Çift Anadal ve Yandal

ÇİFT ANADAL PROGRAMI:

Bir ön lisans diploma programına kayıtlı öğrencinin diğer ön lisans programının, bir lisans programında kayıtlı olan öğrencinin diğer lisans programının veya ön lisans programının diplomasını almayı sağlayan eğitim-öğretim programını ifade eder.

Bilgisayar Mühendisliğinden Diğer Bölümlere Yandal ve Çift Anadal

Yandal Öğrencisi Verecek Bölüm Adı

Yandal Programı

Kontenjanı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Her yıl

Endüstri Mühendisliği

Her yıl

İnşaat Mühendisliği

Nadiren

Çift Anadal Öğrencisi Verecek Bölüm Adı

Çift Anadal Programı

Kontenjanı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Biyomedikal Mühendisliği

Nadiren

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Her yıl

Endüstri Mühendisliği

Her yıl

Diğer Bölümlerden Bilgisayar Mühendisliğine Yandal ve Çift Anadal

Yandal Öğrencisi Alacak Bölüm Adı

Yandal Programı

Kontenjanı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Biyomedikal Mühendisliği

Nadiren

Endüstri Mühendisliği

Her yıl

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Her yıl

Makine Mühendisliği

Nadiren

Mekatronik Mühendisliği

Her yıl

Matematik (Fen Edebiyat Fakültesi)

Nadiren

Yönetim Bilişim Sistemleri (İşletme Fakültesi)

Nadiren

Orman Mühendisliği (Orman Fakültesi)

Nadiren

Orman Endüstri Mühendisliği (Orman Fakültesi)

Nadiren

Biyosistem Mühendisliği (Ziraat Fakültesi)

Nadiren

Çift Anadal Öğrencisi Alacak Bölüm Adı

Çift Anadal Programı

Kontenjanı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Biyomedikal Mühendisliği

Nadiren

Endüstri Mühendisliği

Her yıl

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Her yıl

Çift Anadal ve Yandal öğrencilerinin bölümümüzden mezun olabilmeleri için alması gereken dersler şu şekildedir:

Çift Anadal Dersleri için Tıklayınız

Yandal Dersleri için Tıklayınız

Başvuru Koşulları ve Kayıtları

a) Öğrenci çift anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında ilgili fakülte dekanlığına başvurabilir.

 b) Başvuruda bulunan öğrencinin;

*Başvurduğu döneme kadar anadal programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması,

*Başvuru sırasında genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve anadal programının öğrenci başarı sıralamasında en üst %20 içinde bulunması,

*Öğrenci başka bir çift anadal ya da yandal programına kayıt yaptırmamış olması; gerekir.

Başvurular, ilgili Bölüm Başkanlığı tarafından, yarıyılın ders kayıtları döneminden önce değerlendirilir ve sonuçlar Fakülte Yönetim Kurulu'nda görüşüldükten sonra ilan edilir.

Programın Yürütülmesi

a) Alınacak dersler ilgili Bölümler arasında yapılacak protokollerle belirlenir.

b)  İki programda da ortak/geçerli sayılan dersler her iki not döküm belgesinde (transkript) de gösterilir. Bu ortak dersler, ders yükü hesabında tek ders olarak işlem görür.

c) Öğrenci çift anadal programından ayrılması durumunda başarısız olduğu çift anadal programı derslerini tekrarlamaz.

 d) Anadal ve çift anadal programları stajları ilgili bölümlerin kendi aralarında yapacakları bir protokol çerçevesinde yürütülür.

Ders Yükü

Anadal programı genel not ortalaması 3.00-3.25 arasında olan çift anadal programı öğrencilerinin bir dönemde anadal ve çift anadal programında alabilecekleri toplam kredili ders sayısı, anadal programının azami ders yükünün 3 ders fazlası; not ortalaması 3.25' ten fazla olanlar için 4 ders fazlasıdır.

 c) Öğrenciler öncelikli olarak anadal programındaki dersleri sonra da çift anadal programında öngörülen ve anadal programıyla çakışmayan dersleri almak durumundadır.

Program Süresi

a) Çift anadal programının süresi, 2547 sayılı kanunun 44. maddesinde belirtilen azami süreler dahil olmak üzere anadal programının sona erdiği süre kadardır.

Mezuniyet ve Diploma

a) Anadal programından mezun olarak çift anadal programını da en az 2,50 ağırlık not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye çift anadal programı lisans diploması, anadal programından mezun olarak çift anadal programını da en az 2,00 ağırlık not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye çift ana dal programı ön lisans diploması verilir.

YANDAL PROGRAMI:

Üniversite'nin bir lisans programına kayıtlı olan bir öğrencinin, bilgisini artırmak amacıyla ikinci bir lisans programından ders almasıdır. Öğrencinin, başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans programı "anadal", başvurduğu ve kabul edildiği lisans programı "yandal" olarak adlandırılır.

Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

a)   Öğrenciler, duyurulmuş olan yandal programlarına, kayıtlı olduğu anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. yarıyılın başında başvurabilirler

b)  Yandal programına başvurular Düzce Üniversitesi akademik takviminde belirlenen ders kayıt tarihleri arasında, başvuru formu ve transkript belgesiyle, ilgili fakülte dekanlıklarına yapılır

c)  Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu anadal programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması ve başvuru sırasındaki toplam ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir.

d) Başvuran sayısı fakülte/yüksekokul tarafından belirlenmiş ve Düzce Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş olan kontenjanı aşması durumunda, genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.

Yandal-Anadal İlişkisi

a)  Yandal programı nedeniyle, öğrencinin anadal lisans programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Yandal programı için ayrı karne ve ayrı transkript düzenlenir.

b) Yandal programı ağırlıklı genel not ortalaması, yandal programında ders aldığı iki yarıyıl üst üste 2,50’nin altında kalan öğrencinin, yandal programından yandal programı açan bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir.

c)  Öğrenciler anadal ve yandal programında ortak olan dersleri yandal program kredisine saydıramazlar.

Başarı ve Mezuniyet

 a)  Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2,50 ortalama ile tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası ilgili birim tarafından verilir.

b)  Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını bitiremeyen öğrencilere bu programı tamamlamak için en fazla iki yarıyıl süre tanınır. Ek süre boyunca yandal yaptıkları bölüme ait öğrenci katkı payını, tamamladıkları lisans programında ödedikleri katkı payının %20 eksiği ile öderler.