Görev Tanımları

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DEPREM ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN

FONKSİYONEL GÖREV TANIMLARI

I.Kuruluşu, Yetki, Görev ve sorumlulukları

1. Merkez Müdürü: Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Müdür kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı kendisine vekâlet eder. Görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni Müdür görevlendirilir. Müdür; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkez müdürünün görevleri şunlardır:

 a) Merkezi temsil etmek ve Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

 b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

 c) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.

 ç) Yılsonu faaliyet raporlarını, yeni çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

 2.Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından, tercihen deprem mühendisliği konularında çalışmaları olan, Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer. Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 a) Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.

 b) Merkezin her türlü faaliyetlerini planlamak ve yönetmek.

 c) Yıllık faaliyet raporunu onaylamak.

 II. Fonksiyonel Görev Dağılımları

Merkez Müdürü:

 1. Merkezi temsil etmek,
 2. Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,
 3. Merkezin çalışmalarını düzenlemek, yönetim kurulu kararlarını uygulamak,
 4. Müdür yardımcılarını Rektöre önermek,
 5. Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,
 6. Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
 7. Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek,
 8. Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.

İdari Personel:

 1. Görevli olduğu birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmak.
 2. Kendisine havale edilen yazıları ve diğer işlemleri usulüne uygun biçimde ve zamanında  sonuçlandırmak, önerilerde bulunmak.
 3. Yazı ve metinleri bilgisayar ortamında hazırlamak.
 4. Görev yaptığı servisin dosyalama ve arşiv işlemlerini yapmak.
 5. Verileri doğru ve süratli bir şekilde bilgisayara girmek ve doğruluğunu kontrol etmek.
 6. Kendisine teslim edilen araç ve gereci korumak, bakımını yaptırmak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak.
 7. Toplantı ve imza tutanaklarını hazırlamak, toplantı kararlarını  ve ilgili resmi yazıları  yazmak, toplantı konusu ile ilgili dokümanları Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgisine sunmak.
 8. Merkez ile ilgili durumlarda her türlü (telefon, faks, e-posta vs.) iletişimin sağlanmasına yardımcı olmak.
 9. Merkezin EBYS Temsilciliği işlerini yürütmek.
 10. Personelin izin işlemlerini takip etmek.
 11. Personelin izin işlemlerinin yazışmalarını yapmak.
 12. Personelin yurt içi yada yurt dışı görevlendirmelerinin yazışmalarını yapmak.
 13. Amiri tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.