Yönetmelik

 

 

 

YÖNETMELİK

            

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DİL, TARİH ve KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ ARAŞTIRMA ve UYGULAMA                 MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi Dil, Tarih ve Kültürel Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1)  Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Dil, Tarih ve Kültürel Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             b) Merkez ( DÜKMER /  DÜKAMER): Düzce Üniversitesi Dil, Tarih ve Kültürel Zenginlikleri Araştırma ve  

             Uygulama  Merkezini,

             c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,

             d) Üniversite: Düzce Üniversitesini,

             e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

 ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amaçları ve faaliyet alanları 

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır;

             a) Düzce yöresinin dil, tarih ve kültürel zenginliklerini araştırmak, 

             b) Düzce yöresinin dil, tarih ve kültürel zenginliklerini kayıt altına almak ve canlandırmak,

             c) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili araştırma sonuçlarını yayımlayarak kamuyla paylaşmak,

             ç) Bilimsel toplantılar düzenleyerek bu alanda çalışan araştırmacıların katılımını sağlamak,

    d) Düzce halkına ve özellikle geleceğin yetişkinleri olan çocuklara, kültür mirası bilincinin oluşturulmasına

yönelik eğitici etkinlikler planlamak.

    e)Düzce yöresinin dil, tarih ve kültürel zenginlikleriyle ilgili alan araştırmaları yaparak, yörenin paydaşlarına  

bu değerlerin yaşatılmasına yönelik öneriler getirmek,

             f) Düzce yöresinin dil, tarih ve kültürel zenginliklerinin sürekliliğin sağlanması için çeşitli projeler üretmek,

             g) Ses ve görüntü kayıtları içeren bir arşiv oluşturmak,

             ğ) Yörenin kültürüyle ilgili kitap, dergi, broşür, katalogdan oluşan kaynakları Üniversite kütüphanesinde ayrı bir bölüm olarak oluşturmak,

             h) Dil, tarih ve kültürle ilgili çalışmalarda bulunan enstitü, merkez, kişi ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

             ı) Yörenin dil, tarih ve kültürüyle ilgili yapılan araştırmalar çerçevesinde ilgili tüm paydaşlara bilimsel destek sağlamak,

             i) Yörenin tarihi ve kültürel değerleriyle ilgili film çekimleri yapmak,

             j) Yörenin halk bilim atlası, araştırma haritası, halk bilimi sözlüğü, ansiklopedisi   ve antolojilerini oluşturmak,

             k) Yörede araştırma ve inceleme gezileri düzenlemek,

             l) Düzce yöresinin kültürel zenginliklerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtılması amacıyla bir web sitesi hazırlamak,

             m) Uygun materyaller toplandığında, Düzce yöresinin tarihi ve kültürel zenginliklerini içeren müzeler kurulması yolunda T.C. Kültür Bakanlığı ile gerekli girişimlerde bulunmak,

             n) Halk dansları ve yemek gibi yöreye özgü faaliyetlerle ilgili yarışmalar düzenlemek,

             o)  Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜYEM) aracılığıyla eğitim amaçlı kurslar ve sertifika programları düzenlemek,

            ö) Merkezin amaç ve kapsamına ve Danışma Kurulu uzmanlık alanlarına göre dil, tarih, kültür, iletişim, arkeoloji ve yayın gibi konularda çalışma grupları oluşturmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Müdür

             MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

             (2) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının görev süresi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi yerine vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

             Müdürün görevleri

             MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

             a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,

             b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

             c) Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

             ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek,

             d) Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek, denetlemek, Merkez Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak,

             e) Merkezin faaliyet ve dönem raporlarını Rektöre sunmak,

             f) Bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.

             Yönetim kurulu

             MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin kuruluş amacına uygun bilim dallarında görev yapan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıl süreyle görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten Yönetim Kurulu üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

             (2) Yönetim Kurulu; senede en az iki defa olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve takip etmek,

             b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,

             c) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak ve bu gruplarda görevlendirilecek adayları tespit etmek,

             ç) Müdür tarafından sunulan yıllık bütçe önerilerini inceleyerek kabul etmek ve Rektörün onayına sunmak,

             d) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek, karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak,

             e) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

             Danışma kurulu

             MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, konuyla ilgili öğretim elemanları ve yörenin kültürel zenginliğinin geliştirilmesine katkıda bulunan kuruluşları veya özel sektör temsilcileri ile bu konuda çalışan araştırmacılar arasından, istekleri halinde ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile seçilen uzman kişilerden oluşur.                                                  

             (2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

             (3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

             (4) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun kabulü ile gerektiğinde Üniversite dışından konu ile ilgili kişiler görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.

            

             Danışma kurulunun görevleri

             MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek,

             b) Bilimsel çalışmalara her türlü kaynak ile teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Mali konular

             MADDE 13 – (1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

             Personel ihtiyacı

             MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.