrative staff at Duzce University
344589 ÖZDEN ÇETİN 2012 Turizm işletmelerinde yenilik stratejilerinin nitel ve nicel performansa etkileri: Safranbolu örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
The effects of innovation strategies on qualitative and quantitative performance in tourism enterprises: The case of Safranbolu
331742 ABDULKADİR UYRUN 2012 Bekleme hattı (Kuyruk) modeliyle servis sisteminin analizi: Hızlı yiyecek içecek işletmesinde bir uygulama Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
The analysis of service system by waiting line model: An application in fast food restourant
331745 OSMAN AKTAN 2012 100 temel eserlerde yer alan değerlerle sosyal bilgiler öğretim programındaki değerlerin uyumu Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The concordance of the values in 100 basic works and the values in social studies curriculum
331744 ABDULLAH USLU 2012 Hizmet sektöründe kalite ve Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi hizmet kalitesinin ölçülmesine yönelik bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
A case study on quality on service sector and measurement of customers service quality in inter-city terminal management of ankara province
344582 EYÜP AKTÜRK 2012 Üniversite öğrencilerinin kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimleri üzerindeki etkisi: Düzce Üniversitesinde bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
Trends of personality characteristics of university students on the effect of entrepreneurship: A research at Düzce University
331741 MURAT GÖRAL 2012 Liderlik tarzlarının yenilik stratejilerine etkisinin otel işletmeleri açısından değerlendirilmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
The evaluation of the effect leadership styles on innovation strategies in hotels
331743 SERKAN PADEM 2012 Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin dil öğrenme stratejileri kullanımlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
The examination of the language learning strategies of university preparatory class students with respect to various variables
279985 DİLEK EREN 2011 Alternatif bir turizm çeşidi olarak mutfak turizminin değerlendirilmesine ilişkin sektör temsilcilerinin görüşlerinin incelenmesi üzerine bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
A research on examining the sector representatives' opinions regarding the evaluation of culinary tourism as an alternative tourism kind
279983 AHMET AYDOĞDU 2011 Otel işletmelerinde EFQM mükemmellik modeli: Abant bölgesinde bir uygulama Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
EFQM execellence model in hotel businesses: An example in practice in the area of Abant
290095 ADEM ARMAN 2011 Türk mutfak kültürü tanıtım sorunu: Mengen mutfağı örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
Publıcıty problem of the Turkısh cuısıne culture: The example of Mengen cuısıne
290093 YUSUF BİLGİN 2011 Turizmde lisans öğrenimi gören öğrencilerin kişilik özellikleri ve mesleğe yönelik düşünceleri üzerine bir alan araştırması Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Turizm = Tourism
A field research on thoughts of the undergraduate tourism students personality characteristics and professional
290094 EKREM AYDIN 2011 Yerel sivil toplum kuruluşlarının turizme etkilerini belirlemeye ilişkin bir araştırma: Düzce ili örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
A study to determining the impacts of local non-governmental organizations on tourism: The example of Düzce province
290092 SEDAT ÇELİK 2011 Liderlik tarzları ile stratejik kararlar arasındaki ilişki: İstanbul'daki 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
Relationship between leadership style and strategic decisions: A research in 4 and 5 stars hotel businesses in Istanbul
290096 MENSURE ÖZTÜRK 2011 Termal konaklama işletmelerinde yöneticilerin stratejik kalite yönetimi algıları: Afyon bölgesinde bir uygulama Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
Stategic quality management perceptions of the managers in thermal accomodations: A case study in Afyon region
331751 ZÜLEYHAN BARAN 2011 Kalite fonksiyon göçerimi ve hızlı yiyecek içecek işletmelerinde bir uygulama Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
Quality function deployment and an application in fast food restaurants
279987 MUSTAFA IŞKIN 2010 Bilgi teknolojileri kullanımının otel işletmeleri yöneticilerine etkileri: Antalya'daki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
The effects of applied information technologies on managers of hotel establishment: A research in five-star hotel establismnents in Antalya
279986 ELİF DABANLI 2010 Konaklama işletmelerinde ortaklaşa rekabetin uygulanabilirliği: Kapadokya Bölgesi'nde bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
Co-opetition implementation in the accommodation companies: A research in cappadocia region
279984 CANER GÜÇLÜ 2010 Tedarik zinciri yönetiminin işletme performansı üzerindeki etkisi: Otel işletmelerine yönelik bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
The effect of supply chain management on business peformance: A study on hotel business
279989 CENK MURAT KOÇOĞLU 2009 Hizmet kalitesinin müşteri sadakati üzerindeki etkisi ve 5 yıldızlı bir otel işletmesinde uygulama Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
The impact service quality on customer loyalty and implementation in a 5 stars hotel business
279988 HAKAN TUNA 2009 Yükseköğretim kurumlarında kurumsal imaj: Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerinin görüşleri üzxerine bir alan araştırması Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
Institution image in higher education institutions: An area research on the opinions of the students at Akçakoca School of Tourism And hotel Management
228856 YALÇIN KESKİN 2008 Termal turizm işletmelerinde müşteri tatmininin ölçülmesi: Kızılcahamam örneği Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
Measurement of the satisfaction of customers in the thermal tourism businesses example Kızılcahamam
228655 YASİN EKER 2008 Turizm işletmelerinde rekabet stratejilerinin başarılarının artırılmasında öğrenen örgütün rolü: Bir ulaştırma işletmesinde örnek olay çalışması Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
Role of the learning organization on increasing success of competitive strategies on the tourism companies: A case study in a transportation company
228857 BUKET SUBAŞI 2008 Otel işletmelerinde insan kaynakları yönetimi açısından işgören bulma ve seçme sürecine yönelik bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
A surching about finding and choosing employees for human resources at hotel management
228855 GÜL GÜN 2008 Konaklama işletmelerinde işgören devir hızının personel motivasyonuna etkisini belirlemeye yönelik Kapadokya bölgesinde bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
The effect of labor turnover to the motivation of the workers in hotel establishment: An investigation in hotels in Cappadocia
228853 İDİL SAKAOĞULLARI 2008 Hizmet içi eğitimin işgören performansı üzerindeki etkisi: Ankara'daki dört ve beş yıldızlı otellerde bir uygulama Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
The effect of in service training on employee performance: An application on 4-5 stars hotels in Ankara
228656 YETKİN GÜLLER 2008 Konaklama işletmelerinde dengeli ölçüm kartı üzerine bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
A research on the balanced scorecard in the hotels
228854 MUAMMER MESCİ 2008 Türkiye'deki seyahat acentalarında performans değerlendirme yaklaşımları: A grubu seyahat acentalarına yönelik bir alan araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
The approach of performance evaluation travel agent in Turkey: An investigation in a group travel agent
228654 YUNUS EMRE TAŞGİT 2008 Havayolu yolcu taşıma şirketlerinde uygulanan rekabet stratejileri: Türk şirketlerine yönelik nitel bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Sivil Havacılık = Civil Aviation ; Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
Competitive strategies applied in the airline travel companies: A qualitative research towards Turkish companies
227555 SÜLEYMAN AĞRAŞ 2007 Stratejik lidelik uygulamalarına ilişkin Türk turizm sektöründeki Türk işletmelerinde nitel bir araştırma Düzce Üniversitesi Türkçe Yüksek Lisans Turizm = Tourism
A qualititive research on strategic leadership implementations in Turkish establishments in Turkish tourism sector