Gümüşova Meslek Yüksekokulu

YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV TANIMI

MESLEK YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV TANIMI

 

Görevin Adı               : Yüksekokul Sekreteri

Görevin Kapsamı      : Gümüşova Meslek Yüksekokulu

Görevin Kısa Tanımı : Düzce Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Gümüşova Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri Müdür ve Müdür Yardımcılarına karşı sorumluluk içinde organizasyonunu yapar.

 

Görevi ve Sorumlulukları

 1. Gümüşova Meslek Yüksekokulunda çalışan idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli arasında işbölümünü sağlar, gerekli denetim-gözetimi yapar.
 2. Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder.
 3. Meslek Yüksekokul yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerini alır.
 4. Fiziki altyapı iyileştirmelerine yönelik projeler hazırlar.
 5. Resmi açılışlar, törenler ve öğrenci etkinlikleri ile ilgili hazırlıkları yapar ve sonuçlandırır.
 6. Kurum/kuruluş ve şahıslardan Müdürlüğe gelen yazıların cevaplandırılması için gerekli işlemleri yapar.
 7. Meslek Yüksekokul kurullarının gündemlerini hazırlatır; alınan kararların yazdırılmasını, ilgililere dağıtılmasını ve arşivlenmesini sağlar.
 8. Akademik ve idari personelin özlük hakları işlemlerinin yürütülmesini sağlar.
 9. Bilgi edinme yasası çerçevesinde basit bilgi istemi niteliğini taşıyan yazılara cevap verir.
 10. Yüksekokul öğrenci işlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar.
 11. İdari personelin izinlerini Meslek Yüksekokuldaki işleyişi aksatmayacak biçimde düzenler.
 12. Müdürün imzasına sunulacak yazıları parafe eder.
 13. Meslek Yüksekokul için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında taşınır kayıt kontrol yetkilisi ve ayniyat saymanı ile eşgüdümlü çalışır.
 14. Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

Yetkileri

 1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
 2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.
 3. İmza yetkisine sahip olmak,
 4. Harcama yetkisi kullanmak.
 5. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

En Yakın Yöneticisi

Müdür, Müdür Yardımcısı

Altındaki Bağlı İş Unvanları

İdari personel, Bölüm Sekreterleri ve Müdürlük Bürosu

Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,
 2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,
 3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,
 4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

Sorumluluk

Yüksekokul Sekreteri, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Yüksekokul Müdürüne ve yardımcılarına karşı sorumludur.