Yönetmelik

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AHŞAP İŞLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi Ahşap İşleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Ahşap İşleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (DÜAİM): Düzce Üniversitesi Ahşap İşleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Düzce Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Düzce ili ve Anadolu coğrafyasının ahşap işleri ile ilgili teorik, uygulamaya yönelik, deneysel çalışmalar yapmak ve projeler üretmek.

b) Ahşap bina, mobilya, yat/tekne, aksesuar, malzeme ve benzeri konularda kamu ve özel kişilerin karşılaştıkları sorunların çözümlerine yönelik araştırma ve incelemeler yapmak, görüş bildirmek, rapor hazırlamak, proje ve benzeri çalışmalar yapmak.

c) Düzce ili ve çevresinde bu alanda uygulama ve araştırma yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetiştirmek.

ç) Dezavantajlı olarak nitelendirilen bireyleri çeşitli hobi çalışmaları ile rehabilite etmek ve yeniden topluma kazandırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ahşap yapı ya da mobilyaların restorasyonunda çalışacak eleman yetiştirmek üzere uygulamalı faaliyetlerde bulunmak.

b) Tarihi ahşap binaların envanterlerini çıkarmak; röleve, restorasyon, konservasyon ve restitüsyon projelerini hazırlamak.

c) Ahşap işleri ile ilgili olarak daha önceden hazırlanmış yazılı ve görsel materyallerin toplanıp, tasnifinin yapılarak kullanıcıların hizmetine sunulmasını sağlamak.

ç) İlgili konularda eğitim-öğretim yapmak veya görgü ve bilgisini geliştirmek üzere yurt dışına eleman göndermek ya da bu amaçla gönderilenleri kabul etmek.

d) Ulusal ve uluslararası seminerler, konferanslar ve workshop çalışmaları yapmak.

e) Meslek sahibi olmayan bireyleri ahşap işlemeciliği ve mobilya konusunda meslek edindirmeye yönelik çeşitli eğitim ve kurslar düzenlemek.

f) Ahşap mobilya, yat/tekne, aksesuar, oyuncak ve benzeri tasarımı ve üretimi konusunda kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantıları tertip etmek ve bu toplantılara katılmak, yarışmalar düzenlemek.

g) Bülten, kitap ve dergi çıkarmak.

ğ) Başta lisans ve lisansüstü öğrencileri olmak üzere araştırmacıların uygulama yapabileceği etüt merkezi/laboratuvar imkanı sağlamak.

h) Merkezin kuruluş amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin mobilya ve ahşap malzeme alanında uzman tam zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebileceği gibi aynı usulle görev süresi dolmadan da görevinden alınabilir. Müdür, merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur ve aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Müdürün kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından önereceği en çok iki üye, müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının görev süresi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi yerine vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

d) Her yılın ilk ayı içinde merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.

e) Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) İdari personelin üzerinde gözetim ve denetim yapmak.

g) Bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.

ğ) Yurt içinde ve yurt dışında eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri faaliyetlerde bulunan ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya kişilerle iş birliği yaparak, amacına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin kuruluş amacına uygun mobilya ve ahşap malzeme alanındaki bilim dallarında tam zamanlı görev yapan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıl süreyle görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten Yönetim Kurulu üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda bir, özel durumlarda daha sık toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek onaylamak.

c) Müdür tarafından sunulan yıllık bütçe önerilerini inceleyerek kabul etmek ve Rektörün onayına sunmak.

ç) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek, karara bağlamak ve Rektörlüğün onayına sunmak.

d) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, konuyla ilgili öğretim elemanları ve ahşap işlerin geliştirilmesine katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör temsilcileri ile bu konuda çalışan araştırmacılar arasından, istekleri halinde ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en az üç en fazla on kişiden oluşur.

(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

(4) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun kabulü ile gerektiğinde Üniversite dışından konu ile ilgili kişiler görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek.

b) Ahşap işleme ve mobilya sektöründeki sorunlar ve çözüm önerileri konusunda faaliyet ve proje önerileri geliştirmek.

c) Bilimsel çalışmalara her türlü kaynak ile teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini tamamen veya kısmen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen uygulama ve araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.