Düzce Meslek Yüksekokulu

Genel Bilgi

Düzce Meslek Yüksekokulu Hakkında

İhracata yönelik imalat endüstrisinin ihtiyaç duyduğu ara insan gücünü (Tekniker) nitelik ve nicelik bakımından uluslararası standartlara uygun olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla Teknik Programlar bölümünde 14 (on dört) programda eğitim sürdürülmektedir. Teknik Programlarda; Bilgisayar Programlamcılığı, Elektrik, Eletronik ve Haberleşme Teknolojisi, Eletronik Teknolojisi, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Mobilya Dekorasyon, Makine, Tarım Makineleri, İnşaat Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Otomativ Teknolojisi, Moda Tasarımı, İç Mekan Tasarımı ve Arıcılık programları bulunmaktadır.

Mezunların Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Meslek Yüksekokulu mezunlarına Tekniker ünvanı verilir. Teknik Programlar bölümü mezunları genellikle özel sektöre ait Endüstri kuruluşlarında mühendis ile usta arasındaki boşluğu dolduran ara eleman Tekniker olarak Belediyeler de dahil tüm devlet kurumlarında çalışmaktadırlar. Ayrıca serbest olarak çalışmak isteyenler de kendi imkanları ölçüsünde açtıkları işyeri ve atölyelerde endüstri kuruluşları ile bağlantılı olarak iş yapmaktadırlar. Dünya Bankası Projesi çerçevesinde sağlanan çok modern cihaz ve aletlerle donatılmış atölye ve laboratuarlarda iyi bir şekilde eğitildiklerinden genelde iş bulamama diye bir sorunları bulunmamaktadır. Müfredat programları hızlı gelişen teknolojiye ayak uydurmalarını sağlamak düşüncesiyle hazırlanmış olduğundan, öğretim gördükleri süre içinde her yarı yıl bilgisayar dersi okuyan öğrencilerimiz gelişen teknoloji izleyebilmekte, uygulayabilmekte ve alt birimlere uygulatabilmektedirler. Bu özellikleri ile de Endüstrinin aradığı bilgi ve becerilere sahip elemanlar (Tekniker) olarak Endüstride yüklendikleri görevleri layıkıyla yerine getirebilmektedirler.

Okulumuzun İmkanları

Okulumuz bilgisayar laboratuvarlarında 250 bilgisayar, etüt merkezinde öğrencilerin kullanımına sürekli açık 30 bilgisayar, bir CNC laboratuvarı ve bir CAD/CAM laboratuvarı bulunmaktadır. Bunların yanında öğrencilerimizin sportif faaliyetlerinde (basketbol ve voleybol) kullanabilecekleri geniş bir alan mevcuttur.

Düzce Meslek Yüksekokulu Tarihçesi

Düzce Meslek Yüksekokulu 1976 yılında Teknik ve Sosyal Bilimler Bölümleri adı altında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak öğretime açılmıştır.

1980 yılında bölüm sayısı dörde çıkarılmış, 1982 yılına kadar aynı bakanlığa bağlı olarak faaliyetlerine devam etmiştir.

Yüksekokulumuz 1982 yılında İ.T.Ü. Sakarya Mühendislik Fakültesine bağlanmış 1984 yılına kadar Elektrik, İnşaat, İşletme ve Muhasebe bölümlerine alınan öğrencilere mesleki ve teknik eğitim verilerek eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürmüştür.

1984 yılında Türkiye ile Dünya Bankası arasında imzalanan Endüstriyel Eğitim Projesi çerçevesinde sağlanan kredinin 32 milyon dolarlık kısmından yararlanan 8 pilot Meslek Yüksekokulundan biridir. Bu proje çerçevesinde Düzce Meslek Yüksekokulu adına 36 öğretim elemanı yurt dışında (İngiltere ve A.B.D.) eğitim görmüş, fiziki kapasite iki katına çıkarılmış, müfredat programları, çağdaş bilgi ile donatılmış Teknikeri yetiştirecek şekilde yeniden hazırlanmış, teknik bölüme ait 22 laboratuar ve atölye oluşturularak en modern cihazlarla donatılmıştır.

1992 yılında Yüksekokulumuz Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlanmıştır.

2006 yılında Düzce Üniversitesinin kurulmasıyla Yüksekokulumuz Düzce Üniversitesine bağlanmıştır.

Misyon

Düzce Meslek Yüksekokulunun amacı; evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı, kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip; mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirerek; ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kurmak, sürdürülebilir kalkınmaya öncülük eden, ülkenin gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı sağlayacak, Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında Türk sanayisinin gereksinim duyduğu modern anlamda "TEKNİKER" yetiştirmektir.

Vizyon

Toplumsal ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında disiplinlerarası proje işbirlikleriyle öncü, eğitim-öğretim ve bilimsel gelişme alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, çağdaş, yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen bir üniversite olmak.
İnsan hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi,

  • Din, dil, ırk, etnik köken, fikir, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, bedensel engel ve benzeri özellikler nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden hakça ve dürüst davranılması,
  • Yüksekokulumuz da her konunun özgürce tartışılacağı bir ortamın yaratılması ve korunması,
  • Bilgilenme, bilgilendirme, öğrenim ve öğretim özgürlüğünün korunması,
  • Bilimin gelişme sürecinin herkes tarafından desteklenmesi,
  • Yüksekokulumuz da bireyler ve birimler arası ilişkilerin her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde tutulması,
  • Kurumsal kaynakların korunması, özenli, verimli ve etkili kullanımının sağlanması,
  • Yapılan iş ve alınan kararlarda insanlığın yararı gözetilip sosyal sorumluluk bilinciyle davranılması,
  • Kişisel yetkinliğin geliştirilmesi; dürüstlük, güvenilirlik, hak ve sorumlulukların bilinciyle davranılması,
  • Bireysel gelişimin desteklenerek özendirilmesi; akademik liyakat, deneyim ve emeğe saygı gösterilmesi,