Sistem Analizi ve Tasarımı

Sistem Analizi ve Tasarımı Nedir?


       İlk olarak sistemi tanımlamamız gerekirse sistem, bir çıktı oluşturabilmek için birbirleriyle ilgili elemanlar ve her biri bir alt sistem olan bunlara bağlı alt elemanlarla eşgüdüm içinde çalışan bir alt yapıdır ve tüm bu şartların sağlandığı bütünün belirli bir amacı olmalıdır. Sistemleri birçok şekilde sınıflandırabiliriz. Örnek verecek olursak açık sistem-kapalı sistem, statik sistem-dinamik sistem gibi.

     Sistem analizi ise bilişim sisteminde var olan verilerin hangi kullanıcılar tarafından nasıl kullanılması gerektiğini belirleyen, sistem için gerekli olan girdilerin mantığını, işleme dönüşme sürecini inceleyen ve sonuçta bir sistem meydana getiren bir ilgi alanıdır. Bütün bilişim sistemleri belirli bir döngüden geçerek sonuca ulaşmaktadır. Buna dahil edebileceğimiz sistem analizi de 5 farklı döngüden geçmektedir.Bu döngüler:

-Sistemin Planlanması,
-Sistemin Analizi,
-Sistem Tasarımı,
-Sistemin Uygulanması
-Sistemin Geliştirilmesi şeklindedir.

 

     Bu aşamalar genellikle birbiriyle iç içe devam eder ve çoğu zaman kesin çizgilerle ayrım yapılmaz. Bu ayrımın yapılmaması sistem geliştirme sürecinde sisteme esneklik kazandırmakta ve sistemin kullanım koşullarına uyumunu arttırmaktadır. Sistemler bu döngüler sonucunda sistemin kapasite eksikliği-yetersizliği, teknolojik açıdan eskime gibi bazı olumsuz sayılabilecek durumlarla karşılaşıp kullanımdan kaldırılmakta ve yerine daha gelişmiş sistemler gelmektedir.Sistem analizinde bir model oluşturmak için prototip-maket ve veri akış diyagramlarından yararlanılır. Veri akış diyagramları sayesinde sistemin ana-ara birimleri, kısıtlamalar ve kabuller belirlenip sistemin özellikleri genel olarak ortaya konulur. Ayrıca sistemi modellemeye yardımcı olacak bir prototipten yararlanılabilir.Kullanıcı gereksinimlerinin belirlenmesi de sistem analizinde önemli bir adımdır. Bu sayede sistemin kullanıcı gereksinimlerine cevap verebilecek nitelikte geliştirilmesi sağlanır.Daha sonra bu gereksinimler sistem analisti ve sistemi kullanacak olan kişi ile gözden geçirilir, ardından sistem ile ilgi yapılacak şeylerin detaylı olarak hazırlanması için 'sistem geliştirme planı' oluşturulur. Bir sistem analizi sürecinde oluşturulan modeller; kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayabilir nitelikte olmalı , sistem tasarımının nasıl oluşturulabileceğine dair bir temel oluşturabilmeli ve süreç sonunda sistemin ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığı veya hangi ölçüde karşıladığına dair kriterleri belirleyebilmelidir.

Sistem Tasarımı

     Site tasarımını tanımlarsak bir bilişim sisteminin ana ve alt parçalarının nasıl uygulanacağını ve nasıl çalışacağının ayrıntılı bir şekilde belirlenmesini sağlar.Sistem tasarımını iki farklı şekilde gruplandırabiliriz:
-Ön tasarım
-Ayrıntılı tasarım
Ön tasarım basit ve ayrıntı içermeyen adımdır. Veriler rapor halinde sunulur ve bu adımda sistemin amacına nasıl ulaştırılabileceği hakkında geliştirmeler yapılır. Sistemin fonksiyonları tanımlanır, kısıtlamalar belirlenir. Süreç sonunda ön tasarım kabul edilir veya düzeltilerek tekrar hazırlanır. Ayrıntılı tasarım ise genel çerçevede hazırlanan ön tasarım ayrıntılı bir şekilde ele alınır ve alt gruplar halinde incelenir. Örneğin veri tabanları, ekran görüntüleri gibi şeyler bu adımda tasarlanır. Ön tasarım ve ayrıntılı tasarımın ardından sistem analizi sona ermiş denebilir. Çünkü süreç artık bitmiştir. Geriye sadece bir programlama dili ile sistemin kodlanacağı uygulama aşamasına gelinir.Ve artık uygulama aşaması da sona gelindiğini belirtir, sistem analizi süreci son bulmuştur. Bundan sonrasında geliştirilmek istenen sisteme uygun bir dil ile kodlama becerisine kalmıştır.