Genel Bilgi

KURULUŞ

Düzce Üniversitesi bünyesinde “İlahiyat Fakültesi” açılması Üniversitemiz Senatosunun 12.12.2012 tarih ve 17 nolu toplantısında 2012/148 sayılı Kararı ile uygun görülmüş olup, söz konusu karar Üniversitemiz tarafından 17.12.2012 tarih ve 00.00/101.102-4041-9984 sayılı yazı ile  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir. Fakültemizin açılması ile ilgili dosya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurumlarına bağlı olarak kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı’na sunulmuş ve Yükseköğretim Kurumlarına bağlı olarak kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı’nın teklif yazıları üzerine, 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun ek 30.uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29.04.2013 tarih ve 2013/4716 Karar Sayılı Kararıyla  Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin açılması kararlaştırılmış, bu Karar 31 Mayıs 2013 Cuma günü 28663 saylı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Düzce Üniversitesi’ne bağlı açılan İlahiyat Fakültesi bünyesinde bölüm açılması, Bakanlar Kurulu’nca 29.04.2013 tarih ve 2013/4716 Karar Sayılı Kararıyla Düzce Üniversitesi’ne bağlı  İlahiyat Fakültesi açılması kararı gereğince, 31 Mayıs 2013 Cuma günü 28663 saylı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonucu Üniversitemiz Senatosu tarafından 2547 Sayılı Yükseköğretim Kurulu Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin 13 maddesi gereğince Düzce Üniversitesi’ne bağlı İlahiyat Fakültesi bünyesinde açılması planlanan “Temel İslam Bilimleri Bölümü”, “Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü” ve İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü”  bölümlerinin açılması 06.06.2013 tarih ve 09 nolu toplantısında 2013/74 sayılı Kararında uygun görülerek Karar verilmiştir. Bu Karar Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 21.06.2013 tarih ve 104.01-1515-6047 sayılı yazısıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’nün İlahiyat Fakültesi bünyesinde Bölümler açılması konusundaki teklifini 10.07.2013 tarihli toplantısında incelemiş ve 2547 sayılı kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la  değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Fakültemiz bünyesinde  “Temel İslam Bilimleri Bölümü”, “Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü” ve İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü”  bölümlerinin açılması uygun görmüştür. Bölümler açılmasıyla ilgili bu Karar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı  tarafından 16.07.2013 tarih ve 101.03.01-5126 sayılı yazısıyla Üniversitemiz Rektörlüğüne bildirilmiş ve aynı zamanda yürürlüğe girmiştir. Fakültemiz 2015-2016 Eğitim Öğretim döneminde ilk öğrencileriyle eğitime başlamıştır.

MİSYON

Genelde din bilimleri ve kültürü, özelde İslâm bilimleri ve kültürü alanında ilmî esaslar, kültürel ihtiyaçlar ve uluslararası standartlar çerçevesinde araştırmalar yapmak ve yayınlamak; bu doğrultuda üstün nitelikli din bilimleri uzman ve araştırmacıları, din bilgisi öğretmenleri ve din görevlileri yetiştirmek; ilahiyat alanında bilgi donanımını geliştirmek isteyenlere lisans seviyesinde öğrenim görme imkanı sağlamak; sosyal ve kültürel gelişmeleri göz önünde bulundurarak millî, dinî ve ahlakî değerlerimizi koruyup geliştirmek suretiyle toplumun maddî-manevî kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

VİZYON

Dinin evrensel ve özgün değerleri hakkında akademik ölçütlere uygun, toplumun ihtiyaçlarıyla uyumlu bilgi üreten, bu bilgileri bireyin ruh sağlığı ve toplumun huzuru için doğru ve etkin biçimde aktaran, tarihî ve kültürel kimliğimizin korunup geliştirilmesi doğrultusunda yayan, İslamî değerlere ve çağın ihtiyaçlarına uygun biçime yorumlayan gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde öncü ve nitelikli bir yüksek öğrenim kurumu olmaktır.