Uluslararası Ofis
11.05.2022

2020-1-TR01-KA103-081208 PROJE NUMARALI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI- 2. ÇAĞRI

 2020-1-TR01-KA103-081208 PROJE NUMARALI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI- 2. ÇAĞRI

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği için 01.06.2022-15.06.2022 tarihleri arasında başvurular alınacaktır.

Staj Hareketliliğine Başvuru Yapacak Öğrencilerimizin Dikkatine !!!

İlana çıkılan Erasmus+ Staj Hareketliliği başvuruları için Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı yapılmayacaktır. 10.03.2021 tarihinde ve 17.04.2022 tarihinde yapılmış olan Erasmus+ Yabancı Dil Sınavına girmiş ve bu sınavların birinden en az 60 puan almış olmak; YDS ve YÖKDİL sınavlarından ise en az 75 puan almış olmak gerekmektedir.

Üniversitemizce yapılmış olan Erasmus+ Yabancı Dil Sınavlarından ikisine de girmiş olan öğrencinin en son girdiği sınav notu esas alınacaktır.

Başvurular E-Devlet üzerinden yapılacaktır. Başvuru sırasında sisteme yabancı dil puanı yüklemek zorunludur. Bu sebeple Düzce Üniversitesi tarafından yapılan Erasmus+ Yabancı Dil Sınavlarına girmiş olan öğrencilerin gerekli belgeleri Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından verilecektir.

Mühendislik Fakültesi öğrencileri,Tıp Fakültesi öğrencileri, İlahiyat Fakültesi Öğrencileri, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri bu ilan kapsamında başvuru yapamazlar.

Proje Numarası: 2020-1-TR01-KA103-081208

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında, AB üyesi ülkelerle yapılacak hareketlilikler gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında başvuru yapacak öğrenci seçimi, aşağıda belirtilen alanlardan yapılacaktır:

Hareketliliğin, 31.05.2023 tarihine kadar tamamlanmış olması beklenmektedir.

Kontenjan sayısı: 15 öğrenci

İlan yayınlanma tarihi: 11.05.2022

Başvuru tarihleri: 01.06.2022-15.06.2022 (mesai bitimi saat 17.00)

Başvuru linki: www.turkiye.gov.tr veya https://portal.ua.gov.tr/default.aspx

Başvuru sonuçlarının ilanı için öngörülen tarih: 30 Haziran 2022

 Transkript ve Yabancı Dil puanı sisteme yüklenecektir.

Kimler Başvurabilir:

Düzce Üniversitesi örgün eğitimine kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri Erasmus Staj Hareketliliğine katılabilir.

Staj Hareketliliği faaliyeti yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. Staj, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

 Erasmus+ Staj Hareketliliği Başarı Puanı Nasıl Hesaplanır:

Erasmus+ Programı hareketliliklerine katılacak öğrencilerin Avrupa Dil Yeterlilikleri Çerçevesi’ne göre en az B1 düzeyinde eğitim göreceği yabancı dile hakim olması beklenmektedir. Gerçekleştirilecek yabancı dil sınavının geçer notu, bu kritere göre Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan sınavdan minimum 60 puan almış olmak; YDS ve YÖKDİL sınavlarından minimum 75 puan almış olmak olarak belirlenmiştir.

 Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği başarı puanınız, genel akademik not ortalamanızın %50’si ve Yabancı Dil Puanınızın %50’si hesaplanarak oluşturulur. Başarı sıralaması, bu nihai puanlara göre düzenlenir.

İngilizce dışındaki dillerde öğrenim görebilecek öğrenciler, sınavı Düzce Üniversitesi’nde gerçekleştirilemeyecek diller için Yabancı Diller Yüksekokulunun kabul edebileceği bir resmi yabancı dil puanı ile başvuru gerçekleştirebilirler.

STAJ HAREKETLİLİĞİ İÇİN  GENEL ŞARTLAR

1- Öğrencinin Düzce Üniversitesi bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (Önlisans, Lisans, Yükseklisans, Doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

2- a) Önlisans, Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

          b-) Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

3- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

 4- Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

5- Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_en )        

 -  AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

6- Başvuruda, öğrencinin bir önceki dönem sonunda resmi olarak kesinleşen ve Koordinatörlüğe teslim edilen not dökümü (transkript) esas alınır.

7- Yüksek lisans, doktora öğrencilerinin yanı sıra yatay veya dikey geçişle Üniversite’ye gelen öğrencilerin başvuru dönemlerinde henüz not dökümleri (transkript) oluşmamış ise, bir önceki akademik kademe ya da kurumun verdiği son belgede bulunan genel not ortalaması esas alınır.

8- Programlara başvuru gerçekleştiren öğrencilerin başvuruları ilgili ofis tarafından kontrol edilir. Şartları sağlamayan öğrenciler yabancı dil yeterlilik sınavına alınmaz. Gerekçe, öğrenciye e-posta yolu ile bildirilir.

9- Staj hareketliliği için asgari süre 2 (iki) ay, azami süre 12 (on iki) tam aydır.

 10- Yükseköğretim kurumunun öğrenim ve staj hareketliliği seçimlerini aynı başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde gerçekleştirmesi halinde; daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır. Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler. Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-10” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-20” puan azaltma uygulanır. Azaltmalar öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır. Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanır. Yükseköğretim kurumunun vazgeçişleri öngörerek öğrencilere vazgeçtiklerini bildirmeleri için bir süre tanımaları ve öğrencilerin bu süre içerisinde vazgeçtiklerini bildirmeleri halinde puan azaltma uygulanmaz.

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

+ 10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 

12- Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus+ programından faydalanmasına mani değildir. 

13- Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. Özel ihtiyacı olan öğrencinin başvuru formunda belirtmesi (belgelendirmesi kaydıyla) durumunda Ulusal Ajans’a özel hibe desteği başvurusu yapılabilir ve öğrencilerimiz özel hibe desteği alabilirler.

Erasmus+ Staj Öğrencilerine Yurtdışında Geçirecekleri Süre İçin Verilecek Aylık Maddi Destek Miktarı:

Şartları sağlayan öğrenciler hibe alamaması durumunda hibesiz olarak hareketliliklerini gerçekleştirebileceklerdir.  

ÜLKE GRUPLARI ve HİBELER

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe

Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

400