Müfredat Değişikliği Formları

Türkiye’deki Yükseköğretim kurumlarının sürekli gelişimine ve bireylerin evrensel yeterliliklere ulaşmasına katkı sağlamak üzere yükseköğretim alanında kalite güvencesi sistemini güçlendirmek amacıyla kurulan Yükseköğretim Kalite Kurulu, her yıl Üniversitelerden Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) istemekte olup; beş yılda bir Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecini yürüterek üniversitelerin güçlü ve iyileştirilmesine yönelik alanlarına ilişkin değerlendirme raporları hazırlamaktadır. Bu kapsamda Üniversitelerden istenen raporlar incelendiğinde özellikle Eğitim-Öğretim ana başlığı altında yer alan “Program tasarımı ve onayı” alt başlığında programların amaçlarının ve öğrenme çıktılarına uygun olarak paydaşlarla birlikte tasarlanması gerektiği, program yeterliliklerinin, programa uygun seviyedeki Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi yeterliliklerini de kapsayacak şekilde tanımlanması ve ilgili paydaşlara duyurulması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca programların eğitim-öğretim amaçlarına ulaştığından ve öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğinden emin olmak için mezunlarını düzenli olarak izlemesi gerektiği ve periyodik izlemler yapılarak güncellenmesi gerektiği de ilgili raporlarda vurgulanmaktadır. Türkiye Yükseköğrenim alanında kalite çalışmalarının hız kazandığı günümüzde birçok akreditasyon kuruluşunun bu parametreler üzerinde titizlikle durduğu görülmektedir (www.teptad.org.tr , www.hepdak.org.tr , www.müdek.org.tr  , www.epdad.org.tr , www.fedek.org.tr vb). 
Yukarıda söz edilen gerekçelerle Üniversitemizde program tasarımı ya da revizyonu kapsamında aşağıdaki çalışmaların yürütülerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılacak müfredat değişliği talepleri için ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

1-İş Akış Şeması

2-Bölüm Kurulu Kararı Örneği

3-Öğretim Programı Değişiklik Tablosu / İntibak Tabloları 

   Örnek Öğretim Programı Değişiklik Tablosu / İntibak Tabloları 

4-Müfredat Karşılaştırma Tablosu

   Örnek-1- Müfredat Karşılaştırma Tablosu

   Örnek-2- Müfredat Karşılaştırma Tablosu

   Örnek-3- Müfredat Karşılaştırma Tablosu

5-Yeni Açılan Dersin/Derslerin Ders Bilgi Formu (Türkçe)

    Yeni Açılan Dersin/Derslerin Ders Bilgi Formu (İngilizce)

    Örnek 1 - Ders Bilgi Formu (İngilizce)

    Örnek 2 - Ders Bilgi Formu (İngilizce)

6-Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Kurul Karar Örneği