İÇ KONTROL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN

FONKSİYONEL GÖREV TANIMLARI

I.Kuruluşu, Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Düzce Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (DÜTÖMER) Eylül-2013 tarih ve 28758 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik “DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ”ne göre görevleri şunlardır:

 

1. Merkez Müdürü: Rektör tarafından Merkezin kuruluş amacına uygun bir bilim dalında tam gün çalışan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının görev süresi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi yerine vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Merkez müdürünün görevleri şunlardır:

 1. Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,
 2. Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
 3. Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,
 4. Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
 5. Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek,
 6. Merkezin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek..

 

2.Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin kuruluş amacına uygun bilim dallarında görev yapan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıl süreyle görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten Yönetim Kurulu üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde yeni üye görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve takip etmek,
 2. Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,
 3. Müdür tarafından sunulan yıllık bütçe önerilerini inceleyerek kabul etmek ve Rektörün onayına sunmak,
 4. Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek, karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak,
 5. Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

3. Danışma Kurulu: Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, konuyla ilgili öğretim elemanları ve arıcılığın geliştirilmesine katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör temsilcileri ile bu konuda çalışan araştırmacılar arasından, istekleri halinde ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile seçilen uzman kişilerden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek,
 2. Biyolojik çeşitliliğin araştırılması, sürdürülebilmesi ve korunması sorunları ve çözüm önerileri konusunda faaliyet ve proje önerileri geliştirmek,
 3. Bilimsel çalışmalara her türlü kaynak ile teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak.

II. Fonksiyonel Görev Dağılımları

Merkez Müdürü:

a.Merkezi temsil etmek, Merkezin birimlerini, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,           

b.Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

c.Açılacak kurs ve eğitimlere karar verme,  

d.Yapılacak seminer ve konferanslara karar verme,

e.Açılacak kurs ve eğitimlerin eğitimcilerine karar verme,

f.Yapılacak konferans ve seminerlerin kim tarafından verileceğine karar verme,

g.Özel ve Kamu kurum ve kuruluşlara verilecek danışmanlık hizmetlerine karar verme,

h.Merkez bünyesinde hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

i.Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak, 

j.Her yılsonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek

İdari Personel:

 1. Görevli olduğu birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmak.
 2. Kendisine havale edilen yazıları ve diğer işlemleri usulüne uygun biçimde ve zamanında sonuçlandırmak, önerilerde bulunmak,
 3. Yazı ve metinleri bilgisayar ortamında hazırlamak,
 4. Görev yaptığı servisin dosyalama ve arşiv işlemlerini yapmak.
 5. Verileri doğru ve süratli bir şekilde bilgisayara girmek ve doğruluğunu kontrol etmek,
 6. Kendisine teslim edilen araç ve gereci korumak, bakımını yaptırmak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak,
 7. Toplantı ve imza tutanaklarını hazırlamak, toplantı kararlarını ve ilgili resmi yazıları yazmak, toplantı konusu ile ilgili dokümanları Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgisine sunmak,
 8. Merkez ile ilgili durumlarda her türlü (telefon, faks, e-posta vs.) iletişimin sağlanmasına yardımcı olmak.
 9. Merkezin Kalite Temsilciliği işlerini yürütmek,
 10. Merkezin İletişim Temsilciliği işlerini yürütmek.
 11. Merkezin EBYS Temsilciliği işlerini yürütmek.
 12. Personelin izin işlemlerini takip etmek,
 13. Personelin izin işlemlerinin yazışmalarını yapmak,
 14. Personelin yurt içi ya da yurt dışı görevlendirmelerinin yazışmalarını yapmak,
 15. Amiri tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.
 16.  

TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA  MERKEZİ

HASSAS GÖREVLER

 

Hassas Görevler

Risk Düzeyi*

Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları

Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller

 Merkezimiz kapsamında Türkçe öğretimi kursları verilmektedir. Kurslara başvuran öğrencilerin ön kayıt başvurusu esnasında gerekli tüm bilgileri alınmalıdır.

Yüksek

  Bilgileri alınmayan öğrencilerle kesin kayıt için başvurmaları gerektiğinde yabancı öğrenci olduklarından ve başka üniversitelere başvurma imkanları olduğundan iletişim sağlanamayacaktır.

 Personelin ön kayıt esnasında öğrencinin tüm bilgileri eksiksiz olarak alması ve bu bilgileri kayıt altına alması sağlanmalıdır.

Merkezimizde Türkçe kursu veren eğitmenlerin alanında bilgili , deneyimli olmalı ve gerekli eğitim sertifikalarını almış olmaları gerekmektedir.

Yüksek

Ülkemize yurtdışından eğitim yada başka sebeplerle gelen öğrencilere hem Türk Kültürünü tanıtmak hemde Türkçe öğretmek kunusunda telafisi mümkün olmayan sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Eğitmenlerin gerekli diploma ve sertifikalara sahip olup olmadıkları  uzman öğretim üyeleri tarafından değerlendirildikten sonra kurs vermeleri sağlanmalıdır.

Kurumlar arası işbirlikleri Örneğin YTB( Yurtdışı Akraba toplulukları Başkanlığı) ile öğrenci alımı konusunda yapılan işbirlikleri kursiyer öğrenci sayısının artmasını sağlar.

Orta

YTB gibi kurumlarla anlaşma yapılmadığında  öğrencilerin bulunduğu yeni ortama alışamamaları  ve maddi nedenlerden dolayı kursu bırakmaları gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Ancak YTB ile anlaşma yapıldığında öğrenci maddi olarak desteklendiğinden hem öğrencinin maddi sorunlarını düşünmesine gerek kalmamakta hem de YTB öğrenciden başarı beklediği için kursiyer yüksek bir performans sergilemek zorundadır. Bu da merkezin başarısını arttırmaktadır.  

 İlgili kurumlarla Merkezin menfaatine yönelik anlaşmalar yapılmalıdır.

Akademik program başlamadan önce gerekli materyallerin hazırlanması ve temin edilmesi

Yüksek

Gerekli materyaller bulunmadığı takdirde öğrencilerin dersi takip edebilimeleri mümkün olmayacaktır.

Eğitim -Öğretim yılı başlangıcında  materyallerin satın alması yapılmalıdır.

Türkçe kursları başlamadan önce Türkçe Seviye Tespit Sınavının yapılması

Yüksek

Yapılmadığı takdirde öğrencilerin seviyeleri belirlenemeyecek ve verimli ders işlenemeyecektir.

Dersler başlamadan önce öğrencilere okuma-yazma-dinleme ve konuşma bölümlerinden oluşan sınavın uygulanması  ve sınıfların bu sonuca göre oluşturulması gerekmektedir.

 İzin ve görevlendirmelerin takibi

Yüksek

 İzin ve görevlendirmelerin takibinde ilgili tarihlerin öğretim üyelerinin bağlı bulunduğu birimlere eksik veya yanlış bilgilendirilmesi öğretim üyelerinin ek ders ücretlerinin hesaplanmasında yanlışlıklara sebep olabilir.

 İzin ve görevlendirmeler  Personel İzin sistemine zamanında kayıt edilmelidir.