Mekatronik Mühendisliği Bölümü Komisyonları

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KOMİSYONLAR, GÖREV ALANLARI ve GENEL ESASLAR

 

GENEL ESASLAR

1.    Komisyonlar; bölüm idari işlerini yürütmede, denetlemede ve organize etmede bölüm başkanına ve bölüm kuruluna yardımcı organ olarak görev yaparlar. Komisyonlarda alınan kararlar, ön hazırlık ve yetkili organlara tavsiye niteliğindedir.

2.    Komisyonlar kendi görev sahaları ile ilgili olarak belirlenen işleri yaparlar. Bu süreçte her komisyon, “Kalite Çalışmaları Komisyonu” ile eşgüdüm halinde çalışır. Kalite değerlendirmesi yapılabilmesi için komisyonlar yıl boyunca yapılan çalışmaları raporlandırarak Kalite Çalışmaları Komisyonu’na teslim eder.

3.    Komisyonlar birlikte oturumlar düzenleyerek çalışmalar yürütebilir. İçerik bakımından ortak konularda bu yöntem tercih edilecektir.

4.    Komisyonlarda görev alacak akademik personel bir yıllığına görevlendirilir (Akademik Teşvik Komisyonu hariç). Gerekli durumlarda (örneğin yeni bir akademik personelin bölümde görev yapmaya başlaması halinde) yıl içinde komisyonların belirtilen görevleri ile başkan ve üyelerinde değişiklik yapılabilir.

5.    Komisyon başkanı, komisyonun verimli ve düzenli çalışmasında, görev dağılımının yapılmasında ve üyelerin denetlenmesinde birinci dereceden sorumludur.

6.    Her komisyon tüm faaliyetlerini arşivleyerek yıllık komisyon rapor dosyasını oluşturur ve her yıl Aralık ayının ikinci haftası içinde bölüm başkanlığına teslim eder. Komisyon tutanakları ayrıca dijital ortamda da kayıt altına alınır ve dijital verilerin bir kopyası Bilişim Komisyonu’na teslim edilir.

 

 

 

AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU

Prof. Dr. Mert YILDIRIM (Başkan)

Doç. Dr. Gürcan SAMTAŞ (Üye)

Doç. Dr. Şenol ŞİRİN (Üye)

Görev tanımı: Bölüm öğretim elemanlarının akademik teşvik başvurularını DÜ-ATES portali üzerinde ilgili yönetmelikte belirtilen hususlara göre inceler, başvurulara dair değerlendirme raporlarını fakülte dekanlığına teslim eder.

 

BİLİŞİM KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Ersen KURU (Başkan)

Doç. Dr. Gürcan SAMTAŞ (Üye)

Arş. Gör. Lütfullah Enes GÖĞŞEN (Üye)

Se*** TA*** - Mekatronik Mühendisi (Dış Paydaş)

Görev tanımı: Bölüm internet sayfasının güncel tutulmasını sağlar, eğitim-öğretim amaçlı kullanılması uygun yazılımları belirleyerek bölüm başkanlığına iletir, bölüm envanterinde bulunan dizüstü bilgisayar, sunum cihazı gibi bilişim ekipmanlarının bakımını gerçekleştirir ve onarım gerektiren durumlarda bölüm başkanlığını bilgilendirir, derslerde bilgi teknolojilerinin aktif kullanımıyla ilgili öneriler sunar, diğer komisyonlardan gelen rapor ve tutanakların dijital dosyalarını güvenli bir şekilde bilgisayar ortamında saklar.

 

BİTİRME PROJESİ KOMİSYONU

Doç. Dr. Gürcan SAMTAŞ (Başkan)

Arş. Gör. Lütfullah Enes GÖĞŞEN (Üye)

Arş. Gör. Emre PAZARLI (Üye)

Ok*** Er*** KU*** - Gruper Mühendislik ve Enerji Yönetimi (Dış Paydaş)

Görev tanımı: Bölümümüz Bitirme Projesi Yönergesi kapsamında öğrenci taleplerinin alınması ve dağıtımını organize eder, öğrencileri proje konularının seçimi hakkında bilgilendirir, proje konusu seçim kriterleri hakkında bölüm kuruluna önerilerde bulunur, bitirme projeleriyle ilgili gerekli formlar ile proje şablon dosyası hazırlar ve bunları güncel tutar, öğrenci projelerinin listesini arşivler ve dönem sonunda projelerin sergilenmesini organize eder, projelerle ilgili görsel ve yazılı dokümanların kaydını saklar, proje mülakatlarının yürütülmesi için fakülte/bölüm bünyesinde gerekli hazırlıkları yapar.

 

BOLOGNA KOMİSYONU

Doç. Dr. Şenol ŞİRİN (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Enes ASLAN (Üye)

Arş. Gör. Lütfullah Enes GÖĞŞEN (Üye)

Ka*** DA*** - Öğrenci (İç Paydaş)

İb*** DE*** - Masdaf Makina Sanayi A.Ş. (Dış Paydaş)         

Görev tanımı: Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak görüş bildirir, ders programı ve ders içeriklerini inceler, gerekiyorsa güncellenmesi amacıyla değişiklik yapılmak üzere ön çalışma yürütür, anabilim dallarından gelen yeni seçmeli ve zorunlu ders açma ve/veya kapatma önerilerini değerlendirir, Bologna süreci dahilinde alınmış kararların hayata geçirilmesi için eylem planını hazırlar ve uygulamayı takip ederek aksaklıkları raporlar, bölüm vizyon ve misyonu, program yeterliliklerini, amaç ve hedeflerini, mezuniyet koşullarını ve başlıklarda bölümle ilgili bilgilerin otomasyon sisteminde güncel tutulmasını koordine eder, kurumsal Bologna eylem planına ilişkin görüş ve önerilerde bulunur

 

DIŞ İLİŞKİLER ve DEĞİŞİM PROGRAMLARI KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Enes ASLAN (Başkan)

Doç. Dr. Şenol ŞİRİN (Üye)

Arş. Gör. Emre PAZARLI (Üye)

Se*** TAN*** - Mekatronik Mühendisi (Dış Paydaş)

Görev tanımı: Erasmus, Farabi, Mevlana, vb. gibi öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarını yürütür, ikili ilişkileri artırır, değişim programıyla farklı üniversiteden alınması planlanan derslerin bölüm müfredat dersleriyle uyumlu olup olmadığını tespit eder, bölümün gereksinimlerine uygun ikili anlaşmalar kurmak amacıyla yurtdışındaki üniversitelerle iletişime geçer.

 

İNTİBAK I KOMİSYONU

Doç. Dr. Gürcan SAMTAŞ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Ersen KURU (Üye)

Arş. Gör. Lütfullah Enes GÖĞŞEN (Üye)

Görev tanımı: Dikey geçiş ve yatay geçiş sınavı sonrası bölüme kayıt yaptıran, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversiteye giriş sınavı ile yeniden kazanma, merkezi yerleştirme, ek kontenjan, mühendislik tamamlama gibi çeşitli yerleştirme yollarıyla bölüme kayıt yaptıran veya başka üniversitelerde/birimlerde yaz okulunda eğitim görmüş öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerin içeriklerini kontrol ederek Düzce Üniversitesi Ders Muafiyeti Ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları çerçevesince intibak yapılacak dersleri belirler ve bununa ilgili dokümanları hazırlayarak bölüm başkanlığına sunar.

 

İNTİBAK II KOMİSYONU

Prof. Dr. Mert YILDIRIM (Başkan)

Doç. Dr. Gürcan SAMTAŞ (Üye)

Arş. Gör. Emre PAZARLI (Üye)

Görev tanımı: ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversiteye giriş sınavı ile yeniden kazanma, merkezi yerleştirme, ek kontenjan, mühendislik tamamlama gibi çeşitli yerleştirme yollarıyla bölüme kayıt yaptıran veya başka üniversitelerde/birimlerde yaz okulunda eğitim görmüş öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerin içeriklerini kontrol ederek Düzce Üniversitesi Ders Muafiyeti Ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları çerçevesince intibak yapılacak dersleri belirler ve bununa ilgili dokümanları hazırlayarak bölüm başkanlığına sunar.

 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

Doç. Dr. Ferzan KATIRCIOĞLU (Başkan)

Doç. Dr. Şenol ŞİRİN (Üye)

Arş. Gör. Lütfullah Enes GÖĞŞEN (Üye)

Ham*** KA*** - Öğrenci (İç Paydaş)

Öm*** İN*** - Öğrenci (İç Paydaş)

Görev tanımı: Bölüm bünyesindeki laboratuvar, derslik ve ofislerdeki risk tespitini gerçekleştirerek iş sağlığı ve güvenliği açısından alınacak önlemlerin belirlenmesi ve takibinden sorumludur, ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde sağlık ve güvenlik durumuyla ilgili yıllık rapor hazırlar ve bölüm başkanlığına alınması gereken tedbirleri sunar, laboratuvar komisyonuyla işbirliği içinde laboratuvar cihazlarının talimatnamelerini hazırlar.

 

İŞ YERİ EĞİTİMİ KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Ersen KURU (Başkan)

Doç. Dr. Ferzan KATIRCIOĞLU (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Enes ASLAN (Üye)

Oz*** YIL*** - Öğrenci (İç Paydaş)

Büş*** NA*** - Mekatronik Mühendisi (Dış Paydaş)

Görev tanımı: Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İş Yeri Eğitimi Yönergesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda iş yeri eğitimi ile ilgili tüm doküman, form ve anketleri hazırlar ve gerektiğinde günceller, mevcut iş yerlerini değerlendirir, yeni iş yerleri ile anlaşma sağlanması için gerekli adımları atar, iş yeri eğitimi için öğrencileri bilgilendirir, öğrencilerden gelen başvuruları alır, ilgili dönemde iş yeri eğitimine katılabilecek öğrencilerin %60’ını geçmeyecek şekilde akademik danışmanlarının önerisini dikkate alarak hangi öğrencilerin iş yeri eğitimi yapabileceğini belirler ve ilan eder, iş yeri eğitimi süresince Bölüm-Öğrenci-İş Yeri koordinasyonunu sağlar, iş yeri eğitimi mülakatı için gerekli hazırlıkları yapar.

 

KALİTE ÇALIŞMALARI KOMİSYONU

Doç. Dr. Şenol ŞİRİN (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Enes ASLAN (Üye)

Arş. Gör. Emre PAZARLI (Üye)

Abd*** BA*** - Öğrenci (İç Paydaş)

Oğu*** ÖN*** - Masdaf Makina Sanayi A.Ş. (Dış Paydaş)

Görev tanımı: Düzce Üniversitesi’nin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili iç ve dış kalite güvence sistemini kurar, kurumsal göstergeleri tespit eder ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütür. İç değerlendirme çalışmalarını planlar, yürütür ve kurumsal değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık iç değerlendirme raporunu hazırlar. İç ve dış değerlendirme süreçlerinde gerekli hazırlıkları yapar ve değerlendiricilere her türlü desteği verir

 

LABORATUVAR KOMİSYONU

Doç.Dr. Ferzan KATIRCIOĞLU (Başkan)

Dr.Öğr.Üyesi Ersen KURU (Üye)

Arş. Gör. Emre PAZARLI (Üye)

Meh*** Em*** YAR*** - Öğrenci (İç Paydaş)

Öm*** İN*** - Öğrenci (İç Paydaş)

Görev tanımı: Bölümün laboratuvar ve alt yapı envanterini tutar, iş sağlığı ve güvenliği komisyonuyla işbirliği içinde laboratuvar cihazlarının talimatnamelerini hazırlar ve cihazların yanında görülebilecek şekilde konumlandırır, laboratuvarda çalışan öğrencilerin kayıtlarını tutar, laboratuvarlarının ileriye dönük yenileştirme ve iyileştirme çalışmalarını yapar, laboratuvar cihaz ve sarf malzemelerindeki eksiklikleri bölüm başkanlığına iletir, bakım ve onarım gerektiren cihazların tespitini yaparak bölüm başkanlığına bildirir, laboratuvarların temizlenmesini organize eder.

 

MEZUNİYET KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Enes ASLAN (Başkan)

Doç. Dr. Şenol ŞİRİN (Üye)

Arş. Gör. Emre PAZARLI (Üye)

Fat*** Me*** ÇEL*** - Mekatronik Mühendisi (Dış Paydaş)

Görev tanımı: Eğitim dönemini başarıyla tamamlamış ve mezuniyete hak kazanan öğrencilerin durumlarının incelenmesi ve mezuniyet kararlarının alınmasına yardımcı olur, mezun olma aşamasına gelmiş öğrencilerin transkriptlerini inceler ve eğitim planını başarıyla tamamlamış öğrencileri bölüm başkanlığına bildirir, mezuniyet koşuluyla ilgili problem yaşayan öğrencilerin danışmanlarıyla iletişime geçer, mezun öğrencilerden geri bildirimde bulunanların kaydını tutar ve mezunlarımızın hangi meslek dallarında çalıştıklarını tespit eder.

 

ORYANTASYON KOMİSYONU

Prof. Dr. Mert YILDIRIM (Başkan)

Doç.Dr. Ferzan KATIRCIOĞLU (Üye)

Arş. Gör. Lütfullah Enes GÖĞŞEN (Üye)

Oz*** YIL*** - Öğrenci (İç Paydaş)

Görev tanımı: Eğitim-öğretim yılı başlangıcında kullanılmak üzere oryantasyon sunumu hazırlar ve bu sunum dosyasındaki bilgileri güncel tutar, yeni kayıt yaptırmış öğrenciler için oryantasyon program tarihini belirler, sunum için salon belirler ve öğrencilere oryantasyon sunumunu yaparak sorularını cevaplandırır, sunum dosyasının bir kopyası ile programa katılanların imza listesini bölüm başkanlığına teslim eder. Bölümde yeni görev alan akademik personele birim ve bölüm hakkında bilgiler verir, görev alanı ve faaliyet alanlarını iletir, personelin karşılaştığı problemlerde çözüme dair yol gösterici bilgiler sunar.