Sınav Kuralları

   T.C.
  DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
  ZİRAAT FAKÜLTESİ
   SINAV UYGULAMA KURALLARI

 


Öğrencilerin Uyması Gereken Kurallar
1. Öğrencilerin, sınav başlamadan en az 10 dakika önce, önceden belirlenmiş sınav salonunda hazır bulunmaları gerekir. Oturma düzeninin sağlanmasında gözetmenler yetkili ve sorumludurlar. Yanlış sınava veya belirlenmiş olan sınıf dışında başka bir yerde sınava girmek sınavın geçersiz sayılmasına sebep olur.
2. Öğrenci; sınav kâğıdına, adını soyadını ve numarasını sınavın başlangıcında yazmak ve sınav kâğıdını imzalamak zorundadır.
3. Öğrenciler, sınavlarda kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak ve sınav süresince masa üzerinde, cüzdanlardan çıkarılmış halde gözetmenin kolayca görebileceği şekilde tutmak zorundadırlar. Kimlik beyan etmeyen öğrenci sınava alınmaz.
4. Gözetmenler, gerek sınav başlamadan önce gerekse sınav süresince, bir sebep göstermeksizin, öğrencilerin yerlerini değiştirebilir.
5. Sınavın başında öğrenciler “Sınav Yoklama Tutanağı”nı imzalarlar. Bu tutanakta imzası bulunanlar sınav kâğıdını teslim etmekle yükümlüdür.
6. Sınav süresince, öğretim elemanlarına, sorularda olabilecek baskı veya yazım hataları dışında soru sorulamaz.
7. Dersi veren Öğretim Üyesi tarafından farklı bir süre belirtilmediği takdirde sınavların ilk 15 dakikasında sınavdan çıkmak yasaktır.
8. Öğrencilerin sınavdan önce salona gelmeleri esas olmakla birlikte geçerli bir sebepten dolayı sınavların ilk 15 dakikası içinde sınav salonuna geç gelenler, sınava alınabilir. Sınav başladıktan sonra sınav salonundan şu ya da bu sebeple bir öğrenci çıkmışsa, 15 dakika geçmemiş olsa bile sınav salonuna öğrenci kesinlikle alınamaz.
9. Soruları gördükten sonra, sınav tutanağını imzalamadan ve sınav kâğıdını teslim etmeden sınavdan çıkılamaz.
10. Sınav öncesinde gözetmenler cep telefonlarını öğrencilerden toplama ve sınav sonuna kadar muhafaza etme hakkına sahiptirler. Sınav süresince cep telefonlarının öğrencinin ulaşabileceği yerlerde bulundurulması yasaktır. Kulaklık takılması, cep bilgisayarı, bluetooth, ses kayıt cihazı vb. araçların bulundurulması ve tüm bunlara benzer her tür iletişim cihazı kullanılması yasaktır.
11. Sınav süresince su içilebilir; ancak, yiyecek yenilmesi yasaktır.
12. Sınavını tamamlayarak sınav evrakını gözetmene teslim eden öğrenci, tekrar sırasına dönmeden sınav salonundan çıkacaktır. Sınavını bu şekilde bitiren öğrenci, “çantam, kitabım, montum kaldı” gibi isteklerde bulunarak sınav tamamen bitmeden tekrar sırasına dönemez ve sınav salonuna giremez.
13. Sıra, duvar vb. zeminler üzerindeki sınavla ilgili yazılardan ve sıra altındaki ve etrafındaki belgelerden sırada oturan öğrenci sorumludur. Öğrenci sınava başlamadan önce sırasını kontrol etmeli, böyle bir durum varsa bu yazıları silmeli ve sınav başlamadan önce gözetmeni bilgilendirmelidir.
15. Sınav kâğıdına ismini yazmayan ve/veya yoklama tutanağına imza atmayan öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
16. Her öğrenci salonu terk edene kadar kendi kâğıdından sorumludur. Sınav süresince ve sınav kâğıdının teslimi sırasında her öğrenci kendi sınav kâğıdının güvenliğini sağlamalı, diğer öğrenciler tarafından görülmeyecek şekilde tutmalıdır.
17. Sınavı bitiren öğrencilerin koridorda beklemeleri, diğer sınav salonlarına girmeleri ve sınavı devam eden öğrenciler ile konuşma ve işaretleşmeleri yasaktır.
18. Öğrenci sınav salonuna sınavda kullanması zorunlu tutulanların haricinde ders notu, sözlük, hesap makinesi, kitap gibi materyal getiremez. Buna rağmen getirilmişse mutlaka yere, kalorifer üstleri gibi öğrenciden uzak yerlere bıraktırılmalı, öğrencinin oturduğu sırada, yanında veya masa gözlerinde bıraktırılmamalıdır.
Gözetmenlerin Uyması Gereken Kurallar
1. Dersin Öğretim Üyesi veya onun adına yetkili Öğretim Elemanı sınavda bulunmakla ve sınav salonlarını dolaşarak kuralların gerçekleştirildiğini kontrol etmekle mükelleftir. Sınavın uygulanmasına ilişkin kuralları ise gözetmenler yerine getirir. Gözetmen sınavın başlamasından en az 10 dakika önce sınav salonunda hazır bulunur.
2. Gözetmenler, sınav genel kurallarını ve o sınava özel talimatları yüksek sesle sınav henüz başlamadan açıklamalıdır.
3. Gözetmenler sınavın başlama ve bitiş saatleri ile sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika için sınıftan çıkış yasağı saatlerini öğrencilerin görebileceği şekilde tahtaya yazar ve öğrencilere duyurur.
4. Gözetmen, öğrencinin sınav kâğıdını teslim ettiği sırada masasında olmalı ve sınav kâğıdını mutlaka teslim anında kontrol ederek almalıdır. Gözetmenin sınav salonunda denetim yaptığı sırada öğrencinin sınav evrakını gözetmen masasına bırakarak salondan dışarı çıkmasına izin verilmemelidir.
5. Gözetmen sınav süresince cep telefonunu sessiz konumunda tutmalı, sınav salonunda sınavla ilgili zorunlu haller dışında telefon konuşması yapmamalıdır.
6. Gözetmenler sınav salonunda gazete, dergi, kitap gibi materyal bulunduramaz ve okuyamaz, öğrencilerin dikkatlerini dağıtacak şekilde birbirleriyle konuşamaz, gürültü yapamaz.
7. Gözetmenler sınav evrakını saymak ve kontrol etmek zorundadır.
8. Gözetmenler sınav yoklama kâğıdını da imzalayarak bu kâğıtla birlikte sınav evrakını (soru ve cevap kâğıtlarını) tam olarak dersin Öğretim Üyesine veya yerine yetkili Öğretim Elemanına teslim ederek görevini tamamlar.
Sınavlar ile İlgili Diğer Kurallar
1. Sınav salonunda görevli bulunan Öğretim Elemanları sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerini reddeden öğrencileri bir tutanakla haklarında işlem yapılmak üzere idareye bildirir.
2. Sınavlarda kopya çekilmesine veya her ne şekilde olursa olsun kopya girişiminde bulunulmasına izin verilmez. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği “sınavlarda kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek” suçunu “Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma” cezasıyla cezalandırmaktadır. Ayrıca kopya yapan, yaptıran veya teşebbüs eden girdiği sınavdan başarısız sayılır, bu sınavdan sonra girdiği cezalı olduğu dönemdeki diğer tüm sınavları da iptal edilir. Aynı yönetmeliğe göre, “kendi yerine başkasını sınava sokmak” suçu ise “Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını” gerektirmektedir ve yerine sınava giren kişi hakkında da soruşturma açılır.
3. Sınav salonunda bulunan gözetmenler, kopya konusunda şüpheye düşmeleri durumunda, kopya çeken, kopya çekmeye girişen ya da kopya veren öğrenciler hakkında isimlerini belirterek tutanak tuttuktan sonra bu tutanağı imzalayıp, usulünce dersin Öğretim Üyesine bildirirler.
4. Öğrencilerin sınav süresince konuşmaları, birbirlerinden kalem, silgi ve benzeri malzeme istemeleri yasaktır. Gözetmenler, bu tür hareketleri kopya çekmeye veya vermeye girişim olarak değerlendirir, işlem yaparlar.
5. Sınav süresince öğrencilerin, düzgün oturmaları ve çevreye bakmamaları gerekir. Sınav salonunda bulunan gözetmenler bu konuda öğrenciyi uyarabilirler. Uyarılar dikkate alınmadığında kopya işlemi yapılır.
6. Sınav salonunda görevli bulunan Öğretim Elemanları kopya çeken öğrencileri tutanak düzenleyerek sınav salonundan çıkarırlar. Bu kişiler hakkında ayrıca idari işlem yapılır.
7. Eğer, sınavda kopya çekilmiş ise, gözetmen kopya tutanağı hazırlayacaktır. Bu tutanakta sınavın adı, sınavın klasik veya test olduğu, soru kâğıdı ve cevap kâğıdının ayrı olup olmadığı, sınav başlangıç saati ve kopya işleminin gerçekleştiği saat, kopya çekmenin niteliği (sağa sola veya öne arkaya bakarak, konuşarak, yazılı bir materyalden bakarak vb.) belirtilecek, varsa kopya materyalleri de tutanağa eklenecektir. Tutanakta, gözetmenin kopya işlemine müdahalede bulunmasından sonra öğrencinin sınav düzenini bozucu davranışlarının olup olmadığına ilişkin bilgiler de belirtilecektir.
Sınav kurallarına uyduğunuz için teşekkür eder, sınavınızda başarılar dileriz.

                                                                                                                                           

                                                                                                                                              Ziraat Fakültesi Dekanlığı