Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Daire Başkanlığı

Dairenin yöneticisi ve temsilcisidir. Dairenin harcama yetkilisi olup, stratejik plan çerçevesinde dairesinin bütçesini hazırlar ve Rektörlüğe sunar. Dairede çalışan bütün görevliler üzerinde genel yönetim, denetim, iş bölümü yapma, çalışma düzeni kurma, yetiştirme, hizmet içi eğitimi sağlama görev ve yetkilerine sahiptir. Bu görev ve yetkilerini genel yönetim ilkeleri doğrultusunda ve bu yönerge hükümlerine göre yürütür.Buna göre;

  • Başkanlık bünyesinde çalışan personelin idaresi, koordinasyonu ve yönetimini sağlamak,
  • Dairesine ait görevlerin mevzuata uygun olarak zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini ve görev alanına giren konularla ilgili gerekli işleyişi sağlamak,
  • Kendisine bağlı tüm birimlerin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak, çalışmalarını takip etmek ve değerlendirmesini yapmak,
  • Personelin işlerini planlamak, takibini yapmak ve zamanında yapılmasını sağlamak,
  • Hizmet konusu alanına giren görevler ile ilgili toplantılara katılmak ve toplantılar düzenlemek,
  • Kaynakları etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun bir şekilde kullanmak ve kullanılmasını sağlamak,
  • Mevzuat uyarınca verilen ve konusu alanına giren diğer görevleri de yerine getirmek.