Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Birimi

Stratejik Planlama Birimine İlişkin Görevler:

 • İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak.
 • İdarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak.
 • Stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
 • Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek
 • İdare faaliyet raporunu hazırlamak
 • İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek
 • Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak
 • Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak
 • İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek
 • İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek
 • İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek
 • İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek

Yönetim Bilgi Sistemine İlişkin Görevler:

 • İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek
 • İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak
 • İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak 
 • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri, ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek
 • Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek