SIKÇA SORULAN SORULAR

 

İlk kayıt tarihleri nereden öğrenilir?

Üniversitemizin ve Meslek Yüksekokulumuz internet sitesinden öğrenilebilinir.

Öğrenciler üniversiteye ilk kaydını belirtilen süre içinde yaptırmazsa ne olur?

İlk kayıt tarihleri arasında kaydını yaptırmayan öğrenci, kayıt hakkını kaybeder.

İlk kayıt işlemlerini adaylar kendileri mi yapmak zorundadır?

Adayların kayda bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta yolu ile kayıt yapılmamaktadır.

İlk kayıt işlemleri için adaylardan istenilen belgeler nelerdir?

İlk kayıtta:

 • Ön kayıt formu (Ön kayıt için https://obs.duzce.edu.tr/login.aspx adresini kullanınız.),
 • Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı, dikey geçişle kazanan öğrenciler için ayrıca ön lisans diploması veya ön lisans bitirme belgesinin aslı,
 • ÖSYS Sonuç belgesinin internet çıktısı,
 • Fotoğraflı Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 6 (altı) adet 4,5 x 6 cm boyutunda fotoğraf,
 • Katkı payı ya da öğrenim ücretinin ödenmesi ile ilgili banka dekontu (II. öğretim öğrencileri, normal öğrenim süresini aşan öğrenciler, yabancı uyruklu öğrenciler),
 • 2 adet sarı zarf (küçük boy), 6 adet 1 TL.’lik posta pulu)

Kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır ve ders kaydı ne zaman kesinleşir?

Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin yarıyıl taksitini yatırarak (normal öğrenim süresi içinde 1. Öğretim öğrencileri hariç) ve alacakları dersleri seçerek İnternet üzerinden https://obs.duzce.edu.tr adresini kullanarak kayıt yenileme işlemlerini yapar. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumlu olup, kayıtlarını kendileri yenilemek zorundadır. Ders kaydı danışmanın onayından sonra kesinleşir.

Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin yarıyıl taksitini yatırmadan kayıt yenileme işlemi yapılır mı?

2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre hesaplanan öğrenim katkı paylarının yarıyıl taksitini akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme ve ders kaydı süresi içinde yatırmayan öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez.

Kayıt yenileme işlemleri çeşitli nedenlerden dolayı zamanında yapılmadığı zaman ne yapılmalıdır?

Haklı ve geçerli nedenlerle belirlenen süre içerisinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, mazeretini içeren bir dilekçe ile bölüm başkanlığına yarıyılın ilk dört haftası içerisinde başvuruda bulunur. Başvurular ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.

Bir yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin bir sonraki yarıyılda öğrencilik hakkı devam eder mi?

Belirlenen süreler içinde kayıt yenileme işlemini ve ders kaydını yaptırmayan öğrenciler o yarıyılda derslere devam edemez, sınavlara alınmaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bir sonraki yarıyılda aynı işlemleri yaparak derslere devam edebilir, sınavlara katılabilir, öğrencilik haklarından yararlanabilir.

Öğrencinin kayıt yenilememesi sebebiyle geçen sürede kaybı ne olur?

Öğrencinin kayıt yenilememesi sebebiyle geçen süreler, azami öğrenim süresi hesabına katılır.

Hangi durumlarda öğrencinin kaydı silinir?

Öğrencinin yazılı başvurusu ve kendi isteği ile üniversiteden ayrılmak istemesi, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde "Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası" alması,

Kendi isteğimle kaydımı sildirmek istiyorum, hangi işlemleri yapmalıyım?

Kendi isteği ile ayrılmak istenmesi durumunda öğrenci, bölüm/programına ilişik kesme formu ile başvuruda bulunur ve ilgili birimlere imzalattıktan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda kayıt sildirme işlemi tamamlanır. 

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti nedir?

Her öğretim yılında Bakanlar Kurulu’nun belirlediği miktarlarda ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında okuyan normal öğrenim süresini aşan öğrenciler, ikinci öğretim öğrencileri ile yabancı uyruklu öğrenciler öğrenci katkı payı ve öğrenim gideri ücreti öderler.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti süresi içinde ödenmezse ne olur?

Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma sırasında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücreti ödemez.

Kaydını donduran öğrenciler katkı payı öder mi?

Kayıt donduran öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödemez.

Kimler katkı payı ödemez?

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocukları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller, 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile bunların eş ve çocuklarından öğrenim ücreti alınmaz. Yükseköğretim programlarına kayıt veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca özürlü olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, özürlülük oranı kadar indirim yapılır. Özürlü olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında özürlü olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, özürlülük oranı kadar yapılacak indirim tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilir. İkili antlaşmalar çerçevesinde ülkemizdeki üniversitelere yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden öğrenim ücreti alınmaz.

Herhangi bir nedenle öğrenime ara vermek mümkün müdür?

Aşağıda sayılan haklı ve geçerli mazeretler nedeniyle ilgili yönetim kurulu tarafından, öğrencinin kayıt dondurmasına ve öğrenimine ara verilmesine karar verilir:

 • Üniversite hastanesinden veya diğer sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması,
 • Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelendirilmiş olmak koşuluyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması,
 • Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması sebebiyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi,
 • Belgelendirilmek kaydıyla ekonomik nedenlerle öğrencinin öğrenimine devam edememesi,
 • Tutukluluk hali,
 • Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,
 • İlgili yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretlerin ortaya çıkması.

Kayıt dondurmak için ne zaman başvurmak gerekiyor?

Öğrencinin, mazeretinin ortaya çıkışından itibaren onbeş gün içinde kaydının dondurulması için bölüm başkanlığına başvurması gerekir. Kaydın dondurulması mazeretin başlangıç tarihinden itibaren yapılır.

Kayıt donduran öğrenci neler yapamaz, kayıt dondurmada geçen süre nasıl değerlendirilir?

Kaydı dondurulan öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt dondurma ile geçen süreler, öğrenim süresinden sayılmaz.

Kimlik kartı kaybolursa ne yapmak gerekir?

Bir adet fotoğrafla birlikte Halk Bankası Düzce Şubesine başvuruda bulunmak gerekmektedir.

Mezun olabilme koşulları nelerdir?

Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için ön lisans öğrencileri Üniversitemiz Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 25. Maddesinde belirtilen koşulları yerine getiren öğrenciler mezun olurlar.

Mezuniyet not ortalaması neye göre belirlenir?

Öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak hesaplanan ağırlıklı genel not ortalamasıdır.

Öğrencinin mezuniyet tarihi hangi tarihtir?

Öğrencinin mezuniyet tarihi, dönem sonu ve tek ders sınavlarını takip eden ilk mesai gündür. Yaz okulunda da aynı usul uygulanır. Bu tarih gün, ay, yıl olarak yazılır.

Diploma alınırken hangi belgeler istenir?

Diploma, ilişik kesme belgesi ve verilmiş ise mezuniyet belgesinin iadesi ile başvurmaları halinde, mezuniyet belgesini kaybedenlere gazeteye verdiği ilan ve bir dilekçe ile başvurmaları halinde, diplomaları ilgili kişiye verilir.

Diploma ve Diploma ekini kim teslim alabilir?

Diploma ve ekini, kişinin bizzat kendisi teslim alabilir. Ancak zorunlu hallerde öğrencinin noterden vekâlet verdiği kişiye verilir. Vefat eden öğrencinin diploması, istekleri halinde kanuni mirasçılarına teslim edilir.

Diploma ve Diploma Ekinin kaybedilmesi durumunda neler yapılmalıdır?

Diploma ve diploma ekini kaybedenler, ulusal gazetelerin birine kayıp ilanı verdikten sonra yayınlanan gazetelerin birer suretini dilekçesine ekleyerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvuruda bulunur. İkinci nüsha ibaresi konularak diploma ve diploma eki Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca düzenlenir.

Geçici Mezuniyet Belgesinin kaybedilmesi durumunda neler yapılmalıdır?

Mezuniyet belgesini kaybedenler, ulusal gazetelerin birine kayıp ilanı ve bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvuruda bulunur. Diplomaları henüz düzenlenmemiş ise, dosyalarındaki mezuniyet belgesinin ikinci nüshasının onaylı bir sureti, üzerine kaybolma nedeniyle verildiği şerhi düşülerek verilir.

Ders muafiyeti için başvurunun belli bir süresi var mıdır?

Yatay ve dikey geçişle gelen öğrenciler hariç, İlk defa kayıt yaptıran öğrenciler, yarıyıl başlangıcından itibaren en geç ilk iki hafta içinde, ek kontenjanla gelen öğrenciler ise kayıt oldukları gün itibarı ile bir hafta içinde bölüm başkanlığına başvuruda bulunulur.

Muafiyet için hangi belgelerle müracaat edilecektir?

Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları derslerden muaf tutulmak için, derslerin alındığı tarih üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemek koşuluyla muafiyet için öğrenci, daha önceki yükseköğrenim kurumundan onaylı olarak almış olduğu; Transkript (not dokümü), Ders içerikleri, Muaf olmak istediğini belirten dilekçe.

Ders muafiyeti talep edilecek derslerin sayısının bir sınırı var mı?

Öğrencilerin ders muafiyet talebinde ders sayısıyla ilgili bir sınırlama yoktur.

Ders muafiyeti ne zaman sonuçlanır ve derslerin notları nasıl değerlendirilir?

Bölüm intibak komisyonunda değerlendirilip, ilgili yönetim kurulunca görüşülerek karara bağlanır ve öğrenciye bildirilir. Öğrencinin muafiyet aldığı derslerin notları, Üniversitenin not sistemine dönüştürülerek AGNO hesabına katılır.

Yönetim kurulunda muafiyet verilen dersler tekrar alınabilir mi?

Not yükseltmek amacı ile tekrar alınabilir.

Muaf tutulan derslerin yerine ders alınabilir mi?

Yatay ve dikey geçişle gelen öğrenciler hariç, ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, dönem kredilerini geçmemek koşulu ile danışmanın onayı ile muaf oldukları derslerin yerine öncelikle daha önce hiç almadıkları dersleri ve bir üst yıla ait olan dersleri alabilirler.

Yönetmelikte kaç çeşit sınav vardır?

Sınavlar; ara sınavları, kısa sınavlar, mazeret sınavları, yarıyıl sonu sınavları,  yaz okulu sonu sınavları, muafiyet sınavları ve tek ders sınavları olmak üzere sekiz çeşittir.

Sınavlar nasıl yapılır?

Sınavlar; yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sadece sözlü yapılacak sınavlar için ilgili yönetim kurulu kararıyla komisyon oluşturulur.

Hafta sonu sınav yapılabilinir mi?

Dini ve milli bayramlar dışında, ilgili yönetim kurulu kararı ile hafta sonu tatillerinde sınavlar yapılabilinir.

Öğrencilerin sınavda uymaları gereken kurallar var mıdır?

Öğrenciler; sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde sınava girmek, öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavlar ders sorumlusunun ve gözcülerin denetiminde yapılır.

Usulüne uygun kayıt olmadıkları ve belirtilen şartları sağlayamayan öğrencilerin aldıkları not nasıl değerlendirilir?

Öğrencilerin, usulüne uygun kayıt olmadıkları ve belirlenen şartları sağlamadıkları dersin sınavına girmeleri halinde aldıkları not iptal edilir.

Yarıyıl sonu sınavına hangi öğrenciler giremez?

Bir dersin final sınavına; Kayıt yenilemeyen, DVZ notu devamsızlıktan kalan öğrenciler.

Yarıyıl içinde bir dersin devam şartını yerine getirmeyen öğrencilere nasıl bildirimde bulunulur?

Yarıyıl içinde bir dersin devam şartını yerine getirmeyen öğrencilere, DVZ notu verilir ve bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınavından önce bölüm başkanlığı tarafından ilan edilir. Bu öğrenciler, yarıyıl sonu ve tek ders sınavına alınmazlar.

Hangi sınavın mazereti vardır?

Sadece ara ve kısa sınavların mazereti vardır.

Ara sınavın mazeretine girilebilme koşulları nelerdir?

Sağlık, doğal afet ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretleri nedeniyle bir dersin ara sınavına giremeyen öğrenciler; mazeretlerinin kabul edilebilmesi için aldıkları sağlık raporlarını veya diğer mazeret belgelerini, elden üç gün içerisinde, posta ile bir hafta içerisinde fakülte/yüksekokul sekreterliğine teslim etmek zorundadırlar. Rapor veya diğer mazeret belgeleri yapılacak olan ilk ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır.

Ara sınav notları öğrencilere en geç ne zaman duyurulur?

Ara sınav notları, ilgili öğretim elemanlarınca en geç yarıyıl derslerinin sona ermesinden bir hafta önce öğrencilere duyurulur.

Yarıyıl içinde derslere devam etmeyen öğrencilerin durumu ne olur?

Devam şartından muaf olmayıp, yarıyıl içinde derslere devam etmeyen öğrencilere DVZ notu verilir ve bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınavından önce bölüm başkanlığı tarafından ilan edilir. Bu öğrenciler, yarıyıl sonu sınavına giremez.

Tutuklu öğrenciler ne zaman sınav hakkı verilir?

Tutuklu öğrencilere tutukluluk hallerinin sona ermesinden sonra sınav hakkı verilir.

Mazeretim nedeniyle ara / kısa sınava giremedim, ne yapmam gerekir?

Sağlık, doğal afet ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeret nedeniyle bir dersin ara sınavına giremeyen öğrenciler; mazeretlerinin kabul edilebilmesi için aldıkları sağlık raporlarını veya diğer mazeret belgelerini, elden üç gün içerisinde, posta ile bir hafta içerisinde fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu sekreterliğine teslim etmek zorundadırlar. Rapor veya diğer mazeret belgeleri yapılacak olan ilk ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır.

Mazeret sınavı ne zaman yapılır?

Mazeret sınav hakkı tanınan öğrenciler ara/kısa sınav haklarını aynı yarıyıl içinde bölüm başkanlığınca belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar.

Öğrenciler hangi sınavlar için maddi itiraz dilekçesi verebilir?

Yapılan tüm sınavlar için maddi itiraz dilekçesi verilebilir.

Notların ilanından kaç gün sonra maddi hata dilekçesi verilebilir?

Öğrenci, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içinde bağlı olduğu fakülte dekanlığına/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini isteyebilir.

Kimlere tek ders sınav hakkı verilir?

Son dönem öğrencilerden, yarıyıl sonu sınavları sonunda başarısız oldukları tek dersi kalarak bu dersin devam ve diğer koşullarını sağlayanlara tek ders sınav hakkı verilir.

Hiç alınmamış derse tek ders sınav hakkı verilir mi?

Hiç alınmamış ders için tek ders sınav hakkı verilmez.

Tek ders sınav hakkından yararlanmak için ne yapmak gerekir?

Yarıyıl sonu sınavları sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içerisinde dilekçe ile bölüm başkanlığına başvurmaları gerekir.

Tek ders sınavından 100 üzerinden hangi puan alındığında başarılı sayılır?

Tek ders sınavından alınan puanın 100 üzerinden 50 puan ve daha yukarısı olması halinde öğrenci başarılı sayılır.

Normal öğrenim süresi ne kadardır?

2547 Sayılı Kanun’un 44 üncü maddesinde öngörülen eğitim-öğretim süreleri, iki yıllık ön lisans öğrencileri için dört yıldır. 

 

Sorularına burada cevap bulamayan öğrencilerimiz Öğrenci İşleri Birimine bizzat gelerek ya da golmyo@duzce.edu.tr adresine e-posta göndererek bilgi alabilirler.