Görev Tanımları

Merkez Müdürü İş / Görev Kısa Tanımı:
 
Düzce Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Merkezin gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla sorumlu olduğu iş ve işlemleri kanun ve diğer mevzuat düzenlemelerine uygun olarak yerine getirmek.
 
Görevleri:
 1. Merkezi temsil etmek,
 2. Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,
 3. Merkezin çalışmalarını düzenlemek, yönetim kurulu kararlarını uygulamak,
 4. Müdür yardımcılarını Rektöre önermek,
 5. Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,
 6. Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek, denetlemek, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak,
 7. Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
 8. Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek,
 9. Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.
 
İdari Personel İş / Görev Kısa Tanımı:
 
Düzce Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Merkezin gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla sorumlu olduğu iş ve işlemleri kanun ve diğer mevzuat düzenlemelerine uygun olarak yerine getirmek, yaptığı iş ve işlemlerle ilgili amirine düzenli bilgi vermektir.
 
Görevleri:
 1. Görevli olduğu birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmak.
 2. Kendisine havale edilen yazıları ve diğer işlemleri usulüne uygun biçimde ve zamanında             sonuçlandırmak, önerilerde bulunmak.
 3. Yazı ve metinleri bilgisayar ortamında hazırlamak.
 4. Görev yaptığı servisin dosyalama ve arşiv işlemlerini yapmak.
 5. Verileri doğru ve süratli bir şekilde bilgisayara girmek ve doğruluğunu kontrol etmek.
 6. Kendisine teslim edilen araç ve gereci korumak, bakımını yaptırmak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak.
 7. Toplantı ve imza tutanaklarını hazırlamak, toplantı kararlarını  ve ilgili resmi yazıları  yazmak, toplantı konusu ile ilgili dokümanları Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgisine sunmak.
 8. Merkez ile ilgili durumlarda her türlü (telefon, faks, e-posta vs.) iletişimin sağlanmasına yardımcı olmak.
 9. Merkezin EBYS Temsilciliği işlerini yürütmek.
 10. Personelin izin işlemlerini takip etmek.
 11. Personelin izin işlemlerinin yazışmalarını yapmak.
 12. Personelin yurt içi yada yurt dışı görevlendirmelerinin yazışmalarını yapmak.
 13. Amiri tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.