İç Denetim Nedir?

İç Denetim Nedir?

İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.

Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. İç denetimin temel amacı; sistemli ve disiplinli bir yaklaşım ve uluslar arası standartlar ışığında, bakanlığın risk yönetimi, iç kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve ileriye götürmek suretiyle bakanlık birimlerinin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmaktır.

İç Denetimin Özellikleri

• Geleneksel yöntemler yerine modern teknik ve araçlarla yürütülür.

• Yazılı kurallara evrensel standartlara sahiptir.

• Geçmiş değil gelecek odaklıdır.

• Stratejik önceliklere göre yürütülür.

• Sistemli ve süreklidir.

• Nesnel güvence verir.

• Objektiftir.

• Denetimin tüm türlerini kapsar.