İlahiyat Fakültesi

Komisyonlar

İLAHİYAT FAKÜLTESİ MUHTELİF KOMİSYON GÖREVLİLERİ

Eğitim Komisyonu

Prf. Dr. İsmail KARAGÖZ

Prof. Dr. Mehmet Faruk BAYRAKTAR

Dr. Öğr. Üyesi Selami YALÇIN

Dr. Öğr. Üyesi Kadri Ziyaettin COŞAN

Görevleri

1-Yeni akademik birimlerin (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Bölüm, Ana Bilim Dalı, Araştırma ve Uygulama Merkezi vb açılması önerisi..

2-Yeni öğretim programlarının (Ön Lisans, Lisans ve Lisans üstü, Yandal, Çift Anadal, Ortak lisans ve lisans üstü, Yabancı dille eğitim-öğretim yapılması) açılmasını önerisi.

3-Açık olan bir programın kapatılmasının ve birleştirilmesini önerisi.

4-Programlarda (Yeni ders açılması, Mevcut bir dersin kapatılması ve var olan derslerde (ad, içerik. Kredi vs. değişikliği) değişiklik yapılması önerisi.

5-Üniversitenin eğitim-öğretim ile ilgili yasal düzenlemeler (yönetmelik, yönerge, esas ve ilkeler vb.) konular hakkında görüş bildirir.

6-Rektörlük makamınca verilecek diğer konulara ilişkin inceleme ve görüş bildirir.

 

Bologna Komisyonu

Öğr. Gör. Bilal ABIR

Dr. Öğr. Üyesi Kadri Ziyaettin COŞAN

Dr. Öğr. Üyesi Kenan KARAGÖZ

Görevleri

1-Bologna Süreci çalışmalarının Üniversite adına eksiksiz olarak yürütülmesini sağlamak,

2- BEK’in almış olduğu kararların uygulanmasını, takibini sağlamak ve kontrolünü yapmak,

3- Talep halinde Bologna Süreci ile ilgili konularda eğitim seminerleri vermek,

4- Öğrenci İşleri ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlıkları ile iş birliği içinde tüm akademik birimlerin Bologna bilgi girişlerinin yapılmasının kontrolünü sağlamak,

5- Çalışmaların sonuçları hakkında Dış İlişkiler Koordinatörüne ve BEK Başkanına bilgi vermek,

6- Bologna Süreciyle ilgili, Yükseköğretim Kurulunun, Avrupa Yükseköğretim Alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların etkinliklerine katılmak, bu toplantılarda alınan kararları, verilen bilgileri BEK’e rapor halinde sunmak,

7-Bologna Süreci çalışmalarının sürekli güncellenen bir web sayfası aracılığıyla paylaşıma açılmasını ve konuyla ilgili her türlü etkinlik, bilgi ve belgelerin yayımlanmasını sağlamak,

8- Dış İlişkiler Koordinatörü ve BEK Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmek,

9-Koordinatörlüğü temsil etmek.

 

Kalite Komisyonu

Prof. Dr. İsmail KARAGÖZ

Doç. Dr. Fatih AYDIN

Fakülte Sekreteri Hasan KÖKSAL

Görevleri

1-Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, Akademik birimlerin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili olarak akademik birimlerde iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, bilimsel göstergeler belirlemek, bu kapsamda yapılacak çalışmaları Üniversite Kalite Komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları içeren bir raporu belirlenen takvime uygun olarak Üniversite Kalite Komisyonuna sunar,

2-Dış değerlendirme sürecinde birimiyle ilgili gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara, birimle ilgili her türlü desteği vermek,

3-Üniversite Kalite Komisyonu ile işbirliği içinde çalışmaları yürütmek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanıtım ve Kariyer Günleri Komisyonu

Doç. Dr. Furat AKDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Fatma GÜNAYDIN

Memur Güler KARSAVRAN

Görevleri

1-Birimlerin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımını yapmak ve yurtdışı ilişkilerini güçlendirmektir. Bu amaçla;

2- Bölüm Akademik Kurulunca alınan kararları bölüm internet sayfasında güncel olarak ilan etmek,

3- Yapılan anket çalışmaları, toplantılar, seminerler, sempozyumlar ya da sosyal sorumluluk projelerini bölüm internet sayfasında yayınlamak,

4- Eğitim Öğretim dönemi içerisinde bölüm tarafından organize edilecek bilimsel ve sosyal içerikli Seminer, Konferans ve Toplantı gibi organizasyonlar düzenlenmek ve koordinasyonu görevinin yapılması için gerekli çalışmaları yapmak,

5- Bölüm öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin yurtiçi ve yurtdışı ilişkilerinin (Erasmus, Mevlana, Farabi vb.) güçlendirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek,

6- Yurtiçi ve yurtdışı ilişkiler ile ilgili gerekli değerlendirmeleri yaparak, bu değerlendirmeleri bir rapor halinde Bölüm Akademik Kurulu’na sunmaktır.

7- Paydaşlarla (iş dünyası ve mezunlar) gerçekleştirilecek toplantıları düzenlemek, mezun öğrencilerimizle bağlantıyı sağlamak, kariyer günleri seminerlerini ve diğer seminerleri organize etmek, çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek ve MÜDEK koordinasyon komisyonuna sunulmak üzere gerçekleştirdikleri etkinlikleri belgelemektir.

8- Öğrencilerin bilgi ve görgülerini artırmak, sanayicilerimizin üniversitemizdeki eğitimi yakından tanımalarını sağlayarak, karşılıklı işbirliğini tesis etmek,

9- Bölümün program eğitim amaçlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesinde bölüme önerilerde bulunmak,

10-Öğrencilerin mesleki sorumluluk ve etik konularında gelişmelerini sağlayacak çalışmalar yapmak ve mesleki etik davranış ilkeleri konularında aydınlatılması için etkinliklerde bulunmak,

11-Mezunların İzlenmesi ve değerlendirilmesini yapmak,

12-Mezunların çalıştığı kurumların yöneticilerine memnuniyet anketleri yapmak,

13-Üniversite sanayi işbirliği ile ilgili çalışmaları yürütmektir.

14-Üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler ile öğretim elemanlarını bir araya getirecek forum ya da toplantı gibi etkinlikler düzenleyerek karşılıklı fikir alışverişi için ortam sağlamak

  

Rehberlik ve Psikososyal Destek Komisyonu

Doç. Dr. Fatih AYDIN

Öğr. Gör. Bilal ABIR

Memur Muhammed Necibullah YILDIZ

Görevleri

1- Yeni giren öğrencilere, üniversite, kurallar ve yakın çevre hakkında tanıtıcı ve aydınlatıcı bilgiler vermek, öğrencinin çevreye ve üniversiteye alışmasını sağlamak,

2- Öğrencilerin sorunlarını saptamak ve çözümü için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,

3- Bulundukları bölümü değiştirmek isteyen öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini tanımasına ve uygun seçimler yapmasına yardımcı olmak,

4- Duygusal sorunları olan öğrencilere, bireysel ya da grupla psikolojik danışma yapmak.

5- Bireyin önemli kararlar almasına, kendisini daha iyi tanımasına, çevresindeki insanlarla daha etkili ilişkiler kurmasına yardımcı olmak,

6- Öğrencilerle ilgili olarak havale edilen vakalarda yetkililerce görüşme yapılmasını sağlamak. Yapılan değerlendirme sonucuna göre öğrenciyi ilgili hizmet birimine göndermek.

7- Birime gelen ve değerlendirme sonucunda, sorunlarının çözümünde sosyal çalışmacının yardımına ihtiyaç duyduğu düşünülen öğrencilerin, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli kaynakları araştırıp tespit eder ve söz konusu öğrencileri bu kaynaklara yönlendirir.

 

Uluslararası İlişkiler Komisyonu

Doç. Dr. Suat ERDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜLEÇ

Görevleri

1- Üniversitemizin taraf olduğu her türlü uluslararası öğrenci, öğretim elemanı ve personel hareketliliği ile ilgili faaliyetler (Erasmus, Erasmus+, Linc gibi),

2-Gelen öğrenci ve personelin (akademik ve idari) üniversitemizdeki ilgili birimleriyle koordinasyonunu sağlamak ve onları iyi şekilde ağırlamak, idari işlerinin takibini sağlamak.

3-Uluslararası ilişkiler ofisini gerek üniversite içindeki birimlerle gerekse dışarıdaki resmi diğer kurumlarla ve Ulusal Ajansla koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak.

4-Uluslararası öğrenci potansiyelinin araştırılması ve arttırılması için stratejik politikaların belirlenmesi,

5-YÖK tarafından organize ulusal ve uluslararası öğrenci, öğretim elemanı ve personel hareketliliği ile ilgili faaliyetler (Mevlana, Farabi programları gibi),

6-Uluslararası projeler ve koordinasyonu ile ilgili faaliyetler,

7-İkili eğitim anlaşmaları ve protokoller, ortak programlar (örn. joint degree, dual degree) ile ilgili faaliyetler,

8-Yurtdışı gelen/giden destek hizmetleri, yurtdışı tanıtım ve uluslararası organizasyonlara olan üyelikler, kurum içi farkındalığın yaygınlaştırılması ile ilgili faaliyetler,

9-Uluslararası öğrenciler aracılığı ile üniversitemiz ve yabancı yükseköğretim kurumları arasında işbirlikleri açısından yeni politikaların geliştirilmesi.

 

Spor Komisyonu

Doç. Dr. Fatih AYDIN

Memur Muhammed Necibullah YILDIZ

Fakülte Sekreteri Hasan KÖKSAL

Görevleri

1-Üniversitede bulunan sporcu öğrencilerin, spor kulüplerinin sorunlarını belirler, ortak çözümler arar. Üniversitemizde bulunan spor faaliyet alanlarının genişletilmesi için iyileştirme projeleri hazırlar.

2-Sportif faaliyetlere katkıda bulunabilmek amacıyla harcamaları planlamak ve bütçe yapmak.

3-Üniversite dışındaki veya üniversiteler arasındaki benzer kuruluşlar ile ilişki kurarak ortak etkinlikler için çalışmalarda bulunmak.

 

Mezuniyet Komisyonu

Doç. Dr. Furat AKDEMİR

Doç. Dr. Tuğba TORUN

Doç. Dr. Fatih AYDIN

Görevleri

1. Mezuniyet öncesi eğitimin ölçme düzey ve kriterlerini belirlemek

2. Mezuniyet öncesi eğitimin değerlendirme düzey ve kriterlerini belirlemek

3. Dönem koordinatörleri aracılığıyla sınav sorularının soru hazırlama kılavuzuna göre hazırlanmasını sağlamak

4. Mezuniyet öncesi eğitimin ölçme değerlendirme uygulamalarını izlemek

5. Öğretim üyelerine verilecek eğitim programlarının ölçme değerlendirme ile ilgili kısımlarına danışmanlık vermek

6. Sınav sonrası soru analizleri, soru bankasının oluşturulması vb. çalışmaları ilgili komisyonlarla işbirliği içerisinde yürütmek

7. Mezuniyet Öncesi eğitim uygulamalarında ölçme ve değerlendirme konularında yapılan izlem ve değerlendirme sonuçları üzerinde ilgili komisyonlarla çalışmak

8. Her eğitim-öğretim yılı sonunda gelecek eğitim-öğretim yılı için ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile ilgili planları yapmak

9. Yıllık planlarını, eğitim-öğretim yılı ortasında ve sonunda hazırladıkları faaliyetlerine ilişkin çalışma raporlarını Dekanlığa iletmek

10. Ölçme değerlendirme konuları ile ilgili araştırma yapmak, raporlamak ve yayımlamak.

 

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Prof. Dr. Arif AYTEKİN

Doç. Dr. Suat ERDOĞAN

Doç. Dr. Fatih AYDIN

Doç. Dr. Furat AKDEMİR

Görevleri

1- Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu başvuruları inceleyerek hazırladıkları karar tutanağını, başvurularla ilgili değerlendirme raporunu ve ekinde puan tablosunu imzalı olarak rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanı, fakültelerde dekan, diğer birimlerde ise müdür tarafından onaylanmış olarak Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna ilan edilen takvime uygun olarak gönderir. Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda, reddedilen veya puan değerinde değişiklik yapılan akademik faaliyetlerle ilgili olarak açıklama yazılması zorunludur.

2-Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu öncelikle başvuru sahibinin faaliyetlerinin komisyon tarafından incelenmeye uygun olup olmadığına karar verir. Uygun görülmeyen başvurular gerekçeli olarak, değerlendirilmek üzere Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna iletilir. Komisyon ilgili başvuruyu kendisi değerlendirebileceği gibi, mevcut komisyonlardan birine de yönlendirebilir.

3-Komisyon, faaliyetlerin belgelendirilmesinde ve faaliyet türleri içerisinde sınıflandırılmasında oluşan tereddütleri gidermeye yetkilidir.

 

Kariyer Danışmanlığı Komisyonu

Doç. Dr. Fatih AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Kadri Ziyaettin COŞAN

Görevleri

1. Öğrencilerin, mezunların ve çalışanların kişisel gelişimlerine destek vermek,

2. Öğrencilere ve mezunlara etkin özgeçmiş yazma,

3. Öğrencilere ve mezunlara mülakat provaları,

4. Öğrencilere ve mezunlara kariyer danışmanlığı ve koçluğu,

5. Öğrencilere ve mezunları iş hayatına hazırlama.

 

İletişim ve Tanıtım Komisyonu

Memur Muhammed Necibullah YILDIZ

Bilgisayar İşletmeni Ramazan SAĞLAM

Görevleri

1- Üniversitemizi tanıtmak amacıyla çeşitli illerde düzenlenen eğitim fuarları ve orta öğretim kurumlarının kendi bünyesinde düzenlediği Üniversite Tanıtım Günleri gibi yıl içerisinde birçok tanıtım etkinliğinde bulunulması,

2- Üniversitemizi tanımak amacıyla gelen aday öğrencilere kampüsün gezdirilmesi, olanaklar ve eğitim sistemimiz hakkında bilgi verilmesi,

3- Aday öğrencileri öğretim üyelerimizle bir araya getirerek meslek seçimlerinde yol gösterici olmalarının sağlanması,

4- Yıl içerisinde iletişim kurulan aday öğrencilere ait öğrenim bilgilerinin toplanması ve raporlanması,

5- ercih-Tanıtım Döneminde aday öğrencilere sahada ve kampüs içerisinde Üniversitemizin tanıtımının yapılması,

6- Aday öğrencilere ulaşmak için orta öğrenim kurumları ile ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı anlayışa dayalı güçlü ilişkiler kurulmasının sağlanması.

Risk Değerlendirme Komisyonu

Doç. Dr. Furat AKDEMİR

Doç. Dr. Fatih AYDIN

Öğr. Gör. Bilal ABIR

Görevleri

1-Risk yönetimi ile ilgili önleme faaliyetlerini uygulamak,

2-Üniversitenin karşılaştığı temel riskleri belirlemek ve analiz etmek,

3-Karşılaşılan risklerin yönetilmesi için belirlenen önleme faaliyetlerini uygulamak,

4-Risklerle ilgili zamanında üst yönetime bilgi vermek,

5-Risk yönetiminin yıllık gözden geçirilmesinde Risk Yönetim Kuruluna destek olmak,

 

Stratejik Planlama Ekibi

Doç. Dr. Fatih AYDIN 

Dr. Öğr. Üyesi Kadri Ziyaettin COŞAN

Dr. Öğr. Üyesi Kenan KARAGÖZ

Görevleri

-Ekip başkanı; ekibin oluşturulması, çalışmaların planlanması, ekip içi görevlendirmelerin yapılması, ekip üyelerinin motivasyonu ile ekip ve üst yönetim arasında eşgüdümün sağlanması görevlerini yerine getirir. Stratejik planlama ekibinin amaca uygun bir yapıda kurulması, çalışmaların başarısı için kritik öneme sahiptir. Ekip başkanının toplantılara iştirak edemediği durumlarda SGB yöneticisi vekalet edebilir. Stratejik planlama ekibi oluşturulurken üyelerin bireysel özelliklerinin yanı sıra oluşturulacak grubun niteliği de göz önünde bulundurulur. Bir stratejik planlama ekibi üyesi; § Görev yaptığı birimi temsil edebilmeli § Çalışmalara katkıda bulunacak bilgi, birikim ve tecrübeye sahip olmalı § Uyumlu çalışabilme niteliklerine sahip olmalı

-Stratejik planlama çalışmalarına yeterli zamanı ayırabilmelidir. Stratejik planlama ekibinde; § Ana hizmet birimleri ve SGB yeterince temsil edilmeli § Farklı uzmanlık alanlarına sahip kişiler yer almalı § Akademik ve idari personel sayısı arasında denge sağlanmalı § Çalışma süresince üyelerin devamlılığı sağlanmalı § Üye sayısı, birlikte karar almayı imkânsız hale getirecek kadar çok; farklı fikir ve birimlerin temsiline izin vermeyecek kadar az olmamalıdır.

-Ekip, stratejik planlama sürecinin Stratejik Plan İş Takviminin de yer aldığı hazırlık programına uygun olarak yürütülmesi, gerekli faaliyetlerin koordine edilmesi ve Yönlendirme Kurulunun uygun görüşüne ve Rektörün onayına sunulacak belgelerin hazırlanmasından sorumludur.

 

WhatsApp Bildirim Hattı Temsilcileri

Memur Muhammed Necibullah YILDIZ

Öğr. Gör. Bilal ABIR

Görevleri

1-Üniversitemiz paydaşlarının sosyal medyadaki bilgi taleplerini karşılamak ve ortaya çıkan ihtiyaçları hızlı bir şekilde interaktif çözümler üretmek.

2-İlgili WhatsApp bildirim numarası ile soru, fikir, öner ve taleplerini Üniversitemiz birimlerine iletmek.

3-WhatsApp bildirim hattından gelen ve birimlerimizi ilgilendiren konulara geri dönüş yapmak.

4-Birimler arası etkili iletişimi takip etmek.

 

Birim İnternet Siteleri ile Telefon Rehberlerinin Güncellenmesi

Memur Muhammed Necibullah YILDIZ

Görevleri

Birimlerini site sayfalarının ve birimlere gelen-giden İdari ve Akademik personele ait mail adreslerinin ve dahili telefonlarının güncellenmesini sağlamak.

 

Hazırlık Sınıfı Durum Değerlendirme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa TEMEL 

Öğr. Gör. Bilal ABIR

Öğr. Gör. Zehra Gülay ŞAHAN

Görevleri

Hazırlık sınıfı için muafiyet, seviye belirleme, quiz, ara sınav (vize), mazeret ve final sınavların testli veya klasik ya da web tabanlı yahut da sözlü olmasını ve projelerin içeriğinin ve uygulanma yönteminin belirlenmesini, hazırlık sınıflarının devam takibinin yapılmasını ve sınav sonuçlarının değerlendirilip programı destekleyen verilerin toplanabilmesi için gerekli karar ve tedbirlerin alınmasını sağlar.

 

Yatay Geçiş Kabul, Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Doç. Dr. Furat AKDEMİR

Doç. Dr. Fatih AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Kadri Ziyaettin COŞAN

Öğr. Gör. Bilal ABIR

Görevleri

1-Daha önce başka bir üniversitede öğrenim görmüş ve/veya yatay geçiş yapan öğrencilerin başarılı oldukları derslerden muaf olmalarına ilişkin esasları belirleyen esaslara ilişkin yönetmeliklerin ve yönergelerin uygulanmasını sağlamak

2-Ders Planlarında yapılan değişikliklerin, yeni ders planlarına intibakını sağlamak.

3-Öğrenci Yatay ve dikey geçişlerini incelemek. 

 

Burs Değerlendirme Komisyonu

Doç. Dr. Suat ERDOĞAN

Doç. Dr. Fatih AYDIN

Öğr. Gör. Bilal ABIR

Görevleri

1-Burs sistemi ile ilgili öneriler geliştirerek Mütevelli Heyetine sunmak,

2-Her eğitim-öğretim yılında burs almak üzere başvuran öğrencilerin durumlarını değerlendirerek sonuçlarını bir rapor halinde Mütevelli Heyetine bildirmek,

3-Her eğitim-öğretim yılı sonunda burs almakta olan tüm öğrencilerin durumlarını değerlendirerek sonuçları bir rapor halinde Mütevelli Heyetine bildirmek.

 

Hazırlık Sınıfı Koordinatörü

Öğr. Gör. Bilal ABIR

Görevleri

1-Hazırlık sınıfı müfredatının belirlenmesini,

2-Hazırlık sınıfı ders programının yapılmasını,

3-Eğitim-öğretim faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak ve bu konudaki uygulama esaslarında belirtilen görevleri yerine getirmek.