Ziraat Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Çevirim İçin Tanıtım

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

A. Kurum Hakkında Bilgiler Tarihsel Gelişimi:

Üniversitemiz Senatosunun 09/08/2011 tarihli 10. toplantısında 2011/64 sayılı kararı ile Fakültemizin kurulmasıyla ilgili teklif dosya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmuş, 2809 sayılı Kanun’un 4633 sayılı Kanun'la değişik Ek 30'uncu maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 30.11.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar ve 31.05.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4716 Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuştur.

Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri:

Misyonu: Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş ve demokratik bir fakülte olarak; başta bölgenin olmak üzere ülke tarımının gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı sağlayacak meslek insanları yetiştirmek, ulusal ve uluslararası alanda işbirlikleri kurmak, sürdürülebilir kalkınmaya liderlik etmektir.

Vizyonu: Doğal dengenin korunarak geliştirilmesine yönelik bilim ve teknolojiler üreten, evrensel düzeyde eğitim-öğretim veren, ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenciler tarafından tercih edilen ve aynı zamanda araştırma ve yayım faaliyetlerini sürdüren, uzmanlığa dalalı öncü, dinamik ve saygın bir fakülte olmak. Değerleri ise bilimsellik, yenilikçilik, katılımcılık, sürdürebilirlik, girişimcilik, etik değerlere bağlılık, şeffaflık, sürekli gelişme, işbirliği, kurumsal adalet, sevgi ve hoşgörü.

Hedefleri:

-Mevcut açılmış bölümlerin öğrenci alır duruma getirilmesi, alt yapısını tamamlayan bölümlerde yüksek lisans ve doktora programlarının açılması

-Doğa bilimleri konusunda lisans ve lisansüstü seviyede program açılması

-Fakültenin laboratuvar ve uygulama alanlarının geliştirilmesi, araştırma konusunda rekabet edilebilir hale getirilmesi

-Bölgenin tarımla ilgili problemlerine çözümler getirebilmesi

Akademik Personel Durumu: 

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde; Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Biyosistem Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji ve Bahçe Bitkileri olmak üzere beş bölüm bulunmaktadır. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde 3 Profesör, 5 Doçent, 11 Dr.Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi  olmak üzere toplam 21 akademik personel görev yapmaktadır.

Akademik personelin bölümlere dağılımı ise:

Bitki Koruma Bölümü:  2 Profesör, 1 Doçent, 4 Dr.Öğr.Üyesi 2 araştırma görevlisi olmak toplam 9 personel,

Tarla Bitkileri Bölümü:  1 Porfesör, 2 Doçent, 2 Dr.Öğr.Üyesi  olmak üzere toplam 5 personel,

Bahçe Bitkileri Bölümü: 1 Doçent olmak üzere toplamda da 1 personel,

Biyosistem Mühendisliği Bölümü: 1 Doçent, 2 Dr. Öğr.Üyesi olmak üzere toplamda da 3 personel,

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü: 3 Dr.Öğr.Üyesi  olmak üzere toplamda da 3 personel,

Öğrenci Sayısı: 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında;  Bitki Koruma Bölümü’nde, 100, Biyosistem Mühendisliği Bölümünde 13, Tarla Bitkileri Bölümünde 6  lisans öğrencisi eğitim görmektedir.