Tübitak ARDEB Destekleri

 • Ulusal Destek Programları

Bu programın amacı, üniversitelerin Ar-Ge potansiyellerinin artırılmasına yönelik belirlenecek çağrı başlıkları kapsamındaki projelerin desteklenmesidir.

Süre

Proje süresinin üst sınırı çağrı duyurusunda belirtilir, ancak 36 ayı geçemez.

Bütçe

Proje bütçesinin üst sınırı ve bütçe ile ilgili diğer hususlar çağrı duyurusunda belirtilir.

Başvuru

Program çağrılı sistemle çevrimiçi başvuru almaktadır. Üniversitelerin Ar-Ge potansiyelinin artırılmasına yönelik çıkılacak çağrı başlıkları, başvuru koşulları, çağrı usulü ve çağrıya özel diğer hususlar Başkanlık tarafından belirlenerek ilan edilir.

Değerlendirme

Çağrı özelinde proje önerilerinin değerlendirme yöntemi Başkanlık tarafından belirlenir ve ilan edilir. Değerlendirme sonucunda destek kararı Başkanlık tarafından verilir.

Detaylı Bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1000-universitelerin-arastirma-ve-gelistirme-potansiyelinin-artirilmasina-yonelik-destek-programi


 • 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemektir.

Kimler Başvurabilir?

 • ·         Üniversite ise Doktora Derecesi
 • ·         Özel/Kamu Kuruluşları ise Lisans Derecesi
 • ·         Sivil toplum kuruluşları (vakıflar, dernekler vb.), sendikalar, odalar ve borsalar ile bunların iktisadi işletmeleri; kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan başvuru yapılamaz.

Destek Özellikleri

 • Proje süresi en fazla 36 aydır.
 • 021 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 720.000 TL’dir.

Başvuru Tarihleri

 • 1001 Programı 2021 Yılı 1. Dönemi Başvuru Tarihleri:

Başvuru Sisteminin Açılış Tarihi: 15 Şubat 2021

Çevrimiçi Başvurunun ve E-imza Sürecinin Tamamlanması İçin Son Tarih: 26 Mart 2021

 •  1001 Programı 2021 Yılı 2. Dönemi Başvuru Tarihleri:

Başvuru Sisteminin Açılış Tarihi: 27 Temmuz 2021

Çevrimiçi Başvurunun ve E-imza Sürecinin Tamamlanması İçin Son Tarih: 3 Eylül 2021

Detaylı Bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr


 • 1002 - Hızlı Destek Programı

Hızlı Destek Programının amacı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde/istasyonlarında yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır.

Kimler Başvurabilir?

Proje yürütücüsünün (emekliler hariç)

Üniversite/Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli olması durumunda, projeyi öneren kuruluşun kadrolu/tam zamanlı personeli olması ve doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olması

Araştırma Enstitüsünde/İstasyonunda çalışması durumunda, projeyi öneren kuruluşun kadrolu/tam zamanlı personeli olması ve en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olması

Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencisi olması durumunda, doktora yeterliğini almış olması ve ilgili Enstitü tarafından kabul edilmiş doktora tezlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi gerekçesi ile başvuru yapması gerekmektedir. 

Destek Özellikleri

Proje süresi en fazla 12 aydır.

2021 yılı için, Hızlı Destek projeleri destek üst limiti (Burs dahil) yıllık 45.000 TL’dir. Bu program kapsamında yürütücü, araştırmacı ve danışmanlara PTİ ödemesi yapılmamaktadır

Başvuru Tarihleri

Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Yıl boyunca başvuru yapılabilir.

Detaylı Bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1002-hizli-destek-programi


 • 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.

Kimler Başvurabilir?

Proje yürütücülerinin;

 • Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. 

Proje ekibinde yer alacak araştırmacı veya danışmanların;

 • Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.

 • Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.

Destek Özellikleri

PROJE SÜRESİ

Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,

Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.

PROJE BÜTÇESİ

2020 yılı için, her üç ölçekte ayrı ayrı desteklenecek projeler için destek alt ve üst limitleri (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 • Küçük Ölçekli projeler : 750.000 TL’ye kadar
 • Orta Ölçekli projeler : 750.001 - 1.500.000 TL
 • Büyük Ölçekli projeler : 1.500.001 - 3.750.000 TL

Başvuru Tarihleri

 • Belirli bir zaman aralığı bulunmamakla birlikte açılan çağrılara göre değişmektedir.

Detaylı Bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi


 • 1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı

1004 Programının amacı, yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının, Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar-Ge birimleri ile iş birliği yaparak ihtisaslaşması ve mükemmeliyet merkezi haline gelmesi için ulusal hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda, yurt içinde yapılan, izlenebilir hedefleri olan, bilimsel nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek araştırma programlarını desteklemektir.

TÜBİTAK tarafından yayınlanacak çağrıya, ön başvuruyu, YÖK tarafından belirlenen araştırma üniversiteleri ve 6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapıları, APYÖK olarak yapabilir.

I. Faz ve II. Faz başvurularında APYÖK ile birlikte diğer APYK'lar da yer alır.

Sunulacak araştırma programlarında; iş birliği platformunun, en az iki Ar-Ge/Tasarım merkezi (5746 sayılı Kanuna göre merkez kabul edilmiş) ve en az iki araştırma altyapısı veya Kamu Ar-Ge biriminden oluşması zorunludur.

Başvurularda yer alan üniversitelerin bünyelerinde başvuru konusu ile uyumlu araştırma altyapılarının olması beklenir.

ARAŞTIRMA PROGRAMI SÜRESİ

I. Faz için süre çağrıda belirtilir. II. Faz için süre en fazla 48 ay olabilir.

ARAŞTIRMA PROGRAMI DESTEK BÜTÇESİ KAPSAMI

Destek miktarı üst limiti çağrı dokümanında belirtilebilir.

Yönetici kuruluşa, araştırma programı kapsamında iş birliği oluşturulması amacıyla I. Faz desteği olarak bütçe verilebilir. Bütçenin harcama detayları II. Faz başvurusundan önce TÜBİTAK'a sunulur.

I. Faz için verilen bütçe; hizmet alımı, sarf ve seyahat kalemleri için harcanır.

II. Fazda makine-teçhizat, laboratuvar kurulumu, bina yapımı gibi sadece altyapı oluşturmaya yönelik başvurular desteklenmez. Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alımı, sarf malzemesi, danışmanlık ve hizmet alımı, seyahat, personel, bursiyer, proje çıktı ve sonuçları paylaşım ve yayım gideri desteklenen harcama kalemleridir.

Ayrıca kurum hissesi ve genel gider desteği verilebilir.

Başvuru Tarihleri

Çağrı bazlı başvurular alınmaktadır.

Detaylı Bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1004-mukemmeliyet-merkezi-destek-programi


 • 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

Programın amacı; ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesidir. 

Kimler Başvurabilir?

Proje yürütücüsünün (emekliler hariç);

Üniversite/Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli olması durumunda, projeyi öneren kuruluşun kadrolu/tam zamanlı personeli olması ve doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olması

Araştırma Enstitüsünde/İstasyonunda çalışması durumunda, projeyi öneren kuruluşun kadrolu/tam zamanlı personeli olması ve en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olması

Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencisi olması durumunda, doktora yeterliğini almış olması ve ilgili Enstitü tarafından kabul edilmiş doktora tezlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi gerekçesi ile başvuru yapması gerekmektedir. 

Destek Özellikleri

Proje süresi en fazla 18 aydır.

2021 yılı için, proje destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)* ve Kurum hissesi hariç) 300.000 TL’dir

Başvuru Tarihleri

Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Yıl boyunca başvuru yapılabilir.

Detaylı Bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1005-ulusal-yeni-fikirler-ve-urunler-arastirma-destek-programi


 • 1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözümü amacıyla 10 Mart 2005 tarihinde yapılan “Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)” toplantısında alınan karar doğrultusunda Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) başlatılmıştır.

Kimler Müşteri Kurum (MK) Olabilir?

Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum/kuruluşları MK olabilirler. Ancak bu kuruluşların ana hizmet birimleri MK olamaz.

Kimler Proje Yürütücüsü Kuruluş (PYK) Olabilir?

Üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri, özel kuruluşlar veya bunların oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından proje başvuruları yapılabilir.

Başvuru Tarihleri

Çağrı bazlı başvurular alınmaktadır.

Detaylı Bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp


 • 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan “3001- Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” 7 Temmuz 2018 tarihi itibariyle başvuruya kapatılmıştır.

Detaylı Bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3001-baslangic-ar-ge-projeleri-destekleme-programi


 • 3501 - Kariyer Geliştirme Programı

Kariyer Geliştirme Programı’nın (3501) amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir programdır.

Kimler Başvurabilir?

Proje yürütücüsünün;


Başvuru tarihinden önce Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip olması,

Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik derecesinin alındığı tarihi izleyen 7 yıl içinde başvuruda bulunması, (2021 yılında proje yürütücüsü olarak başvuru yapacak kişinin doktora derecesini aldığı tarih 01.01.2014'dan daha önce olamaz.) Belirtilen süre içinde kadın araştırmacımızın doğum sebebiyle izne ayrılması durumunda; doğuma ilişkin belge ya da çocuklarına ilişkin kimlik belgesinin dilekçe ekinde deik@tubitak.gov.tr adresine e-posta ile iletilmesi halinde, her doğum için bu süreye bir yıl ilave edilecektir.)

Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik derecesinin alındığı kurum/kuruluştan farklı ve Türkiye’de yerleşik olan bir kurum/kuruluşta kadrolu olarak çalışıyor olması (Kişinin görev yaptığı kuruluşun; doktora derecesinin alındığı üniversitenin “7141 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” gereğince bölünmesi ile kurulan yeni üniversite olması halinde ; doktora derecesinin alındığı bölümün, bölünmüş üniversitede görev yapılan bölümle aynı olması durumunda KARİYER Programı’na başvuru yapılamaz.)

Doçent ve altı akademik unvana sahip olması,

Daha önce TÜBİTAK’tan KARİYER desteği almamış olması,

Kamu veya yükseköğretim kurumlarında yürütülecek projelerde, yürütücünün (emekliler hariç) söz konusu kurum/kuruluşun kadrolu personeli olması,

Destek Özellikleri

Proje süresi en fazla 36 aydır.

2021 yılı için, KARİYER projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 360.000 TL'dir

Başvuru Tarihleri

Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Yıl boyunca başvuru yapılabilir.

Detaylı Bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3501-kariyer-gelistirme-programi


Uluslararası Destek Programları


COST (Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği)

COST (European Cooperation in Science and Technology), ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlamak ve Avrupa bilim insanlarının ortak çalışmalarını desteklemek amacıyla kurulmuş olan bir organizasyondur. COST’un misyonu, Avrupalı araştırmacılar arasında etkileşim ve iş birliğini destekleyerek; Avrupa’yı barışçıl amaçlar için bilimsel ve teknik araştırmada güçlendirmektir. COST ulusal olarak desteklenen araştırma projelerinin yürütücülerinin Avrupa düzeyinde oluşturulmuş ağlara (aksiyonlara) dahil olmalarını sağlamaktadır. COST aksiyonlarının en temel özelliği sabit bir programın olmaması (bottom-up) ve istenirse katılımda bulunulmasıdır (flexible participation).

Detaylı Bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/cost/icerik-aksiyonlara-katilim


1071 Programı

1071 Destek Programı’nın amacı, ülkemiz araştırmacılarının uluslararası destek fonlarına başvuru kapasitesinin ve başvurularda başarı performansının iyileştirilmesi ile ikili ve çok taraflı uluslararası ArGe işbirliklerine katılımın arttırılmasına yönelik belirlenecek çağrı başlıkları kapsamındaki projelerin desteklenmesidir. Program kapsamında, farklı disiplinlerde ve farklı proje tiplerinde akademiye, akademi-sanayi işbirliğine veya sanayiye yönelik çağrılar açılmaktadır.

DetaylıBilgi: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/1071_web_sayfasi_bilgi_notu_31.12.20.pdf


İkili ve Çok Taraflı İşbirliği Destekleri

Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle hükümetlerarası ya da kurumlararası düzeyde imzalanan ikili işbirliği anlaşmaları mevcuttur. Söz konusu anlaşmalar çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenmekte ve izlenmekte, ortak bilimsel toplantılar, uzman değişimleri ve çalışma ziyaretleri gibi etkinliklere maddi destek sağlanmaktadır.

Detaylı Bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/icerik-ikili-isbirligi-destekleri


ERA-NET Çağrıları

Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında kullanılacak bir uygulama aracı olarak tasarlanan ERA-NET ile Programa üye ülkelerde Kamu-Kamu işbirliklerini destekleyerek, ulusal ve bölgesel araştırma programları arasındaki koordinasyonun sağlanması, araştırma ve yenilik programlarının geliştirilip güçlendirilerek uluslararası işbirliğinin arttırılması hedeflenmektedir.,

Detaylı Bilgi: https://tubitak.gov.tr/tr/icerik-era-net-0