Personel Bilgi

Yetkileri

1. Başkanlığa ilişkin görevlerin, Rektörlükçe uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme tedbir alma, uygulama yetkisi .
2. Görevlerin daha sağlıklı, süratli ve verimli olarak yürütülmesi için ihtiyaç duyacağı yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için genel sekretere önerilerde bulunma yetkisi.
3. Başkanlığa bağlı personele mazeret izni verme, yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme, takdirname, ödül yer değiştirme gibi personel işlemleri için genel sekretere önerilerde bulunma yetkisi.
4. İhtiyaç duydukları konularda yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için genel sekretere önerilerde bulunma yetkisi.
5. Sicil Amiri olarak personeline sicil verme ve disiplin yönetmeliğinde ön görülen disiplin cezalarını önerme yetkisi.

Görevleri

 1. Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi için önerilerde bulunmak.
 2. Üniversitemizde görevli idari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak.
 3. Kurumumuzda görev almış ve alacak personelin atama ve yer değiştirmesi, özlük hakları ile ilgili işlemler, emeklilik ve istifa işlemlerine ilişkin belgelerin hazırlanması, sağlık karnesi için gerekli evrakların hazırlanması. Yabancı uyruklu personelin çalışma ve ikamet izinleri ile ilgili işlemler, Üniversite içi ve dışı yazışmaların Rektörlük veya Genel Sekreterlik adına hazırlanması.
 4. Personele ve Personelin bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş ve çocuklarına vizite kağıdı hazırlanması.
 5. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı(KPDS) ile ilgili işlemlerin yürütülmesi.
 6. Birimin temel fonksiyonu olarak belirtilen ve doğrudan yönetilen faaliyetlere ilişkin olarak yönetim düzeyinde genel politikalar ve grup politikaları ile uyumlu politikalar belirlemek, bu hususta Genel Sekreter'e önerilerde bulunmak.
 7. Faaliyetlerin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için birime tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek.
 8. Birimdeki personel arasında ve bunlarla organik görev ilişkisi bulunan diğer birimlerin personeli arasında aksamayan, uyumlu bir haberleşme ve işbirliği düzenini kurmak.
 9. Birim içinde etkin bir kayıt ve dosya sistemi kurmak, yürütmek ve geliştirmek.
 10. Birim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanıp, yürütülebilmesi için gereken düzeyde sorumluluk ve yetkiyi astlarına devretmeksonuçlara yönelik sorumluluk ve yetkiyi elinde tutmak.
 11. Kadrolara ilişkin görevler , yetkiler ve sorumluluklar ile bu kadro görevlerine atanacaklarda aranan özel niteliklerde değişikliği gerektiren hususları tespit etmek.
 12. Astlar için gerekli yönlendirmeyi yapmak, astların işlerini koordine etmek, gerektiğinde yardımcı olmak.
 13. Bağlı personelinin, günlük mesaiye geliş ve gidişlerini kontrol ederek mesaisini aksatan personele gereğini yapmak.

Sorumlulukları

Üniversite mevzuatı ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa, Kanun, Karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden , yetkilerinin zamanında kullanılmamasından Genel Sekreter'e karşı sorumludur.