İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Mevzuat

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

4734 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunları

6245 Sayılı Harcırah Kanunu Yönetmelikler

Yönetmelikler

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Taşınır Mal Yönetmeliği

Mal Alım İhaleleri Alım Yönetmeliği

Hizmet Alım İhaleleri Yönetmeliği Genelgeler

Genelgeler

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi