Yönerge

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM VE TANITIM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- Bu Yönerge, Düzce Üniversitesi’nin birimleri arasında ve içinde bulunduğu şehir, ülke ve tüm dünya 
ile kurumsal iletişimi sağlayarak, Düzce Üniversitesi’nin, kurumsal kimliğini tanıtmak, kurumsal itibarını 
geliştirmek ve sosyal medya iletişimini yönetmek amacıyla kurulan Düzce Üniversitesi İletişim ve Tanıtım
Koordinatörlüğü’nün faaliyet alanları, yönetim organları, çalışma usul ve esasları ile ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak 
MADDE 2- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 47. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar 
MADDE 3- Bu yönetmelikte geçen;
a) Üniversite: Düzce Üniversitesini,
b) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,
c) Rektör Yardımcısı: Düzce Üniversitesi’nin ilgili Rektör Yardımcısını,
ç) Koordinatörlük: Düzce Üniversitesi İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğünü,
d) Koordinatör: Düzce Üniversitesi İletişim ve Tanıtım Koordinatörünü,
e) Koordinasyon Kurulu: Düzce Üniversitesi İletişim ve Tanıtım Koordinasyon Kurulunu,
f) İletişim Temsilcisi: Akademik ve idari birimlerde görev yapan idari sorumluları,
temsil eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Koordinatörlüğün Amacı ve Faaliyet Alanları
Koordinatörlüğün Amacı
MADDE 4- Koordinatörlüğün amacı; Üniversite’nin mensupları ve birimleri arasında etkili iletişimi sağlamak, 
Üniversite’nin iletişim hedeflerini belirlemek, hedefe yönelik stratejiler geliştirmek ve bu stratejilere uygun eylem 
programlarının uygulama sürecini yönetmek, Üniversite’nin kurumsal kimliğini, ulusal ve uluslararası alanlarda 
en etkin şekilde tanıtacak, Üniversite’nin kurumsal itibarını geliştirecek çalışmalarda bulunmaktır.
Koordinatörlüğün Faaliyet Alanları
MADDE 5- Koordinatörlük, Rektör’ün belirleyeceği Rektör Yardımcısına bağlı olarak ve ilgili Rektör 
Danışmanıyla koordinasyon halinde görev yapar. Koordinatörlük, bu Yönergenin 4. Maddesinde belirtilen 
amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;
a) Üniversitenin kurumsal kimliğine ve itibarına değer katacak iletişim, tanıtım ve yönetim stratejilerinin 
oluşturulması,
b) İletişim temsilcilerinin kendi birimlerinde ve Koordinatörlükle eşgüdümlü çalışması,c) Orta öğretim kurumlarında lisans, üniversitelerin lisans bölümlerinde ise yüksek lisans ve doktora
programlarının tanıtımıyla ilgili programlar düzenlenmesi,
ç) Koordinatörlüğe bağlı olarak, faaliyetleri fiilen yürütecek tanıtım ekip ve toplulukları oluşturulması,
d) Rektör veya ilgili Rektör yardımcısı tarafından verilen diğer görevlerin yerine getirilmesidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Koordinatörlük Organları ve Görevleri
Koordinatörlük Organları 
MADDE 6- Koordinatörlüğün organları şunlardır:
a- Koordinatör
b- Koordinasyon Kurulu
c- İletişim Temsilcileri
ç- Basın Birimi,
d- Sosyal Medya Birimi, 
e- Halkla ilişkiler ve Tanıtım Birimi, 
f- Bilgi Edinme Birimi,
g- Etkinlik Birimi.
Koordinatör
MADDE 7- Koordinatörlüğün amaç ve görevleri doğrultusunda görev yapmak üzere Rektör tarafından 
görevlendirilir. 
Koordinatörün görevleri şunlardır:
a) Koordinatörlüğü temsil etmek,
b) Koordinatörlük yönergesinde belirlenen amaçları gerçekleştirecek görevleri yürütmek,
c) Koordinatörlüğün çalışmalarıyla ilgili olarak Rektör’e her ay çalışma raporu sunmak,
ç) Faaliyet alanında yer alan birimlerin etkin çalışmasını sağlamak üzere gerekli düzenlemeleri yapmaktır.
Koordinasyon Kurulu
MADDE 8- Koordinatör ve Üniversitenin akademik ve idari birimlerinden seçilen iletişim temsilcilerinden oluşan 
kuruldur. Üniversitenin akademik ve idari birimleri arasında haber akışı sağlamak, eşgüdüm oluşturmak ve 
iletişim ve tanıtım alanıyla ilgili strateji üretmek temel görevleridir. Koordinatörün çağrısıyla yılda en az 4 kere 
toplanır.
İletişim Temsilcileri
MADDE 9- Koordinatöre bağlı olarak çalışan İletişim Temsilcileri, üniversitenin fakülte, enstitü, yüksekokul, 
meslek yüksekokulu sekreterleri, üniversite daire başkanlıklarının ilgili şube müdürleri ile üniversitenin araştırma 
merkezleri ve koordinatörlüklerinden birer personel ile öğrenci konseyi temsilcisinden oluşur. İletişim 
temsilcileri ilgili birimin yöneticisi onayı ile görevlendirilir. Yukarıda sayılan birimlerde iletişim becerileriyle öne çıkan personel arasından gönüllü olarak göreve talip
olan personel olduğu takdirde, personelin yazılı müracaatı, koordinatörün teklifi ve ilgili birimin yöneticisi onayı 
ile görevlendirilir. 
İletişim Temsilcileri aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Birimindeki personel ve öğrenciler arasından belirlediği temsilcilerle çalışma ekibini oluşturmak,
b) Birimindeki personel ve öğrenciler arasında bilgi akışını sağlamak,
c) Biriminden gelen haber, eleştiri ve önerileri koordinatöre iletmek.
Koordinatörlüğün ofis çalışmaları beş ayrı birim tarafından yürütülür. Bunlar:
a) Basın Birimi,
Basın Birimi’nin görevleri şunlardır:
1- Yerel, ulusal ve uluslararası alanda yazılı, sesli, görüntülü ve dijital medyayı takip etmek, bu verileri 
işlemek, arşivlemek ve ilgili yöneticilere sunmak,
2- Basın kuruluşlarıyla iletişimi sağlamak, Üniversitenin haberlerinin basında etkin olarak yer almasını 
sağlamak,
3- Birime ulaşan bilgileri haber formatına getirip yayına yönlendirmek,
4- Üniversite ve birimlerinin internet sitelerinin güncelliğini takip etmek.
b) Sosyal Medya Birimi,
Sosyal Medya Birimi’nin görevleri şunlardır:
1- Sosyal medya platformlarındaki kurum hesaplarını takip ederek güncellemek ve elde edilen verileri ilgili 
birime ulaştırmak,
2- Sosyal medyadaki takip edilme oranlarının analizlerinin yapılıp raporlamak,
c) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi,
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi’nin görevleri şunlardır:
1- Üniversitenin tanıtımı için gazete, dergi, bülten, fotoğraf, film ve albüm gibi yazılı, sesli, görsel ve dijital 
materyaller hazırlamak,
2- Üniversitenin fuarlara katılması için gerekli temasları sağlayarak yapılacak faaliyetleri organize etmek,
3- Üniversitenin programlarının ve faaliyetlerinin tanıtımı için sergi, gezi ve toplantı gibi faaliyetler tertip 
etmek,
d) Bilgi Edinme Birimi,
Bilgi Edinme Birimi’nin görevleri şunlardır:
1- Üniversiteye e-posta yoluyla veya yazılı olarak ulaşan bilgi edinme taleplerini almak; e-postayla gelenleri 
bilgi talep edilen konuyla ilgili birim/lere, Genel Sekretere ve ilgili Rektör Yardımcısına iletmek,
2- İlgili birimden gelen yanıtı, Rektör Yardımcısının onayından sonra talep edene e-posta olarak iletmek,
3- Yazılı gelen başvurular için, ilgili birimden gelen yanıtı ilgili Rektör Yardımcısının onay ve imzasına 
sunmak üzere Genel Sekreterliğe sunmak,
4- Talepleri ve yanıtları elektronik/basılı olarak arşivlemek,
e) Etkinlik Birimi
Etkinlik Birimi’nin görevleri şunlardır:
1- Üniversitenin kurum içi ve kurum dışı iletişim rehberlerini oluşturmak, güncelliğini takip etmek
2- E-posta yoluyla yapılacak etkinlik duyurularını hazırlayarak yayına yönlendirmek,
3- Üniversite’nin sosyal ve kültürel etkinlik tesis ve imkanlarını planlamak,
4- Üniversite etkinlikleriyle ilgili davetiye, afiş vb. materyal hazırlayıp yaymak.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük 
MADDE 10- Bu Yönerge 15.01.2013 tarih ve 2013/14 sayılı karar ile Düzce Üniversitesi Senatosunda kabul 
edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 11- Bu Yönerge hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.