Orman Fakültesi

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü

Bölüm Başkanı                                                   : Prof. Dr. Mehmet BUDAKÇI

Puan Türü                                                         : Sayısal

Eğitim Dili                                                         : Türkçe

İngilizce Hazırlık Sınıfı                                         : İsteğe Bağlı

Eğitim süresi                                                     : 4 Yıl / 8 Yarıyıl

Eğitim                                                              : Lisans/Yüksek Lisans

 

 BÖLÜM HAKKINDA

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (AEM); Ham maddesi ağaç olan malzemenin işlenerek değerlendirilmesi, ağaçtan elde edilen ürünlerin tasarlanması, projelendirilmesi, buna ilişkin üretimin planlanması ve kalite kontrolünün yapılmasında çalışacak mühendisler yetiştiren uygulamalı bir bölümdür.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, İngilizce “Wood Products Engineering” veya “Wood Products Industrial Engineering” olarak bilinen disiplinin karşılığıdır. Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliğinin “Ağaç İşleri” ve “Endüstri Mühendisliği” olmak üzere iki temel boyutu vardır.

Ağaç İşleri, ana hammadde ağaç olmak üzere, mekanik işlemler sonucu ağacı kereste, kaplama, kontrplak, kontratabla, yonga levha ve lif levha gibi ara ürünlere ve bu ara ürünleri de ağırlıklı olarak sabit ve hareketli mobilyalar olmak üzere sonuç ürüne dönüştürme süreci olarak tanımlanabilir. Bu sürece girdi sağlayan yapıştırıcı, boya-vernik, döşeme malzemeleri, aksesuar, makine vb. yan ürünler de Ağaç İşleri alanı içerisinde yer alır.

Endüstri Mühendisliği ise, üretimi düşünülen ürün ve hizmetlerin istenilen kalite standartlarında, önceden tespit edilmiş bir süre içerisinde, en düşük maliyetle elde edilebilmesi için üretimde etkili olan tüm değişkenlerin sistematik olarak optimize edilmesini ve bu sistemin sürekli olarak geliştirilmesini hedefleyen bir mühendislik alanıdır. Bu amaca ulaşmak için ürün tasarımı, üretim mühendisliği, süreç tasarımı, üretim planlaması ve fiziksel fabrika planlaması gibi Üretim Sistemi Tasarımı ile üretim ve stokların kontrolü, kalite kontrol, maliyet analizi ve bakım-yenileme gibi Üretim Sisteminin İdamesi ve Kontrolü gibi alt sistemlerden yararlanır. Bunlara ek olarak Endüstri Mühendisliği; yönetim, finansman, tedarik, pazarlama ve müşteri ilişkileri, AR-GE, personel planlaması, ücretlendirme ve muhasebe gibi diğer işletme alt sistemleriyle de yakından ilişkilidir.

Bu bilgiler ışığında Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği; Ahşap hammaddesi ile ahşap esaslı yarı mamul kompozit malzemelerden üretilecek ürünlerin tasarlanması, projelendirilmesi, buna ilişkin üretimin planlanması ve yönetimi, kalite kontrolünün yapılması süreçlerinde doğrudan rol alabilen, uygulama becerisi yüksek mühendisler yetiştiren bir bölüm olarak tanımlanabilir. Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi ise; Ahşap ya da ahşap kökenli malzemelerin, istenilen kalite standardında, belirlenen sürede, en düşük maliyetle üretilebilmesi için üretim sistemini tasarlayan, projelendiren, üretim sürecini denetleyen mühendis olarak tanımlanmaktadır.

08.07.2006 tarihinde Resmi Gazete yayımlanan 5531 no’lu kanun ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği mezunlarına imza yetkisi tanınmıştır. 

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümü mezunlarının, ahşap ürünleri ve mobilya sanayi alanlarında ürün tasarımı, üretim ve planlama başta olmak üzere, fizibilite raporu hazırlama, fabrika ve atölye kurma, işletme, işlenmiş ahşap ürünlerinin standardizasyonu, kalite kontrolü ve pazarlanması gibi çalışma alanları bulunmaktadır. Bölümümüzde uygulanan 7+1 eğitim modeli sayesinde, öğrencilerimiz normal stajlarına ek olarak eğitimlerinin son yılında sanayi kuruluşlarında bir dönem boyunca İş Yeri Eğitimi almaktadır. Böylece, üniversitede aldıkları teorik eğitimlere ek olarak, daha mezun olmadan çalışma tecrübesi edinmeleri sağlanmaktadır.

İstihdam Olanakları

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları mobilya ve ahşap ürünleri işleyen tüm sanayi kollarında tasarım, planlama, üretim, kalite kontrol ve pazarlama alanlarında çalışabilmektedir. 

Bölüm mezunlarının, 08.07.2006 tarihinde Resmî Gazete yayımlanan “5531 Sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” çerçevesinde odası ve imza yetkisi bulunmaktadır.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrencilerin istihdam edildikleri veya istihdam edilebilecekleri alanlar aşağıdaki şekilde listelenebilir.

Özel sektörde;

 • Mobilya fabrikalarında Ar-Ge faaliyetleri ve üretim planlama alanında
 • Mobilya tasarım ofisleri, dekorasyon firmaları, mimarlık ofislerinde
 • Ahşap ev, ahşap parke ve lambri sanayinde
 • Ahşap doğrama ve ahşap yapı elemanları imalat sanayinde
 • Ahşap yat ve gemi imalat sanayinde
 • Fizibilite raporları hazırlama, tesis kurma ve işletme alanlarında
 • Ahşap ürünleri ile ilgili standardizasyon ve kalite kontrol işlemleri ile danışmanlık sektörü gibi alanlarda çalışabilmektedir.
 • Ayrıca kendi işyerlerini kurabilmekte ve alanlarında faaliyet gösteren mühendislik büroları ve ticari organizasyonlarda da çalışabilmektedir.

   Kamuda;

 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
 • Devlet Malzeme Ofisi,
 • Milli Prodüktivite Merkezi,
 • Türk Standartları Enstitüsü,
 • Devlet Planlama Teşkilatı,
 • Türk Patent Enstitüsü,
 • KOSGEB,
 • Belediyeler,
 • Üniversiteler, gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında “Mühendis, Araştırmacı-Planlamacı Mühendis” olarak görev alabilmektedir.

Bölümümüze ait diğer önemli bir istihdam şekli ise “eğitim formasyonu” alan mezunlar, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Teknik, Endüstri Meslek, Anadolu Meslek Liselerinde ve Mesleki Eğitim Merkezlerinin ilgili bölümlerinde “Teknik Öğretmen” olarak da görev yapabilmektedir.

 

Misyonumuz

•  Çağın ihtiyaçlarına uygun, çok yönlü ve kapsamlı bilgi ve teknolojiyi geliştirebilen, eğitim ve öğretimde yeniliklere açık, ilmi, milli ve kültürel değerlerle donanmış, ahşap ürünleri ve mobilya endüstrisi alanında uygulama becerisi yüksek Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi yetiştirmek.

•  Ağaç İşleri Endüstrisi Bilim alanında, çağdaş gelişmelere paralel olarak ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görebilen bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak.

•  Ülkemizin ağaç işleri ve mobilya sanayisinin uluslararası rekabette güçlü olması için gerekli alt yapı çalışmalarını yapmak,

•  Ağaç İşleri Endüstri ürünlerini üretecek tesisleri planlayıp üretimi organize edebilen, ürünlerin pazarlanması faaliyetlerinde etkin rol alabilen, analitik düşünme yeteneği gelişmiş, girişimci ve yönetici yetiştirmek.

 

Vizyonumuz:

•  Ulusal ve uluslararası ölçekte alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri takip ederek alanında öncü ve rakipsiz olmak.

•  Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri ile ahşap ürünleri ve mobilya sanayi sektörünün ülkemiz ve dünyada lider ve güçlü konuma gelmesini sağlamak.

•  Kurumsal kültürü ve niteliği ile ülkemizde kendi alanında en iyi eğitim-öğretim veren mühendislik, bilimsel ve yönetimsel becerilerin kazandırılması sağlayan bölüm olmak.

•  Ülkemiz ağaç işleri ve mobilya sektörünün rekabet gücünü arttırmak, bu sektörün dünya ile entegrasyonunu oluşturmaya yönelik katkı sağlamak.

Tarihçe

Bölümümüzün ilk örneği, Almanya’nın Bavyera Eyaleti Ahşap Sanayicilerinin 1925 yılında imece usulüyle kurdukları, daha sonra devlet okulu bünyesine katılan ve şimdiki ismi “Fachhochschule für Holztechnik / Technical University of Applied Science - Rosenheim” yani “Uygulamalı Bilimler Teknik Üniversitesi”ndeki “Wood Technology” bölümüdür.  Ülkemizdeki ilk örneği ise Hacettepe Vakfı’nın ahşap sektörüne yaptığı büyük yatırımların sonucu olarak, 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi bünyesinde bölüm (kürsü) düzeyinde kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesi Ağaç İşleri Endüstrisi Mühendisliği bölümü, 1973 yılından 2009 yılına kadar olan süreçte Türkiye’nin ilk ve tek bölümü olarak eğitim faaliyetlerini sürdürmüştür.

13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Teknik Eğitim Fakültelerinin kapatılması, yerine Uygulamalı Mühendis yetiştirmeyi amaçlayan Teknoloji Fakültelerinin açılması ile birlikte, Teknik Eğitim Fakültesinde yer alan Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümleri, Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği bölümüne dönüştürülmüştür. Bu dönüşüm neticesinde, Düzce Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Lisans programına 2013 – 2014 öğretim yılında öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Üniversitemiz yönetiminin Teknoloji Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinin birleştirilmesine yönelik teklifi doğrultusunda, 16 Haziran 2020 tarih ve 31157/2654 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı gereği Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi kapatılmıştır. 5531 sayılı "Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun" ile yetki ve sorumlulukları belirlenen Bölümümüz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 30/06/2020 tarihli ve 39616 sayılı yazısı gereği, 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibariyle Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır.