Merkezimiz

Amacımız

Üniversite botanik bahçesinde, bitkisel biyolojik çeşitlilik, süs ve tıbbi bitkiler ile ilgili tüm alanlarda, yurt içi ve dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yapmak, ulusal stratejik plan ve hedefler çerçevesinde Türkiye’deki bitkiler ve bitki örtüsü ile ilgili çeşitli alanlarda bilimsel araştırma yapmak, materyal toplamak, bunlardan teşhir ve değişim koleksiyonları meydana getirmek, materyal ve personel değişimi yaparak, süs bitkilerinden yeni kültür varyeteleri ile tıbbi değeri olan bitki taksonlarının üretimini sağlayarak, karşılıklı bilimsel işbirliğinde bulunmaktır.

 

Merkezin faaliyet alanları

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Dünyadaki ve Türkiye’deki bitkilerin canlı olarak yetiştirildiği ve teşhir edildiği botanik bahçesi ile

dünyadaki ve ülkedeki doğal bitkilerin, tohum, çelik, doku ve fidanlarından oluşan örneklerin saklandığı birimlerde hizmet vermek,

b) Türkiye bitkileri ve bitki örtüsü ile ilgili çeşitli alanlarda bilimsel araştırma yapmak, materyal toplamak, bunlardan teşhir ve değişim koleksiyonları meydana getirmek, yurt içi ve yurt dışı benzeri kuruluşlarla materyal ve personel değişimi yaparak, karşılıklı bilimsel işbirliğinde bulunmak,

c) Üniversitenin ön lisans, lisans, lisansüstü ve birleştirilmiş öğretim programlarında yer alan ilgili ders ve uygulamalara materyal ve çalışma alanı sağlamak,

ç) Araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve yapılan araştırmaları duyurmak amacı ile bitkilerle ilgili

konularda seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek ve bu konularda yapılan her türlü bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapmak, ulusal veya uluslararası kaynaklarca desteklenen çalıştay, yaz okulu, doğa okulları gibi etkinlikler düzenlemek, gerekli durumlarda yerine getirilen bu etkinliklerle ilgili sertifikalar vermek,

d) Merkezin ilgi alanları kapsamında eğitsel faaliyetlerde bulunmak, görgü ve bilgiyi artırmak için kısa veya uzun süreli yurt içi ve yurt dışına eleman göndermek veya yurt dışından eleman davet etmek,

e) Üniversite bünyesinde bulunan ve uluslararası indeks tarafından tescilli bitki müzesinin ulusal ve

uluslararası çalışmalara uygun olarak gelişmesini sağlamak,

f) Doğada yayılan faydalı, zararlı ve ekonomik değeri olan bitkiler ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak ve bunların ekonomiye aktarılması konusunda faaliyet göstermek,

g) Ülkemizdeki zengin bitki çeşitliliğinin ve nesli kaybolmakta olan bitkilerin korunması hususunda çalışmalar yapmak ve bu konuda ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,

ğ) Fidan ve tohum katalogları hazırlayarak, yerli ve yabancı botanik bahçeleri ve diğer ilgili kurumlarla

bilimsel işbirliğini sağlamak,

h) Ülkemizde süs bitkisi olarak kullanım potansiyeli bulunan bitki taksonlarından yeni kültür varyeteleri, fromlar, hibritler, klonlar oluşturarak, üretimini sağlamak,

ı) Ülkemizde ve dünyada tıbbi bitki olarak kullanılan ve kullanım potansiyeli bulunan bitki taksonlarının üretimini sağlamak,

i) Resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak, Merkeze bağlı doğal bitki yetiştirme alanları geliştirmek ve bu alanlarda Türkiye’nin biyolojik zenginlikleri, doğal bitkisel kaynakların kullanımı, doğal bitkilerin tanıtımı konularında uzmanlara ve kamunun ilgili kesimlerine eğitim vermek ve bu yolla ülke turizmi, ülke ekonomisi ve tanıtımına katkıda bulunmak,

j) İstekleri halinde kişi ve kuruluşlara, yeni botanik bahçesi kurmada destek olmak, danışmanlık hizmetleri yürütmek, bitki örnekleri temininde işbirliği yapmak,

k) İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki gençler başta olmak üzere, yöre halkının doğal yaşam, bitkiler, doğa sevgisi ve doğal yaşamın korunması konularında bilinçlendirilmesi hususunda eğitim çalışmaları yapmak,

l) Amaçlarına uygun alanlarda çalışmalar yapmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde ulusal ve uluslararası araştırma destek programlarına projeler sunmak,

m) Merkezin amaç ve ilkelerine uygun olarak danışmanlık hizmetleri vermek ve diğer çalışmaları yapmak.