Personel Görev Tablosu

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIMI FORMU

Doküman No:

Yayın Tarihi:

Revizyon No:

Revizyon Tarihi:

Sayfa No:

BÖLÜMÜ : TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

BAĞLI BİRİMİ : REKTÖRLÜK

UNVANI : Merkez Müdürü

ADI SOYADI :Orhan KILIÇARSLAN

GÖREVLERİ

“Düzce Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” Gereğince;
a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak,
c) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak,
ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak,
d) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası
kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,
e) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

YETKİLERİ

“Düzce Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” Gereğince;
a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak,
c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak,

SORUMLULUKLARI

“Düzce Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” Gereğince;
a) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
b) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası
kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,

HAZIRLAYAN

Metin YILMAZ

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL

ONAYLAYAN

Orhan KILIÇARSLAN

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIMI FORMU

Doküman No:

Yayın Tarihi:

Revizyon No:

Revizyon Tarihi:

Sayfa No:

BÖLÜMÜ : TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

BAĞLI BİRİMİ : REKTÖRLÜK

UNVANI : Merkez Sekreteryası

ADI SOYADI: Metin YILMAZ

GÖREVLERİ

a) Merkez yönetiminin vermiş olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirmek,
b) Gelen-giden evrakların kaydını yapmak, Müdürün veya Müdür Yardımcısının onayına sunmak.
c) Resmi yazışmaları yapmak, Merkez ile ilgili durumlarda her türlü (telefon, faks, e-posta vs.) iletişimin sağlanmasına yardımcı olmak,
d) Toplantı ve imza tutanaklarını hazırlamak, toplantı kararlarını ve ilgili resmi yazıları yazmak, toplantı konusu ile ilgili dokümanları Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgisine sunmak.
e) Ofis araç gereçlerini kullanabilmek ve gerektiğinde bakım ve tamirini yaptırmak, kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak,
f) Merkez web sitesinin güncellenmesi
g) Merkez tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin ve haber metinlerinin merkez web sitesinde yayınlanması
h) Birimin Kalite Temsilciliği işlerini yürütmek
ı) Birimin EBYS Temsilciliği işlerini yürütmek
i) Birimin İletişim Temsilciliği işlerini yürütmekYETKİLERİ

SORUMLULUKLARI

a. Merkez Müdürlüğüne karşı sorumludur.

HAZIRLAYAN

Metin YILMAZ

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL

ONAYLAYAN

Orhan KILIÇARSLAN