Görev Tanımları

Merkez Müdürü Görevleri

Merkez Müdürü; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

 

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarını yürütmek ve iş bölümü yapmak.

c) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki yıllık raporunu Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra Rektöre sunmak.

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

 

Yönetim Kurulu Görevleri

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, Merkezin faaliyetleri ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

f) Merkezin yıllık faaliyet ve raporlarını değerlendirip karara bağlamak.

g) Müdür tarafından hazırlanacak olan yılsonu faaliyet raporunu ve bütçe teklifini görüşüp kabul ettikten sonra Rektörlüğe sunmak.

 

Kariyer Danışmanı Görevleri

a) Tecrübelerini öğrencileriyle paylaşmak.

b) Öğrencilerini Merkezin amaçları doğrultusunda desteklemek.

c) Öğrencilerinin kişisel performansını değerlendirmek.

d) Müdür tarafından kariyer danışmanlarının görev ve sorumlulukları ayrıca belirlenir.