DUOF

Herbaryumun Yapmanın Amacı

Herbaryum Yapmanın Amacı     

Herbaryum yapmanın amacı çalışan kişiye göre değişmekle birlikte genel olarak şu şekilde sıralanabilir;

a) Bitkiyi tanımak,

b) Bitkinin varlığını kanıtlamak (bitkinin nerede ve ne zaman yetiştiğini öğrenmek),

c) Daha sonraki bitkilerle ilgili konularda çalışmak,

d) Bitkiye ulaşılmasının mümkün olmadığı zamanlarda elde hazır materyal bulunmasını sağlamak,

e) Hastalık ve zararlılara konukçuluk yapan bitkileri toplamak, daha sonra teşhiste kullanmak.


Herbaryum Örneklerinin Kullanım Alanları

 Herbaryum örneklerinin kullanılma amaçları ise aşağıdaki gibi sıralanabilir;

a) Herbaryumlarda bulunan bitki örnekleri, morfolojik çalışmalar yanında söz konusu bitkinin kök, gövde, yaprak ve çiçek gibi değişik organlarının mikroskobik olarak incelenmesinde materyal oluşturur.

b) Florası incelenen bölgelerde, bitki gruplarının dağılışı büyük oranda herbaryum kayıtlarına göre belirlenir.

c) Bitkisel üretim, ekoloji ve taksonomi gibi konularda, okul içi eğitimde öğrenim amaçlı herbaryumlardan faydalanılmaktadır. Öğrencilere özellikle iklim ve mevsimin uygun olmadığı ortamlarda, bitki karakterlerinin gösterilmesi, cins ve türlerin tanıtılması, herbaryumlardaki bitki örnekleri ile pratik olarak gerçekleşir.

d) Çayır - mera vejetasyonlarını oluşturan türlerin, süs bitkilerinin, kültür bitkilerinin ve yabancı otların teşhisinde herbaryumlar en değerli kaynağı oluşturur.

e) Özellikle tür ve varyete isimleri temel kabul edilerek, düzenlenen herbaryumlardaki bitki örnekleri kromozomlarla yapılan poliploidi çalışmalarında (zaman içinde seri oluştuğundan) değerli birer belgesel kayıt anlamı taşır.

f) Entomolojik ve fitopatolojik çalışmalarda konukçu bitkiye bağlı teşhislerde de büyük önem arz eder.


Çeşitli Herbaryum Tipleri ve Görevleri

1) Uluslararası Herbaryumlar; bunlar genellikle 4 milyon veya daha fazla örneğe sahip herbaryumlardır. Bu herbaryumlar Taxonomi’nin başladığı ilk yıllarda kurulmuşlar ve yıldan yıla büyümüşlerdir. Bunlar gerek tip gerekse tarihi değeri büyük örneklerce zengin olup bu özellikleri ile hem ziyaretçilerin çok uğradıkları bir yer olmalarının yanında örnekleri ödünç olarak da istenen herbaryumlardır. Bunların fonksiyonları şunlardır.

a) Familya veya üzeri kategorilerde yaygın çalışmalar yapılmasıb) Cins Monograflarının yapılması (Özellikle Cins sınırlarına dikkat edici çalışmalar), Büyük Floralar (birkaç ülkeyi kapsayabilen), Milli ve Lokal Floralar ve Check List’ler gibi.

c) Ziyaretçi botanikçilere bazı olanaklar sağlanması, örneklerin adlandırılması, bunların listeler halinde hazırlanması ve gönderilmesi, eş örneklerin dağıtılması gibi hizmetlerin verilmesi.

2) Ulusal (veya Bölgesel) Herbaryumlar; coğrafik olarak bir bölge ile onun ilgili olduğu komşu bölgeler veya fitocoğrafik açıdan benzer bölgelerin bitkilerinin muhafaza edildiği herbaryumlardır. Bu bölge veya bölgelerdeki bütün bitkiler mümkün olduğunca fazla miktarda bu herbaryumlarda temsil edilmelidir. Bu herbaryumlar kurulduğu memleketin tarihine göre yaşlı veya modern olabilirler.

Özellikle yeni tanımlanmış, yeni türlerin tip örnekleri açısından bu herbaryumlar oldukça zengindirler. Bu herbaryumların fonksiyonları şunlardır:

a) Birkaç ülkeyi ilgilendiren büyük Floralara katkıda bulunmak.

b) Lokal veya Milli Floralar yapmak, Check List’ler yayımlamak.

c) Ödünç verme, ziyaretçi botanikçilere olanaklar sağlama, kapsam içindeki ülkeler ile ilgili türleri adlandırıp bunları listeleyerek geri gönderme, araziden bitki toplama ve bunların eş örneklerini dağıtma, Anatomi, Sitoloji ve Kimya gibi Botanik ile ilgili, yardımcı bilim dallarına özellikle onların istediği gibi taze toplanan materyal temini gibi hizmetlerin verilmesidir.

Türkiye’de Bölgesel herbaryum niteliğinde yalnızca bir tane herbaryum bulunmaktadır. Çukurova Üniversitesi Herbaryumu (ADA), Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde Prof. Dr. Atabay Düzenli öncülüğünde eylül 1983 yılında kurulmuştur.

3) Lokal Herbaryumlar; bir ülke veya içindeki lokal bölgelerin İl, İlçe, Avcılık alanları veya Doğa Koruma alanları gibi daha ufak bölgelerin floralarını bünyelerinde bulundururlar. Bunlar diğer herbaryum tiplerine göre daha yeni kurulduklarından az sayıda tip örnek bulundururlar. Bu herbaryumlarda ilgilendikleri bölgenin bütün bitkilerinin bulunması gerekir ise de her taxona ait çok örnek bulunması zorunluluğu yoktur. Lokal herbaryumlarınfonksiyonları şunlardır:

a) Milli Floralara katkıda bulunmak.

b) Lokal Floralar ve onların Check List’lerini yapmak.

c) İlgilendikleri bölge bitkileri ile ilgili adlandırmalar yapıp listeler hazırlamak, araziden bitki toplayıp eş örneklerini dağıtmak, yardımcı bilim dallarınca ihtiyaç duyulacak bitkileri araziden toplamak; gibi hizmetleri gerçekleştirmek

4) Özel Herbaryum’lar; bunlar çoğunlukla az sayıda örnek bulunan sınırlandırılmış veya özel bir amaca hizmet eden herbaryumlar olmakla birlikte, bazılarındaki örnek sayısı fazla da olabilir. Aşağıda amaçlarına göre özel herbaryumların fonksiyonları açıklanmaktadır:

a) Tarihi Herbaryumlar: Bunlar genel herbaryum içinde kurulmuş ayrı herbaryumlardır. Kew’deki Wallich Herbaryumu ile Cenevre Herbaryumu içindeki De Candolle Herbaryumu, British Museum’daki Clifford Herbaryumu bu tip herbaryumlara bazı örneklerdir. Bunlar aynı zamanda bazı derneklere de ait olabilirler. Örneğin Linne Derneği, Üniversiteler, Kiliseler ve Müzeler gibi. Bu herbaryumlar kuruldukları zamanki düzene göre düzenlenmiş olup idare edilmeleri ve ödünç materyal vermeleri bazı sınırlamalara sahiptir.

b) Belirli Bir Konudaki Herbaryumlar: Bunlar Taksonomik açıdan sınırlandırılmış olup, örneğin sadece Cyrptogamik materyale sahiptirler veya Ekolojik açıdan da sınırlandırılmış olabilirler. Örneğin; Orman Herbaryumu gibi. Bu gruba giren pek çok herbaryum genişlik ve önem bakımından Ulusal Herbaryumlar seviyesindedir.

Genellikle büyük herbaryumlar, üniversite, müze ve diğer kuruluşlar içerisinde ayrı bir salonda bulunurlar.

c) Öğretici Herbaryumlar: Bunlar Üniversite, Kolej ve Okullar içindeki ayrı odalarda yer alırlar. Özellikle bazı üniversitelerdeki bu tip herbaryumlar oldukça zengin örneğe sahip olduklarından milli veya lokal herbaryumlar ile aynı seviyede kabul edilebilirler. Bu herbaryumlarda örneklerin morfolojik yapılarının resimleri, arazi çalışmaları sırasında tespit edilmiş bitki birliklerinin bitkileri, dünyaca meşhur ekonomik bitkilerle birlikte, kendi yörelerinde yetişen lokal tahıl ve diğer ekonomik bitki örnekleri, ayrıca taksonomik çalışmalara yardımcı olacak cins ve familya serilerinin resimleri bulunmalıdır.

d) Belli Bir İş İle İlgili Herbaryumlar: Bunlar belli bir amaca yönelik bitki örneklerini bünyelerinde bulundururlar. Örneğin; Ballı bitkiler, tarla arsız otları v.b. Bunların ilgilendikleri konuda çok iyi örneklere sahip olmaları gerekirse de, çok sayıda örneğe sahip olmaları gerekmez. Botanik bahçelerinde, Arboretumlarda, zirai kuruluş ve yetiştirme bahçelerinde yetişen özellikle egzotik bitkilerin koleksiyonları faydalı olabilir. Süs bitkilerinin kültür formlarındaki farklar, kurutulmuş bitkilerde kaybolabilir veya görülmeyebilir. Bu nedenle bu herbaryumlarda bunlar hakiki çiçek renkleri ve onların farkları hakkında ayrıntıları ve yetişme şeklini gösteren fotoğraflar ile desteklenmelidir.

e) Özel Araştırma Programları İçin Herbaryumlar: Anatomi, Sitoloji, Kimyasal çalışmalar, Ekolojik arazi çalışmaları, Böcek veya Mantar hastalıklarını taşıyan bitkiler, Hayvan yemi bitkiler gibi konularda belge olabilecek bitki örneklerinin saklandığı herbaryumlardır. Bu tip örnekler esas herbaryumlara da konabilirse de, bu herbaryumlar bu tip örnekleri barındırmak istemezler. Bunun sebebi, bu tip örneklerin herbaryumda saklanabilme açısından kalite eksikliği, çoğunlukla yaygın bilinen taksonlara ait olduklarından boşuna ve çok yer kaplamalarıdır. Şayet bu tip çalışmalar bazı üniversitelerce destekleniyorsa araştırıcı bu araştırma bölgelerini, yani bu tip bitki örneklerini saklamaya mecburdur ve bunun için uygun bir yer isteyebilir. Ancak bu tip bir yer verilmesine gene de koleksiyonun devamlı mı yoksa geçici mi muhafaza edilmesi gerektiğine göre karar verilir.

Türkiye’deki 55 Herbaryuma Ait Kodlar ve Bulunduğu İller

ADO (Kırıkkale Üniversitesi herbaryumu, KIRIKKALE)

AEF (Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Herbaryumu, ANKARA)

AIBU (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Herbaryumu, BOLU)

AKSU (Aksaray Üniversitesi Herbaryumu, AKSARAY)

ANES (Anadolu Üniversitesi Herbaryumu, ESKİŞEHİR)

ANK (Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi Herbaryumu, ANKARA)

ANKO (İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Herbaryumu, ANKARA)

ARTH (Artvin Çoruh Üniversitesi Herbaryumu, ARTVİN)

ATA (Atatürk Üniversitesi  Herbaryumu, ERZURUM)

AYDN (Adnan Menderes Üniversitesi Herbaryumu, AYDIN)

BIA (British Institute of Archaeology, ANKARA)

BULU (Uludağ Üniversitesi Herbaryumu, BURSA)

CBB (Çanakkale Botanik Bahçesi Herbaryumu, ÇANAKKALE)

CNH (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Herbaryumu, ÇANAKKALE)

CUEF (Çukurova Üniversitesi Herbaryumu, ADANA)

CUFH (Cumhuriyet Üniversitesi Herbaryumu, SİVAS)

DUF (Dicle Üniversitesi Herbaryumu, DİYARBAKIR)

DUOF (Düzce Üniversitesi Herbaryumu, DÜZCE)

DUP (Dumlupınar Üniversitesi Herbaryumu, KÜTAHYA)

EDTU (Trakya Üniversitesi Herbaryumu, EDİRNE)

EGE (Ege Üniversitesi Herbaryumu, İZMİR)

ERCH (Erciyes Üniversitesi Herbaryumu, KAYSERİ)

ESK (Şeker Enstitüsü Herbaryumu, ANKARA)

ESSE (Anadolu Üniversitesi Herbaryumu, ESKİŞEHİR)

FUH (Fırat Üniversitesi Herbaryumu, ELAZIĞ)

GAZI (Gazi Üniversitesi Herbaryumu, ANKARA)

GOPU (Gaziosmanpasa Üniversitesi Herbaryumu, TOKAT)

GUL (Süleyman Demirel Üniversitesi Herbaryumu, ISPARTA)

HARRAN (Harran Üniversitesi Herbaryumu, ŞANLIURFA)

HBH (Hacettepe Üniversitesi, Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Merkezi Herbaryumu, ANKARA)

HERA (Altınbaş Üniversitesi Herbaryumu, İSTANBUL)

HUB (Hacettepe Üniversitesi Herbaryumu, ANKARA)

HUEF (Hacettepe Üniversitesi Herbaryumu, ANKARA)

INU (İnönü Üniversitesi Herbaryumu, MALATYA)

ISTE (İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Herbaryumu, İSTANBUL)

ISTF (İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi Herbaryumu, İSTANBUL)

ISTO (İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Herbaryumu, İSTANBUL)

IZ (Ege Tarım Araştırmaları Enstitüsü Herbaryumu , İZMİR)

IZEF (Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Herbaryumu, İZMİR)

KATO (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi Herbaryumu, TRABZON)

KNYA (Selçuk Üniversitesi Herbaryumu, KONYA)

MARE (Marmara Üniversitesi, Eczacılık Herbaryumu, İSTANBUL)

MERA (Mersin Üniversitesi, Araştırma Herbaryumu, MERSİN)

MKUBK (Bitki Sağlığı Kliniği Uygulama ve Araştırma Merkezi Herbaryumu, HATAY)

MUFE (Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Herbaryumu, İSTANBUL)

NAKU (Namık Kemal Üniversitesi Herbaryumu, TEKİRDAĞ)

NGBB (Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Herbaryumu, İSTANBUL)

OMUB (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Herbaryumu, SAMSUN)

PAMUH (Pamukkale Üniversitesi Herbaryumu, DENİZLİ)

SIIRT (Siirt Üniversitesi Herbaryumu, SİİRT)

SUFAF (Siirt Üniversitesi, Flora ve Fauna Merkezi Herbaryumu, SİİRT)

VANF (Van Flora Uygulama ve Araştırma Merkezi Herbaryumu, VAN)

VHLV (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Herbaryumu, VAN)

VPH (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Herbaryumu, VAN)

ZNG (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Herbaryumu, ZONGULDAK)


Yurt Dışındaki Büyük Herbaryumlar

4.6.1. KEW Herbaryumu

İngiltere’ deki en çok örneğe sahip olan herbaryumdur. 1853 yılında herbaryum ve kütüphane olarak açılmıştır. Seçkin botanikçiler George Bentham ve W.A Brommfield koleksiyonlarını hediye edilmiştir. Kew herbaryum binasına 1903’ te ve 1968’ de ek binalar yapılmıştır.1989 yılında geniş bir bahçede eklenmiştir. Dünya’nın yarısının %98 ‘ni kapsayan 7.000.000 bitki örneği içermektedir. Ayrıca yaklaşık 800.000 mantar türüyle 35. 000 orijinal tipi içinde bulunduran Kew ve Royal Botanic Garden dünyanın en eski ve en büyük koleksiyonunu içermektedir. Herbaryum teknikleriyle Türkiye’deki herbaryum teknikleri uyuşmaktadır. Herbaryum ziyaretçilerine her zaman açıktır. Her hafta yaklaşık 50 tane farklı ülkelerden araştırmacılar ziyaret etmektedir.

4.6. 2. Edinburgh Herbaryumu (İskoçya)

Royal Botanik Garden 1670 yılında var olmasına rağmen Edinburgh herbaryumu 19. y.y.’ da kurulmuştur. Kurulmaya başladığı anda profesyonel ve organize bir şekilde büyümüştür. 19.y.y.’dan önce John Hope ve Robert Graham’ ın koleksiyonları mevcuttur. 1839-40 yıllarında herbaryum tam olarak kurulmuş ve bu koleksiyonlarda hebaryumun bünyesine alınmıştır. Bu yıllardan sonra büyük şahsı koleksiyonlar hızla herbaryum bünyesine katılmaya başlamıştır. 20.y.y. başlarında Peter Davis tarafından Türkiye Florasıda bu koleksiyonlara katılmıştır.

4.6.3. Berlin Herbaryumu (Almanya)

Berlin Herbaryumu yaklaşık 4 milyon tür barındırır ve Kew, Leningrad ve Paris’ten sonra Dünya’nın 4. büyük herbaryumudur. Digital herbaryumunda birçok bitkinin taranmış herbaryum örnekleri vardır.ayrıca bünyesinde Tohum bankası ve DNA bankası içermektedir. 1. Dünya savaşı sırasında çok zarar görmesine rağmen savaştan sonra oluşan gelişmelerle toparlanmıştır. Türkiye’den birçok örneğe ev sahipliği yapmaktadır. Bu örnekleri Dijital herbaryum üzerinden görmek mümkündür. Ayrıca Genova herbaryumu (5. 500.000 örnek bulundurur.), Paris herbaryumu, Cenevre herbaryumu büyük ve tanınmış herbaryumlardandır.

Bitki Presleme ve Kurutma İşlemleri

Bitki toplama işleminden sonra bitkinin sağlıklı bir şekilde arşivlenmesi için preslenip kurutulması gerekmektedir. Kurutma işlemi rastgele yapılmamalıdır. Bitkiler açık anlaşılır, yaprakları ve çiçekleri üst üste gelmeyecek şekilde preslenmelidir. Preslenmede dikkat edilecek kuralları araştırmacı uygulayarak öğrenmelidir. Kurutma işlemine tabi tutulan bitkilerin kurutma kağıtları veya gazeteleri sık sık değiştirilmelidir. Son zamanlarda bazı üniversitelerde fanlı sistemle hızlı kurutma tekniği kullanılmaktadır.

Bitki Teşhisi ve Herbaryum Teknikleri

Kurutma işleminden sonra çeşitli kaynakların kullanılmasıyla bitkinin bilimsel adı bulunarak teşhisi yapılır. Bitkiler son olarak kartonlara yapıştırılarak herbaryumu örneği haline getirilir. Herbaryum, belli kurallar çerçevesinde toplanmış olan bitkilerin, özellikleri korunarak kurutulduktan sonra bilimsel adlandırılması yapılıp belli boyutlardaki kartonlara toplanma bilgileriyle beraber yapıştırılıp arşivlenmesine denir.

Herbaryum örnekleri mümkün olduğu kadar toplandığı bitki topluluğunun temsilcisi olmalıdır. Herhangi bir özel değişiklik görülürse bu arazi defterine işaretlenmelidir (örneğin gölge formları gibi). Bu yapılmadığı takdirde anormal örnek bir sistematik hataya sebep olabilir. Bu yüzden bitkinin toplandığı habitatı çok önemlidir.

Herbaryum yapmanın amacı çalışan kişiye göre değişmekle birlikte genel olarak, bitkiyi tanımak, bitkinin nerede ve ne zaman yetiştiğini öğrenmek, bitkiye ulaşılmasının mümkün olmadığı zamanlarda elde hazır materyal bulunmasını sağlamak, hastalık ve zararlılara konukçuluk yapan bitkileri toplamak, daha sonra teşhiste kullanmak gibi amaçlar doğrultusunda olabilmektedir.

Dünya üzerindeki bitkilerin dağılışları ve yaşam ortamlarıyla ilgili bilgilere buralardan ulaşılır. Ayrıca bitkilerin sınıflandırılması, isimlendirilmesi ve taksonomik sorunlara çözüm getirebilmek ancak böyle merkezlerde mümkündür. Buralar bitkileri teşhis etmeye yarayan araştırma merkezleridir. Gerek botanik bahçelerinde yetiştirilen canlı örneklerin incelenmesi ve gerekse bahçede yer alan herbaryum merkezlerinde birikmiş örneklerle karşılaştırmalı çalışmalar, bitkilerin isimlendirilmesinde ve sınıflandırılmasında en sağlıklı yoldur. Herbaryumlar ne kadar zenginse bitkilerin teşhisi de o denli sağlam olmaktadır.

Arazi Çalışmalarında Dikkat Edilecek Hususlar

Arazi çalışmaları flora çalışmalarının ilk adımıdır. Yapılacak olan çalışmanın sağlıklı olabilmesi için bu adımın doğru atılması gerekmektedir. Arazi Çalışmasıyapacak kişinin şu hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.

1) İlk olarak çalışılacak bir alan belirlenmelidir. Alan seçimi yapılırken aynı süre içerisinde başka bir araştırmacı tarafından paralel bir çalışmanın olmamasına dikkat edilmelidir.

2) Alan ile ilgili bilgi toplanmalıdır. Daha önce değişik amaçlarla yapılan çalışmaların dokümanları bulunmalıdır.

3) Bir alanın çalışılmaya değer olması için; coğrafik olarak yükselti farklılığına, karla kaplı sürenin uzunluğuna, ekolojik önemine, floristik önemine, ulaşım, ekonomik uygunluğuna ve bununla birlikte habitat çeşitliliği (sulak alan, çayır, dere kenarı, step ve kayalık gibi) içermesine, dikkat edilmelidir. Şayet herhangi bir çalışma yapılmışsa, çalışmanın içeriğine kaç yıl önce yapıldığına bakılmalıdır. Hatta çalışmayı yapmış olan kişilere ulaşılıp alanın tekrar çalışılmasına gerek olup olmadığı sorulmalıdır.

4) Son yıllarda araştırmacılar alan ile ilgili araştırmalarını internet üzerinde ‘Google earth’ kullanarak yapmaktadır.

5) Arazi çalışmaları yağışsız, kuru ve güneşli havada yapılmalıdır. Çünkü uygun olmayan hava şartlarında alınan örneklerin korunması zordur.

6) Bitki örnekleri, çok fazla tahrip edilmeden yeterli sayıda toplanmalıdır.

7) Bitkiler toplanırken üzerindeki tozlar böcekler uzaklaştırılmalıdır. Hastalıklı bitki

alınmamalıdır. Toprak altı kısmı çamurlu olmamalıdır. Eğer çamurlu ise yıkandıktan sonra kurutulmalıdır.

8) Çiçeksiz bitkilerin örnekleri (örn: Pteridophyta spp.) mutlaka spor üreten organlarıyla birlikte toplanmalıdır.

9) Bitkinin tüm karakteristik organlar ile birlikte örneklenmesi sağlanmalıdır. Aksi takdirde eksik toplanan bitkinin teşhisi yapılamayacaktır.

10) Diğer bir husus ise örneklemenin bitkinin değişik gelişme dönemlerinde birkaç defa yapılmasıdır. Böylece çiçeklenme devresinde toplanan bir bitkinin tohum bağlama periyodunda örneklenmesi gerçekleştirilerek hazırlanan herbaryumda tüm organlarının bulunması sağlanmış olacaktır.

11) Arazi çalışmalarında toplanılan bitkilerin teşhisinin sağlıklı yapılması ve bitki israfının önlenmesi için familyaların hangi kısımların toplanması gerektiği ve arazi esnasında hangi özelliklerinin not alınması gerektiği önceden bilinmelidir.

12) Yapılan ilk arazi çalışması araziyi tanımaya yönelik olmalıdır. Arazide karşılaşılabilecek tehlikeler önceden gözlemlenmelidir. Bunlar dik yamaçlar, yırtıcı hayvanlar, aşırı yağış, terör, gibi tehlikeler olabilir.

Toplama Çalışmaları İçin Gerekli Malzemeler     

1. Arazi Çalışmaları İçin Gerekli Malzemeler   

1. Bitki koleksiyoncusu araziye çıkarken her türlü çevre koşullarını önceden düşünerek, ortamda rahat dolaşabileceği giysiler seçmelidir. Özellikle uygun bir ayakkabı ya da çizme ve ayrıca yağmurluğa ihtiyacı vardir.

2. Orta boylu sağlam ve kullanışlı bir not defteri ile bir kursun kalem gereklidir. Deftere araştırıcının verdiği arazi numarası, örneğin alındığı yer, flora hakkında temel bilgiler, toplama tarihi, bitkinin mahalli adi, biliniyorsa örneğin bilimsel adi, çiçek rengi ve arazinin yüksekliği gibi bilgiler yazılmalıdır.

3. Araştırılacak bölgenin haritası; 1:100.000'lik harita ideal olmakla birlikte 1:250.000'lik haritalar da kullanılabilir. Bitki toplama çalışması yapılan istasyon harita üzerine işaretlenir.

4. GPS (koordinat, yükseklik, bakı gibi ölçüleri belirlemek için)

5. Fotograf makinesi

6. 6x veya l0x büyütmeli bir el büyüteci.

7. Toplanan bitkileri içine koymak için plastik torbalar veya metal çantalar, sünger ve ip.

8. Amaca göre değişmekle beraber, 45 x 30 cm. boyutlarında tahtadan veya metalden yapılmış değişik tiplerde presler ve presleri sıkmak için kayışlar

9. Bitkileri toplarken sökmeye yarayan zıpkın (şaşula), kısa saplı kazma, odunsu örneklerin sürgünlerini kesebilmek için budama makası, çakı gibi aletler.

10.  Kurutma kâğıtları ve gazete kâğıtları (44x28 cm. boyutlarında), oluklu mukavva, filtreli kâğıt.

11. Bahçıvan eldiveni.

12. Arazide presleme imkânı olmadığı durumlarda bitki örneklerini koymak amacıyla plastik poşetler.

13. Tohumlar için küçük kese kâğıdı veya kâğıt zarflar.

14. Su bitkilerini yakalamak için kanca.

15. Canlı materyal için ıslanmaz küçük kutular.

16. Toprak örnekleri için küçük bez torbalar. 

2. Laboratuvar çalışmaları için gerekli malzemeler     

1. Binoküler mikroskop.

2. Bisturi, pens, saplı iğne, cımbız, damlalık.

3. Kurutma dolabı.

4. Bitki örneklerini yapıştırmak için karton ve koruyucu metal.

5. Yapıştırıcı.

6. Tohumların saklanması için küçük şişeler.

3. Daha sonra gerekli malzemeler     

1. Bitki isimlerinin yazılması için etiketler.

2. Teşhiste kullanılacak kaynaklar.

3. Herbaryum dolabı.

4. Bitki örneklerini korumak için naftalin ya da benzeri koruyucu malzemeler.

Kaynaklar:

SEÇMEN, Ö., GEMİCİ, Y., GÖRK, G., BEKAT, L., LEBLEBİCİ, E. (2000). Tohumlu Bitkiler Sistematiği Ders Kitabı, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 18-57.

UMA, M.M. (2010). Bitki Toplama, Teşhis ve Herbaryum Teknikleri. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. Atabay DÜZENLİ

http://www.orman.ktu.edu.tr/om/abds/obotanigi/_herbaryum/teknikler.htm#1.7.2