İşletme Fakültesi

Hassas Görevler

İŞLETME FAKÜLTESİ

HASSAS GÖREVLER

Alt Birimi : Dekan Yardımcısı

Hassas Görevler

Risk Düzeyi*

Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları

Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller

Dekanın bulunmadığı zamanlarda yerine vekalet etmek, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Disiplin Kuruluna başkanlık etmek

Yüksek

Kurulların ve idari işlerin aksaması ile oluşabilecek hak kayıpları

Görevi zamanında yerine getirmek, kurullara başkanlık etmek

Ders planları, dersliklerin dağılımları, sınav programları ile ilgili çalışmalar yapmak

Yüksek

Eğitim kalitesinin azalması, haksız ders dağılımı olması gibi hak ve adalet kayıpları

Bölümler ve idari birimlerle irtibat içerisinde olmak, gerekli düzenlemeleri yapmak ve kontrol etmek

Öğrencilerle ilgili her türlü iş ve işlemleri düzenlemek ve denetlemek

Yüksek

Öğrenciler arasında asayişin bozulması, haksızlık ortamının doğması gibi düzensizliklerin oluşması

Bölüm, öğrenci ve ilgili birimlerle irtibat halinde olmak ve kontrol mekanizmasını geliştirmek, çözüm yolları üretmek.

 

Alt Birimi : Fakülte Sekreterliği

Hassas Görevler

Risk Düzeyi*

Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları

Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller

Gizli yazıların yazılması

Yüksek

İtibar ve güven kaybı

Özenli bir şekilde yazılması

Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Disiplin Kurulu kararlarının düzenlenmesi

Yüksek

İşleyişte sıkıntı

Kararların doğru bir şekilde yazılmasının sağlanması

Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatların takibi ve uygulanması

Yüksek

Hatalı işlemlerden doğan hak kayıpları ve cezai yaptırım

Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatları bilmek ve oluşacak değişiklikleri takip etmek

Bilgi edinme kanununa göre bilgilerin zamanında yararlanmak isteyenlere verilmesi. Gizli ve devlet sırrı niteliğindeki bilgilerin açıklanmaması

Yüksek

Yasalara uymamanın getireceği yaptırımlar

Bilgi edinme kanununa hakim olmak

Faaliyet raporu, performans raporu, iç kontrol eylem planının hazırlanması

Orta

Görevin aksaması ve işleyişte sıkıntı

Raporları istenen zaman dilimleri içerisinde doğru bir şekilde hazırlamak

Bütçe hazırlığı çalışmaları

Yüksek

Bütçe açığı ve mali kayıp

Bütçe çalışmalarının en doğru şekilde hesaplanmasının sağlanması

 

Alt Birimi : Personel İşleri

Hassas Görevler

Risk Düzeyi*

Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları

Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller

Akademik ve idari personellerin SGK işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin düzenlenmesi

Yüksek

Hak kaybı ve kurum zararı

İşlemlerin zamanında ve doğru bir şekilde yapılmasının sağlanması ve kontrolü

Akademik ve idari personellerin özlüklerinin düzenlenmesi

Orta

İşlerini aksatma ve görevini yerine getirmeme

Gelen ve giden bütün personellere ait dosyalama sistemi düzenlenmesi

Akademik personel alımları takibi

Yüksek

Hak kaybı

İşlemlerin doğru bir şekilde yapılmasının sağlanması

Akademik ve idari personellerin her türlü izin işlemleri

Yüksek

Görevlerin aksaması

İzin takiplerinin kontrollerin zamanında işlenmesinin sağlanması

2547 sayılı Kanunun 35-39-40 maddeleri uyarınca görevlendirme işlemleri

Yüksek

Mağduriyet ve personele güvenin azalması

İlgili yönetmeliklere hakimiyetin sağlanması ve görevlendirmelerin zamanında yapılması

Akademik ve idari personelin atama, nakil, terfi, intibak işlemleri ile görev süresi takibi

Yüksek

Hak ve güven kaybı

Görev süresi ile ilgili takibin düzenli yapılması

Akademik ve idari personellerin yazışmaları

Orta

Görevi ihmali ve işini aksatma

Yazışmaların zamanında yapılması

 

Alt Birimi : Evrak Kayıt

Hassas Görevler

Risk Düzeyi*

Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları

Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller

Gelen evrakları kaydetmek ve genel takibi yapmak

Orta

Zaman ve güven kaybı

Takip işlemlerinin zamanında ve düzgün yapılması

İlgili yazışmaları yapmak

Orta

İşlerin aksaması

İşlemlerinin zamanında ve düzgün yapılması


Alt Birimi : Öğrenci İşleri

Hassas Görevler

Risk Düzeyi*

Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları

Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller

Yeni öğrenci kayıtları, yatay geçiş başvuruları, dikey geçiş başvuruları

Orta

Sunulan hizmetin aksaması ve görevini yerine getirmeme

İlgili personellerin iş akış sürecine hakimiyetin sağlanması ve ilgili mevzuat değişiklerinin takip edilmesinin sağlanması

Ders muafiyet başvuruları

Yüksek

Sunulan hizmetin aksaması, zaman kaybı ve görevini yerine getirmeme

İlgili personellerin iş akış sürecine hakimiyetin sağlanması ve ilgili mevzuat değişiklerinin takip edilmesinin sağlanması

Öğrencilerin belge taleplerinin yerine getirilmesi

Orta

Sunulan hizmetin aksaması ve görevini yerine getirmeme

İlgili personellerin iş akış sürecine hakimiyetin sağlanması

Öğrencilerin yaz stajı uygulamasında SGK işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri ile e-bildirgelerin düzenlenmesi

Yüksek

Yasalara uymama ve gelebilecek idari para cezası

İşlerin zamanında ve doğru bir şekilde yapılmasının sağlanması

Öğrenci bursları

Yüksek

Öğrenci mağduriyeti ve hak kaybı

İlgili personellerin iş akış sürecine hakimiyetin sağlanması

ERASMUS ve FARABİ programlarına katılan öğrencilerin takibi

Yüksek

Görevini yerine getirmeme

Takibin düzenli yapılmasının sağlanması

 

Alt Birimi : Bölüm Sekreterliği

Hassas Görevler

Risk Düzeyi*

Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları

Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller

Yazışmaların zamanında yapılması

Orta

İşlerin aksaması

Yapılacak her türlü yazışmaların zamanında yapılması

Bölüm Başkanlıklarına ait resmi belge ve bilgilerin muhafaza edilmesi ve arşivlenmesi

Orta

Kamu zararı ve işleyiş aksaklığı

Yapılacak işe özen gösterip, dikkat etmek

 

Alt Birimi : Taşınır Kayıt ve Kontrol

Hassas Görevler

Risk Düzeyi*

Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları

Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller

Taşınır malların ölçerek ve sayarak teslim alınması, depoya yerleştirilmesi

Yüksek

Mali kayıp, menfaat sağlama ve yolsuzluk

Kontrollerin doğru ve eksiksiz yapımı

Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, ilgili belge ve cetvelleri oluşturmak

Yüksek

Kamu zararı

Giriş ve çıkış işlemlerinin zamanında yapılması, belge ve cetvellerin düzenli yapılması

Ambar sayımı ve stok kontrolü

Yüksek

Kamu zararı

Stok kontrolünü belli zaman aralıklarla düzenlemek

İhale ve satın alma işlemleri

Yüksek

Haksız rekabet, haksız kazanç, görev ve hizmetin aksaması ile zaman kaybı

İlgili yönetmelik ve yönetmeliklere görevli olan personelin hakim olmasının sağlanması

Malzeme ihtiyacı planlamasını yapmak

Yüksek

Kamu zararı ve itibar kaybı

Kontrolleri doğru yapılması ve ihtiyaçların bu doğrultuda düzenlenmesi

 

Alt Birimi : Mali İşler

Hassas Görevler

Risk Düzeyi*

Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları

Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller

Maaşların hazırlanmasında özlük haklarının eksiksiz takip edilmesi, kesintilerin doğru yapılması ve zamanında teslim edilmesi

Yüksek

Hak kaybı, kamu zararı kişi zararı ve hak kayıpları

Kontrollerin doğru ve zamanında yapılması, koordinasyonun sağlanması

Akademik ve idari personellerinin sosyal haklarının hazırlanması ve ödenmesi

Yüksek

Hak kaybı

Akademik ve idari personellerin oluşacak her türlü değişiklikleri zamanında bildirmesi, koordinasyon sağlanması

Sosyal Güvenlik Kurumuna kesintilerin doğru ve zamanında gönderilmesi

Yüksek

Kamu zararı ve kişi zararının yanında buna bağlı olarak gelen para cezası

Kesintilerin zamanında ve doğru bir şekilde yapılması, kontrolleri edilmesi

Ekders ve fazla mesai evraklarının doğru hazırlanması

Yüksek

Hatalı ödeme, haksız kazanç ve para iadesi

Hesaplamaların ve kontrollerin doğrı ve eksiksiz yapılması

Birime gelen faturaların ödenmesi

Yüksek

Kamu ve kurum zararı

Gelebilecek gecikme cezasına herhangibir sebebiyet vermemek için zamanında ödeme yapılması

*Risk Düzeyi Düşük,Orta ve Yüksek olarak belirtilecektir.