Bölüm Başkanı ve Koordinatörler

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Emine DEMİR ÖZDEN

Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ayşe YAZLIK

Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi İrem ALTIN

 

 

KOMİSYONLAR ve GÖREVLERİ*

 

 

KOMİSYON ÜYELERİ

STAJ KOMİSYONU

 

- Öğrencinin stajının başarılı kabul edilebilmesi için “Kurum/Kuruluş Öğrenci Staj Değerlendirme Formu”, “Öğrenci Staj Raporu”, stajla ilgili ek bilgi ve belgelerin ön değerlendirmesini yapmak,

- Staj sonrasında staj defterlerini inceleyerek gerekli görülen öğrencilerle mülakat yapmak,

- Mülakat aşamasında öğrencilerin stajı süresince elde ettikleri bilgi ve deneyimlerin değerlendirilmesini yapmak,

- Verilen değerlendirme notlarını da dikkate alarak yapacağı değerlendirme sonucunda öğrencinin, stajında başarılı/başarısız olduğuna karar vermek.

 

Başkan

(Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Emine DEMİR ÖZDEN

Üye

Prof.. Dr. İsmet YILDIRIM

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İrem ALTIN

İNTİBAK KOMİSYONU

 

- Ders muafiyeti ile yatay geçiş intibakları, başvuruda onaylı olarak verilen transkript içeriğindeki derslerin AKTS değeri üzerinden, AKTS değeri bulunmaması halinde yerel kredi değeri üzerinden değerlendirmek,

- Ders muafiyetinde, öğretim programındaki dersin kredisinin muafiyet talep edilen dersin kredisine en az yüzde seksen oranında eşdeğerliğinin kontrolünü ve aynı şekilde ders içeriğinin de en az yüzde sekseninin uyumlu olması şartının kontrolünü sağlamak,

- Yatay geçiş intibakları yapılan derslerin ilgili mevzuat gereği, Üniversitemiz not sistemine dönüşümlerini yapmak,

- Yatay geçiş işlemlerini akademik takvimde belirtilen süreleri dikkate alarak en geç 1 (bir) hafta içinde değerlendirmek,

- Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile girmeye hak kazanan öğrencileri değerlendirmek, muaf tutulacağı dersler ile almak zorunda olduğu dersleri belirlemek ve bu doğrultuda, ilgili öğrenciler için eğitim planı hazırlamak,

- Geçişler ile ilgili fakülte uygulama esaslarını oluşturmak ve uygulamak,

- Yaz Okulu ile ilgili işlemleri yapmak ve ilgili Bölüm Başkanlığına görüş bildirmek,

- Öğrenci değişim programlarından, özel öğrenci statüsünden yararlanan öğrencilerin intibak işlemlerini yapmak,

 Fakülte içindeki bölümlerin ilgili komisyonları arasında koordinasyonu ve iş birliğini gerçekleştirmek.

 

 

Başkan

(Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Emine DEMİR ÖZDEN

Üye

Prof. Dr. İsmet YILDIRIM

Üye

Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU

(Erasmus, Farabi, Mevlana vs.)

 

- Ulusal ve Uluslararası üniversitelerden gelen öğrencilerin başvurularını değerlendirerek sınav sürecini izlemek ve oryantasyonunu sağlamak,

- Ulusal ve Uluslararası Üniversitelerden gelen öğretim elemanlarının akademik etkinliklerini düzenlemek,

- Ulusal ve Uluslararası İlişkiler kapsamındaki duyuru, tanıtım ve bilgilendirmeleri yapmak,

- Ulusal ve Uluslararası İlişkiler kapsamında giden öğrencilerin yerlerini bulmak, yerleştirilmelerini sağlamak ve yerleştirildikten sonra izlemlerini sağlamak,

- Ulusal ve Uluslararası İlişkiler kapsamında giden öğrenciler geri geldiklerinde değerlendirmelerini yapmak,

- Ulusal ve Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde gerçekleşen öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği organizasyonuna katılarak geri gelenler ile deneyimlerine yönelik paylaşım toplantıları gerçekleştirmek.

"Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında bölüm başkanına karşı sorumludur." 

 

 

 

 

 

 

 

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi İrem ALTIN

 

Üye

Prof. Dr. İsmet YILDIRIM

Üye

Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ

EĞİTİM ÖĞRETİM KOMİSYONU

 

- 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Düzce Üniversitesi Lisans ve Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmelikleri kapsamında;

- Eğitiminin kalitesini arttırmak ve öğretim elemanlarının gelişimini desteklemek amacıyla Fakülte Yönetiminden ve öğrenci temsilcilerinden gelen önerileri değerlendirmek, konuya ilişkin çalışmalar yapmak,

- Fakülte Dekanlığından ve/veya Bölüm Başkanlığından komisyona gönderilen konularla ilgili görüş bildirmek,

- Ders programını ve ders içeriklerini incelemek, gerekiyorsa bu konuda görüş bildirmek,

- Anabilim dallarından gelen açılması önerilen yeni seçmeli ve zorunlu derslere, mevcut bir dersin kapanmasına, var olan derslerde yapılacak değişikliklere ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak,

- Yeni Bilim ve Anabilim dalı açılması önerilerini değerlendirmek,

- Gerekli hallerde yabancı dilde eğitim-öğretim önerilerini değerlendirmek,

- Eğitimle ilgili öğrenci taleplerini değerlendirmek ve öğrenci temsilcisi ile birlikte çalışmak,

- Gerekli hallerde, diğer üniversitelerin eğitim-öğretim komisyonları ile işbirliği yapmak,

- Ulusal/uluslararası ziraat eğitimine ilişkin düzenlemeleri incelemek, değerlendirmek ve öğretim programında güncellemeler ve iyileştirmeler yapılması konusunda görüş ve önerilerde bulunmak,

- Program yeterliliklerini, amaç ve hedeflerini, mezuniyet koşullarını ve ilgili matrisleri otomasyon sistemine yüklemek ve kontrol etmek,

- Bologna sistemini takip etmek, uygulamadaki aksaklıkları raporlamak,

- Kurumsal Bologna eylem planına ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak.

- Bologna sürecinde WEB ortamında bulunan Bölüm bilgilerinin kontrolünü ve güncellemelerini yapmak,

- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Üniversite Bologna Koordinatörlüğü ile iş birliği içinde tüm Fakülte akademik birimlerinin Bologna bilgi girişlerinin yapılmasının kontrolünü sağlamak,

- Bologna süreci ile ilgili gerçekleştirilen çalışmaları Fakülte Yönetimine sunmaktır,

- YÖKSİS veri girişlerinin takibini sağlamak.

 

"Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında bölüm başkanına karşı sorumludur." 

 

 

Başkan

(Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Emine DEMİR ÖZDEN

Üye

Doç.Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN

Üye

Doç. Dr. Ayşe YAZLIK

BURS DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

 

- Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından lisans düzeyinde verilen burs ve destekleri araştırnak,

- Öğrenci yardım, burs ve diğer desteklere ilişkin bilgilerin fakülte yönetiminin izniyle fakülte web sayfası ve duyuru panolarında ilan edilmesini sağlamak,

- Burs almaya hak kazanan öğrencileri belirler.

- Kısmi zamanlı öğrenci kapsamında yapılan başvuruları değerlendirerek kontenjan dahilinde çalıştırılacak öğrenciyi seçmek,

- Yetki ve yeterliliği aşan durumlarda bir üst makamı haberdar etmek, gerekirse yardım talebinde bulunmak ve burs alan öğrencilerin yer aldığı tutanağı fakülte dekanlığına bildirmek.

 

"Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında bölüm başkanına karşı sorumludur." 

Başkan

Doç.Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN

Üye

Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İrem ALTIN

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

 

- Bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygular,

- Akademik Bölüm kurulu gündemindeki ilgili konuları ölçme ve değerlendirme tekniklerine uygunluk açısından inceler ve görüş belirtir,

- Anketlerin ne zaman yapılacağı, nasıl değerlendirileceğini tasarlayıp akademik kurula sunar,

- Öğretim elemanı değerlendirme anketlerini hazırlar, uygular, değerlendirir ve raporlar,

- Ders dosyalarını izler, eksiklikleri bildirir,

- Bölüm amaç ve çıktılarını ölçmek ve değerlendirmek için gerekli yöntemleri belirler ve uygular,

- Ölçme sonuçlarını değerlendirir, Bölüm Başkanlığına ve Akreditasyon komisyonuna iletir,

- Akreditasyon komisyonu ile iletişim halinde olur.

 

"Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında bölüm başkanına karşı sorumludur." 

Başkan

Prof. Dr. İsmet YILDIRIM

Üye

Prof. Dr. Emine DEMİR ÖZDEN

Üye

Doç. Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN

İLETİŞİM VE TANITIM KOMİSYONU

 

- Bölüme ait YÖK tarafından belirlenen kriterler ile hem lisans hem lisansüstü öğrenci sayıları dönemsel olarak web sayfasını güncellemek,

- Akademik personele ait bilgileri webde güncellemek,

-  Bölüm ile ilgili akademik ve bilimsel faaliyetlerin web sayfasına aktarımını sağlamak,

- Bölümümüze ait ders planlarını sürekli olarak güncellemek,

-  Bölümün; bilimsel içerikli seminer, konferans ve toplantı gibi organizasyonlarını yapmak,

- Bölümle ilgili önemli günlerin belirlenmesi ve tarihlerinin planlamak ve paylaşmak,

- Bölümle ilgili önemli günlerde yapılacak faaliyetleri belirlenmek ve gerçekleştirmek,

-  Bölümde gerçekleştirilecek olan sosyal-kültürel faaliyetler kapsamında organizasyonları ayarlamak ve düzenlemek,

- Akademik personelin motivasyonunu arttırmak ve uyum içerisinde çalışmalarını sağlamayı hedeflemek. Ayrıca bireyler arasındaki bağın kuvvetlenmesini sağlama yetisi içerisindedir.

 

 

Başkan

(Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Emine DEMİR ÖZDEN

Üye

Arş. Gör.

Arş. Gör. İbrahim CİNER

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME, KALİTE VE AKREDİTASYON KOMİSYONU

 

- Bölüm kurulu ile 6 (altı) ayda bir ortak yapılan toplantıda yazılı dokümanlara dayalı olarak çalışmaları hakkında bilgi verir,

- Akademik personelin 6 (altı) aylık faaliyetlerini toplayarak arşivler,

- Bölümün Uluslararası ve Ulusal Akreditasyon başvuruları için bölümü hazır tutar.

- Bölüm komisyonları arasında akreditasyon konuları çerçevesinde bağlantı kurarak yapılan faaliyetler ile ilgili koordinasyonu sağlar.

- Bölüm Kalite ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini yürütür.

 

"Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında bölüm başkanına karşı sorumludur."

 

Başkan

Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ

Üye

Doç. Dr. Ayşe YAZLIK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İrem ALTIN

 

ORYANTASYON KOMİSYONU (ÖĞRENCİ VE AKADEMİK PERSONEL)

 

- Bölümde göreve yeni başlayan akademik personellere birimimizin tarihçesi, misyonu, vizyonu kalite politikası, hedefleri ve temel değerlerini ve bölümü ve anabilim dallarını tanıtan oryantasyon eğitimi vermek.

 

"Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında bölüm başkanına karşı sorumludur."

 

 

Başkan

Doç. Dr. Ayşe YAZLIK

Üye

Arş. Gör.

Arş. Gör. Şükran YAYLA

AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU

 

Komisyon, akademik teşvik başvuruları başlamadan önce uygulama usul ve ilkelerinin belirlenerek duyurulmasından, akademik teşvik başvuru takviminin hazırlanmasından, yürütülmesinden ve ödeme yapılacak yılın 15 Şubat tarihine kadar sürecin tamamlanmasından sorumludur.

 

Başkan

(Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Emine DEMİR ÖZDEN

Üye

Doç. Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN

Üye

Doç. Dr. Ayşe YAZLIK