Genel Bilgi

Hukuk Müşavirliği 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 51. Maddesi ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 26 ve 35. Maddeleri gereğince oluşturulmuş Rektörlüğe bağlı İdari Birimler arasındadır. Genel Sekreterlik ve Rektörlük Makamı'na bağlı olarak görev yapmaktadır.

Hukuk Müşavirliğimizin Misyonu: 

Üniversitemiz tüzel kişiliğinin taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklarda, adli ve idari mercilerde Üniversiteyi temsil etmek, haklarını korumak ve savunmak.

Üniversitenin tüzel kişiliğinin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunu sağlamak. 

Üniversitemizin eylem ve işlemleri nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda talep halinde yasal sınırlar içinde çözüm önerileri sunmak.

Üniversitemizin taraf olduğu sorunlu konularda kendisine gönderilenlerin çözümüne hukuki görüş bildirmek suretiyle katkıda bulunmak. 

Üniversitenin genel düzenleyici idari işlemlerinin üst mevzuata, hukuka ve kanunun gereklerine uygun olarak tesis edilmesini sağlar.

Hukuk Müşavirliğimizin Vizyonu:

Üniversitemiz tüzel kişiliği ile ilgili hukuksal sorunları yasalara, hukuka ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak çözüm üretmek, güvenilir, etkin ve hızlı en iyi hizmeti sunmaktır.

Hukuk Müşavirliğinin Amaç Ve Hedefleri: 

Üniversitemizin menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları engelleyici tedbirleri zamanında alarak hukuki uyuşmazlıkları en aza indirmek, Üniversitemiz mevzuatının ve idari işlerinin güncel mevzuata uygun olarak düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak, kurumun taraf olduğu uyuşmazlıklarda hak ve menfaatlerini korumaktır. 

Hukuk Müşavirliğinin işleyişinde kurumsal anlayışı yerleştirmek, çalışanların mesleki deneyim ve etik değerlerini geliştirmek ve hizmet kalitesini artırmak, güvene dayalı bir çalışma ortamı yaratmak başlıca hedefimizdir.

Temel Politikalar Ve Öncelikleri:

Misyon ve vizyon çerçevesinde mevzuatla müşavirliğimize verilen görevleri verimli ve hızlı bir şekilde sonuçlandırmaya çalışmak ve bunu sürdürmek için gerekli tedbirleri almak, prensipli hizmet sunmak temel politika ve önceliklerimizdir.