Dokümanlar

Analizler

AZ-001 KMYO SWOT Analizi

AZ-002 KMYO Hedefler Tablosu

PA-001 KMYO Paydaş Analizi

 

Anketler

AN-001 Öğrenci Tanıma Anketi

AN-002 AKTS İş Yükü Belirleme Anketi

AN-003 Lojistik Programı Eski Mezunlar Anketi

AN-004 Lojistik Programı Yeni Mezunlar Anketi

AN-005 Lojistik İşveren Yönetici (Dış Paydaş) Anketi

AN-006 Lojistik Öğrenci Program Değerlendirme Anketi

AN-007 Lojistik Öğrenci Staj Yeri Değerlendirme Anketi

AN-008 Akademik Danışman Değerlendirme Anketi

AN-009 KMYO Lider (Yönetici) Davranış Etkinliği Değerlendirme Anketi

AN-010 KMYO Yeni Öğrenci Tercih Nedenleri Anketi

AN-011 Kalite Algısı ve Beklentisi Anketi

AN-012 Öz Değerlendirme Anketi

AN-013 Kurum İçi Kalite Bilinci Değerlendirme Anketi

 

Anket Analiz Raporları

YÖKAK 2020 yılı KGBR ile KMYO Kalite Komisyonu Kıyaslama Raporu

Kalite algısı ve beklentisi anketi raporu şubat 2021

KMYO Lider etkililik değerlendirme anketi analiz raporu 2021

Lojistik Programı Yeni Öğrenci Tercih Nedenleri Anketi Analiz Raporu (2020-2021)

Öz Değerlendirme Anketi Analiz Raporu (2021)

KMYO Yeni Öğrenci Tercih Nedenleri Anketi Analiz Raporu (2021)

Kurum İçi Kalite Bilinci Anket Analiz Raporu (2021)

KMYO Hedefler (Stratejik Plan) İzlence Raporu (2021)

Kalite Eylem Planı İzlem Raporu (2021)

Kalite algısı ve beklentisi anketi raporu şubat 2022

KMYO Lider etkililik değerlendirme anketi analiz raporu 2022

El Kitapları

EK-001KMYO Kalite El Kitabı

EK-002 KMYO Süreç Yönetimi El Kitabı

EK-003 Organizasyon El Kitabı

EK-004 Bilgi Güvenliği El Kitabı

EK-005 Akademik Danışmanlık El Kitabı

Formlar

FR-001 Doküman Hazırlama ve Revizyon İstek Formu

FR-002 Düzeltici Faaliyet Formu

FR-003 Kurumsal Bilgi Formu

FR-004 Hizmet İçi Eğitim Talep Formu

FR-005 Hizmet İçi Eğitim Görevlendirme Formu

FR-006 Hizmet İçi Eğitim Takip Formu

FR-007 Protokol Formu

FR-008 Dış Paydaş Görüşme Formu

FR-009 Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü

FR-010 Genel Amaçlı Dilekçe Formu

FR-011 Özel Gereksinimi Olan Öğrenci Başvuru Formu

FR-012 Sürekli İyileştirme Formu

FR-013 Öğrenci Dilek ve Temenni Formu

FR-014 Tek Ders Sınavı Talep Formu

FR-015 Çift Ders Sınavı Talep Formu

FR-016 Bologna Bilgi Paketi Bilgilendirmesi Formu

FR-017 Mazeret Sınav Dilekçesi Formu

FR-018 Harç İadesi Başvuru Formu

FR-019 Akademik Danışman Bireysel Görüşme Formu

FR-020 Akademik Danışman Toplu Görüşme Formu

FR-021 KMYO Birim Oryantasyon Takip Formu

FR-022 Ders İçeriği Değerlendirme Formu

FR-023 Sınav Soruları ile Öğrenme Çıktıları İlişki Formu

FR-024 Odak Grup Görüşme Formu

FR-025 KMYO Yönetim Gözden Geçirme Formu

FR-026 Staj Başvuru Formu

FR-027 Görev Tanımları Tebliğ Tebellüğ Formu

FR-028 Lojistik Programı Staj Yeri Uygunluk Formu

FR-029 KMYO Komisyon Faaliyet Raporu Formu

FR-030 Sınav Görev Değişikliği Bildirim Formu

FR-031 Program Başarı Analiz Formu

FR-032 Akran Başvuru Formu (Akademik Destek Verecek)

FR-033 Akran Başvuru Formu (Akademik Destek Talep Eden)

FR-034 Performans Değerlendirme Formu

FR-035 Taahhütname Tutanağı

FR-036 Staj Değerlendirme Formu

FR-037 Ders Muafiyet Talebi Dilekçesi

FR-038 Ders Materyali Takip Formu

FR-039 Ramak Kala Olay / Tehlikeli Durum Bildirim Formu

FR-040 Öğrenci İzleme ve Değerlendirme Formu

FR-041 Sınav Evrakı Teslim ve Takip Formu

FR-042 Sınav Evrakları Devir Teslim Formu

FR-043 Devamsızlık Formu

FR-044-Bölüm-Program Öğrenci Temsilcisi Seçimi Katılımcı Listesi Formu

FR-045 Bölüm-Program Öğrenci Temsilciliği Seçim Sonuç Tutanağı Formu

FR-046 Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi Seçimi Katılımcı Listesi Formu

FR-047 Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi Seçim Sonuç Tutanağı Formu

FR-048 KMYO Rehberlik ve Psikososyal Destek Komisyonu Bireysel Görüşme Formu

FR-049 KMYO Rehberlik ve Psikososyal Destek Komisyonu Görüşme Aylık Kayıt Çizelgesi Formu

FR-050 Klasik Sınav Soruları- Ders Öğrenme Çıktıları İlişkilendirme Formu

Kılavuzlar

KL-001 Program Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu

KL-002 Yönetici (Lider) Yetkinlik Kılavuzu

KL-003 İdari Teknik Personel Yetkinlik Kılavuzu.docx

KL-004 Öğretim Elemanı Yetkinlik Kılavuzu.docx

KL-005 KMYO Performans Değerlendirme Kılavuzu.docx

KL-006 Program Öz Değerlendirme Ölçütleri

KL-007 Program Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirme Kılavuzu

KL-008 KMYO Komisyon Çalışma İlkeleri

 

Planlar

PL-001 Kalite Eylem Planı

PL-002 Acil Durum Planı

 

Prosedürler

PR-001-Dokümanların Kontrolü Prosedürü KMYO.docx

PR-002 Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü

PR-003-Görüşlerin Alınması ve Değerlendirilmesi Prosedürü

PR-004-Görev Tanımı Hazırlama Prosedürü.docx

PR-005 BGYS Risk Analizi Prosedürü

PR-006 Akran Danışmanlığı Sistemi

 

Politikalar

PO-001 Kalite Politikası

PO-002 Kalite Hedefleri

PO-003 Kalite Güvencesi Politikası

PO-004 Erişim Kontrol Politikası

PO-005 Temiz Masa-Temiz Ekran Politikası

PO-006 Güvenli Geliştirme Politikası

PO-007 Tedarikçi İlişkileri Politikası

PO-008 Toplumsal Katkı Politikası

PO-009 Araştırma Geliştirme Politikası

PUKÖ Döngüleri
Eğitim-Öğretim Süreci PUKÖ Döngüsü

Staj Süreci PUKÖ Döngüsü

Kalite Yönetim Süreci PUKÖ Döngüsü