Eğitim Amaçlar

Bölümümüz Eğitim Amaçları:

 •  Bilgisayar mühendisliği ve ilişkili alanlarda ulusal/uluslararası firmalarda, kamuda ve akademide başarılı kariyere sahip,
 •  Meslek hayatında lider ve aynı zamanda uyumlu bir takım üyesi olarak görev alıp disiplinler arası çalışmalarda girişimci faaliyetlerde rol alabilen,
 •  Sürekli gelişime açık olarak tüm dünya ile entegre olabilen, lisansüstü eğitimini veya mesleki eğitim programlarını başarıyla tamamlayan mühendisler yetiştirmektir.

Bölümümüz aktif olarak elde ettiği sonuçlar ile yönlendiricilik yapabilecek nitelikte eğitim amaçlarına ulaşmanın ölçülmesi için aşağıdaki iç ve dış paydaşların geri bildirimleri kullanılmaktadır:

 •  İşverenlerin görüşleri
 •  Mezunların görüşleri
 •  Stajların yapıldığı kuruluşların değerlendirmeleri
 •  Öğrenci temsilcilerinin ve topluluklarının görüşleri
 •  Ders değerlendirme anket sonuçları
 •  Mezunlara ait istatistiksel veriler

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimizin aşağıdaki kazanımları sağlaması amaçlanır:

 • ·Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 • ·Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 • ·Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık.
 • ·Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 • ·Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • ·Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • ·Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 • ·Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 • ·Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
 • ·Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
 • ·Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 • ·Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 •