Akçakoca Meslek Yüksekokulu Sıkça Sorulan Sorular

e-posta : akmyo@duzce.edu.tr

Telefon : 0380 611 84 19-20

Adres : Osmaniye Mah. Atatürk Cad. No 221 81650 Akçakoca /DÜZCE

Meslek Yüksekokulumuzda kullanılan tüm formlara erişmek için lütfen tıklayınız!

Düzce Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine erişmek için lütfen tıklayınız!

1-) Meslek Yüksekokulunda geçme ve mezuniyet sistemi nasıldır?

Yüksekokulumuzda 4’lü not sistemi uygulanmakladır. Mezun olabilmek için öğrencilerimizin, minimum 122 AKTS kredisini tamamlamış olması, not ortalamasının en az 2,00 olması, FF veya DVZ dersinin olmaması gerekmektedir. Ayrıca, tüm akademik programlarımızda zorunlu staj uygulaması vardır.

Tüm programlarımızın müfredatları, ders içerikleri ve detaylar için lütfen tıklayınız!

Düzce Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine erişmek için lütfen tıklayınız!

 2-) Devamsızlık süresi ne kadar?

Öğrenciler ilk defa aldıkları derslerin teorik bölümüne %70 oranında, uygulama bölümüne %80 oranında devam etmek zorundadır. Öğrencinin raporlu olduğu süre devamsızlık süresinden sayılır.

 3-) Rapor geçerli mi?

Ders döneminde rapor geçerli değildir. Sadece sınav dönemlerinde rapor geçerlidir. Sağlık, doğal afet ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretleri nedeniyle bir dersin ara sınavına ve yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler; mazeretlerinin kabul edilebilmesi için aldıkları sağlık raporlarını veya diğer mazeret belgelerini, elden üç gün içerisinde, posta ile bir hafta içerisinde meslek yüksekokulu sekreterliğine, Meslek Yüksekokulumuz web sayfasında (https://duzce.edu.tr/akademik/myo/akmyo/0a2e/formlar) bulunan, “Mazeret Sınavı Başvuru Formu” ile birlikte teslim etmek zorundadırlar.

4-) Akademik danışman ne demek, akademik danışmanımı nasıl öğrenebilirim?

Kaydını yaptıran her öğrenci için ilgili Bölüm Başkanınca, bölümün öğretim elemanları arasından bir akademik danışman atanır. Danışman; ön lisans öğretimi boyunca öğrencinin başarı durumunu ve gelişimini izler, öğretim programları çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye önerilerde bulunur, öğrenciyi yönlendirir, mezuniyet için gerekli olan dersleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almasına yardımcı olur ve aldığı dersleri onaylar, bölümler tarafından müfredatta yapılan değişiklikler nedeni ile uygulanan intibaklarda öğrencileri yönlendirir, daha iyi çalışmasına ve yetişmesine yönelik olarak öğrencilerin karşılaştığı problemlerin çözümüne yardımcı olur ve gerektiğinde ilgili mercilere iletir. Öğrencilerle ilgili alınan her türlü karardan akademik danışmanlar da bilgilendirilir.

Bölüm Başkanınızı öğrenmek için tıklayınız !

Akademik danışmanınızı, Öğrenci Bilgi Sistemi (https://obs.duzce.edu.tr/) üzerinden de öğrenebilirsiniz.

5-) Ders kayıtları ne zaman?

Akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kayıt yenileme ve ders kayıt işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Akademik Takvime erişmek için tıklayınız!

6-) Kayıt yenileme ve ders kaydında ne yapmam gerekir?

Kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde Öğrenci Bilgi Sistemi (https://obs.duzce.edu.tr/) üzerinden yürütülmektedir. Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öğrenim katkı payı yarıyıl taksitini (ikinci öğretim ve dönem uzatan öğrenciler için) yatırarak ve alacağı dersleri seçerek internet üzerinden kayıt yenileme işlemlerini yaparlar. Ders kaydı danışman onayından sonra kesinleşir. Bu noktada, tüm duyurular ve gelişmeler için Üniversitemiz, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasını (https://duzce.edu.tr/idari/ogrenciisleri) ve Meslek Yüksekokulumuz web sayfasını takip ediniz!

7-) Derslerim çakışıyor, her iki dersi de alabilir miyim?

Hayır. Tüm programlarımızda, ilk defa alınan veya DVZ ile kalınan dersler için teorik %70 ve uygulamada %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle çakışan iki dersi almanız mümkün değil. Öncelikle kalan dersinizi almanız gerekmektedir.

 8-) Ders kayıt süresini kaçırdım, ne yapmalıyım?

Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kayıt yenilemeyen öğrenciler haklı ve geçerli nedenlerle dönemin ilk haftası içerisinde kaydını yenilemek zorundadır. Bu süre içerisinde kayıt yenilemeyen öğrencilerin mazeret belgeleri ve başvuruları ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. Geç kayıt sebebiyle ilgili yönetim kurulu kararından önce geçen süre devamsızlıktan sayılır. Mazeretli ders kaydı yapabilmek için Meslek Yüksekokulumuz web sayfasında (https://duzce.edu.tr/akademik/myo/akmyo/0a2e/formlar) bulunan “Mazeretli Ders Kaydı Dilekçesi” kullanılmalıdır.

9-) Not yükseltmek için geçmiş olduğum dersi tekrar alabilir miyim?

Evet. Öğrenciler daha önce alıp başarılı oldukları dersleri, not ortalamalarını yükseltmek amacı ile tekrar alabilirler. Tekrar edilen derslerde en son alınan not geçerlidir.

10-) Daha önce başka bir Üniversitede alıp, başarılı olduğum derslerden muafiyet talep edebilir miyim?

Evet. Diğer kurumlarda eğitim görüp başarılı olduğunuz eşdeğer derslerden muafiyet talep edebilirsiniz. İlk defa kayıt yaptıran öğrenciler, yarıyıl başlangıcından itibaren en geç ilk iki hafta içinde, ek kontenjanla gelen öğrenciler ise kaydoldukları gün itibarı ile bir hafta içinde, üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemek koşuluyla daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları derslerden muaf tutulmak için, bölüm başkanlığına başvurabilir. Öğrenciler danışmanın onayı ile muaf oldukları derslerin yerine öncelikle daha önce hiç almadıkları dersleri ve bir üst yıla ait olan dersleri alabilirler. Muafiyet başvurusu için Meslek Yüksekokulumuz web sayfasında (https://duzce.edu.tr/akademik/myo/akmyo/0a2e/formlar) bulunan “Muafiyet Dilekçe Formu” kullanılmalıdır.

11-) Dersin sınavına giremedim. Mazeret sınavına girebilir miyim?

Sağlık, doğal afet ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretleri nedeniyle bir dersin ara sınavına ve yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler; mazeretlerinin kabul edilebilmesi için aldıkları sağlık raporlarını veya diğer mazeret belgelerini, elden üç gün içerisinde, posta ile bir hafta içerisinde meslek yüksekokulu sekreterliğine, web sayfamızda bulunan (https://duzce.edu.tr/akademik/myo/akmyo/0a2e/formlar) “Mazeret Sınavı Başvuru Formu” ile birlikte teslim etmek zorundadırlar.

12-) Sınav notuma nasıl itiraz edebilirim?

Öğrenci, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde bağlı olduğu meslek yüksekokulu müdürlüğüne, Meslek Yüksekokulumuz web sayfasında (https://duzce.edu.tr/akademik/myo/akmyo/0a2e/formlar) bulunan “Maddi Hata Dilekçe Formu” ile başvurarak sınav kağıdının yeniden incelenmesini isteyebilir.

13-) Tek/Çift ders sınavlarına nasıl başvurabilirim?

Tek/Çift ders başvuruları için Akademik Takvimde (https://duzce.edu.tr/idari/ogrenciisleri/2bd9/akademik-takvim) belirtilen süreler içerisinde, Meslek Yüksekokulumuz web sayfasında (https://duzce.edu.tr/akademik/myo/akmyo/0a2e/formlar) bulunan “Tek-Çift Ders Sınavı Talep Formu” ile başvuruda bulunmalısınız.

14-) Kayıt dondurmak istiyorum, ne yapmam gerekir?

Düzce Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (https://duzce.edu.tr/idari/ogrenciisleri/b149/mevzuat) madde 29 (1)’de sayılan haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ilgili yönetim kurulu tarafından öğrencinin kayıt dondurmasına karar verilir. Kayıt dondurmak için kayıt dondurma başvuruları ilgili yarıyılda derslerin başlama tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde yapılır. Belgelemek koşulu ile ani hastalık ve beklenmedik durumlar dışında bu süreler bittikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Kaydı dondurulan öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt dondurma işlemi için https://duzce.edu.tr/idari/ogrenciisleri/8e3c/formlar sayfasında bulunan “Kayıt Dondurma Talep Dilekçesi” kullanılmalıdır.

15-) Yaz Okuluna nasıl başvurabilirim?

Yaz Okulu işlemlerinin tamamı Düzce Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi (https://cdn.duzce.edu.tr/File/GetFile/1a035426-8cb2-41bc-957b-b3b026214563) kapsamında yürütülür. Yaz Okulu başvuruları, Akademik Takvimde yer alan süreler içerisinde yapılır. Yaz okuluna akademik takvimde ilan edilen süreler içinde kayıt yaptırmak şarttır. Mazeretli olarak sonradan kayıt yaptırılamaz. Yaz okulunda ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme uygulanmaz.

16-) Yaz Okulunda kaç AKTS değerinde ders alabilirim?

Yaz Okulunda en fazla 24 AKTS değerinde ders alabilirsiniz.

 17-) Yaz Okulu sürecinde staj yapabilir miyim?

Hayır. Yaz okuluna katılan öğrenciler, yaz okulu ders eğitim-öğretim süresinde staj yapamaz.

18-) Yaz Okulunda Düzce Üniversitesinin başka birimlerinden ders alabilir miyim?

Evet. Öğrenciler; kayıtlı bulunduğu program/bölümde okutulan derslerin yerine, bölüm/anabilim dalı başkanlıklarının uygun görmesi ve/veya dersin okutulduğu bölümde dersin açılmaması durumunda içeriğinin eşdeğer olması halinde, Üniversitenin farklı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunda açılan derslere kayıt yaptırabilirler. Kayıtlı bulunduğu program/bölümde okutulan derslerin yerine, bölüm/anabilim dalı başkanlıklarının uygun görmesi halinde dersin okutulduğu bölümde ders açılsa bile öğrenciler diğer üniversitelerin program/bölümünde açılan derslere kayıt yaptırabilirler. Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının, AKTS’sinin ve içeriğinin birebir aynı olması gerekmez. AKTS değerinin, en az yüzde seksen oranında eşdeğer olması ve ders içeriğinin de en az yüzde sekseninin uyumlu olması şartı aranır. Eşdeğer derslere kayıt yaptıracak olan öğrencilerin, ilgili form ve ekinde onaylı ders içeriği ile yaptıkları başvuru üzerine, başvurusu bölüm başkanlığı tarafından karara bağlanır. Bu şartı yerine getirmedikleri takdirde, eşdeğer dersleri almış olsalar dahi notları kabul edilmez ve işlem görmez.

19-) Yaz Okulunda başka bir üniversiteden ders almak istiyorum, ne yapmam gerekir?

Öğrenciler ilgili bölüm/anabilim dalı başkanlığının onayı alınması şartıyla, diğer üniversitelerde eşdeğer ders alabilirler. Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının, AKTS’sinin ve içeriğinin birebir aynı olması gerekmez. Ders eşdeğerlenmesinde, öğretim programındaki dersin AKTS’sinin eşdeğerlik talep edilen dersin AKTS’sine en az yüzde seksen oranında eşdeğer olması ve ders içeriğinin de en az yüzde sekseninin uyumlu olması şartı aranır. Eşdeğer derslere kayıt yaptıracak olan öğrencilerin, ilgili form ve ekinde onaylı ders içeriği ile yaptıkları başvuru bölüm başkanlığınca karara bağlanır. Bu şartı yerine getirmedikleri takdirde, eşdeğer dersleri almış olsalar dahi notları kabul edilmez ve işlem görmez.

20-) Uzaktan Eğitim Sistemi (UZEM) nedir ve nasıl çalışır?

Uzaktan eğitim sürecinden https://uzem.duzce.edu.tr/ üzerinden e-posta kullanıcı adı ve şifresi ile derslerinizi çevrim içi ve eşgüdümlü olarak veya kayıttan izleyerek takip edebilirsiniz. İlgili sayfa üzerinde sistem kullanımı detaylı video şeklinde mevcuttur. Ders programınıza ders seçme ekranında görebileceğiniz gibi, sonrasından www.obs.duzce.edu.tr  üzerinden de değişiklikleri takip edebilirsiniz.

21-) Kimlik kartımı kaybettim, yenisini nasıl alabilirim?

Öğrenci kimlik kartının yenilenebilmesi için öncelikle kimlik kartı bedelini bankaya yatırmanız gerekmektedir. Banka dekontuyla birlikte öğrenci işlerine başvurarak dilekçe doldurmanız gerekmektedir. Başvurunuz sonrasında Öğrenci İşleri Birimimiz yeni kartınızın hazırlanması için girişimde bulunacak ve en kısa sürede kartınız öğrenci işlerinden alabileceksiniz.

22-) Azami süre nedir?

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44-c maddesinde azami süre şu şekilde belirtilmektedir:

"... kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl, yüksek lisans programını azami üç yıl, doktora programını ise azami altı yıl..." 

23-) Azami süre sonunda mezun olamadım, ne yapmam gerekir?

Önlisans programları için azami süre, 4 yıl (8 yy) olarak belirlenmiştir. Bu süre sonunda mezun olunamaması durumunda öğrenciye Ek Sınav hakkı verilir. 

Yüksekokul duyurularını takip ederek azami süre sonunda dilekçe ile başvurmanız ve açılacak olan Ek Sınava girmeniz gerekmektedir.

24-) Mezuniyete hak kazandım. İlişiğimi nasıl keserim?

İlişiğinizi kesmek için https://duzce.edu.tr/idari/ogrenciisleri/8e3c/formlar linkinde bulunan “İlişik Kesme Formu” ile birlikte başvuruda bulunmalısınız.

25-) Geçici Mezuniyet Belgesi nedir? Nasıl Alırım?

Geçici Mezuniyet Belgesi, diplomalarınız hazırlanana kadar kullanabileceğiniz ve diploma yerine geçen bir belgedir. Bu belgeyi alabilmek için https://duzce.edu.tr/idari/ogrenciisleri/8e3c/formlar linkinde bulunan “Geçici Mezuniyet Belgesi Talep Dilekçesi” ile başvuruda bulunulması gerekmektedir.

26-) Diplomam hazır mı? Nasıl öğrenebilirim?

Diplomanızın durumunu http://diploma.ogrenciisleri.duzce.edu.tr/ adresinden sorgulayabilirsiniz.