15.05.2022

Prof. Dr. Enbiya Yıldırım'ın Konferansı

Prof. Dr. Enbiya Yıldırım, "Kur’an Bize Yeter Söylemi" başlığıyla fakültemizde bir konferans gerçekleştirdi.

Konferansta bahsedilen bazı notlar şu şekilde: 

"İslam’ın iki ana kaynağı Kur’an ve sünnettir. Bu iki kaynak birbirinden ayrılarak İslam’a yaklaşılmamalıdır. 

Türkiye’de hadis inkarcılığını besleyen iki zümre vardır: 1. Hadisleri bütünüyle reddedenler. 2. Her hadisi canla başla savunup İslam kaynaklarındaki tüm rivayetleri kutsallaştıranlar. 

Geleneğimiz bir ağaca benzer. Yeri geldi mi onu sularız, severiz, temizleriz. Yeri geldiğinde ise onun çürük dallarını keseriz, tazelensin diye budarız. Ama hiçbir zaman onu kökünden kesip atmayız, atamayız. 

Hz. Peygamberin vefatından 30 yıl geçmeden ümmet arasında çeşitli konularda tartışmalar başlamıştır. O dönemde tartışılan konularla günümüzde tartışılan konuların benzerliği çarpıcı ve üzücüdür. 

Hz. Peygamber söyledikleri şeyi boşa söylemediği ve yaptıkları şeyleri boşa yapmadığı gibi İslam ulemamız da yazdıkları kitapları boşa yazmamışlardır. Her biri kendi döneminin problem ve meselelerini ele almak ve çözüm bulmak için eser vermişlerdir. Ulemamız kitap telif etmeye başladıkları günden beri hadis meseleleriyle ilgilenmiş ve hadislerle meseleleri olan kimselere cevaplar vermişlerdir. 

Geleceğimizde hadis tartışmaları yoğun bir şekilde yapılmasına rağmen hiçbir alim veya ekol hadisleri toptan inkar etmemiştir. Toptan hadis inkar Batı sömürgesi sonrası başlamış modern bir olgudur. İngiliz sömürgesi Mısır ve Hindistan’da ilk olarak Kur’ancılık hareketi başlamış ve buralardan dünyaya yayılmıştır. 

Hadis inkarcılığının varacağı yer, Kur’an ayetlerine de dil uzatmaktır. Zira dinin iki asli kaynağından birini inkar edince diğerini inkar etmemenin bir garantisi yoktur. 

Hadis tartışmalarında ne olursa olsun birbirimizi ötekileştirmemeliyiz. İnsan kazanmaya, ümmetin birliğini muhafaza etmeye çalışmalıyız. Hz. Peygamberin örnekliği bunu gerektirir. 

Şuayb Arnavut’tan rivayet: 20-25 bin sahih-hasen hadis vardır. Tarih boyunca tartışma konusu yapılan ve bunlar üzerinden hadislerin tamamı inkar edilen hadis sayısı ise (tarikleri dışında) 250 taneyi geçmez. Ve bu hadislerin hiçbiri gündelik müslümanlığımıza dokunan meseleler değildir. Kabir azabı, şefaat, mucizeler, ayın yarılması vb. Bu hususta yazan ulemamız da bu problemleri çözememiştir, bizim de çözmemiz mümkün değildir. 

Gelenek düşmanlığıyla gelecek inşa edilemez."