Mevzuat

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, b) Merkez (DÜ-BİYOM): Düzce Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezini, c) Müdür: Merkezin Müdürünü, ç) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü, d) Üniversite: Düzce Üniversitesini, e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye’nin biyolojik zenginliklerinin, canlı türlerinin, genetik kaynakların ve ender özellikli doğal alanların belirlenmesi, tanımlanması, doğal alan içerisinde ve doğal alan dışında korunmasını sağlamak, gen kaynaklarının geliştirilmesi, sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak en verimli şekilde yararlanılması, biyolojik zenginlik, doğal çevre ve doğal kaynak bilincinin yaygınlaştırılması için araştırma, geliştirme ve uygulama etkinliklerinde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: a) Bölgenin biyolojik çeşitliliğini oluşturan habitatların, canlı türlerinin, genetik kaynakların ve bunlar arasındaki doğal olaylar dizisinin belirlenmesi, tanımlanması, korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, bu amacı gerçekleştirmek için yurtiçinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve diğer üniversiteler, vakıflar ve gönüllü kuruluşlar ile ortak çalışmalarda bulunmak; yurtdışında benzer amaçlar doğrultusunda çalışan üniversite birimleri, araştırma merkezleri, bilimsel amaçlı vakıflar, enstitüler, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içinde ortak çalışmalar yapmak, b) Doğal çevrenin ve biyolojik zenginliklerin belirlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun yönde kullanılması için, toplumun her kesiminin bilinçlendirilmesi amacıyla faaliyetlerde bulunmak; bu konularda geziler, toplantılar, yaz okulları ve kurslar düzenlemek, sergiler açmak ve yayınlar yapmak, bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek, Üniversite personelinin ve öğrencilerinin bu ve benzeri etkinliklere katılmasını teşvik etmek, c) Biyolojik zenginliklerle ilgili görsel ve işitsel her türlü dokümanı sağlayarak, bunlardan Üniversite personelinin, öğrencilerin ve kamuoyunun yararlanmasını gerçekleştirmek, ç) Canlı doğal kaynakların idaresi, işletmesi ve halkın onlardan bilinçli bir şekilde yararlanması yönünde yöntemler ve öneriler geliştirmek; bölgedeki korunan alanların, nadir özellik taşıyan diğer doğal ekosistemlerin, habitatların ve bu ortamlardaki biyolojik zenginliklerin belirlenmesi, bunların yapı, işleyiş ve özelliklerinin araştırılması, geliştirilmesi, korunması ve tanıtılması yönünde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, d) Düzce ilinde biyolojik çeşitlilik bakımından zengin olan bir doğal alanın belirlenmesi, buradaki biyolojik zenginliklerin korunması, özelliklerinin araştırılması, e) Türkiye’de ve bölgede ekoturizmin geliştirilmesi ve sürekliliği konusunda, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, bilimsel temellere dayalı araştırmalar yapmak ve teknikler geliştirmek, f) Bölgedeki tarım, ormancılık, endüstri ve turizm yatırımlarının, karasal ve sucul ekosistemlere yapabileceği etkileri araştırmak, veriler ve öneriler ortaya koymak, bunlardan en iyi biçimde yararlanma yöntemlerini geliştirmede yardımcı olmak, g) Doğal yaşam alanlarının ve biyolojik zenginliklerin belirlenmesi, tanımlanması, korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun yönde kullanılması için, danışmanlık hizmeti vermek, flora ve fauna ile ilgili raporlar hazırlamak, bu yönde yapılmış çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporlarının uygunluğu üzerinde görüş bildirmek, ğ) Doğal yaşam ortamlarında bulunan canlı türlerinin, biyoteknolojik çalışmalarda genetik kaynak olarak değerlendirilmesi yönünde, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışmalarda bulunmak, h) Üniversitelerde araştırma ve uygulama yapacak olan öğretim elemanı ve öğrencilerin yetişmesini teşvik etmek, ı) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: a) Müdür, b) Yönetim Kurulu, c) Danışma Kurulu. Müdür MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin kuruluş amacına uygun bir bilim dalında tam gün çalışan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. (2) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının görev süresi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi yerine vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak, b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, c) Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak, ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek, d) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek. Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1)Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin kuruluş amacına uygun bilim dallarında görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıl süreyle görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten Yönetim Kurulu üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. (2) Yönetim Kurulu; ayda en az bir defa olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve takip etmek, b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak, c) Müdür tarafından sunulan yıllık bütçe önerilerini inceleyerek kabul etmek ve Rektörün onayına sunmak, ç) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek, karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak, d) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak. Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, konuyla ilgili öğretim elemanları ve biyolojik çeşitliliğin geliştirilmesi ve korunmasına katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör temsilcileri ile bu konuda çalışan ve konusunda uzman araştırmacılar arasından, istekleri halinde ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen toplam onbir kişiden oluşur. (2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. (3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır. (4) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun kabulü ile gerektiğinde Üniversite dışından konu ile ilgili kişiler görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir. Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek, b) Biyolojik çeşitliliğin araştırılması, sürdürülebilmesi ve korunması sorunları ve çözüm önerileri konusunda faaliyet ve proje önerileri geliştirmek, c) Bilimsel çalışmalara her türlü kaynak ile teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Merkezin personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür