Mevzuat

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ARICILIK ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 
Dayanak 
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır 
Tanımlar 
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
b) Merkez (DAGEM): Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezini, 
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Düzce Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM 
MERKEZİN AMAÇLARI VE FAALİYET ALANLARI

 

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 - (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır;
a) Arı ırkları ve ıslahı konusunda bilimsel olarak çalışmak, iyi ve kötü karakter ayırımı yapmadan farklı genetik karakterdeki arı ekotiplerini moleküler teknikler ile tanımlamak ve insitu-exsitu koruma programları oluşturmak, 
b) Moleküler tekniklere dayalı arı ırk ve ekotip tescil standardı geliştirmek ve ekotip tescili yapmak,
c) Öncelikle Düzce ili ve bölgesi olmak üzere Türkiye'deki yerli arı ırkı, ekotip ve hatlarını korumak, ideal köylerde gen kaynakları koruma noktaları oluşturmak ve konuyla ilgili çalışmalar yapmak, 
ç) Düzce ili ve yakın bölgelerin arı ırk ve ekotiplerini kullanarak daha verimli damızlık ana arı üretmek, bu konuda diğer üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, yabancı ırk ve ekotipler yerine bölgenin ırk ve ekotiplerini kullanmayı teşvik etmek,
d) Arı yetiştiriciliği alanında yeni yöntemler geliştirmek, modern yöntemlerin uygulanması için üreticileri aydınlatarak üreticilerin işgücü ve mali kaynaklarını verimli kullanmalarını sağlamak, buna ilişkin periyodik eğitim çalışmaları düzenlemek, 
e) Arı hastalıkları konusunda üreticilerin sorunlarının sağlıklı bir şekilde çözülmesine yönelik çalışmalar yapmak, hastalıklara karşı biyolojik mücadele yöntemleri, yeni ilaç-ekipman ve teknoloji geliştirmek, kalıntı analizleri yaparak halk sağlığını tehdit eden kimyasalların kullanımını engellemek,
f) Arı ürünleri olan bal, polen, balmumu, propolis, arı sütü ve arı zehiri için sağlıklı üretim metotları geliştirmek, arı ürünlerinin organik/ekolojik tarım yoluyla elde edilmesini sağlamak,
g) Arı ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini modern, bilimsel metotlarla araştırmak için laboratuar çalışmaları yapmak, halkı bilimsel çalışmalarla aydınlatmak ve arı ürünleri hakkında doğru bilgilendirme ile tüketicilerin korunmasına yardımcı olmak, 
ğ) Arı ve arı ürünleriyle bilimsel kapsamda çalışılarak üretici ve tüketici düzeyinde yeni ürünlerin geliştirilmesini ve bu ürünlerin çeşitli çevreler tarafından desteklenmesini sağlamak,
h) Arı ve arı ürünleri ile ilgili laboratuar ve atölyeler oluşturmak, Üniversite ile diğer üniversiteler arasında bu konuda işbirliği yapmak, arı ve arı ürünlerinin üretiminin tanıtımına yönelik eğitim programları düzenlemek, insan sağlığında beslenme ve tedavi açısından yararlı olmak amacıyla arı ürünleri standartlarının belirlenmesinde ve analiz edilmesinde bölgesel veya ulusal referans laboratuarı olarak görev yapmak, 
ı) Bölgenin zengin bitki florasının ve tür çeşitliliğinin katkısı dikkate alınarak arıcılığın geliştirilmesini, biyolojik zenginliğin ve ekolojik dengenin korunmasını sağlamak, üniversiteler, kamu ve özel sektör ile işbirliği içinde arı ırk ve ekotiplerinin farklı bitkiler için tozlaşma vektörü olarak kullanılmasını yaygınlaştırmak, 
i) Öncelikle Düzce ili olmak üzere bölgede nektarlı bitkilerin çiçek açma dönemlerini belirlemek, ulusal arıcılıkta önemli flora envanteri çıkarmak ve gezginci arıcılar için yol haritası oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmak, 
j) Türkiye'nin doğal bal arısı ırklarının, önemli nektar kaynağı bitkilerinin ve diğer arı ürünlerinin yurt içinde ve yurt dışında tanıtımını yapmak ve değerlerini korumak, 
k) Öncelikle Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri olmak üzere, Türkiye'nin tüm bölgelerinde ekolojik koşullara göre kovan imalatı ve arıcılık malzemeleri konusunda araştırma-geliştirme çalışmalarında ve deneme üretiminde bulunmak, bu alanda faaliyette olan sektör ile işbirliği yapmak,
l) Arı ırkları, arı ürünleri, arı hastalıkları, ana arı ve arı yetiştiriciliği ve benzeri konularda bilimsel araştırma, geliştirme, inceleme ve yayın yapmak ve bu alanda yapılacak çalışmalara destek vermek, arıcılıkla ilgili her türlü materyal, kitap, doküman, süreli, yazılı, görsel yayın ile bilgi ve belgeleri toplamak, dokümantasyon ve arşiv sistemleri oluşturmak ve ulusal arıcılık müzesi oluşumunu sağlamak,
m) Üniversite ile üreticiler ve arıcılık konusunda çalışan yurt içindeki ve yurt dışındaki araştırmacılar arasında ilişkiler kurmak, araştırma, uygulama, seminer, konferans, sempozyum, kongre, kurs ve benzeri eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, yapılan toplantılara katılmak, bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörle işbirliğinde bulunmak, ulusal ve uluslararası yayınlar çıkarmak, 
n) Üreticiler düzeyinde eğitim programları düzenlemek ve üreticilere arıcılıkla ilgili konularda eğitim vermek, arıcılık eğitim programlarında görev alan öğretim elemanlarına Üniversitede seminer ve eğitim programları vermek, 
o) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda yapılacak çalışmalarla ulusal ve uluslararası alanda arıcılığın geliştirilmesine katkıda bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MERKEZİN YÖNETİM ORGANLARI VE GÖREVLERİ

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 - (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür

MADDE 7 - (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin kuruluş amacına uygun bir bilim dalında tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının görev süresi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi yerine vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 8 - (1) Müdürün görevleri şunlardır;
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
c) Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek,
d) Bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek. Yönetim kurulu
MADDE 9 - (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin kuruluş amacına uygun bilim dallarında görev yapan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıl süreyle görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten Yönetim Kurulu üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. 
(2) Yönetim Kurulu; ayda en az bir defa olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 10 - (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve takip etmek,
b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,
c) Müdür tarafından sunulan yıllık bütçe önerilerini inceleyerek kabul etmek ve Rektörün onayına sunmak,
ç) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek, karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak,
d) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma kurulu
MADDE 11 - (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, konuyla ilgili öğretim elemanları ve arıcılığın geliştirilmesine katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör temsilcileri ile bu konuda çalışan araştırmacılar arasından, istekleri halinde ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile seçilen uzman kişilerden oluşur.
(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. 
(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.
(4) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun kabulü ile gerektiğinde Üniversite dışından konu ile ilgili kişiler görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir. 
Danışma kurulunun görevleri
MADDE 12 - (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek,
b) Arıcıların ve arıcılığın sorunları ve çözüm önerileri konusunda faaliyet ve proje önerileri geliştirmek,
c) Bilimsel çalışmalara her türlü kaynak ile teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Mali konular
MADDE 13 - (1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 - (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Yürürlük 
MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelik 18 Mayıs 2009 tarih ve 27232 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Yürütme
MADDE 16 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.