Dükmer

Görev Tanımları

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIMI FORMU
Doküman No:
Yayın Tarihi:
Revizyon No:
Revizyon Tarihi:
Sayfa No:
BÖLÜMÜ : DİL, TARİH ve KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
BAĞLI BİRİMİ : REKTÖRLÜK
UNVANI :Merkez Müdürü
ADI SOYADI : Çiğdem SÜTÇÜ
GÖREVLERİ
“Dil, Tarih ve Kültürel Zenginlikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” Gereğince;
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
c) Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek,
d) Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek,
yürütmek, koordine etmek, denetlemek, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak,
e) Merkezin faaliyet ve dönem raporlarını Rektöre sunmak,
f) Bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.
YETKİLERİ
“Dil, Tarih ve Kültürel Zenginlikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” Gereğince;
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
c) Bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.
SORUMLULUKLARI
“Dil, Tarih ve Kültürel Zenginlikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” Gereğince;
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek,
b) Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek,
yürütmek, koordine etmek, denetlemek, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak,
c) Merkezin faaliyet ve dönem raporlarını Rektöre sunmak,
HAZIRLAYAN ÖZGÜR BELLİCİ GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL FATİH ÖZÇELİK ONAYLAYAN ÇİĞDEM SÜTÇÜ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIMI FORMU
Doküman No:
Yayın Tarihi:
Revizyon No:
Revizyon Tarihi:
Sayfa No:
BÖLÜMÜ : DİL, TARİH ve KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
BAĞLI BİRİMİ : REKTÖRLÜK
UNVANI :Merkez Müdür Yardımcısı
ADI SOYADI : Fatih ÖZÇELİK
GÖREVLERİ
a) Merkez Müdürünün bulunmadığı durumlarda Merkez Müdürlüğüne vekalet etmek.
b) Görevlerini yerine getirmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olmak,

YETKİLERİ
a) Merkez Müdürünün verdiği yetki çerçevesinde, Merkezi yönetmek, temsil etmek ve Merkezle ilgili işlemleri yapmak.
SORUMLULUKLARI
a) Merkez Müdürünün bulunmadığı durumlarda Merkez Müdürlüğüne vekalet etmek.
HAZIRLAYAN ÖZGÜR BELLİCİ GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL FATİH ÖZÇELİK ONAYLAYAN ÇİĞDEM SÜTÇÜ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIMI FORMU
Doküman No:
Yayın Tarihi:
Revizyon No:
Revizyon Tarihi:
Sayfa No:
BÖLÜMÜ : DİL, TARİH ve KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
BAĞLI BİRİMİ : REKTÖRLÜK
UNVANI :Merkez Müdür Yardımcısı
ADI SOYADI : İsmail Alper KUMSAR
GÖREVLERİ
a) Merkez Müdürünün bulunmadığı durumlarda Merkez Müdürlüğüne vekalet etmek.
b) Görevlerini yerine getirmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olmak,

YETKİLERİ
a) Merkez Müdürünün verdiği yetki çerçevesinde, Merkezi yönetmek, temsil etmek ve Merkezle ilgili işlemleri yapmak.
SORUMLULUKLARI
a) Merkez Müdürünün bulunmadığı durumlarda Merkez Müdürlüğüne vekalet etmek.
HAZIRLAYAN ÖZGÜR BELLİCİ GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL FATİH ÖZÇELİK ONAYLAYAN ÇİĞDEM SÜTÇÜ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIMI FORMU
Doküman No:
Yayın Tarihi:
Revizyon No:
Revizyon Tarihi:
Sayfa No:
BÖLÜMÜ : DİL, TARİH ve KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
BAĞLI BİRİMİ : REKTÖRLÜK
UNVANI : Merkez Sekreteryası
ADI SOYADI : Özgür BELLİCİ
GÖREVLERİ
a) Merkez yönetiminin vermiş olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirmek,
b) Gelen-giden evrakların kaydını yapmak, Müdürün veya Müdür Yardımcısının onayına sunmak.
c) Resmi yazışmaları yapmak, Merkez ile ilgili durumlarda her türlü (telefon, faks, e-posta vs.) iletişimin sağlanmasına yardımcı olmak,
d) Toplantı ve imza tutanaklarını hazırlamak, toplantı kararlarını ve ilgili resmi yazıları yazmak, toplantı konusu ile ilgili dokümanları Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgisine sunmak.
e) Ofis araç gereçlerini kullanabilmek ve gerektiğinde bakım ve tamirini yaptırmak, kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak,
f) Merkez web sitesinin güncellenmesi
g) Merkez tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin ve haber metinlerinin merkez web sitesinde yayınlanması
h) Birimin Kalite Temsilciliği işlerini yürütmek
ı) Birimin EBYS Temsilciliği işlerini yürütmek
i) Birimin İletişim Temsilciliği işlerini yürütmekYETKİLERİ
SORUMLULUKLARI
a. Merkez Müdürlüğüne karşı sorumludur.
HAZIRLAYAN ÖZGÜR BELLİCİ GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL FATİH ÖZÇELİK ONAYLAYAN ÇİĞDEM SÜTÇÜ