Kurumsal

 MÜDÜRÜN GÖREVLERİ ŞUNLARDIR:

 

a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu kurulların gündemlerini oluşturmak,

toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

b) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek.

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir önceki yılın faaliyet

raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak.

ç) Her yıl sonu ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

d) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Yönetim

Kuruluna sunmak.

e) Merkezi temsil etmek.


YÖNETİM KURULU GÖREVLERİ

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör tarafından okul öncesi eğitim, çocuk gelişimi ve eğitim bilimleri konularında araştırma ve uygulama çalışmaları olan öğretim elemanları arasından görevlendirilecek üç üye, Danışma Kurulu içinden Rektör tarafından seçilen bir üye ve Müdür olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu olağan olarak en az iki ayda bir toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı yeter sayısı, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret şeklinde verir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,
faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda Senato kararı ve Rektörün onayı ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak.
c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesine ilişkin kararları almak.
ç) Araştırma ve proje tekliflerini incelemek ve karara bağlamak.
d) Merkeze bağlı okullarda ilgili birimlerce yapılacak bilimsel araştırma ve uygulamalarda okul yönetimi ile
koordinasyonu sağlamak.
e) Öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlerde verilecek katılım belgelerini düzenlemek.
f) Merkez bünyesinde araştırma ve proje grupları oluşturmak, bu grupların konularına ve görevlendirilecek
elemanlarına ilişkin kararlar almak.
g) Müdürün önereceği konuları görüşmek ve karara bağlamak.
ğ) Kendi görev alanı ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek.


DANIŞMA KURULU VE GÖREVLERİ


MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde kamu kurum ve
kuruluşlarından teklif edilecek iki üye olmak üzere Yönetim Kurulunun teklifi üzerine veya doğrudan Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üyelerden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilebilir


Danışma Kurulu

Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda bir defa olağan olarak toplanır.  Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu; Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

 

 

 

 

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

 

 

 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

 

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü

 

(2020-2021)

 

Rapor Tarihi

15.03.2021

 

 

 

 

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU (YÖKAK) KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (2020)

A.      KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ

A.1.3. Performans yönetimi: 

Tüm temel etkinlikleri kapsayan kurumsal (genel, anahtar, uzaktan eğitim vb.) performans göstergeleri tanımlanmış ve paylaşılmıştır. Performans göstergelerinin iç kalite güvencesi sistemi ile nasıl ilişkilendirildiği tanımlanmış ve yazılıdır. Kararlara yansıma örnekleri mevcuttur. Yıllar içinde nasıl değiştiği takip edilmektedir, bu izlemenin sonuçları yazılıdır ve gerektiği şekilde kullanıldığına dair kanıtlar mevcuttur.

 

Merkezimiz temel etkinlikleri kapsayan kurumsal performans göstergeleri Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Planında tanımlanmıştır (Ek-1). Performams göstergeleri Düzce Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’ nın internet sitesinde yer alan Yönetim Bilgi Sistemine 6 aylık periyotlar halinde girilmektedir (Ek-2).

 

Ek-1: Düzce Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Planı

Ek-2: Yönetim Bilgi Sistemi

http://stratejiuygulama.duzce.edu.tr/Login/Index

 

A.2.2. İç kalite güvencesi mekanizmaları (PUKÖ çevrimleri, takvim, birimlerin yapısı): PUKÖ çevrimleri itibarı ile takvim yılı temelinde hangi işlem, süreç, mekanizmaların devreye gireceği planlanmış, akış şemaları belirlidir. Sorumluluklar ve yetkiler tanımlanmıştır. Gerçekleşen uygulamalar irdelenmektedir. Takvim yılı temelinde verilen işlem, süreç, mekanizmaların üst yönetim, öğretim elemanları, idari personel, öğrenciler, gibi katmanları nasıl kapsadığı belirtilmiştir. Takvim yılı temelinde tasarlanmayan diğer kalite döngülerinin ise tüm katmanları içerdiği kanıtları ile belirtilmiştir, gerçekleşen uygulamalar irdelenmektedir. Birime ait kalite güvencesi rehberi gibi, politika ayrıntılarının yer aldığı erişilebilen ve güncellenen bir doküman bulunmaktadır.

 

Merkezimiz amaç ve görevleri Merkezimiz Yönetmeliğinde (Ek-3) belirtilmiştir. Aksayan sorunların çözümü için Üniversitemiz İdari Personel Öneri Teşvik Sistemi Yönergesi (Ek-4) çerçevesinde idari personellerimiz Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğüne başvurmaktadırlar. Merkezimizde oluşan sorunların çözümü için ayrıca bir mekanizma bulunmamaktadır.

Ek-3: OKUL ÖNCESİ Yönetmeliği (pdf)

Ek-4: Düzce Üniversitesi İdari Personel Öneri Teşvik Sistemi Yönergesi

 

A.2.3. Liderlik ve kalite güvencesi kültürü : Üst yönetici ve kalite komisyonu üyelerinin  kalite güvencesi bilinci, sahipliği ve kurum iç kalite güvencesi sisteminin oluşturulmasına liderlik etmesi gelişmiş düzeydedir. Aynı şekilde birimlerde liderlik anlayışı ve koordinasyon kültürü yerleşmiştir. Akademik ve idari birimler ile yönetim arasında etkin bir iletişim ağı oluşturulmuştur. Kurumsal süreklilik ve nasıl çalıştığı, deneyim birikimlerinin oluşma hızı, kalite kültürü geliştirme hızı takip edilmekte ve irdelenmektedir. Geri bildirim, izleme, içselleştirme fırsatları ve üst yönetimin bunlara katkısı sürekli değerlendirilmektedir.

 

Merkezimiz yapısı itibariyle tüm akademik birimlerden farklılık göstermektedir. Merkez Müdürlüğü ve idari personel arasında kurum e-postası ve farklı iletişim kanalları aktif şekilde kullanılmaktadır, böylece sorunların çözümü ve süreçlerin hızlı takibi mümkün olmaktadır.

 

A.3. Paydaş Katılımı : Kurum, iç ve dış paydaşların kalite güvencesi sistemine katılımını ve katkı vermesini sağlamalıdır.

 

Merkezimizde iç ve dış paydaşların kalite güvencesi sistemine yönelik katılımı ve katkısı bulunmamaktadır.

 

A.3.1. İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, yönetim ve uluslararasılaşma süreçlerine katılımı:  İç ve dış paydaşların karar alma, yönetişim ve iyileştirme süreçlerine katılım mekanizmaları tanımlanmıştır. Gerçekleşen katılımın etkinliği, kurumsallığı ve sürekliliği irdelenmektedir. Uygulama örnekleri, iç kalite güvencesi sisteminde özellikle öğrenci ve dış paydaş katılımı ve etkinliği mevcuttur. Sonuçlar değerlendirilmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

 

Merkezimizde yürütlen çalışmalarda iç ve dış paydaşlar aktif olarak katılmamaktadır.

 

C.1.3. Araştırmaların yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisi: Araştırmaların yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisi, sosyo-ekonomik-kültürel katkısı; ulusal ve uluslararası rekabetin düzeyi, kurum paydaşlarınca bilinirliği, sürekliliği, sahiplenilmesi irdelenmektedir. Araştırma çıktılarının yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedeflerine etkisi değerlendirilmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

 

 

Merkez Müdürlüğümüzde faaliyetler ile Üniversitemizin yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri ile örtüşmektedir. Ancak bu “COVIT-19 “tedbirleri kapsamında 2020 yılında herhangi bir faaliyet gerçekleştirilememiştir.

 

D.2. Toplumsal Katkı Kaynakları: Toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve mali kaynaklara sahip olunmalı ve bu kaynakların etkin şekilde kullanımı sağlanmalıdır.

 

Merkezimizde toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürbilmek için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve mali kaynaklara sahip değildir. Merkezin herhangi bir gelir kaynağı ve bütçesi yoktur.