Kalite Yolculuğu

Düzce Üniversitesi 2008 yılından beri kalite çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir. “Değer Üreten Üniversite” sloganıyla Düzce Üniversitesi, kalite kavramını içselleştirmeyi amaçlayan genç ve dinamik bir kurumdur.

Düzce Üniversitesi'nin kalite çalışmaları 19 Kasım 2008 yılında "Ulusal Kalite Hareketi Sözleşmesi"nin imzalanması ile başlamıştır. Bu ilk adımı 17 Şubat 2009 yılında “Yönetim Kadının Hakkıdır” bildirgesinin imzalanması izlemiştir. Bu dönemde Düzce Üniversitesi'nin kalite dinamiklerinin ve stratejilerinin belirlenmesi amacıyla 9 Nisan ve 1 Mayıs 2009 tarihlerinde kurumsal olgunluk anketi uygulaması yapılmış ve kurumun mevcut durumu analiz edilmiştir (Başlama ve ilerleme kaydetme aşaması). 21 Nisan 2009 yılında kalite yönetim temsilciliği kapsamında Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü'nün mentorluğu aracılığıyla “Yönetim kadının hakkıdır” kıyaslama çalışması yürütülmüştür.

Bununla birlikte 2009 yılında Düzce Üniversitesi'nin stratejik planı çerçevesinde üniversite yönetiminin toplam kalite yönetimine adapte olma stratejisi belirlenmiştir. Ocak 2010 tarihinde özel sektörde ve akademik hayatta kalite alanında tecrübeleri olan uzman akademisyenlerden oluşan, Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar koordinasyonunda 7 kişilik çekirdek kalite ekibi oluşturulmuştur. Oluşturulan çekirdek kalite ekibi ile birlikte yapılan toplantılarla Düzce Üniversitesinin Toplam Kalite Yönetimi yol haritası belirlenmiştir. Bu kapsamda süreç, tüm akademik ve idari birimlere Toplam Kalite Yönetimi ve Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) üzerine toplam 4 ay süren eğitimler verilerek devam etmiştir. Bu eğitimlerin ardından en az bir kişi olmak kaydı ile tüm birimlerin kalite temsilcileri belirlenmiş ve çalışmalar üniversite geneline yaygınlaştırılmıştır. Bu sürecin akabinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EFQM ÇALIŞMALARI İÇİN RADAR ANALİZİ DESTEĞİ" projesi kapsamında tüm birimlerin yöneticilerine Sn. Aydın Kosava tarafından 7 Ocak 2011 tarihinde EFQM ve Radar Analizi Eğitimi verilmiştir. Bu eğitimden sonra birimler radar analizine hazırlanmış ve 18-21 Ocak 2011 tarihleri arasında değerlendirme süreci şu şekilde gerçekleşmiştir:

- Ön Değerlendirme

- Bilgilendirme Toplantısı

- Saha Ziyareti Planlama Toplantısı

- Saha Ziyareti

- Uzlaşım Toplantısı

- Geri Bildirim Raporu

Kal-Der değerlendiricilerinin değerlendirme çalışmaları sonucunda belirttiği önemli noktalar ise şunlardır:

-Düzce Üniversitesi’nin “Değer Üreten Üniversite” sloganı çerçevesinde öğrenci, sanayi ve toplumun gereksinim ve beklentilerine odaklandığı anlaşılmaktadır. Öğrencilerin gereksinim ve beklentilerini iletebileceği ortamlar (öğrencilerin de katılımı ile yapılan altı aylık toplantılar, öğrenci temsilcisinin katıldığı senato toplantıları, birimler ve Öğrenci İlişkileri birimine başvuru, öğrenci danışman görüşmeleri vb.) yaratılmıştır. Öğrenciler için katma değer yaratma kapsamında sektörden bir uzmanın ders vermesi, sanayinin laboratuarlarından yararlanılması ve sanayiye projeler ile öğrenciler mezuniyet sonrası hayata hazırlanmaktadır. Topluma yönelik DAGEM, DUYEM vb. çalışmalar etkileyicidir.

-Üst düzey liderler takımının önderliğinde,  kurumun misyonu, vizyonu, stratejik planı, değerleri, tüm akademik ve idari birimlerin görüşleri alınarak belirlenmiş, çalışanlarla paylaşılmıştır. Ancak, bu yöndeki çabaların yaşama geçirilmesinde, sadece üst düzey liderlerin değil tüm liderlerin katılımının sağlanması gerektiği düşünülmektedir.

-İdari birimler içinde, yöneticiler ve çalışanlar arasında güçlü bir iletişim olduğu görülmüştür.

-Yenileşimi ve kurumsal gelişimi özendirmek amacıyla liderler bizzat kendileri yeni yaklaşımlar ortaya koymakta ve bu şekilde çalışanlar için bir kültür yaratmaya çalışmaktadırlar (Örn. Komisyonların yetkilendirilmesi).

-Düzce Üniversitesi, dış paydaşlarını beş grup altında detaylı olarak tanımlamıştır. Toplumsal katkı sağlamaya yönelik stratejik amaçlarla uyumlu olarak, bölgedeki toplumsal paydaşlarla (sanayi kuruluşları, sanayi odası, yerel yönetim vb.) karşılıklı güven, saygı ve açıklığa dayalı sürdürülebilir güçlü ilişkilerin kurulduğu, ilişki ağlarının oluşturulduğu ve topluma değer katan başarılı projelerin hayata geçirildiği açık olarak görülmektedir.

Bu değerlendirmenin ardından Üniversitemiz 301-350 puan bandında 3 yıldız “Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi” almaya hak kazanmıştır. Yine bu çalışmaların ardından kalite sürecinde çalışmalarına devam edilerek ULUSAL KALİTE ÖDÜLÜ hedefi için iyileştirmeye açık alanları güçlendirmek için yeni bir yol haritası belirlenmiştir. Bu kapsamda ilk olarak Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü yapısı aktif hale getirilerek başına koordinatör olarak Yrd. Doç. Dr. Nurullah Kurutkan atanmıştır.  Bu dönemde süreç yönetimi çalışmalarına ağırlık verilmiştir ve tüm idari birimlerde 3 ay süren eğitimlerle süreç yönetimi yapısı ve risk yönetimi yapısı kurgulanmıştır.

Sonuç olarak hedefimiz Ulusal Kalite Ödülü’nü almakla birlikte, üniversitemizde “kalite kültürünü” oluşturmasını ve olgunlaşmasını sağlamaktır. Bu amaçlara ulaşmanın oldukça zor ve emek isteyen bir süreç olduğu bilinmektedir. Düzce Üniversitesi'nin kalite yolculuğunda belirlediği hedeflerine uyguladığı uzun vadeli stratejiler ve emeklerle ulaşacağı açıktır.