Personel Görev Tablosu

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIMI FORMU
Doküman No:
Yayın Tarihi:
Revizyon No:
Revizyon Tarihi:
Sayfa No:
BÖLÜMÜ : MEHMET ZAHİD KEVSERİ DİNİ İLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
BAĞLI BİRİMİ : REKTÖRLÜK
UNVANI : Merkez Müdürü
ADI SOYADI : Faruk ERMEMİŞ
GÖREVLERİ
“Düzce Üniversitesi Mehmet Zahid Kevseri Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” Gereğince;
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.
c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve
Rektörlüğe bağlı bölümlerle işbirliği yapmak.
d) Her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Yönetim ve Danışma kurullarına başkanlık yapmak.
YETKİLERİ
“Düzce Üniversitesi Mehmet Zahid Kevseri Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” Gereğince;
a) Yönetim ve Danışma kurullarına başkanlık yapmak.
b) Merkezi temsil etmek
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.
SORUMLULUKLARI
“Düzce Üniversitesi Mehmet Zahid Kevseri Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” Gereğince;
a) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve
Rektörlüğe bağlı bölümlerle işbirliği yapmak.
b) Her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.
HAZIRLAYAN ÖZGÜR BELLİCİ GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL ONAYLAYAN FARUK ERMEMİŞ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIMI FORMU
Doküman No:
Yayın Tarihi:
Revizyon No:
Revizyon Tarihi:
Sayfa No:
BÖLÜMÜ : MEHMET ZAHİD KEVSERİ DİNİ İLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
BAĞLI BİRİMİ : REKTÖRLÜK
UNVANI : Merkez Sekreteryası
ADI SOYADI : Özgür BELLİCİ
GÖREVLERİ
a) Merkez yönetiminin vermiş olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirmek,
b) Gelen-giden evrakların kaydını yapmak, Müdürün veya Müdür Yardımcısının onayına sunmak.
c) Resmi yazışmaları yapmak, Merkez ile ilgili durumlarda her türlü (telefon, faks, e-posta vs.) iletişimin sağlanmasına yardımcı olmak,
d) Toplantı ve imza tutanaklarını hazırlamak, toplantı kararlarını ve ilgili resmi yazıları yazmak, toplantı konusu ile ilgili dokümanları Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgisine sunmak.
e) Ofis araç gereçlerini kullanabilmek ve gerektiğinde bakım ve tamirini yaptırmak, kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak,
f) Merkez web sitesinin güncellenmesi
g) Merkez tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin ve haber metinlerinin merkez web sitesinde yayınlanması
h) Birimin Kalite Temsilciliği işlerini yürütmek
ı) Birimin EBYS Temsilciliği işlerini yürütmek
i) Birimin İletişim Temsilciliği işlerini yürütmekYETKİLERİ
SORUMLULUKLARI
a. Merkez Müdürlüğüne karşı sorumludur.
HAZIRLAYAN ÖZGÜR BELLİCİ GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL ONAYLAYAN FARUK ERMEMİŞ