Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Mevzuat

Okul Öncesi Yönetmeliği


YÖNETMELİK


29 Kasım 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29190

YÖNETMELİK

Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin

hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Düzce Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Bölgenin okul öncesi eğitim çağı çocuklarının eğitim sorunlarının tespiti ile sorunların giderilmesine

yönelik yeni projeler üretmek ve bu suretle eğitim kalitesini arttırmak, okul öncesi eğitim, aile-çocuk iletişimi, çocuk

sağlığı ve çocuk psikolojisi alanlarında bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak.

b) İlgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak, Merkez bünyesinde uygulamalı kreş, anasınıfı ve anaokulu

açmak.

c) Üniversitenin bu alanda öğrenim gören öğrencilerine ve öğretim elemanlarına uygulama, araştırma ve

bilimsel çalışma ortamları hazırlamak.

ç) Uygulama anaokullarında eğitim görecek çocukların, eğitim ve sağlık bilimleri gereklerine uygun fiziksel,

zihinsel, sosyal ve duygusal açılardan gelişimlerini ve yaratıcılıklarını en üst seviyeye çıkarmak, problem çözme,

düşünme ve karar verme becerilerini desteklemek ve bu alanda eğitim kalitesini geliştirecek programlar oluşturmak.

d) Eğitimin sürekliliği ve okul öncesi eğitim çağındaki çocukların tüm alanlardaki gelişimlerini desteklemek

amacıyla, aile ve çocuk bakımını üstlenen bireylere yönelik eğitim programları ve kurslar düzenlemek.

e) Faaliyet konularıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası alanda, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği

yapmak, ortak projeler üretmek.

f) Okul öncesi ve ilgili alan öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerinin artırılması konusunda resmi ve özel

kuruluşların ihtiyaç duydukları hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim desteğini sunmak.

g) Faaliyet alanına giren konularda yayınlar yapmak, konferans, kongre, sempozyum, seminer, panel ve

benzeri toplantılar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür; okul öncesi eğitim, eğitim bilimlerinin ilgili alanları ve/veya çocuk gelişimi

konularında araştırma ve uygulama deneyimi olan, Üniversitede çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından

üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde süresi

dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki kişiyi

müdür yardımcısı olarak seçer. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından en çok üç yıl için görevlendirilir. Müdürün

görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdürün, görevi başında olmadığı

zamanlarda yardımcılarından birisi vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir Müdür

görevlendirilebilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu kurulların gündemlerini oluşturmak,

toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

b) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek.

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir önceki yılın faaliyet

raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak.

ç) Her yıl sonu ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

d) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Yönetim

Kuruluna sunmak.

e) Merkezi temsil etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör tarafından okul öncesi eğitim, çocuk gelişimi ve eğitim bilimleri

konularında araştırma ve uygulama çalışmaları olan öğretim elemanları arasından görevlendirilecek üç üye, Danışma

Kurulu içinden Rektör tarafından seçilen bir üye ve Müdür olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu

üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden

görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye

görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak en az iki ayda bir toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim

Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı yeter sayısı, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt

çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret şeklinde verir,

çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda Senato kararı ve Rektörün onayı ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak.

c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesine ilişkin kararları almak.

ç) Araştırma ve proje tekliflerini incelemek ve karara bağlamak.

d) Merkeze bağlı okullarda ilgili birimlerce yapılacak bilimsel araştırma ve uygulamalarda okul yönetimi ile

koordinasyonu sağlamak.

e) Öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlerde verilecek katılım belgelerini düzenlemek.

f) Merkez bünyesinde araştırma ve proje grupları oluşturmak, bu grupların konularına ve görevlendirilecek

elemanlarına ilişkin kararlar almak.

g) Müdürün önereceği konuları görüşmek ve karara bağlamak.

ğ) Kendi görev alanı ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde kamu kurum ve

kuruluşlarından teklif edilecek iki üye olmak üzere Yönetim Kurulunun teklifi üzerine veya doğrudan Rektör

tarafından üç yıl için görevlendirilen üyelerden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev

süresi sona ermeden görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye

görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda bir defa olağan olarak toplanır.

Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu; Müdürün

hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş

ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür