Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi

Komisyonlar

                           AKÇAKOCA BEY SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ KURULVE KOMİSYONLAR LİSTESİ

                FAKÜLTE KURULU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Başkan

Prof. Dr. Ayfer GEDİKLİ

 • Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan ve programı ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
 • Fakülte Yönetim Kuruluna üye seçmek,
 • Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.        

Üye

Prof. Dr. Zafer AKBAŞ

Üye

Prof. Dr. Safinaz ATAOĞLU

Üye

Prof. Dr. Mehmet Selami YILDIZ

Üye

Doç. Dr. Celil BOZKURT

Üye

Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev ÇELİK

                FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Başkan

Prof. Dr. Ayfer GEDİKLİ

 • Fakülte Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Dekana yardım etmek,
 • Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,
 • Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
 • Öğrencilerin kabulü, ders intibakları, eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler ile kanun ve yönetmeliklerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı alınması gereken ve Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili olarak teklif getireceği bütün işlerde karar almak,                                                                                          
 •  Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi olarak aynı zamanda Fakülte Disiplin Kurulu üyeliği görevini yürütmek,                                                                       Gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,
 • Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak,        

Üye

Prof. Dr. Zafer AKBAŞ

Üye

Prof. Dr. Safinaz ATAOĞLU

Üye

Prof. Dr. Mehmet Selami YILDIZ

Üye

Doç. Dr. Celil BOZKURT

Üye

Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev ÇELİK

                FAKÜLTE DİSİPLİN KURULU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Başkan

Prof. Dr. Ayfer GEDİKLİ

 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi olarak aynı zamanda Fakülte Disiplin Kurulu üyeliği görevini yürütmek, 
 • Öğretim elemanları, memurlar ve öğrencilere yönelik disiplin soruşturması sonucunda öngörülen cezaları karara bağlamak üzere kanaati doğrultusunda oy kullanmak.

Üye

Prof. Dr. Zafer AKBAŞ

Üye

Prof. Dr. Safinaz ATAOĞLU

Üye

Prof. Dr. Mehmet Selami YILDIZ

Üye

Doç. Dr. Celil BOZKURT

Üye

Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev ÇELİK

 

 

BOLOGNA KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Uluslararası İlişkiler  (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev ÇELİK

 • Bologna süreci çalışmalarının Fakülte adına eksiksiz olarak yürütülmesini sağlamak, birimler bazında yapılması gereken faaliyetleri talep etmek ve takip etmek.
 • Bologna süreci kapsamında uyum sağlayacak ilkeleri ve önerileri geliştirmek.
 • Gereklilik halinde ve talep edilmesi durumunda Bologna süreci ile ilgili konularda bilgi vermek.
 • Öğrenci İşleri Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Üniversite Bologna Koordinatörlüğü ile iş birliği içinde tüm fakülte akademik birimlerinin Bologna bilgi girişlerinin yapılmasının kontrolünü sağlamak.
 • Yukarıda belirtilen görevlerin Fakülte bazında etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla gerektiğinde ilgili Bölüm Başkanlıklarından kolaylaştırıcı alt gruplar oluşturmak, bu kapsamda Fakülte akademik ve idari personelini Bologna süreci ile ilgili faaliyetlerde görevlendirmek.
 • Belirlenen çalışma takvimine uygun olarak görevleri planlamak, öncelikleri tespit etmek.
 • Bologna sürecine uyum çalışmalarında karşılaşılan problemlere pratik çözümler sunmak.
 • Çalışma sonuçları hakkında Fakülte Dekanı’na bilgi vermek.

 

Uluslararası İlişkiler  (Üye)

Doç. Dr Gökmen KILIÇOĞLU

Uluslararası İlişkiler  (Üye)

Doç. Dr. Serkan KEKEVİ

Uluslararası İlişkiler  (Üye)

Arş. Gör. Esra GÜLEÇ

Siyaset B. ve Kamu Y. (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Hicran HAMZA ÇELİKYAY

Siyaset B. ve Kamu Y. (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ERTAN

Siyaset B. ve Kamu Y. (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Erdal AYDIN

İktisat Bölümü (Başkan)

Doç. Dr. Şerif CANBAY

İktisat Bölümü (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ömer LİMANLI

İktisat Bölümü (Üye)

Doç. Dr. Mustafa KIRCA

İktisat Bölümü (Üye)

Arş. Gör. Kerem PİRALİ

KALİTE KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Başkan

Doç. Dr. Gökmen KILIÇOĞLU

 

 • Dekanlığa kalite çalışmaları hakkında bilgi vermek,
 • Kalite çalışmaları kapsamında, sürekli iyileştirme koordinatörlüğü ile ilgili birim yönetimi arasında iletişimi sağlamak.
 • Kalite çalışmaları için birimlerinde yapılacak toplantı tarihlerini ve gündemini hizmetleri aksatmayacak şekilde üst yönetim ile belirlemek.
 • Kendi birimlerindeki kalite çalışmalarını ilgili birim yöneticileri ile birlikte değerlendirmek, raporlaştırmak ve koordinatörlüğe sunmaktır.

Üye

Doç. Dr. Serkan KEKEVİ

 

Üye

Arş. Gör. Esra GÜLEÇ

Üye

Fakülte Sekreteri Ayten DENİZ

Üye

Habib TAŞRAN (SMMM)

Üye

Öğrenci Yusuf Ali BİLGİN

AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Uluslararası İlişkiler  (Başkan)

Prof. Dr. Zafer AKBAŞ

 • Akademik Teşvikten faydalanmak için bölümlere başvuran akademik personelin yapmış olduğu bilimsel çalışmalara ait dokümanları program bazında incelemek, inceleme sonrası gerekli düzeltmeleri yapmak,
 • Başvuru sonuçlarını ve ilgili dokümanları Dekanlık Makamına süresi içerisinde sevk etmek.

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev ÇELİK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Şahin ÇAYLI

Siyaset B.ve Kamu Y. (Başkan)

Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ERTAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hicran HAMZA ÇELİKYAY

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Erdal AYDIN

İktisat Bölümü (Başkan)

Doç. Dr. Şerif CANBAY

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ömer LİMANLI

Üye

Doç. Dr. Mustafa KIRCA

 

YABANCI UYRUKLU ve KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ SEÇİM KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Başkan

Prof. Dr. Ayfer GEDİKLİ

 • Yabancı uyruklu öğrenci başvurularının Düzce Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi doğrultusunda değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • Rektörlük tarafından düzenlenen komisyon toplantılarına katılmak.
 • Fakültemize kısmi zamanlı çalışmak için başvuru yapan öğrencilerin başvurularını değerlendirmeye almak ve ilan etmek

Üye

Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Şahin ÇAYLI

BURS KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Başkan

Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ

 • Üniversitemiz tarafından verilen beslenme yardımı, burs ve diğer destekler için öğrenci seçiminin yapılması, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından lisans-lisansüstü düzeyde verilen burs ve desteklerin araştırılması, web sayfasında duyurulması ve koordinasyonun sağlanması,

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev ÇELİK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Şahin ÇAYLI

                EĞİTİM KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ERTAN

 • Yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerin ders müfredatlarını takip etmek,
 • Takip edilen ders müfredatları hakkında dekanlığa bilgi vermek ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını teklif etmek,
 • Dönemlik ders müfredatının ilgili aksaklıklarını (anket ve öneriler doğrultusunda) gidermek,
 • Eğitim danışmalığı konusunda Dekanlık ile birlikte hareket etmek,
 • Uluslararası veya ulusal öğrenci değişim programları hakkında öğrencileri aydınlatmak ve yönlendirmek,
 • Öğrenci temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunarak Fakülteye yeni kayıt ile gelen öğrencilerle oryantasyon çalışmalarını yürütmek,
 • Öğrenci profili anketini düzenlemek ve sonuçları değerlendirmek,
 • Anket sonuçlarını raporlamak ve dekanlık yönetimine sunmak,
 • Öğrencilerin yoğunlukla katılımının sağlayacağı sosyal aktiviteler planlamak ve yapmak,
 • Dekanlık öğretim elemanlarını uluslararası öğretim elemanı değişim programları hakkında bilgilendirmek,
 • Dekanlık öğretim elemanlarının teknik gezi taleplerini dikkate alarak teknik gezi takvimi düzenlemek,
 • Lisans öğrencilerinin ders programı ve öğretim elemanları hakkındaki görüş ve önerileri almak,

 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Erdal AYDIN

Uye

Arş. Gör. Omer KORKMAZ

Üye

Yunus KARA (Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü)

Üye

Öğrenci Osman ÇALDIR

 

 

 

 

 

 

TANITIM VE KARİYER GÜNLERİ KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ERTAN

 • Fakültemizin tercih edilebilirliğini artırmak için bölgemizde bulunan liselere birim içinde ve de birim dışında tanıtım çalışmalarını (eğitim, stant, afiş çalışması, sunum hazırlama vb.)  yürütmek,
 • Çeşitli tanıtım ve fuar organizasyonlarında fakültemizin yurt içi ve yurt dışında tanıtımının yapılmasını sağlamak, üniversitemiz veya okulumuz bünyesinde kariyer günleri planlamak, bu etkinlikleri organize etmek,
 • CV yazma, mülakat teknikleri, mülakat simülasyonları eğitimleri düzenleyerek öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak,
 • Fakültemiz öğrencilerini kariyer imkânları konusunda bilgilendirmek,
 • İş ve Kariyer ile ilgili panel, seminer, söyleşiler düzenleyerek kariyer yapmış kişilerle öğrencileri buluşturmak, öğrencilerin bilgi ve görgülerini artırmak, sanayicilerimizin üniversitemizdeki eğitimi yakından tanımalarını sağlayarak, karşılıklı işbirliğini tesis etmek.
 • Fakültemiz öğrencilerini kariyer imkânları konusunda bilgilendirmek,
 • Etkinlik, yarışma, eğlence, münazara, girişimcilik günleri, kariyer günleri gibi faaliyetler düzenleyerek konusunda uzman iş insanları ve/veya akademisyenler ile öğrencileri bir araya getirmek ve paylaşım alanları yaratmak,
 • Kariyer konulu öğrenci seminerlerine kişisel gelişim uzmanlarının davet edilmesi ve öğrencilerin gelecek kaygısından kurtulmaları ve mesleklerinde fark yaratmaları için kişisel gelişimlerinin önemini kavramalarını sağlamak,
 • İşletme fakültesi olarak, iş kariyer ve yönetim kongrelerine katılmak, üniversitemizde benzer kongreler düzenlemektir.
 • Düzce’deki okulların (lise) listesinin çıkartılması
 • Liselerdeki rehberlik öğretmenlerine üniversite hakkında bilgi verilmesi
 • Rehberlik öğretmenlerine üniversitemizde bilgilendirme yapılması, gezdirilmeleri ve Rektörlüğümüzdeki restoranda müsait olurlarsa Rektörümüz ve/veya bazı dekanlarımızın katılımı ile bir yemek verilmesi
 • Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile kampanya yapılarak Düzce Üniversitesini tercih edecek öğrencilere verilecek eğitim bursları ile Düzceli gençlerin şehir dışına gitmesinin ve beyin göçünün önüne geçilmesinin sağlanması
 • Düzce liselerinde yapılacak kariyer günlerine katılım sağlamak
 • Sektörel Derneklerle mezunlarımızın CV lerinin paylaşılarak üyelere iletiminin sağlanması
 • Uluslararası kariyer yapmak isteyen öğrenciler için yurtdışı iş imkânlarının yayımlandığı site ve portallara üyelik imkanlarının araştırılması ve öğrencilerin yönlendirilmesi
 • Uluslararası kariyer yapmak isteyen öğrenciler için Work & Study programları düzenleyen danışmanlık firmalarından bilgi alınması, bu firmaların üniversitemizde tanıtım yapmalarının sağlanması
 • Ulusal ve uluslararası firma ziyaretleri tertip ederek öğrencilerin ilgilendikleri alanları tespit etmelerine ve firmaları tanımalarına yardımcı olmak.

 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hicran HAMZA ÇELİKYAY

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Erdal AYDIN

Üye

Arş. Gör. Ömer KORKMAZ

Üye

Mehmet PAZVANT(Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

Üye

Öğrenci Osman ÇALDIR

REHBERLİK VE PSİKOSOSYAL DESTEK KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Ömer LİMANLI

 • Rehberlik hizmetlerinde bireyi tanıma çalışmalarında kullanılacak psikolojik ölçme araçlarının sağlanması, eğitimi, uygulanması, bu araçların gizliliği ve bilimsel standartlarının korunmasına ilişkin önlemlerin alınması da komisyonun görevleri arasındadır.
 • Rehberlik ve psikolojik destek hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için bütün akademik ve idari personelin uyum ve işbirliği içerisinde çalışmasını sağlamak, akademik ve idari personelin rehberlik ve psikolojik destek konularında sahip oldukları bilgi ve bilinç düzeylerini arttırmaya yönelik eğitimlerin verilmesini sağlamak komisyonun görevleri arasındadır.
 • Rehberlik ve psikososyal desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin (cinsel istismara uğrayan, şiddete maruz kalan, şiddet uygulayan, madde bağımlılığı olan vb.) tespit edilmesi ve gerekli desteğin sağlanması komisyonun görevleri arasındadır.
 • Öğrencilerin gelişimini desteklemeye yönelik olarak öğrenci velileriyle ve farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde olmak komisyonun görevleri arasındadır.
 • Öğrencilerin kişisel gelişimlerine yönelik seminer, konferans, söyleşi vb. etkinlikler düzenlemek komisyonun görevleri arasındadır.
 • Rehberlik ve psikososyal destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla sosyal medya kanallarının etkin kullanımı komisyonun görevleri arasındadır.
 • Öğrencilerin etnik, dinsel, sınıfsal farklılık ile cinsel yönelim, süregelen hastalık gibi konularda ayrımcılığa maruz kalmamaları için önleyici ve koruyucu rehberlik çalışmaları yapmak, farklılıkların kabulü ve bir arada yaşama konusunda akademik ve idari personel ile birlikte olumlu bir ikliminin oluşturulmasına katkı sağlamak komisyonun görevleri arasındadır.
 • Fakülte öğrenci demografik dağılımını, başarı durumunu vb. raporları hazırlamak ( Erkek / kız, akademik başarı oranları, Üniversite giriş puanları ve yüzdeleri vb.. )
 • Fakültemizdeki her bir bölümden mesleki gelişim bilgiler verebilecek akademisyenleri belirlemek.
 • Fakültemiz bölümleri ile ilgili mesleki gelişim bilgilerinin ne olduğunu bölüm akademisyenleri ile belirlenmek
 • Her bölümden belirlenen akademisyenlerle bir toplantı yaparak eylem planları oluşturulması
 • Yılda en az iki kişi kariyer danışmanlığı için konuşmacı olarak çağrılması,
 • Hafta da bir veya iki kez öğrencilerin rahat soru sorabilecekleri görüşme saatleri planı belirlenmesi

 

Üye

Dr. Ögr. Üyesi Ahmet Hüsrev ÇELİK

Uye

Doç. Dr. Mustafa KIRCA

Üye

Arş. Gör. Kerem PİRALİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Öğrenci Buse KAYA

 

 

 

 

 

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev ÇELİK

 • Değişim programlarından olan Farabi, Mevlana ve Erasmus kapsamında öğrenci haraketliliğini takip etmek,
 • Öğrencilere genel anlamda gerekli bilgileri aktarmak,
 • Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ile çalışmaları eşgüdümlü yürütmek,
 • İlgili fakülte ve bölüm koordinatörleriyle, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı, Strateji Daire Başkanlığı ve Rektörlük birimleri ile iletişim içinde çalışmak.
 • Ofis çalışmaları konusunda amirlerine bilgi vermek.
 • Ofis ile ilgili oryantasyon, kurs, eğitim, toplantı vb. katılım sağlamak,
 • Birimde yürütülmekte olan hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak,
 • Üniversitemizin gerektiğinde toplantılarda ve fuarlarda Uluslararası ilişkiler komisyonunu temsil etmek,
 • Uluslararası ilişkiler komisyonunun Üniversitemizi temsilen diğer uluslararası komisyonlarla koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak,
 • Gelen öğrencileri, program içerikleri ve değişim programlarına katılım için izlenecek yol haritası ve prosedürlerle ile ilgili bilgilendirmek,
 • Öğrencilerin uluslararası proje kapasitesinin gelişimini sağlamak için bilgilendirme ve eğitim seminerleri vb. faaliyetleri planlar,
 • Yurt dışından Üniversitemize gelen öğrenciler ile ilgili olarak planlanan süreçlerde Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne destek olmak,
 • Üniversitenin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik olarak her türlü materyalin hazırlanmasında Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne destek olmak,
 •  Dış ilişkiler alanına giren konularda fakülte içinde her türlü duyuru, tanıtım ve bilgilendirmeyi yaparak yazışma, haberleşme, doküman hazırlama konularında teknik destek sağlamak.

 

Üye

Doç. Dr. Serkan KEKEVİ

Üye

Arş. Gör. Hasan İLKBAHAR

Üye

Mustafa ÇAKIR(Türk Kızılayı Akçakoca Huzurevi Müdürü)

Üye

Öğrenci Halil TEKİN

SPOR KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Başkan

Doç. Dr. Celil BOZKURT

 • Spor hizmetlerinin aksatmadan yürütülmesi için gerekli yönetmelik, yönerge, plan, programlar yapmak ve Dekanlık onayına sunmak,
 • Üniversitedeki spor faaliyetlerinin gelişmesi için gerekli kararları almak,
 • Üniversite içi veya üniversiteler arası spor faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi aşamasında İşletme Fakültesi öğrenci ve personelinin spor aktivitelerine katılımını sağlamak,
 • Spor faaliyetlerini düzenli bir şekilde sürdürebilmesi için üniversitenin akademik ve idari personeli ile gerekli temasları yapmak, gereksinimleri belirlemek,
 • Spor faaliyetleri programlarını onaylamak ve ilgili birimlere duyurmak,
 • Spor faaliyetleri sonuçlarını onaylamak ve ilgililere duyurmak,
 • Dereceye giren sporculara verilecek ödülleri belirlemek,
 • İtiraz ve ertelemeleri sonuca bağlamak,
 • Spor disiplin kurallarına aykırı fiil ve olayları görüşerek karara bağlamak ve gerekli durumlarda ilgili akademik birimlere bildirmek,
 • İhtiyaç duyulan araç, gereç ve diğer her türlü spor materyalini tespit etmek ve temini için Dekanlık üzerinden Rektörlük onayına sunmak,
 • Yıpranma, kaybolma ve iade edilmeme sebebi ile temini mümkün olmayan materyallerin değerini tespit etmek ve bunların tahsil edilmesi ile ilgili konularda karar alınarak Rektörlük onayına sunmak,

 

Üye

Öğretim Görevlisi Nilay KOYUNCU YEMENİCİ

Uye

Arş. Gör. Hasan İLKBAHAR

Üye

Mehmet PAZVANT(Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

Üye

Öğrenci Halil TEKİN

MEZUNİYET KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Başkan

Doç. Dr. Celil BOZKURT

 • Eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamlamış ve mezuniyete hak kazanmış öğrencilerin not durum belgelerini, eğitim-öğretim planı ile karşılaştırarak kontrol amaçlı incelemek,
 • Mezun durumdaki öğrencilerin durumlarını görüşmek ve değerlendirmek,
 • Değerlendirme yapmadan önce, öğrenci işleri bürosundan otomasyon sisteminden mezun listelerinin, eğitim-öğretim planlarının ve kontrol amaçlı not durum belgelerinin gelmiş olmasını kontrol etmek,
 • Mezuniyete hak kazanmış öğrencilerin transkriptlerini inceleyerek eksik kredilerinin olup olmadığını kontrol etmek,
 • Yönetmelikte belirtilen AKTS’yi tamamlayan öğrenciler için Mezuniyet Komisyon Kararları almak,
 • Eğitim-öğretim planına göre tüm yarıyıldaki zorunlu ve seçmeli dersleri eksiksiz alan öğrencilerin mezun edilmesiyle ilgili kararlar almak,
 • Değişim programlarında olan öğrencilerin (Erasmus, Farabi ve Mevlana) mezuniyetlerinin belirlenmesinin, ilgili üniversitelerden not gelmesi durumunda yapılacak olması nedeniyle, gerektiğinde bu durumda olan öğrenciler için farklı zamanlarda toplantı yapmak ve kararlar almak,
 • Mezuniyet törenlerine katılacak öğrencilere gerekli duyuruları yapmak,
 • Son sınıf öğrencileri için düzenlenen mezuniyet töreni/törenleri’nin planlı, düzenli ve akıcı bir şekilde başlayıp sonlanması için sorumluluk alıp hazırlıklar yapmak,
 • Mezun öğrencilerimizin fakültemizle bağlarını sürdürecek çalışmaları yürütmek,
 • Bu komisyon aynı zamanda fakülte içindeki diğer bölümlerin ilgili komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirmektedir.

 

Uye

Öğretim Görevlisi Nilay KOYUNCU YEMENİCİ

Uye

Arş. Gör. Hasan İLKBAHAR

Üye

Mehmet PAZVANT(Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

Üye

Öğrenci Halil TEKİN

 

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM VE TANITIM KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ERTAN

 1. Basın ile ilgili görev tanımları
 • Yerel, ulusal ve uluslararası alanda yazılı, sözlü, görüntülü vb. medyayı takip ederek üst yönetimi bilgilendirmek
 • Fakülte ile ilgili haberlerin basında etkili bir şekilde yer almasını sağlamak için gerekli koordinasyonu sağlamak
 • Komisyona ulaşan bilgileri haber formatına getirip yayına yönlendirmek
 • Fakülte web sitesinin güncelliğini takip etmek

 

 1. Sosyal medya ile ilgili görev tanımları
 • Fakülteye ait sosyal medya hesaplarının güncelliğini takip etmek
 • Sosyal medyada yer alınması gereken yazılı ve görsel bilgileri düzenlemek ve yayına hazır hale getirmek

 

 1. Etkinlik ve organizasyon ile ilgili görev tanımları
 • Fakültenin sosyal ve kültürel etkinlik ve tesis imkanlarını planlamak
 • Etkinlik ve organizasyonlarla ilgili afiş, davetiye, vb. materyalleri hazırlamak
 • Mezuniyet dönemlerinde fotoğraf galerisi oluşturmak ve öğrenci yıllığı üzerinde çalışmalar yapmak

 

 1. Halkla ilişkiler ve tanıtım ile ilgili görev tanımları
 • Fakültenin tanıtımı için gazete, dergi, bülten, fotoğraf, film ve albüm gibi yazılı, sesli, görsel ve dijital materyaller hazırlamak
 • Fakülte bölümlerinin ve faaliyetlerinin tanıtımını için gerekli planlama, toplantı, sergi vb. tertip etmek
 • Fakültenin ilgili fuarlara katılımını sağlamak için gerekli temasları sağlamak

 

 1. Bilgi edinme ile ilgili görev tanımları
 • Fakülte yönetiminin isteği doğrultusunda e-posta, sosyal medya yoluyla veya yazılı olarak bilgi edinme taleplerini alarak ilgili işlemleri yürütmek

 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hicran HAMZA ÇELİKYAY

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Erdal AYDIN

Üye

Arş. Gör. Ömer KORKMAZ

Üye

Mustafa ÇAKIR(Türk Kızılayı Akçakoca Huzurevi Müdürü)

Üye

Mehmet PAZVANT(Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

Üye

Yunus KARA (Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü)

Üye

Öğrenci Osman ÇALDIR

 

 

ETİK KODLARI GELİŞTİRME KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Başkan

Doç. Dr. Gökmen KILIÇOĞLU

 • Fakültenin akademik ve idari birimlerinde bilim, eğitim-öğretim ve hizmet etkinlikleri ile Üniversitenin toplum ve paydaşlarıyla ilişkilerinde ortaya çıkan etik sorunlarda, etik davranış ilkeleri ve kuralları doğrultusunda, yeterli ve inandırıcı kanıtlara dayalı değerlendirme yapma ve görüş bildirme,
 • Üniversitede etik yaşam kültürünün yaygınlaştırması, geliştirilmesi ve etik duyarlılığın arttırılması için eğitim vb. düzenleme, etik davranış ilkelerinin, kamu görevlilerine uygulanan temel, hazırlayıcı ve hizmetiçi eğitim programlarında yer alması için işbirliği sağlama

 

Üye

Doç. Dr. Serkan KEKEVİ

Üye

Arş. Gör. Esra GÜLEÇ

Üye

Fakülte Sekreteri Ayten DENİZ

Üye

 Öğrenci Yusuf Ali BİLGİN

                                                                               YATAY GEÇİŞ VE İNTİBAK KOMİSYONLARI

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI,ADI,SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Uluslararası İlişkiler  (Başkan)

Prof. Dr. Zafer AKBAŞ

 • Yatay geçiş başvurularını incelemek
 • Kesin kayıt yaptıran yatay geçiş öğrencilerinin ders intibaklarını yapmak
 • Dikey geçiş sınavı ile kesin kayıt yaptıran öğrencilerin ders intibaklarını yapmak
 • Diğer ders intibak işlemlerini yapmak.
 • Başvuru sonuçlarını ve ilgili dokümanları Dekanlık Makamına süresi içerisinde sevk etmek.

 

Uluslararası İlişkiler  (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi  Ahmet Hüsrev ÇELİK

Uluslararası İlişkiler  (Üye)

Doç. Dr. Gökmen KILIÇOĞLU

Siyaset B. ve Kamu Y. (Başkan)

Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ

Siyaset B. ve Kamu Y. (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ERTAN

Siyaset B. ve Kamu Y. (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Hicran HAMZA ÇELİKYAY

İktisat Bölümü (Başkan)

Doç. Dr. Şerif CANBAY

İktisat Bölümü

Doç. Dr. Mustafa KIRCA

İktisat Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ömer LİMANLI

 

PANDEMİ KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Başkan

Doç. Dr. Şerif CANBAY

 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Şahin ÇAYLI

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Erdal AYDIN

Üye

Fakülte Sekreteri Ayten DENİZ

 

RİSK EVRENİNİN BELİRLENMESİ – KONTROL ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Başkan

Doç. Dr. Şerif CANBAY

 

Üye

Öğr. Gör. Nilay KOYUNCU YEMENİCİ

Üye

Arş. Gör. Hasan İLKBAHAR

                           AKÇAKOCA BEY SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ KURULVE KOMİSYONLAR LİSTESİ

                FAKÜLTE KURULU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Başkan

Prof. Dr. Ayfer GEDİKLİ

 • Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan ve programı ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
 • Fakülte Yönetim Kuruluna üye seçmek,
 • Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.        

Üye

Prof. Dr. Zafer AKBAŞ

Üye

Prof. Dr. Safinaz ATAOĞLU

Üye

Prof. Dr. Mehmet Selami YILDIZ

Üye

Doç. Dr. Celil BOZKURT

Üye

Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev ÇELİK

                FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Başkan

Prof. Dr. Ayfer GEDİKLİ

 • Fakülte Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Dekana yardım etmek,
 • Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,
 • Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
 • Öğrencilerin kabulü, ders intibakları, eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler ile kanun ve yönetmeliklerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı alınması gereken ve Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili olarak teklif getireceği bütün işlerde karar almak,                                                                                          
 •  Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi olarak aynı zamanda Fakülte Disiplin Kurulu üyeliği görevini yürütmek,                                                                       Gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,
 • Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak,        

Üye

Prof. Dr. Zafer AKBAŞ

Üye

Prof. Dr. Safinaz ATAOĞLU

Üye

Prof. Dr. Mehmet Selami YILDIZ

Üye

Doç. Dr. Celil BOZKURT

Üye

Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev ÇELİK

                FAKÜLTE DİSİPLİN KURULU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Başkan

Prof. Dr. Ayfer GEDİKLİ

 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi olarak aynı zamanda Fakülte Disiplin Kurulu üyeliği görevini yürütmek, 
 • Öğretim elemanları, memurlar ve öğrencilere yönelik disiplin soruşturması sonucunda öngörülen cezaları karara bağlamak üzere kanaati doğrultusunda oy kullanmak.

Üye

Prof. Dr. Zafer AKBAŞ

Üye

Prof. Dr. Safinaz ATAOĞLU

Üye

Prof. Dr. Mehmet Selami YILDIZ

Üye

Doç. Dr. Celil BOZKURT

Üye

Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev ÇELİK

 

 

BOLOGNA KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Uluslararası İlişkiler  (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev ÇELİK

 • Bologna süreci çalışmalarının Fakülte adına eksiksiz olarak yürütülmesini sağlamak, birimler bazında yapılması gereken faaliyetleri talep etmek ve takip etmek.
 • Bologna süreci kapsamında uyum sağlayacak ilkeleri ve önerileri geliştirmek.
 • Gereklilik halinde ve talep edilmesi durumunda Bologna süreci ile ilgili konularda bilgi vermek.
 • Öğrenci İşleri Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Üniversite Bologna Koordinatörlüğü ile iş birliği içinde tüm fakülte akademik birimlerinin Bologna bilgi girişlerinin yapılmasının kontrolünü sağlamak.
 • Yukarıda belirtilen görevlerin Fakülte bazında etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla gerektiğinde ilgili Bölüm Başkanlıklarından kolaylaştırıcı alt gruplar oluşturmak, bu kapsamda Fakülte akademik ve idari personelini Bologna süreci ile ilgili faaliyetlerde görevlendirmek.
 • Belirlenen çalışma takvimine uygun olarak görevleri planlamak, öncelikleri tespit etmek.
 • Bologna sürecine uyum çalışmalarında karşılaşılan problemlere pratik çözümler sunmak.
 • Çalışma sonuçları hakkında Fakülte Dekanı’na bilgi vermek.

 

Uluslararası İlişkiler  (Üye)

Doç. Dr Gökmen KILIÇOĞLU

Uluslararası İlişkiler  (Üye)

Doç. Dr. Serkan KEKEVİ

Uluslararası İlişkiler  (Üye)

Arş. Gör. Esra GÜLEÇ

Siyaset B. ve Kamu Y. (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Hicran HAMZA ÇELİKYAY

Siyaset B. ve Kamu Y. (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ERTAN

Siyaset B. ve Kamu Y. (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Erdal AYDIN

İktisat Bölümü (Başkan)

Doç. Dr. Şerif CANBAY

İktisat Bölümü (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ömer LİMANLI

İktisat Bölümü (Üye)

Doç. Dr. Mustafa KIRCA

İktisat Bölümü (Üye)

Arş. Gör. Kerem PİRALİ

KALİTE KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Başkan

Doç. Dr. Gökmen KILIÇOĞLU

 

 • Dekanlığa kalite çalışmaları hakkında bilgi vermek,
 • Kalite çalışmaları kapsamında, sürekli iyileştirme koordinatörlüğü ile ilgili birim yönetimi arasında iletişimi sağlamak.
 • Kalite çalışmaları için birimlerinde yapılacak toplantı tarihlerini ve gündemini hizmetleri aksatmayacak şekilde üst yönetim ile belirlemek.
 • Kendi birimlerindeki kalite çalışmalarını ilgili birim yöneticileri ile birlikte değerlendirmek, raporlaştırmak ve koordinatörlüğe sunmaktır.

Üye

Doç. Dr. Serkan KEKEVİ

 

Üye

Arş. Gör. Esra GÜLEÇ

Üye

Fakülte Sekreteri Ayten DENİZ

Üye

Habib TAŞRAN (SMMM)

Üye

Öğrenci Yusuf Ali BİLGİN

AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Uluslararası İlişkiler  (Başkan)

Prof. Dr. Zafer AKBAŞ

 • Akademik Teşvikten faydalanmak için bölümlere başvuran akademik personelin yapmış olduğu bilimsel çalışmalara ait dokümanları program bazında incelemek, inceleme sonrası gerekli düzeltmeleri yapmak,
 • Başvuru sonuçlarını ve ilgili dokümanları Dekanlık Makamına süresi içerisinde sevk etmek.

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev ÇELİK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Şahin ÇAYLI

Siyaset B.ve Kamu Y. (Başkan)

Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ERTAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hicran HAMZA ÇELİKYAY

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Erdal AYDIN

İktisat Bölümü (Başkan)

Doç. Dr. Şerif CANBAY

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ömer LİMANLI

Üye

Doç. Dr. Mustafa KIRCA

 

YABANCI UYRUKLU ve KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ SEÇİM KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Başkan

Prof. Dr. Ayfer GEDİKLİ

 • Yabancı uyruklu öğrenci başvurularının Düzce Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi doğrultusunda değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • Rektörlük tarafından düzenlenen komisyon toplantılarına katılmak.
 • Fakültemize kısmi zamanlı çalışmak için başvuru yapan öğrencilerin başvurularını değerlendirmeye almak ve ilan etmek

Üye

Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Şahin ÇAYLI

BURS KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Başkan

Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ

 • Üniversitemiz tarafından verilen beslenme yardımı, burs ve diğer destekler için öğrenci seçiminin yapılması, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından lisans-lisansüstü düzeyde verilen burs ve desteklerin araştırılması, web sayfasında duyurulması ve koordinasyonun sağlanması,

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev ÇELİK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Şahin ÇAYLI

                EĞİTİM KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ERTAN

 • Yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerin ders müfredatlarını takip etmek,
 • Takip edilen ders müfredatları hakkında dekanlığa bilgi vermek ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını teklif etmek,
 • Dönemlik ders müfredatının ilgili aksaklıklarını (anket ve öneriler doğrultusunda) gidermek,
 • Eğitim danışmalığı konusunda Dekanlık ile birlikte hareket etmek,
 • Uluslararası veya ulusal öğrenci değişim programları hakkında öğrencileri aydınlatmak ve yönlendirmek,
 • Öğrenci temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunarak Fakülteye yeni kayıt ile gelen öğrencilerle oryantasyon çalışmalarını yürütmek,
 • Öğrenci profili anketini düzenlemek ve sonuçları değerlendirmek,
 • Anket sonuçlarını raporlamak ve dekanlık yönetimine sunmak,
 • Öğrencilerin yoğunlukla katılımının sağlayacağı sosyal aktiviteler planlamak ve yapmak,
 • Dekanlık öğretim elemanlarını uluslararası öğretim elemanı değişim programları hakkında bilgilendirmek,
 • Dekanlık öğretim elemanlarının teknik gezi taleplerini dikkate alarak teknik gezi takvimi düzenlemek,
 • Lisans öğrencilerinin ders programı ve öğretim elemanları hakkındaki görüş ve önerileri almak,

 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Erdal AYDIN

Uye

Arş. Gör. Omer KORKMAZ

Üye

Yunus KARA (Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü)

Üye

Öğrenci Osman ÇALDIR

 

 

 

 

 

 

TANITIM VE KARİYER GÜNLERİ KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ERTAN

 • Fakültemizin tercih edilebilirliğini artırmak için bölgemizde bulunan liselere birim içinde ve de birim dışında tanıtım çalışmalarını (eğitim, stant, afiş çalışması, sunum hazırlama vb.)  yürütmek,
 • Çeşitli tanıtım ve fuar organizasyonlarında fakültemizin yurt içi ve yurt dışında tanıtımının yapılmasını sağlamak, üniversitemiz veya okulumuz bünyesinde kariyer günleri planlamak, bu etkinlikleri organize etmek,
 • CV yazma, mülakat teknikleri, mülakat simülasyonları eğitimleri düzenleyerek öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak,
 • Fakültemiz öğrencilerini kariyer imkânları konusunda bilgilendirmek,
 • İş ve Kariyer ile ilgili panel, seminer, söyleşiler düzenleyerek kariyer yapmış kişilerle öğrencileri buluşturmak, öğrencilerin bilgi ve görgülerini artırmak, sanayicilerimizin üniversitemizdeki eğitimi yakından tanımalarını sağlayarak, karşılıklı işbirliğini tesis etmek.
 • Fakültemiz öğrencilerini kariyer imkânları konusunda bilgilendirmek,
 • Etkinlik, yarışma, eğlence, münazara, girişimcilik günleri, kariyer günleri gibi faaliyetler düzenleyerek konusunda uzman iş insanları ve/veya akademisyenler ile öğrencileri bir araya getirmek ve paylaşım alanları yaratmak,
 • Kariyer konulu öğrenci seminerlerine kişisel gelişim uzmanlarının davet edilmesi ve öğrencilerin gelecek kaygısından kurtulmaları ve mesleklerinde fark yaratmaları için kişisel gelişimlerinin önemini kavramalarını sağlamak,
 • İşletme fakültesi olarak, iş kariyer ve yönetim kongrelerine katılmak, üniversitemizde benzer kongreler düzenlemektir.
 • Düzce’deki okulların (lise) listesinin çıkartılması
 • Liselerdeki rehberlik öğretmenlerine üniversite hakkında bilgi verilmesi
 • Rehberlik öğretmenlerine üniversitemizde bilgilendirme yapılması, gezdirilmeleri ve Rektörlüğümüzdeki restoranda müsait olurlarsa Rektörümüz ve/veya bazı dekanlarımızın katılımı ile bir yemek verilmesi
 • Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile kampanya yapılarak Düzce Üniversitesini tercih edecek öğrencilere verilecek eğitim bursları ile Düzceli gençlerin şehir dışına gitmesinin ve beyin göçünün önüne geçilmesinin sağlanması
 • Düzce liselerinde yapılacak kariyer günlerine katılım sağlamak
 • Sektörel Derneklerle mezunlarımızın CV lerinin paylaşılarak üyelere iletiminin sağlanması
 • Uluslararası kariyer yapmak isteyen öğrenciler için yurtdışı iş imkânlarının yayımlandığı site ve portallara üyelik imkanlarının araştırılması ve öğrencilerin yönlendirilmesi
 • Uluslararası kariyer yapmak isteyen öğrenciler için Work & Study programları düzenleyen danışmanlık firmalarından bilgi alınması, bu firmaların üniversitemizde tanıtım yapmalarının sağlanması
 • Ulusal ve uluslararası firma ziyaretleri tertip ederek öğrencilerin ilgilendikleri alanları tespit etmelerine ve firmaları tanımalarına yardımcı olmak.

 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hicran HAMZA ÇELİKYAY

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Erdal AYDIN

Üye

Arş. Gör. Ömer KORKMAZ

Üye

Mehmet PAZVANT(Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

Üye

Öğrenci Osman ÇALDIR

REHBERLİK VE PSİKOSOSYAL DESTEK KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Ömer LİMANLI

 • Rehberlik hizmetlerinde bireyi tanıma çalışmalarında kullanılacak psikolojik ölçme araçlarının sağlanması, eğitimi, uygulanması, bu araçların gizliliği ve bilimsel standartlarının korunmasına ilişkin önlemlerin alınması da komisyonun görevleri arasındadır.
 • Rehberlik ve psikolojik destek hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için bütün akademik ve idari personelin uyum ve işbirliği içerisinde çalışmasını sağlamak, akademik ve idari personelin rehberlik ve psikolojik destek konularında sahip oldukları bilgi ve bilinç düzeylerini arttırmaya yönelik eğitimlerin verilmesini sağlamak komisyonun görevleri arasındadır.
 • Rehberlik ve psikososyal desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin (cinsel istismara uğrayan, şiddete maruz kalan, şiddet uygulayan, madde bağımlılığı olan vb.) tespit edilmesi ve gerekli desteğin sağlanması komisyonun görevleri arasındadır.
 • Öğrencilerin gelişimini desteklemeye yönelik olarak öğrenci velileriyle ve farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde olmak komisyonun görevleri arasındadır.
 • Öğrencilerin kişisel gelişimlerine yönelik seminer, konferans, söyleşi vb. etkinlikler düzenlemek komisyonun görevleri arasındadır.
 • Rehberlik ve psikososyal destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla sosyal medya kanallarının etkin kullanımı komisyonun görevleri arasındadır.
 • Öğrencilerin etnik, dinsel, sınıfsal farklılık ile cinsel yönelim, süregelen hastalık gibi konularda ayrımcılığa maruz kalmamaları için önleyici ve koruyucu rehberlik çalışmaları yapmak, farklılıkların kabulü ve bir arada yaşama konusunda akademik ve idari personel ile birlikte olumlu bir ikliminin oluşturulmasına katkı sağlamak komisyonun görevleri arasındadır.
 • Fakülte öğrenci demografik dağılımını, başarı durumunu vb. raporları hazırlamak ( Erkek / kız, akademik başarı oranları, Üniversite giriş puanları ve yüzdeleri vb.. )
 • Fakültemizdeki her bir bölümden mesleki gelişim bilgiler verebilecek akademisyenleri belirlemek.
 • Fakültemiz bölümleri ile ilgili mesleki gelişim bilgilerinin ne olduğunu bölüm akademisyenleri ile belirlenmek
 • Her bölümden belirlenen akademisyenlerle bir toplantı yaparak eylem planları oluşturulması
 • Yılda en az iki kişi kariyer danışmanlığı için konuşmacı olarak çağrılması,
 • Hafta da bir veya iki kez öğrencilerin rahat soru sorabilecekleri görüşme saatleri planı belirlenmesi

 

Üye

Dr. Ögr. Üyesi Ahmet Hüsrev ÇELİK

Uye

Doç. Dr. Mustafa KIRCA

Üye

Arş. Gör. Kerem PİRALİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Öğrenci Buse KAYA

 

 

 

 

 

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev ÇELİK

 • Değişim programlarından olan Farabi, Mevlana ve Erasmus kapsamında öğrenci haraketliliğini takip etmek,
 • Öğrencilere genel anlamda gerekli bilgileri aktarmak,
 • Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ile çalışmaları eşgüdümlü yürütmek,
 • İlgili fakülte ve bölüm koordinatörleriyle, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı, Strateji Daire Başkanlığı ve Rektörlük birimleri ile iletişim içinde çalışmak.
 • Ofis çalışmaları konusunda amirlerine bilgi vermek.
 • Ofis ile ilgili oryantasyon, kurs, eğitim, toplantı vb. katılım sağlamak,
 • Birimde yürütülmekte olan hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak,
 • Üniversitemizin gerektiğinde toplantılarda ve fuarlarda Uluslararası ilişkiler komisyonunu temsil etmek,
 • Uluslararası ilişkiler komisyonunun Üniversitemizi temsilen diğer uluslararası komisyonlarla koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak,
 • Gelen öğrencileri, program içerikleri ve değişim programlarına katılım için izlenecek yol haritası ve prosedürlerle ile ilgili bilgilendirmek,
 • Öğrencilerin uluslararası proje kapasitesinin gelişimini sağlamak için bilgilendirme ve eğitim seminerleri vb. faaliyetleri planlar,
 • Yurt dışından Üniversitemize gelen öğrenciler ile ilgili olarak planlanan süreçlerde Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne destek olmak,
 • Üniversitenin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik olarak her türlü materyalin hazırlanmasında Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne destek olmak,
 •  Dış ilişkiler alanına giren konularda fakülte içinde her türlü duyuru, tanıtım ve bilgilendirmeyi yaparak yazışma, haberleşme, doküman hazırlama konularında teknik destek sağlamak.

 

Üye

Doç. Dr. Serkan KEKEVİ

Üye

Arş. Gör. Hasan İLKBAHAR

Üye

Mustafa ÇAKIR(Türk Kızılayı Akçakoca Huzurevi Müdürü)

Üye

Öğrenci Halil TEKİN

SPOR KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Başkan

Doç. Dr. Celil BOZKURT

 • Spor hizmetlerinin aksatmadan yürütülmesi için gerekli yönetmelik, yönerge, plan, programlar yapmak ve Dekanlık onayına sunmak,
 • Üniversitedeki spor faaliyetlerinin gelişmesi için gerekli kararları almak,
 • Üniversite içi veya üniversiteler arası spor faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi aşamasında İşletme Fakültesi öğrenci ve personelinin spor aktivitelerine katılımını sağlamak,
 • Spor faaliyetlerini düzenli bir şekilde sürdürebilmesi için üniversitenin akademik ve idari personeli ile gerekli temasları yapmak, gereksinimleri belirlemek,
 • Spor faaliyetleri programlarını onaylamak ve ilgili birimlere duyurmak,
 • Spor faaliyetleri sonuçlarını onaylamak ve ilgililere duyurmak,
 • Dereceye giren sporculara verilecek ödülleri belirlemek,
 • İtiraz ve ertelemeleri sonuca bağlamak,
 • Spor disiplin kurallarına aykırı fiil ve olayları görüşerek karara bağlamak ve gerekli durumlarda ilgili akademik birimlere bildirmek,
 • İhtiyaç duyulan araç, gereç ve diğer her türlü spor materyalini tespit etmek ve temini için Dekanlık üzerinden Rektörlük onayına sunmak,
 • Yıpranma, kaybolma ve iade edilmeme sebebi ile temini mümkün olmayan materyallerin değerini tespit etmek ve bunların tahsil edilmesi ile ilgili konularda karar alınarak Rektörlük onayına sunmak,

 

Üye

Öğretim Görevlisi Nilay KOYUNCU YEMENİCİ

Uye

Arş. Gör. Hasan İLKBAHAR

Üye

Mehmet PAZVANT(Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

Üye

Öğrenci Halil TEKİN

MEZUNİYET KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Başkan

Doç. Dr. Celil BOZKURT

 • Eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamlamış ve mezuniyete hak kazanmış öğrencilerin not durum belgelerini, eğitim-öğretim planı ile karşılaştırarak kontrol amaçlı incelemek,
 • Mezun durumdaki öğrencilerin durumlarını görüşmek ve değerlendirmek,
 • Değerlendirme yapmadan önce, öğrenci işleri bürosundan otomasyon sisteminden mezun listelerinin, eğitim-öğretim planlarının ve kontrol amaçlı not durum belgelerinin gelmiş olmasını kontrol etmek,
 • Mezuniyete hak kazanmış öğrencilerin transkriptlerini inceleyerek eksik kredilerinin olup olmadığını kontrol etmek,
 • Yönetmelikte belirtilen AKTS’yi tamamlayan öğrenciler için Mezuniyet Komisyon Kararları almak,
 • Eğitim-öğretim planına göre tüm yarıyıldaki zorunlu ve seçmeli dersleri eksiksiz alan öğrencilerin mezun edilmesiyle ilgili kararlar almak,
 • Değişim programlarında olan öğrencilerin (Erasmus, Farabi ve Mevlana) mezuniyetlerinin belirlenmesinin, ilgili üniversitelerden not gelmesi durumunda yapılacak olması nedeniyle, gerektiğinde bu durumda olan öğrenciler için farklı zamanlarda toplantı yapmak ve kararlar almak,
 • Mezuniyet törenlerine katılacak öğrencilere gerekli duyuruları yapmak,
 • Son sınıf öğrencileri için düzenlenen mezuniyet töreni/törenleri’nin planlı, düzenli ve akıcı bir şekilde başlayıp sonlanması için sorumluluk alıp hazırlıklar yapmak,
 • Mezun öğrencilerimizin fakültemizle bağlarını sürdürecek çalışmaları yürütmek,
 • Bu komisyon aynı zamanda fakülte içindeki diğer bölümlerin ilgili komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirmektedir.

 

Uye

Öğretim Görevlisi Nilay KOYUNCU YEMENİCİ

Uye

Arş. Gör. Hasan İLKBAHAR

Üye

Mehmet PAZVANT(Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

Üye

Öğrenci Halil TEKİN

 

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM VE TANITIM KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ERTAN

 1. Basın ile ilgili görev tanımları
 • Yerel, ulusal ve uluslararası alanda yazılı, sözlü, görüntülü vb. medyayı takip ederek üst yönetimi bilgilendirmek
 • Fakülte ile ilgili haberlerin basında etkili bir şekilde yer almasını sağlamak için gerekli koordinasyonu sağlamak
 • Komisyona ulaşan bilgileri haber formatına getirip yayına yönlendirmek
 • Fakülte web sitesinin güncelliğini takip etmek

 

 1. Sosyal medya ile ilgili görev tanımları
 • Fakülteye ait sosyal medya hesaplarının güncelliğini takip etmek
 • Sosyal medyada yer alınması gereken yazılı ve görsel bilgileri düzenlemek ve yayına hazır hale getirmek

 

 1. Etkinlik ve organizasyon ile ilgili görev tanımları
 • Fakültenin sosyal ve kültürel etkinlik ve tesis imkanlarını planlamak
 • Etkinlik ve organizasyonlarla ilgili afiş, davetiye, vb. materyalleri hazırlamak
 • Mezuniyet dönemlerinde fotoğraf galerisi oluşturmak ve öğrenci yıllığı üzerinde çalışmalar yapmak

 

 1. Halkla ilişkiler ve tanıtım ile ilgili görev tanımları
 • Fakültenin tanıtımı için gazete, dergi, bülten, fotoğraf, film ve albüm gibi yazılı, sesli, görsel ve dijital materyaller hazırlamak
 • Fakülte bölümlerinin ve faaliyetlerinin tanıtımını için gerekli planlama, toplantı, sergi vb. tertip etmek
 • Fakültenin ilgili fuarlara katılımını sağlamak için gerekli temasları sağlamak

 

 1. Bilgi edinme ile ilgili görev tanımları
 • Fakülte yönetiminin isteği doğrultusunda e-posta, sosyal medya yoluyla veya yazılı olarak bilgi edinme taleplerini alarak ilgili işlemleri yürütmek

 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hicran HAMZA ÇELİKYAY

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Erdal AYDIN

Üye

Arş. Gör. Ömer KORKMAZ

Üye

Mustafa ÇAKIR(Türk Kızılayı Akçakoca Huzurevi Müdürü)

Üye

Mehmet PAZVANT(Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

Üye

Yunus KARA (Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü)

Üye

Öğrenci Osman ÇALDIR

 

 

ETİK KODLARI GELİŞTİRME KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Başkan

Doç. Dr. Gökmen KILIÇOĞLU

 • Fakültenin akademik ve idari birimlerinde bilim, eğitim-öğretim ve hizmet etkinlikleri ile Üniversitenin toplum ve paydaşlarıyla ilişkilerinde ortaya çıkan etik sorunlarda, etik davranış ilkeleri ve kuralları doğrultusunda, yeterli ve inandırıcı kanıtlara dayalı değerlendirme yapma ve görüş bildirme,
 • Üniversitede etik yaşam kültürünün yaygınlaştırması, geliştirilmesi ve etik duyarlılığın arttırılması için eğitim vb. düzenleme, etik davranış ilkelerinin, kamu görevlilerine uygulanan temel, hazırlayıcı ve hizmetiçi eğitim programlarında yer alması için işbirliği sağlama

 

Üye

Doç. Dr. Serkan KEKEVİ

Üye

Arş. Gör. Esra GÜLEÇ

Üye

Fakülte Sekreteri Ayten DENİZ

Üye

 Öğrenci Yusuf Ali BİLGİN

                                                                               YATAY GEÇİŞ VE İNTİBAK KOMİSYONLARI

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI,ADI,SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Uluslararası İlişkiler  (Başkan)

Prof. Dr. Zafer AKBAŞ

 • Yatay geçiş başvurularını incelemek
 • Kesin kayıt yaptıran yatay geçiş öğrencilerinin ders intibaklarını yapmak
 • Dikey geçiş sınavı ile kesin kayıt yaptıran öğrencilerin ders intibaklarını yapmak
 • Diğer ders intibak işlemlerini yapmak.
 • Başvuru sonuçlarını ve ilgili dokümanları Dekanlık Makamına süresi içerisinde sevk etmek.

 

Uluslararası İlişkiler  (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi  Ahmet Hüsrev ÇELİK

Uluslararası İlişkiler  (Üye)

Doç. Dr. Gökmen KILIÇOĞLU

Siyaset B. ve Kamu Y. (Başkan)

Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ

Siyaset B. ve Kamu Y. (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ERTAN

Siyaset B. ve Kamu Y. (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Hicran HAMZA ÇELİKYAY

İktisat Bölümü (Başkan)

Doç. Dr. Şerif CANBAY

İktisat Bölümü

Doç. Dr. Mustafa KIRCA

İktisat Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ömer LİMANLI

 

PANDEMİ KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Başkan

Doç. Dr. Şerif CANBAY

 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Şahin ÇAYLI

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Erdal AYDIN

Üye

Fakülte Sekreteri Ayten DENİZ

 

RİSK EVRENİNİN BELİRLENMESİ – KONTROL ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

UNVANI, ADI, SOYADI

KOMİSYON /KURUL GÖREV TANIMLARI

Başkan

Doç. Dr. Şerif CANBAY

 

Üye

Öğr. Gör. Nilay KOYUNCU YEMENİCİ

Üye

Arş. Gör. Hasan İLKBAHAR