Birimler

I - Bütçe ve Performans Programı Birimi

 

Bütçe ve Performans Programına İlişkin Görevler:
· Bütçeyi hazırlamak 
· Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak 
· Ayrıntılı harcama programını hazırlamak Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak 
· Ödenek gönderme belgesi düzenlemek 
· Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak 
· Yatırım uygulama sonuçlarını izlemek 
· Yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak 
· Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkiliği artırıcı tedbirler üretmek 
· İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek 
· Görev alanına ilişkin mali istatistikleri hazırlamak
 

II - Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Birimi

 

Stratejik Planlamaya İlişkin Görevler:
· İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak.
· İdarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak.
· Stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
· Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek
· İdare faaliyet raporunu hazırlamak
· İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek
· Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak
· Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak
· İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek
· İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek
· İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek
· İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek. 

Yönetim Bilgi Sistemine İlişkin Görevler:
· İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek
· İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak
· İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak 
· Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri, ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek
· Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek
  • İstatistiki kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak

 

III - İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi

 

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Görevler:
· İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak
· İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak
· Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek
· Ön mali kontrol görevini yürütmek
· İç ve dış denetim raporlarını izlemek

 

IV - Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

 


Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlamaya İlişkin Görevler:

  • Muhasebe hizmetlerini yürütmek. 
    · Bütçe kesin hesabını hazırlamak. 
    · Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak. 
    · Malî istatistikleri hazırlamak.