Görev Tanımları

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIMI FORMU
Doküman No:
Yayın Tarihi:
Revizyon No:
Revizyon Tarihi:
Sayfa No:
BÖLÜMÜ : BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
BAĞLI BİRİMİ : REKTÖRLÜK
UNVANI :Merkez Müdürü
ADI SOYADI : Deniz YAĞLIOĞLU
GÖREVLERİ
“Düzce Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” Gereğince;
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
c) Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek,
d) Bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.
YETKİLERİ
“Düzce Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” Gereğince;
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
c) Bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.
SORUMLULUKLARI
“Düzce Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” Gereğince;
a) Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek,

HAZIRLAYAN 

Metin ÇAKMAK

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL


ONAYLAYAN

DENİZ YAĞLIOĞLU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIMI FORMU
Doküman No:
Yayın Tarihi:
Revizyon No:
Revizyon Tarihi:
Sayfa No:
BÖLÜMÜ : BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
BAĞLI BİRİMİ : REKTÖRLÜK


UNVANI : Merkez Sekreteryası

ADI SOYADI : Metin ÇAKMAK
GÖREVLERİ
a) Merkez yönetiminin vermiş olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirmek,
b) Gelen-giden evrakların kaydını yapmak, Müdürün veya Müdür Yardımcısının onayına sunmak.
c) Resmi yazışmaları yapmak, Merkez ile ilgili durumlarda her türlü (telefon, faks, e-posta vs.) iletişimin sağlanmasına yardımcı olmak,
d) Toplantı ve imza tutanaklarını hazırlamak, toplantı kararlarını ve ilgili resmi yazıları yazmak, toplantı konusu ile ilgili dokümanları Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgisine sunmak.
e) Ofis araç gereçlerini kullanabilmek ve gerektiğinde bakım ve tamirini yaptırmak, kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak,
f) Merkez web sitesinin güncellenmesi
g) Merkez tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin ve haber metinlerinin merkez web sitesinde yayınlanması
h) Birimin Kalite Temsilciliği işlerini yürütmek
ı) Birimin EBYS Temsilciliği işlerini yürütmek
i) Birimin İletişim Temsilciliği işlerini yürütmekYETKİLERİ
SORUMLULUKLARI
a. Merkez Müdürlüğüne karşı sorumludur.

HAZIRLAYAN

Metin ÇAKMAK

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL


ONAYLAYAN

DENİZ YAĞLIOĞLU